Checklista” sjukskrivna medlemmar

”Checklista” sjukskrivna medlemmar
Bifogat finner ni en checklista som avdelningen tagit fram som utgör ett
stöd till er facklubbar och förtroendevalda i arbetet med rehabilitering
och arbetsanpassning för era medlemmar.
Följer ni den bifogade checklistan under medlemmens hela sjukskrivningsprocess, så
säkerställer ni att medlemmen får både råd och stöd i sin rehabilitering!
Tyvärr är det inte helt ovanligt att långtidsjukskrivna medlemmar råkar ”illa ut” i rehabprocessen.
Ett sådant exempel är medlemmar som får sin sjukpenning indragen, och vi/ni måste agera blixtsnabbt för
att förebygga att medlemmen inte står helt utan inkomst. Många gånger har detta sin bakgrund i att
arbetsgivaren inte tagit sitt ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering.
Förstärkt anställningsstöd - Sjuka arbetstagare har ett förstärkt anställningsskydd. Detta innebär att det
finns ett förbud mot att säga upp medlemmen på grund av sjukdom. Undantaget från uppsägningsförbudet
är om medlemmens arbetsförmåga är stadigvarande och väsentligen nedsatt så att hon/han inte längre kan
utföra något arbete av någon betydelse för arbetsgivaren. Det är arbetsgivaren som måste bevisa att
medlemmen har sådan arbetsoförmåga.
För att det ska vara saklig grund för uppsägning, krävs det att arbetsgivaren har uppfyllt sina skyldigheter vad
gäller arbetsanpassning och rehabilitering samt gjort vad som skäligen kan krävas för att medlemmen ska
kunna ha kvar anställningen. Arbetsgivaren ska ha vidtagit alla åtgärder i sin makt för att undvika
uppsägning. Om arbetsgivaren inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen och 30 kapitlet i
socialförsäkringsbalken är det inte saklig grund för uppsägning. Om Försäkringskassan nekar sjukpenning
eller drar in sjukpenningen och arbetsgivaren inte har uppfyllt sina skyldigheter, har medlemmen rätt att gå
tillbaka till arbetet och få lön. Detta gäller oavsett hur länge sjukskrivningen har pågått.
Arbetsgivaren har således en skyldighet att bedriva ett aktivt och organiserat rehabiliteringsarbete. Detta är
reglerat dels i Arbetsmiljölagens § 2a dels i Arbetsmiljöverkets föreskrift 1994:1 ”Arbetsanpassning och
rehabilitering” samt i Socialförsäkringsbalkens kapitel 30.
Som facklig organisation har vi också ett ansvar gentemot medlemmarna att se till att vara involverade
under hela sjukskrivningsprocessen och ställa krav för att på så sätt företräda medlemmen på bästa sätt. Då
kan ”akuta” situationer liknande den ovanstående undvikas!
Tips och verktyg till hjälp i ert rehabiliteringsarbete:
Tips
 Ett stort bekymmer för oss som facklig organisation är att vi inte har någon koll på medlemmar som blir
sjukskrivna. Ett tips är att upprätta en rutin att ni får en signal från arbetsgivaren när medlemmar är sjukskrivna 14
dagar eller längre. Detta är givetvis speciellt viktigt på större arbetsplatser, där det kan vara svårt att överblicka
hur det ser ut med sjukskrivningar på olika skift/avdelningar.
Som stöd i en sådan diskussion/förhandling kan ni använda er av AFS 1994:1 §2-10.
Material
”Åter till arbetet 2.0” – En bok som ni har stor nytta av i rehab-arbetet. Finns som nerladdningsbar pdf-fil på LO´s
hemsida www.lo.se (skriv ”åter till arbetet” i sökrutan på deras hemsida)
”riktlinjer för arbetet med rehabilitering” – Ett material som förbundet tagit fram. Finns för nedladdning som pdf-fil
under fliken ”Om förbundet” – Material, på www.ifmetall.se
Arbetsmiljölagen samt ”AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering” – Arbetsmiljöverkets föreskrift som reglerar
hur arbetet med rehab/anpassning skall gå till. Finns som nerladdningsbara pdf-filer på Arbetsmiljöverkets hemsida
www.av.se
Socialförsäkringsbalken (2010:110) – Återfinns på: www.riksdagen.se Skriv ”Socialförsäkringsbalken” i sökrutan på
startsidan
2015-07-06
IF Metall Sydvästra Skåne
Jörgen Hagesveen
”Checklista” Sjukskrivna medlemmar DAG 1-90
Dag 15 - Kontakta medlem. Hjälp att anmäla till
AFA Försäkring. vid arbetsrelaterad skada anmäl
till TFA. Vid annan skada anmäl till AGS. Kan
göras via: www.afaforsakring.se
Är det ett olycksfall på fritiden, anmäl även till
Folksam, ring 0771-960 960
- Upplys även medlem om att läkarintyg skall
skickas in till FK
Dag1
Dag2-14
Karens
AG betalar sjuklön
Dag 15-90 – Arbeta aktivt med AG i rehabprocessen.
