Delårsrapport januari – juni 2014 APOTEKSGRUPPENS POSITION

Delårsrapport januari – juni 2014
APOTEKSGRUPPENS POSITION
LOKALA APOTEK I SAMVERKAN
Apoteksgruppen är med sina 166 anslutna apotek
den fjärde största apoteksaktören i Sverige. Apoteken omsätter tillsammans 3,4 miljarder kronor
på årsbasis och har en marknadsandel på cirka
10 %.
Inom Apoteksgruppen ägs varje enskilt apotek av
egenföretagare. Vår gemensamma vision är:
Apoteksgruppen – din lokala hälsopartner.
PROFORMARESULTAT FÖR JANUARI-JUNI
2015
För apotek anslutna till Apoteksgruppen uppgick
omsättningen under perioden till 1 769,1 (1 702,7)
miljoner kronor, en ökning med 3,9 % som huvudsakligen förklaras av en ökad försäljning av dyra
hepatit-C läkemedel med mycket låg marginal.
Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 18,2 % för
samma period och uppgick till 49,5 (60,5) miljoner
kronor. Proformaresultatet för de anslutna apoteken omfattas ej av denna rapport.
PROFORMA RESULTAT FÖR ANSLUTNA
APOTEK I APOTEKSGRUPPEN1
Mkr
Omsättning
Bruttovinst
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Av -och nedskrivningar
Rörelseresultat
Rörelsemarginal (EBIT)
Jan–jun
2015
1 769,1
458,6
-206,4
-163,3
-39,4
49,5
2,8 %
SERVICEORGANISATIONEN
Apoteksägarna får genom sitt medlemskap tillgång till gemensamt sortiment inklusive egna varumärken och gemensamma inköp, ekonomi- och
personalsystem, kundtjänst, kvalitetsfunktion, utbildningar, affärsutvecklings-, försäljnings- och
etableringsstöd, gemensam marknadsföring samt
IT-system. En ny digital plattform har utvecklats
med en ny hemsida samt e-handel.
AFFÄRSIDÉ
Genom samverkan uppnås skalfördelar som i
kombination med entreprenörens engagemang
och kundfokus skapar bästa möjliga förutsättningar för att driva lönsamma apotek med nöjda
kunder.
ORGANISATION
Jan–jun
2014
1 702,7
466,2
-204,6
-162,0
-39,1
60,5
3,6 %
1
Delårsrapport januari – juni 2015
SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET APRIL - JUNI 2015

Nettoomsättningen minskade under perioden med 1,4 % och uppgick till 62,2 (63,1)
miljoner kronor.

Rörelseresultatet uppgick till -7,7 (-1,8) miljoner kronor. En extra satsning på
marknadsföring har gjorts under perioden vilket påverkar resultatet negativt.

Under juni månad lanserade Apoteksgruppen sin e-handel, marknadens smidigaste och
mest mobilanpassade lösning.

Periodens resultat efter skatt uppgick till -2,4 (2,9) miljoner kronor.

I april öppnade en medlem ett nytt apotek i Bua, 6 mil söder om Göteborg.
SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI - JUNI 2014

Nettoomsättningen minskade under perioden med 5,5 % och uppgick till 128,1 (135,5)
miljoner kronor. Apoteksgruppen har färre apotek i egen regi i år vilket medför att
nettoomsättningen minskat. Serviceintäkterna har ökat med 1 miljon kronor.

Rörelseresultatet uppgick till -11,6 (1,2) miljoner kronor.

Periodens resultat uppgick till -7,3 (3,3) miljoner kronor.

