NORMEK REDOVISNINGSPERIOD 2014

NORMEK REDOVISNINGSPERIOD 2014
1.1.– 31.12.2014
Stålstomme till Tullvisitationsbyggnad, Kapellskär.
Kund BTH Bygg AB.
Omslagsbild:
Gångbro och trapphus till Dickursby station i Vanda samt
specialutformade SG-limmade glaskonstruktioner.
Kund Kesälahden Maansiirto Oy.
Hälsningar från Normeks nya verkställande
direktör
Klaus Saarikallio som lett Normek-koncernen sedan år 1991 har i början av december 2014 överlämnat det operativa ansvaret för koncernen till Vesa Marttinen.
Normeks erfarna och kunniga team lyckades öka koncernens omsättning något
jämfört med den föregående räkenskapsperioden. Omsättningen uppgick till 86,4
miljoner euro. Affärsvolymen ökade betydligt på den finska marknaden. På den
svenska marknaden minskade volymen en aning i början av räkenskapsperioden,
men återgick senare till tidigare tillväxtnivåer. Under räkenskapsperioden bytte det
svenska bolaget namn till Normek Sverige AB och koncernen har blivit mer känd i
Sverige, särskilt tack vare vår ökande andel av fasadmarknaden. Besparingarna för
att förbättra lönsamheten fortsatte och olika åtgärder har inletts för att omstrukturera produktionen.
Den ordinarie verksamhetens relativa lönsamhet mer än fördubblades och låg på en
god nivå jämfört med året innan. Engångsposterna som påverkade resultatet för år
2014 och kostnaderna i anslutning till omläggningen av produktionen var betydligt
lägre än under den föregående räkenskapsperioden.
Koncernens försäljning fortsatte öka under år 2014 jämfört med året innan tack
vare industrins investeringar. De viktigaste projekten som slutfördes och pågick
under redovisningsperioden var guldgruvan i Kittilä, stålstommar, väggar och tak
till gruvprojekten i Garpenberg och Svappavaara samt Finlands största avfallsförbränningsanläggning för Vanda Energi. Andra betydande projekt var stålstommar,
väggar och tak till Tammervoimas avfallseldade kraftvärmeverk och kraftverket
i Jönköping, stålstommar och glasfasader till stationsbron i Dickursby, glastaket
till OP Pohjola-kvarteret i Vallgård i Helsingfors, fasadprojektet till Södra Karelens
största köpcenter IsoKristiina i Villmanstrand samt fasadprojekten till sjukhusen i
Esbo och Jorv.
Industrins investeringar resulterade i
betydande projekt för koncernen under år 2014.
Normek-koncernen har ledande projektkompetens för även de mest krävande stomoch fasadprojekten och är marknadsledare på våra hemmamarknader Finland och
Sverige. Fasadverksamheten som under förra räkenskapsåret expanderat till Sverige
har utvecklats som planerat. Den lokala organisationen har utökats för att möta den
efterfrågan som finns. Den svenska försäljningen har förbättrats kontinuerligt och
orderstocken har ökat.
Vi tackar alla våra kunder och samarbetspartner för det gångna årets samarbete
och förtroende för våra kunskaper. Vi arbetar långsiktigt med att utveckla Normek
till branschens bästa företag i Östersjöländerna och på Nordkalotten. Vi står även
fortsättningsvis redo att skapa nya stom- och fasadlösningar tillsammans med er!
Vesa Marttinen
Verkställande direktör
2
Affärsmiljö 2014
Glastak inklusive stålstomme, glasväggar med
termo- och stålkonstruktion samt fasadbeklädnad.
IsoKristiina köpcentrum i Villmanstrand.
Kund Skanska Oy.
År 2014 såg ingen generell ekonomisk återhämtning i Finland medan den svenska ekonomin var stark. Utsikterna
för byggbranschen i stort varierade kraftigt.
Enligt branschorganisationen Rakennusteollisuus ry fortsatte
den finska byggmarknaden att minska med tre procent. Enligt
motsvarande uppgift från Sveriges byggindustrier ökade byggandet i Sverige med tolv procent.
