Protokoll 2015 - Takkullevägen

Takkullevägens
Box 40
438 05
Samftillighetsftirening
Protokoll
Årsstämma
2015-04-23
Hindås
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄVTWTA
Takkullevägens samfiillighetsforening
Tid:
19.00
Plats:
Stationshuset, Hindås
Närvarande:
Se bifogad näwarolista,
1.
19.30
bifoga
1
Årsstämmans öppnande
Styrelseordförande
2.
-
M
a
ud
Cu
llberg
hä
lsade vä kom men
I
Val av ordförande för stämman
Jan-Erik Eskilsby valdes
3.
Val av sekreterare
Fredrik Sjolid valdes
4.
Val av två justeringsmän
Siv Kjellgren och Jan Strandhede
5.
Debiteringslängd
Finns på plats
6.
Frågan om kallelse skett i behörig ordning
Ja
7.
Godkännande av dagordning
Ja
8.
Godkännande av föregående års protokoll
Ja
9.
Styrelsens verksamhetsberättelse
Läses upp av Sven-Olof, Stämman godkände
10.
Fastställandeavresultaträkningen och balansräkningen
Fredrik Sjolid gick igenom, Stämman godkände
tt.
Revisionsberättelsen
Kent Gading läste upo, inga anmärkningar
I
lt
L2.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
Ja
13.
lnkomna ärenden och motioner
lnga
L4.
Ersättning till styrelsen och revisorer
Stämman godkände styrelsens förslag. 999:- ordinarie och 500:su
15.
ppleanter
Förslag 5-årsplan
Godkändes
16.
Styrelsens förslag till budget
Godkändes
L7.
Framställningar och information från styrelsen
a.
Asfaltering2OI5
Sker efter dragningar av fiber och kraftkabel, troligen innan
skolan börjar.
b. Fiber
Planen är att dragningar som påverkar asfalteringen skall vara
klart innan semestern.
18.
Val av styrelseledamöter, suppleanter och styrelseordförande
Godkändes, enligt bilaga 2
19.
Val av revisor och suppleant
Godkändes, enligt bilaga 2
20.
Val av valberedning och sammankallande
Christer Larsen och Helen Olsson, Maud Cullberg är
sammankallande
2L.
övriga frågor
a. Sly vid dämmetbron
Styrelsen kontaktar fastighetsägaren och ser vad vi kan göra.
b. När blir
det kommunal väg?
Styrelsen har inte någon tro på att detta skall ske de närmsta 5
åren.
c. Avlopp inom 5 år på delar av takkullevägen.
.,,;
'
(s_
,.
i
lnget som styrelsen har hört eller fått någon information om.
22.
Meddelande av plats där protokollet från årsstämman hålls
tillgängligt
lnom 2 veckor i pärmen på biblioteket och websidan
23.
Årsstämman avslutas
Jan-Erik Eskilsby avslutar
{,y--/hqd
Siv Kjellgren, Justeringsman
Fredrik
Sj
olid, Sekreterare
Jan Strandhede, Justeringsman
Bilaga
20L5-02-23
2
Styrelsen 2015-2016
Namn
Post
Vald
Antal
Maud Cullberg
Ordförande
2015
2ar
Fredrik Sjolid
Ordinarie
2015
2är
Sven-Olof Benjegård
Ordinarie
201,4
2ar
Ruby Berner
Ordinarie
201,4
2ar
Siv Kellgren
Suppleant
2015
'J.är
Linus Andersson
Suppleant
2015
1år
David Erixon
Suppleant
2015
1.är
Kent Gading
Revisor
201,s
tär
Maria Palm
Revisor
20L5
tär
Jack Olsson
Revisorssupplea nt
201,4
'J.är
Kvar