Investeringar i ny e-handelsfunktion uppgick till 5,1 miljoner kronor

Under första halvåret har ett nytt apotek öppnats och en filial har lagts ned. Apoteket
Måsen i Malmö har sålts till en egenföretagare som är medlem i Apoteksgruppen och
totalt är 166 apotek samt 2 filialer anslutna till Apoteksgruppen. Vid periodens utgång
drevs tre apotek i egen regi.
NYCKELTAL, JÄMFÖRELSE AV ANDRA KVARTALET SAMT PERIODEN JANUARI - JUNI
Miljoner kronor
Nettoomsättning
Resultat före avskrivningar (EBITDA)
Rörelseresultat (EBIT)
Periodens totalresultat
Kassaflöde för perioden
Soliditet
Räntabilitet på eget kapital1
Antal anslutna apotek
2015
apr–jun
62,2
-4,7
-7,7
-4,9
18,1
2014
apr–jun
63,1
0,9
-1,8
0,4
-11,2
2015
jan–jun
128,1
-5,6
-11,6
-7,3
22,1
2014
jan–jun
135,5
6,7
1,2
3,3
13,6
2014
Helår
253,7
3,6
-7,5
-3,5
73,1
86,2%
-2,8%
166
86,9%
-1,1%
164
86,2%
-2,8%
166
86,9%
-1,1%
164
83,6%
-0,9%
165
2
Delårsrapport januari – juni 2015
MARKNADSÖVERSIKT
Utvecklingen första halvåret
Försäljningen på apoteksmarknaden har ökat
med 8,1 %. En stor del av ökningen avser förskrivning av dyra läkemedel för behandling av
hepatit C. Anslaget för att finansiera denna behandling har fått ökat anslag med ca 800 miljoner kronor under 2015. Justerat för försäljning
av hepatit C läkemedel uppgår omsättningsökningen på förskrivna läkemedel endast till 2 %.
Detta är mer i linje med den historiska ökningen.
Den totala omsättningen på apoteksmarknaden
för perioden januari-juni uppgick till totalt 19,0
(17,5) miljarder kronor. Försäljningen av förskrivna läkemedel ökade med 8,4 %, egenvårdsläkemedel ökade med 2,3 % och övrig försäljning ökade med 11,4 % under första halvåret.
Ökningen av antal sålda förpackningar är betydligt blygsammare. För egenvården är ökningen
2,8 % totalt och för förskrivna läkemedel endast
0,3 %.
Utvecklingen de senaste åren visar att apotekens försäljningsandel av förskrivna läkemedel
minskat relativt sett, både i antal sålda förpackningar och i omsättning. Apotekens tillväxt har
framförallt varit inom övrig försäljning1. Andelen
av denna försäljning räknat i förpackningar närmar sig nu 40 %. En del av förklaringen till ökningen hänger samman med apoteksmarknadens förändring. Tillgängligheten har ökat genom etablering av fler apotek och nya försäljningskanaler såsom online försäljning.
Få nya apotek
Vid utgången av andra kvartalet fanns det 1 327
apotek på marknaden, en ökning med två apotek sedan årsskiftet. Apotekstätheten ligger kvar
på cirka 7 400 invånare per apotek. Det finns en
tydlig osäkerhet kring apotekens framtida förutsättningar, vilket återspeglas i den svaga och
något försiktiga etableringstakt som råder.
3
Delårsrapport januari – juni 2015
VD-KOMMENTAR
Vid utgången av andra kvartalet hade Apoteksgruppen 166 anslutna apotek. Rörelsemarginalen för de
anslutna apoteken minskade från 3,6 till 2,8 %. Detta är en följd av minskad parallellimport samt en stor
ökning av expedieringen av dyra läkemedel. Expediering av dyra läkemedel bidrar till omsättningsökningen, vilken uppgår till 3,9 %, men medför samtidigt en sjunkande lönsamhet inte minst för små apotek. Hos flera apotek kan denna grupp av läkemedel uppgå till så mycket som 30 % av omsättningen
vilket pressar resultat och likviditet.
Försäljningen av handelsvaror har ökat med 4,0 % där satsningen på egna märkesvaror och konceptet
”Hälsokällan” bidragit positivt.
TLV, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, föreslår förändrad konstruktion av handelsmarginalen
och har i sin slutrapport om handelsmarginalen föreslagit att apoteken ska få höjd ersättning för att hantera dyra läkemedel. Höjningen föreslås finansieras genom en omfördelning inom systemet vilket i praktiken betyder att ersättningen till apoteksbranschen totalt sett blir oförändrad.
Vi ser ett fortsatt intresse från våra medlemmar att öppna nya apotek vilket medför att vi kommer att öka
det centrala stödet för dessa aktiviteter.
HÅLLBART FÖRETAGANDE
