LÖNESAMTAL - Sveriges Arkitekter

TIPS
&RÅD
LÖNESAMTAL
2
Sveriges Arkitekter 2014
OM LÖN
Sveriges Arkitekter anser att lönen
ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer.
Lönen ska spegla din prestation i förhållande till dina och arbetsgivarens mål och ditt värde för
arbetsgivaren.
Årliga samtal mellan chef och medarbetare om prestation och lön är
enligt oss en förutsättning för en väl
fungerande lönesättning. Ett lönesamtal kan genomföras och se ut på
många olika sätt. Här kommer dock
några tips och råd om hur du kan
tänka och förbereda dig inför lönesamtalet.
SVERIGES ARKITEKTERS ROLL
Förbundet tecknar kollektivavtal om
lön med arbetsgivarparten. Därmed
läggs grunden för lönesättningen
och lönesamtalen.
Vi samlar in lönestatistik som ger
oss marknadens bästa kunskap om
arkitekters löner. Dessutom ingår vi
i ett samarbete inom Saco som gör
att vi även ger er tillgång till övriga
akademikers löner. Vi har också en
förhandlingsavdelning som ger individuell rådgivning och som kan hjälpa dig att vässa argumenten inför
lönesamtalet.
Hos många arbetsgivare har Sveriges Arkitekter lokala representanter som sköter hela eller delar av
lönerevisionerna. De gör ett viktigt
jobb och erbjuds kontinuerligt utbildning för att fortsätta göra ett bra
jobb. Den lokala fackliga partens
uppgift är bland annat att lyfta fram
arkitekter som grupp, gå igenom
principerna för lönesättning med
arbetsgivaren och att bevaka att diskriminering inte sker.
Hos vissa arbetsgivare är det också
den lokala fackliga parten som förhandlar om alla medlemmars löner.
På andra arbetsplatser förhandlar
medlemmarna själva om sina löner
i individuella lönesamtal. Oavsett
modell för lönesättning ska du erbjudas ett samtal. Skillnaden är,
förenklat sett, att om den fackliga
parten förhandlar så träffar arbetsgivaren och den lokala fackliga parten
överenskommelse om lönen.
Du har givetvis precis samma rätt
till hjälp och stöd från Sveriges Arkitekter centralt oavsett vem din
arbetsgivare är och om kollektivavtal finns.
LÖNESAMTAL –
VAD HAR DU RÄTT TILL?
Om din arbetsgivare har kollektivavtal har du rätt till ett lönesamtal
varje år. I de centrala kollektivavtalen anges de regler som ska gälla för
detta – till exempel tidpunkten för
den årliga lönerevisionen och grunderna för lönesättning. I avtalen står
Sveriges Arkitekter 2014
också att det är arbetsgivaren som
ska kalla till lönesamtal. Det hindrar
dock inte dig från att själv lyfta frågan om lönesamtal.
Om din arbetsgivare inte omfattas
av kollektivavtal har arbetsgivaren
ingen formell skyldighet att löneförhandla med dig om det inte står i ditt
enskilda anställningsavtal. Du får
då själv ta initiativ till en diskussion
om lön.
Utöver den årliga lönerevisionen är
det också naturligt att se över lönen
om man byter arbetsuppgifter och
därmed får ett utökat ansvar eller ett
mer kvalificerat arbete.
Föräldralediga och sjukskrivna ska
erbjudas lönesamtal. Föräldralediga ska lönesättas som om de vore i
arbete – det vill säga inte bara ges
ett schablonmässigt påslag. Frågor relaterade till föräldraskap eller
föräldraledighet får enligt lag aldrig
bidra till en sämre löneutveckling.
Att du har en deltids- eller visstidsanställning ska inte heller påverka
din lönenivå. Däremot är det vanligt
att du inte omfattas av den årliga
lönerevisionen om du har en kortare
visstidsanställning.
PRAKTISKA FRÅGOR
Det är önskvärt och rimligt att den
du ska ha ditt lönesamtal med har
mandat att påverka din lön och har
3
inblick i ditt arbete. Annars är förutsättningarna för ett bra och givande
lönesamtal små.
På vissa arbetsplatser slår man ihop
lönesamtalet och utvecklingssamtalet till ett samtal. Sveriges Arkitekter rekommenderar att man har
dem vid separata tillfällen för att
undvika att frågan om lön hamnar i
skymundan. Huvudsaken är dock att
utrymme ges för att diskutera båda
frågorna ordentligt. Det är därför
viktigt att ha ordentligt med tid avsatt men också att båda parter har
förberett vad de vill hinna prata om
på mötet.
Att ha en plattform att utgå ifrån gör
ofta lönesamtalen bättre. Har arbetsgivaren en uttalad lönepolitik och/
eller lönekriterier där det framgår
vad som belönas eller eftersträvas?
