Protokoll från årsmötet 2015

Bf Fyrbåken upa
Årsstämma den 28 aprit 2015 i källarlokalen på Kronobergsgatan 24
Närvarande
Marianne Stolpe-Diaz
Catharina Hal6n
Christina Novak
Pia Hansson
Jens Nilsson
Ulf Grubbström
Erik och Ellen Sallfeldt (varav Erik är röstberättigad)
Per Asplund och Ulla Lindborg (varav Per är röstberättigad)
Åsa Hallbäck
Lars Thurell
Per Englund
Samuel Un6us (från punkt L7)
samt fullmakt från Elise Marie Donovan
1. Stämman öppnades av Marianne Stolpe-Diaz.
2. Dagordningen godkändes.
3. Marianne Stolpe-Diaz valdes till stämmoordförande.
4. Catharina Ha16n anmäldes som protokollförare.
5. Till justeringsmän valdes Ulf Grubbström och Jens Nilsson.
6. Stämman fastslog att årsstämman blivit utlyst ienlighet med stadgarna.
7. Röstlängden fastställdes enligt närvarolista ovan.
8. Marianne Stolpe-Diaz föredrog årsredovisningen.
9. Ellen Sallfeldt föredrog revisorernas berättelse.
10. Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen.
11. Stämman godkände den av styrelsen föreslagna resultatdispositionen.
12. Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.
13. Stämman beslutade att arvoden åt styrelseledamöterna ligger kvar på 30 000 kr. lnget arvode
till
intern revisor och -suppleant.
14. Stämman omvalde Marianne Stolpe-Diaz, Catharina Hal6n, Erik Sallfeldt, Lars Thurell och Jens
Nilsson som ordinarie ledamöter samt Per Asplund, Åsa Hallbäck och Pia Hansson som suppleanter.
15. Stämman omvalde My Bolin, Balans Revision, tillextern revisor samt valde Ulf Grubbström som
intern revisor och Per Englund som intern revisorssuppleant.
16. Tillvalberedning omvalde stämman Christina Novak.
L7. Av styrelsen
till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
Per Asplund redogjorde för historiken bakom våra nuvarande låga avgifter och Erik Sallfeldt
presenterade styrelsens kalkyler. Efter omröstning beslutades om en avgiftshöjning om 40 %frän
2015-07-01.
18. Stämman avslutades.
Vid protokollet
.-' -)
( ;å-- *
Catharina Hal6n
Justeras
,,//\ t,--a Jrl,a Årer*
Ulf
Grubbström
Jens Nilsson