För fullständig information och utskrift

Datum 2015-09-04
Meddelande
Meddelande 6/2015
/2015
Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland.
Klinisk kemi
B-SR, ny metod vid laboratoriet i Eskilstuna.
Vi kommer under september månad att byta ut nuvarande sänkainstrument till Starrsed
Inversa 24M. Detta innebär att vi även kommer att byta ut de nuvarande sänkarören (glas,
svart kork) till vakuumrör i plast, EDTA-rör (lila kork). Det är viktigt att ha ett särskilt
EDTA-rör för just sänkan då detta kräver en ganska hög provvolym (ca 3 ml). Detta innebär
att man inte kommer att kunna komplettera med hematologianalyser.
Denna ändring kommer att endast gälla kem. lab Eskilstuna.
Referensintervallet blir oförändrat.
Observera att vi under september – oktober vid MSE kan ta emot båda rörtyperna men
därefter skall endast det nya röret användas. När sänka analyseras med egen utrustning på
avdelning/mottagning/vårdcentral används givetvis samma rör som tidigare.
Nytt rör för analys av P-Glukos ger stabilare resultat
Gäller kunder som skickar prover per post till Unilabs Eskilstuna.
Det nya röret (Terumo Venosafe® med rosa-grå propp) innehåller natrium-fluorid och
citratbuffert (FC-Mixture), som hämmar glykolysen omedelbart (ingen initial sänkning av
glukosnivån).
Provtagning
Fluorid-Citratröret är hållbart upp till 4 dagar ocentrifugerat i rumstemperatur. Tillsatsen i
FC-rören är i pulverform varför rören måste blandas mycket noga direkt efter provtagning
för att undvika hemolys. Ingen centrifugering eller avhällning vid transport.
Det rosa röret ska inte användas för mätning på HemoCue glukosmätare och inte heller för
analys av P- Laktat. För dessa gäller samma rutiner som tidigare.
Analys av CDT med immunologisk teknik
Fr.o.m. 2015-09-23 kan kolhydratfattigt transferrin, S-CDT, immunkemi, analyseras vid
klinisk kemi i Eskilstuna. Tidigare har analysen endast funnits tillgänglig vid laboratorierna i
Stockholm och Skövde.
Analysen introduceras för att samordna sortimenten vid våra laboratorier och för att så långt
möjligt korta ner svarstiderna genom att prover kan sändas direkt till laboratoriet i
Eskilstuna. Vi kommer även i fortsättningen att analysera CDT med högtrycksvätskekromatografi, S-CDT, disialo (HPLC), eftersom detta är ”referensmetoden”.
Unilabs AB, Kundtjänst
Mälarsjukhuset, 631 88 Eskilstuna
Tel 0771-407740
Fax 016-10 49 76
E-post [email protected]
www.unilabs.se
1
Immunologisk CDT-bestämning är i första hand avsedd för rent medicinska situationer, där
man vill ha en indikation rörande ett möjligt alkoholmissbruk.
Metoden lämpar sig ej för juridiska frågeställningar eller där resultatet kan ha allvarliga, t ex
sociala, följder för patienten. Skälet till detta är givetvis att immunologiskt CDT inte är lika
komplett som HPLC-tekniken. Ex förekommer alltid en variation i uppmätt värde och vid
immunkemisk analys kan i sällsynta fall heterofila antikroppar eller genetiska varianter ge
upphov till falska resultat. För att så långt möjligt minska dessa risker kommer resultat i
gränsområdet (2,2 – 2,8 %) att tills vidare ersättas av HPLC-analys. Vi svarar i dessa fall
det immunkemiska CDT endast med en hänvisning till svaret på HPLC-analysen.
Prover sparas en vecka, så att möjlighet finns att begära komplettering med HPLC efter att
svar på immunologiskt CDT lämnats. Önskemål om verifiering kan också anges redan vid
beställning av immunologisk CDT-analys. I dessa fall omanalyseras förhöjda (>= 2,5 %)
värden med HPLC-metod.
Mats Bergström
Överläkare klinisk kemi
[email protected]
Klinisk mikrobiologi
Ny molekylär metod för påvisande av Fusobacterium necrophorum vid
faryngit/tonsillit eller peritonsillit
Fusobacterium necrophorum kan förekomma i svalgfloran hos asymtomatiska individer
men anses enligt färska studier vara en vanlig agens vid faryngit/tonsillit, framför allt hos
unga. Den kliniska symtombilden liknar den vid Grupp A tonsillit, men ger något oftare
hosta och beläggning på tonsiller. Bakterien är också frekvent förekommande vid
peritonsillit. OBS! Vid Vincents angina, som påvisas med direktmikroskopi, förekommer
fusobakterier av annat slag, F. nucleatum (fusiforme), tillsammans med Borrelia
(Treponema) vincentii.
Lemierres syndrom är ett ovanligt men livshotande tillstånd där Fusobacterium
necrophorum ger tromboembolisk sepsis via tonsillarvener och V jugularis. Ett samband
mellan EBV (Epstein-Barr virus) och invasiv F. necrophorum infektion har rapporterats.
Analysen ”Fusobacterium necrophorum DNA” kan vara aktuell att beställa som ett
komplement till utvidgad svalgodling då snabbtest för Grupp A streptokocker är negativt.
Bakterien är långsamväxande och svårodlad. Därför utförs diagnostik med PCR som är en
snabb metod med hög känslighet för specifik detektion av F. necrophorum.
Svalgprov tas från tonsillerna.
Provtagning sker med ”Provtagningsset, universellt eSwab (rosa kork)”. För mer information
se www.anvisningar.se, ”Fusobacterium necrophorum, DNA”. Svarstid 1-2 dagar. Analysen
utförs på klinisk molekylärbiologi, Skövde.
Medicinskt ansvarig läkare: Berndt Claesson, tel. 0500 432165
Unilabs AB, Kundtjänst
Mälarsjukhuset, 631 88 Eskilstuna
Tel 0771-407740
Fax 016-10 49 76
E-post [email protected]
www.unilabs.se
2
Provtagningscentralen
Observera att provtagningscentralen på Kullbergska inte har någon möjlighet att utföra
provtagning till droganalyser i urin.
Sofia Larsson
Driftchef
[email protected]
Kundtjänst
Nytt telefonnummer och e-postadress till kundtjänst laboratoriemedicin
Vi vill påminna om att kundtjänst för laboratoriemedicin i Sverige nu har nytt gemensamt
telefonnummer 0771- 40 77 40 och e-postadress, [email protected] Internt inom
landstinget Sörmland går det fortfarande att ringa 05900.
Ny version av laboratorieremiss 1 Sörmland.
From 2015-09- 23 Finns en ny version, nummer 09, av vår Laboratorieremiss 1 Sörmland.
Nytt rör till B-SR
Nytt rör till P-Glukos
Unilabs AB, Kundtjänst
Mälarsjukhuset, 631 88 Eskilstuna
Tel 0771-407740
Fax 016-10 49 76
E-post [email protected]
www.unilabs.se
NyNy CDT analys
3