Ekonomisk översikt
Normek-koncernens omsättning år 2014 uppgick till 86,4
miljoner euro (84,2). Finland stod för 70 procent och Sverige
för 30 procent av omsättningen.
Normek-koncernens omsättning
ökade i Finland under år 2014.
Koncernens rörelseresultat före avskrivningar var 3,7 miljoner euro (1,4 milj. euro under föregående räkenskapsperiod)
och rörelsemarginalen var 4,3 % (1,6 %). Koncernens rapporterade resultat belastas av avskrivningar på koncerngoodwill,
som dock inte påverkar kassaflödet. Utan avskrivningar på
goodwill uppgår rörelseresultatet till 2,8 miljoner euro (0,2).
Det rapporterade rörelseresultatet är 1,9 miljoner euro (-0,7).
Engångsposterna och kostnaderna för anpassningen av vår
produktion var på en lägre nivå än året innan.
Koncernens icke fakturerade orderstock i början av 2015 låg
på en god nivå. Våra investeringar under 2014 inriktades
på fastigheter och ersättning av maskiner, utrustning och
IT-system. Koncernbolagen hade en god likviditet under hela
året.
Väggar med termokonstruktion inklusive träfönster till Jorvi sjukhusen i Esbo. Kund SRV Oy.
3
Affärsverksamheten
Stålbyggnad
Stålbyggnadsverksamhetens omsättning år 2014 uppgick till 75,9 miljoner euro
(70,5), vilket utgör 88 procent av koncernens omsättning. Finland stod för 69 procent och Sverige för 31 procent av omsättningen.
Typiska projekt är bland annat bärande stålstommar till gruv- och energiindustrins
investeringar, produktions-, affärs-, kontorslokaler och idrottsanläggningar samt
broar över vägar och vattendrag.
Normeks produktionsanläggningar för stålkonstruktioner samt ytbehandlingshallar
ligger i Uleåborg, Alavo och Pieksämäki i Finland och Piteå i Sverige.
Koncernens stålkonstruktionsfabriker där man utför industriell målning (Uleåborg,
Pieksämäki och Alavo), har giltiga miljötillstånd enligt 28 § i den finska miljöskyddslagen. Samtliga produktionsanläggningar som tillverkar stålkonstruktioner
har certifikat för CE-märkning av sina produkter enligt standarden EN 1090-1.
Utvecklingsprojekten som fokuserar på produktionsstyrning och produktivitet
fortsatte under räkenskapsperioden. En del av projekten slutfördes under året och
andra fortsätter under 2015.
Finland stod för 70 procent och
Sverige för 30 procent av omsättningen.
Stålstomme och väggar till rökgasrening
till LKAB gruva i Svappavaara.
Kund Skanska Sverige AB.
Stålkonstruktioner till 90 m lång gångbrygga med glasväggar och tak, ink. tätskikt till biobränslepanna, Jönköpings Energi. Kund Valmet Abp.
4
Stålkonstruktioner, väggar och tak till biobränslepanna,
Jönköpings Energi. Kund Valmet Abp.
Fasadverksamheten
Fasadverksamhetens omsättning uppgick till 10,5 miljoner euro, det vill säga 12
procent av koncernens omsättning. Omsättningen inom fasader var ungefär lika
stor i Finland och Sverige år 2014. Ett antal betydande fasadprojekt såldes i Sverige
under året.
Normeks väggelementsystem kan användas och anpassas för affärsbyggnader, kontor, industribyggnader och bostadshus. Glasfasader kan utföras med profilsystem av aluminium eller stål. Vårt utbud omfattar även eleganta dubbla glasfasader,
glastak och dörrar.
Normeks fasadsystem tillverkas av produktionsenheterna i Alavo och Karvia.
Stålstomme och betongelement till Täbys nya kommunhus.
Kund Täby kommun.
Utsikter för 2015
Enligt prognoser för 2015 förväntas byggmarknaden på de områden som är
relevanta för Normek-koncernen ligga kvar på 2014 års nivå eller förbättras något,
särskilt i Sverige. Enligt prognoser från Rakennusteollisuus ry kommer den totala
byggmarknaden i Finland att under 2015 minska med ungefär en procent. Motsvarande prognos för Sveriges del visar på en åttaprocentig tillväxt. Branschens
orderstock är fortfarande låg.