Gör en gemensam utredning avseende anpassning /
omplaceringsmöjligheter för medlemmen. Kontakta
medlem. Kolla av vad hon/han själv tror om sina
möjligheter att komma tillbaks i arbete hos AG
Dag 90 – Kontakta medlem. Har hon/
han Sjuk-och efterlevandeförsäkringen?
(kolla med Folksam) Kan ha rätt till både
kostnadsersättning samt månatlig
ersättning för arbetsoförmåga
Bistå medlemmen vid ett eventuellt
avstämningsmöte med FK
(givetvis om medlemmen så vill)
Dag 15-90
FK betalar sjukpenning
Normalt kallar FK medlemmen till ett
avstämningsmöte innan dag 90
Dag 15 – AG skall sjukanmäla
medlem till FK
AG har ett medansvar och kan
också kalla till avstämningsmöte
AG har ett omfattande ansvar att bedriva ett aktivt och
organiserat rehabiliteringsarbete. Detta regleras i:
- Arbetsmiljölagen
- AFS 1994:1 ”Arbetsanpassning och rehabilitering”
- Socialförsäkringsbalken kap 30
FK prövar medlemmens rätt till sjukpenning,
lämnar besked till berörd inom 30 dagar
REHABKEDJAN DAG 1-90 - Man har rätt till sjukpenning om man inte kan utföra sitt vanliga arbete
Arbetsgivarens ansvar/uppgifter (AG)
Försäkringskassan ansvar/uppgifter (FK)
Klubbens ansvar/uppgifter (K)
© Jörgen Hagesveen
”Checklista” Sjukskrivna medlemmar DAG 91Dag 91 - I detta skede av rehabkedjan skall
anpassning/omplaceringsutredning vara klar.
Kan det redan nu konstateras att medlemmen ej
kan(vill) komma tillbaks i någon form av arbete
hos AG samt att berörds läkare gör bedömningen
att ingen förbättring av besvären kommer att ske
framöver oavsett arbetsträning eller dylikt,
kontakta medlemmen och diskutera möjligheten
att ni träffar en förhandlingslösning med AG
Inför Dag 181 samt Dag 365 – Håll kontakt
med medlemmen. Om FK inte beviljar fortsatt
sjukpenning, måste medlemmen komma
tillbaks i arbete, om det ej är möjligt, måste
en förhandlingslösning komma till stånd!
Om medlemmen får fortsatt sjukpenning håll
fortlöpande kontakt!
Informera medlemmen om
möjligheten att från 91:e
sjukdagen ta ledigt p.g.a.
sjukdom, för att prova nytt
arbete. (Lag 2008:565)
Dag91
Dag181
Senast dag 91 skall FK utreda om det finns
möjlighet att omplacera medlemmen.
Dom kan antingen kräva in ett skriftligt
arbetsgivarutlåtande eller kalla till ett
avstämningsmöte
AG skall enligt AFS 1994:1 bedriva
sitt rehabiliteringsarbete i
samarbete med FK och fortlöpande
arbeta med arbetsanpassning och
rehabilitering
Dag366
Vid dag 181 prövar FK om besvären sätter ner medlemmens
arbetsförmåga i förhållande till ett arbete som är normalt
förekommande på arbetsmarknaden. Om FK bedömer att det är
stor sannolikhet att man kan komma tillbaks i arbete hos sin egen
AG innan dag 365 erhåller man fortsatt sjukpenning
REHABKEDJAN DAG 91-180* - Man har rätt till sjukpenning om
REHABKEDJAN DAG 181-365** - Man har rätt till sjukpenning om
man inte kan utföra någon arbetsuppgift alls hos sin arbetsgivare
man inte kan utföra något arbete alls på hela arbetsmarknaden
*Vid särskilda skäl eller om det är oskäligt
kan detta gälla längre än 180 dagar
**Vid allvarliga sjukdomar eller om det är oskäligt
betalas sjukpenning ut längre än 365 dagar
Arbetsgivarens ansvar/uppgifter (AG)
Försäkringskassan ansvar/uppgifter (FK)
Klubbens ansvar/uppgifter (K)
© Jörgen Hagesveen