Anna-Lena Axelsson

Hur går det för skogens miljöer?
Anna-Lena Axelsson, SLU, Umeå
Riksskogstaxeringen
•
•
•
•
Systematisk
Stickprovsbaserad
Vanliga företeelser
Långa tidsserier
Areal gammal skog (>160 år)
Volym hård död ved
Skogsdata 2014
Volym hård död ved per hektar 1955-2008
• Förändringarna sedan
1990 talet har främst
skett på grund av
stormtillfällen och inte
som en effekt av
skogspolitiken
• Enda undantaget är en
ökning av andelen
stående död ved
(Jonsson, B-G et al, in
prep, data visas ej)
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/riksskogstaxeringen/historiskadata/resultat-och-kartor/visualisering-av-langa-tidsserier/
Areal äldre, lövrik skog 1955-2011
Två olika definitioner (stor resp liten provyta)
1000 ha
1600
Boreal
1400
1200
1000
800
Boreonemoral och
nemoral
600
400
200
0,0
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
Axelsson & Cory. Långa tidsserier från Riksskogstaxeringen. Harmoniserade analyser baserade på
data från 1923-2012 och 1953-2012. Arbetsrapport. Institutionen för skoglig resurshushållning. In
prep.
2010
http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/tillstandet-imiljon/Miljoovervakningsdagarna_2015/Land_3_Kempe_Rixtaxen.pdf
Antal ädla lövträd >50 cm per km² 1975-2011
Skogsdata 2014
Vitryggens skogar
• > 60 år
• lövandel > 75 %
• andel död ved > 20 %
• Osäkra skattningar
• Höga medelfel
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/130129-vitryggens_skogar_rapport.pdf
Göran Kempe, Jonas Dahlgren, Tina Nilsson
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/miljo-och-klimat/tillstandet-i-miljon/skog/statistik-om-miljotillstandet-i-skogen/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/tillstandet-imiljon/Miljoovervakningsdagarna_2015/Land_3_Kempe_Rixtaxen.pdf
Produktiv skogsmark av natur- eller plantageskogskaraktär
(utanför reservat)
Hela landet
3,5
• Naturskogskaraktär
• Plantageskogskaraktär
• (Normal)
Andel av areal, %
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
2003-07
Andel av areal, %
Norrbottens län
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2010-14
Halland, Skåne, Blekinge
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2003-07
2010-14
2003-07
Beståndskaraktär http://www.slu.se/PageFiles/26356/RIS_FIN_2014.pdf
2010-14
Underlag för rapportering till
Habitatdirektivet
Generella naturlighetskriterier
•
•
•
•
Naturligt föryngrad
Ingen omfattande avv. de senaste 25 åren
Ingen antropogen hydrologisk påverkan
Hög ålder
http://www.slu.se/Documents/externwebben/s-fak/skogligresurshallning/Landskapsanalys_publikationer/2013/MOTHNILS_Habitatkompendium2013.pdf
Naturtypsklassad areal i Riksskogstaxeringen
Reservat
Virkesproduktion
Frivilliga
avsättningar
Hänsynsytor
Skogliga konsekvensanalyser 2015
http://shop.skogsstyrelsen.se/shop/9098/art69/31291469-9ceda8-Analys_av_miljoforhallanden_webb.pdf
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/MI0803_2010A01B_BR_05_MI03BR1301.pdf