Det ekonomiska läget i Finland kommer sannolikt att innebära utmaningar för koncernens verksamhet. I Sverige är marknadsutvecklingen fortsatt positiv.
Koncernens tre affärsenheter är Teräs Suomi, Stål Sverige och Fasad som verkar i
både Finland och Sverige. Våra satsningar på den svenska stålkonstruktions- och
fasadmarknaden har resulterat i ett antal betydande projekt under året.
Stålstomme och betongarbeten ovan jord till avfallskraftverk i Tammerfors. Kund Tammervoima.
5
Fasadkonstruktioner till parkeringshus i Råcksta,
Stockholm. Kund SVEAB.
Hållbarhet och riskhantering
Avsikten med Normek-koncernens riskhantering är att garantera verksamhetens
kontinuitet och att se till att vi uppnår våra målsättningar i en föränderlig affärsmiljö. Riskhanteringen fokuserar på förebyggande åtgärder, uppföljning av verksamheten samt åtgärder för att begränsa ofördelaktiga konsekvenser och dra nytta av
affärsmöjligheter. Koncernens hållbarhetsarbete bygger på kvalitet i allt vi gör.
Företagets policyer främjar hållbara inköp i enlighet med aktuella bestämmelser.
Kvalitet
Certifieringsprocessen för kvalitetsledningssystem enligt standarderna ISO
9001:208 och ISO 3834-2:2005 slutfördes för stålkonstruktionernas del i början av
år 2014. Samtliga fabriker som tillverkar stålkonstruktioner har dessutom intyg på
Stålstomme och väggar med fönsterpartier till Schaeffler
lagerbyggnad i Stockholm.
Kund Fastec Stockholm AB.
att de uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN standarden 1090-1.
Även fasadproduktionen uppfyller kraven i byggproduktförordningen som trädde
i kraft den 1.7.2013 och samtliga produktionsanläggningar har rätt att CE-märka
sina produkter.
Miljö
Normeks viktigaste råvara är stål. Stål är ett fullständigt återvinningsbart material
och dess egenskaper försämras inte vid återvinning. Det finns även ett etablerat
återvinningsnätverk för stål och allt restmaterial som uppstår i vår produktion går
till återvinning.
Stålstomme till Obblola
SCA anläggning i Obbola.
Kund Nåiden AB.
Normeks stålkonstruktionsfabriker i Uleåborg, Pieksämäki och Alavo utför även
industriell målning och har giltiga miljötillstånd enligt miljöskyddsförordningen.
Stålkonstruktionsfabriken i Sverige har ett miljöledningssystem i enlighet med ISO
14001. Stålkonstruktionsfabrikerna tillämpar även miljöprogram enligt VOCdirektivet (lättflyktiga organiska föreningar) och väljer alltid om möjligt miljö- och
användarvänliga alternativ.
Stålstomme och väggar samt metallpartier
till Gränby köpcentrum i Uppsala.
Kund Atrium Ljungberg AB.
6
Omsättning/land 2014, %
Alla våra fabriker som tillverkar stålkonstruktioner
har rätt att CE-märka sina produkter.
Produktionsanläggningarnas totala uppvärmda areal uppgår till 40 000 m2. Uppvärmningen sker huvudsakligen med naturgas och gasol. Arbetsmaskinerna är till
största del eldrivna. Vi prioriterar dieseldrivna firmabilar och transportfordon.
Sverige 30 %
Finland 70 %
Glasfasader transporteras i skyddsemballage. Vad gäller förpackningar är företaget
registrerat hos Förpackningsbranschens Miljöregister PYR Ab, samt säkerställer att
förpackningarna från företagets leveranser återanvänds i enlighet med EU-direktiven, avfallslagen och det finska statsrådets beslut och förordningar.
Personal och säkerhet
Normek-koncernen hade under år 2014 i genomsnitt 318 anställda, varav 265 i
Finland och 53 i Sverige.
Omsättning/produkt 2014, %
Ansvars- och skaderiskerna har utvärderats i samråd med försäkringsbolaget. Heltäckande försäkringar har tecknats för de risker som kan försäkras. Även säkerhetsriskerna har utvärderats tillsammans med försäkringsbolaget. Utvecklingsprojektet
för att främja personalens hälsa och arbetsförmåga fortsätter.