Allra bäst är om sådant material tas
fram av arbetsgivaren och medarbetarna gemensamt så att den upplevs
som legitim och relevant. Det gör
också att det är klart och tydligt för
alla vad som krävs för en god löneutveckling. Givetvis är det ändå
arbetsgivaren som i slutändan bestämmer vad denne vill belöna.
FÖRBEREDELSER
Hur väl du förbereder dig kan påverka ditt resultat. Här kommer förslag
på sådant som kan vara bra att fundera över inför ditt lönesamtal.
4
GÅ IGENOM STYRANDE
DOKUMENT
I de centrala löneavtalen anges de
principer som ska vara styrande för
lönesättningen. Förhör dig om hur
löneavtalet inom din sektor ser ut.
Du hittar löneavtalen på Sveriges
Arkitekters hemsida, www.arkitekt.
se, om du går in under rubriken För
arkitekter och klickar dig vidare till
Anställd och sedan Löner. Om det
finns lönekriterier och/eller en lönepolicy är det bra att gå igenom dem
och själv göra en bedömning hur väl
du och din arbetsprestation uppfyller dessa.
ANALYSERA DIN
ARBETSINSATS
Ett år går fort, man glömmer lätt.
Var därför gärna konkret och skriv
ned vad du gjort under året som på
ett positivt sätt bidragit till verksamheten. Vilka resultat har du nått?
Har du blivit skickligare eller kunnigare inom ditt specialområde? Har
du medverkat till att förbättra dina
kollegors prestation? Vilket ansvar
har du gällande budget, personal eller projekt? Är du bra på att ta initiativ i olika frågor? I vilken utsträckning är du svår att ersättas av någon
annan?
ARBETSUPPGIFTER
Om förändringar i dina arbetsuppgifter har skett under året som inte
redan avspeglas i din lönenivå så ska
Sveriges Arkitekter 2014
det givetvis påverka den nya lönen.
Har du till exempel fått mer kvalificerade arbetsuppgifter eller ett utökat ansvar?
LÖNELÄGE
Vad är en marknadsmässig lön för
dig? Lönestatistik visar inte vilken
lön du ska ha men ger dig en fingervisning om löneläget för andra vid
en viss tidpunkt. Löneskillnader
som beror på till exempel kön eller
etnicitet är diskriminerande och
otillåtet.
På arkitekt.se kan du ta reda på hur
du ligger till i förhållande till andra
på arbetsmarknaden. Det gör du genom att gå in på vår lönestatistik där
du interaktivt kan göra en jämförelse av din lön med jämförbara grupper. Du kan också klicka dig vidare
till Saco Lönesök från vår hemsida.
Kontakta gärna Sveriges Arkitekter
för individuell rådgivning om ditt
löneläge, realistiskt löneanspråk och
om hur du kan lägga upp ditt resonemang.
LÖNEANSPRÅK
Sätt inför lönesamtalet gärna upp ett
konkret mål – det vill säga vilken
lön du skulle vilja nå detta år och
kanske även ett mer långsiktigt mål.
Fundera på vilka argument som talar för att du borde ha summan ifråga. Om du tycker att det känns avigt
och svårt att diskutera lön med din
Sveriges Arkitekter 2014
arbetsgivare kan det hjälpa att öva
och högt säga ditt löneanspråk och
dina argument för dig själv eller till
någon annan. Ditt löneanspråk ska
vara något som du skulle vara klart
nöjd med om du fick. Fundera också
på vilken lön du tycker är godtagbar
och var din smärtgräns går: det vill
säga, om du inte når detta mål överväger du att börja söka nytt arbete.
Ibland kan det finnas möjlighet att
förhandla om annat än pengar i lönerevisionen. Det kan till exempel
handla om mer semester, individuell
pensionsförsäkring, motionstimme, etcetera. Fundera på om det kan
vara ett alternativ om du inte når
ända fram när det gäller lönen.
”
5
Vissa arbetsgivare erbjuder medarbetarna att förhandla bort sin
övertid i utbyte mot mer semester
eller mer lön. Tänk då på att begära
kompensation i förhållande till hur
mycket övertid du faktiskt arbetar.
Det behövs inte så många övertidstimmar för att det ska bli en dålig
affär för medarbetaren. Det kan av
samma skäl vara klokt att komma
överens om att en sådan typ av överenskommelse bara gäller för ett år i
taget och därefter är möjlig att omförhandla.
När du blir erbjuden
ett nytt jobb har du
ofta en unik möjlighet att förhandla lön.
Utnyttja det!
6
Sveriges Arkitekter 2014
LÖNESAMTALET
Ett bra lönesamtal kan genomföras och fungera på många olika sätt.