Fasader
12 %
Olycksfrekvensen år 2014 var 29 olyckor per en miljon arbetstimmar (26). Sjukfrånvaroprocenten var 4,0 (3,6). Målet är att minska frånvaron ytterligare genom
att förbättra säkerheten. Målet kan uppnås genom aktiva förebyggande insatser.
Stålstommar och
stålbroar 88 %
Olycksfrekvens, 4 år (2011 – 2014)
År
Olycksfrekvens
Sjukfrånvaro, %
2014
29
4,0
2013
26
3,6
2012
27
3,8
2011
44
3,2
Nyckeltal 2014
Omsättning
Farfar bro i Helsingfors. Kesälahden Maansiirto Oy.
Rörelseresultat
före
avskrivningar
3,7 milj. euro
Orderstock
42 milj. euro
Soliditet
Antal anställda
(genomsnitt)
7
86,4 milj. euro
38 %
318
STÅLKONSTRUKTIONER
Huvudkontor, Finland
Backasgränden 7, FI-01510 Vanda
Tfn: +358 20 420 7000
Fax: +358 20 420 7001
E-post: [email protected]
Försäljningskontor
Raidetie 7 , FI-45610 Koria
Tfn: +358 20 420 7000
E-post: [email protected]
Produktionsanläggning
Messipojantie 27, FI-90520 Uleåborg
Tfn: +358 20 420 7000
E-post: [email protected]
Gångbro och trapphus till Dickursby station i Vanda samt specialutformade SG-limmade glaskonstruktioner.
Kund Kesälahden Maansiirto Oy.
Stålstomme, betongelement och takplåtar till SL Pedeltågsdepå i Bro, Stockholm.
Kund SL.
Produktionsanläggning
Tuurintie 21, FI-63400 Alavo
Tfn: +358 20 420 7000
E-post: [email protected]
Produktionsanläggning
Linnatie 11-13, FI-76850 Naarajärvi
Tfn: +358 20 420 7000
E-post: [email protected]
www.normek.fi
Fasadkonstruktioner
Huvudkontor, Finland
Backasgränden 7, FI-01510 Vanda
Tfn: +358 20 420 7000
Fax: +358 20 420 7001
E-post: [email protected]
Försäljningskontor
Företagaregatan 15, 65380 Vasa
Tfn: +358 20 420 7000
E-post: [email protected]
Produktionsanläggning
Tuurintie 21, FI-63400 Alavo
Tfn: +358 20 420 7000
E-post: [email protected]
Produktionsanläggning
Alkkiantie 1185, FI-39990 Alkkia
Tfn: +358 20 420 7000
E-post: [email protected]
www.normek.fi
Huvudkontor och produktionsanläggning, Sverige
Mejselvägen 17, SE-943 36 Öjebyn, Sverige
Tfn: +46 911 25 73 10
Fax: +46 911 663 44
E-post: [email protected]
[email protected]
Stålstomme och väggar till LKAB truckverkstad i Mertainen. Kund NCC Construction Sverige AB.
Normek fokuserar på byggnadsstommar i stål, fasadkonstruktioner och
stålbroar. Företagets viktigaste marknader är Finland och Sverige. Inom
husbyggnad erbjuder vi våra kunder vår gedigna erfarenhet och kompetens
som totalleverantör av bärande stålstommar samt fasader av glas och lätta
Försäljningskontor
Kanalvägen 1 A 2 tr.
SE-194 61 Upplands Väsby, Sverige
Tfn: +46 8 121 36 850
E-post: [email protected]
Försäljningskontor
Gräddvägen 13, SE-906 20 Umeå, Sverige
Tfn: +46 90 70 24 70
E-post: [email protected]
och andra industriella system. Som totalleverantör står vi för konstruktion,
Försäljningskontor
Stubbengatan 2, SE-703 44 Örebro, Sverige
Tfn: +46 19 765 21 51
E-post: [email protected]
tillverkning, montering och ansvar under garantitiden.
www.normek.com
fasadelement. Vi tillverkar även komponenter för materialhanteringssystem