Här kommer några råd om vad Sveriges Arkitekter tycker att ett kvalitativt lönesamtal bör innehålla och
vad du kan tänka på.
Lönesamtalet bör ha fokus på just
lön och prestation. Det låter kanske
självklart men faktum är att vi ofta
får bevis för motsatsen. Det beror
säkert på att många – såväl arbetsgivare som medarbetare – tycker att
det är svårt att prata om detta.
Under samtalet bör ni diskutera vilka arbetsinsatser du gjort under året
och hur du har bidragit till verksamheten. I en stor verksamhet eller
med ett mycket självständigt arbete
kan du inte förvänta dig att chefen
är fullt insatt i allt du gör. Ta därför
denna möjlighet och berätta det för
denne! Målet är att ni båda får ge
er bild av din prestation under året
som varit och på din nuvarande lön.
Lyssna på arbetsgivarens synpunkter och argument. Lägg därefter
fram dina egna argument och motivera dem väl utifrån de förberedelser du gjort. Sträva efter att hålla
dig till saken och att inte samtalet
svävar iväg.
Du har alltid rätt till en motivering
till varför du får den lön du får och
vad du förväntas göra bättre eller
annorlunda för att nå en högre lön.
Både chefer och medarbetare kan
ibland komma med dåliga argument.
Exempel på dåliga argument från
chefens sida är att säga att det inte
finns mer pengar eller att du inte kan
få mer än andra. Lönen är individuell, vilket gör att det visst kan vara
så att någon ska och bör få mer än
andra! Dåliga argument som du som
medarbetare bör undvika är sådana
som handlar om din privatekonomi.
Arbetsgivaren betalar dig för din insats på arbetet och bryr sig inte om
du har höga lån, är ensamstående eller har köpt ny bil. Det är heller inte
att rekommendera att ställa ultimatum – till exempel att du tänker sluta
om du inte får en viss lön förutsatt
att du inte verkligen tänker verkställa ett sådant hot.
UTVÄRDERING
Förhoppningsvis lyckas du och din
chef enas om en lön som känns bra
för er båda. Om inte bör du fundera
på om du tror att det finns möjligheter till en bättre löneutveckling hos
din arbetsgivare längre fram eller
om det verkar omöjligt. Be gärna
arbetsgivaren konkretisera vad du
behöver förbättra dig inom för att du
ska nå önskvärd lön.
Nu är det lyckligtvis så att även andra
saker än lön påverkar hur väl man
trivs på sitt arbete. Men om dessa saker inte överväger och du har hamnat
hos en arbetsgivare som av olika skäl
Sveriges Arkitekter 2014
inte vill eller förmår betala den lön
du önskar kan det vara läge att se sig
om efter en annan arbetsgivare. De
arkitekter som byter jobb får nästan
alltid högre lön och nya utvecklande
arbetsuppgifter.
LÖNEDISKUSSION INFÖR NYTT
JOBB
Löneläget kan skilja sig inom landet,
mellan sektorer och arbetsgivare.
Det är därför bra att se på statistiken
så att du är orienterad i det ungefärliga löneläget. För nyexaminerade
arkitekter har Sveriges Arkitekter
rekommenderade ingångslöner som
du också finner på vår hemsida.
Om du har sökt nytt arbete – vänta
7
med att ge löneanspråk tills ni träffas och arbetsgivaren lyfter frågan.
Vi rekommenderar inte att du skriver det redan i din ansökan.
När du blir erbjuden ett nytt jobb
har du ofta en unik möjlighet att förhandla lön. Utnyttja det! Har arbetsgivaren väl bestämt sig för att du
är den bäst lämpade för jobbet kan
den ofta tänka sig att sträcka sig lite
längre. Du bör för dig själv också ha
satt upp en smärtgräns för när detta
arbete inte längre är intressant för
dig med tanke på lönenivå.
Tacka inte ja till ett arbete innan lönen och andra anställningsvillkor är
fastställda.
DU ÄR ALLTID VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS PÅ SVERIGES ARKITEKTER!
Rita Georgiadis
08-505 577 23
[email protected]
Ulrika Nyh
08-505 577 24
[email protected]
Sandra Olséni
08-505 577 26
[email protected]
Ulrika Paulsson
08-505 577 22
[email protected]
Ulrik Östling
08-505 577 25
[email protected]
arkitekt.se
facebook.com/SverigesArkitekter Sveriges Arkitekter
Storgatan 41
Box 5027, SE-102 41
Stockholm, Sweden
Tel +46(0)8 505 577 00
[email protected]
www.arkitekt.se
twitter.com/SvArkitekter
Sveriges Arkitekter
Swedish Association
of Architects
Instagram.com/Sveriges_Arkitekter