Som ett led i att medverka till en förbättrad läkemedelsanvändning använder våra apotek EES – elektroniskt expertstöd vid receptexpediering i allt större omfattning. Syftet är att upptäcka felaktig dosering och
olämpliga kombinationer av läkemedel för enskilda kunder. Felaktig läkemedelsanvändning förorsakar
årligen väsentligt lidande för individer samt stora kostnader för vården. Apoteksgruppen är den kedja
som är den största användaren av denna tjänst. Vårt mål är att samtliga apotek regelmässigt ska använda EES för att därmed främja god läkemedelsanvändning hos våra kunder.
Vårt hållbarhetsarbete innebär också att vi fortsätter att utveckla vårt eget varumärke ELW med fler
Svanenmärkta produkter, som hör till de minst miljöbelastande i sin kategori, samt fler produkter som är
rekommenderade av Astma – och Allergiförbundet. Under året har fler ansikts- och barnprodukter lanserats vilka huvudsakligen är både Svalan- och Svanenmärkta. Med start i augusti introducerade Apoteksgruppen, i samarbete med Svenska FN-förbundet, en kampanj med temat Hej Snippan! på kedjans apotek. En ny undersökning från YouGov, genomförd på uppdrag av Apoteksgruppen, visar att nästan en
tredjedel av alla kvinnor undviker att prata om besvär kopplade till underlivet med sina vänner och att
knappt hälften är nöjda med hur deras underliv ser ut. Undersökningen visar också att 1 av 10 undviker
att ställa frågor om sitt underliv när de besöker ett apotek för att det är pinsamt.
Vi vill med det här initiativet stödja det viktiga arbete som Svenska FN-förbundet gör för unga flickors
rättigheter. Vi vill också tydliggöra att snippan har en stor betydelse för alla kvinnors välbefinnande och
att det finns stor kompetens även inom det här området på våra apotek. Vårt samarbete med Svenska
FN-förbundet och projektet Flicka är ett långsiktigt engagemang som på olika sätt kommer att aktiveras
under de närmaste åren.
DIGITAL PLATTFORM – E-HANDEL
För att förstärka vår tillgänglighet fortsätter utvecklingen av den nya digitala plattformen. En ny responsiv
hemsida lanserades i december 2014. I juni lanserade vi vår nya e-handelsfunktion för receptförskrivna
läkemedel som gör det bekvämt för kunden att hemifrån beställa receptförskrivna läkemedel. Kunden
kan få sina läkemedel hemsända eller hämta dem på närmaste apotek eller postens utlämningsställe.
Denna tjänst kommer i november att kompletteras med egenvårdsprodukter. Våra lokala apotek kommer att vara en viktig del i denna satsning för att därmed erbjuda den bästa servicen till kunden.
Eva-Britt Gustafsson
Verkställande direktör
4
Delårsrapport januari – juni 2015
MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE
För perioden januari – juni 2015
Bolagsstämman har fastställt ekonomiska mål för
bolaget som innebär att avkastning på eget kapital
ska uppgå till minst 4 % och soliditeten ska uppgå
till cirka 80 %. Målen mäts och utvärderas årsvis.
Intäkterna uppgick totalt till 128,1 (135,5) miljoner
kronor, varav intäkter från serviceavgifter ingår
med 56,1 (55,1) miljoner kronor. Övriga intäkter
uppgår till 72,0 (80,4) miljoner kronor. Minskningen av övriga intäkter beror dels på att fler apotek drevs i egen regi under förra året, dels att ett
extra marknadsföringsbidrag om 5,2 miljoner kronor erhölls under första kvartalet 2014. Bolagets
intäkter från serviceavgifter ökade under första
halvåret i år med 1,0 miljoner kronor.
KONCERNEN
Koncernen består idag av moderbolaget Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, med de helägda
dotterbolagen, Apoteksgruppen i Sverige AB samt
Apoteksgruppen i Sverige Förvaltning AB. Apoteksgruppen i Sverige AB förvärvade ett apoteksbolag den 30:e september 2014, Apoteksgruppen
i Stockholm Nr 4 AB. Bolaget bedriver apoteksverksamhet vid Arlanda och har konsoliderats i
koncernen under första kvartalet i år.
Apoteksgruppen i Sverige AB är den centrala
serviceorganisationen som ger de 166 anslutna
apoteken stöd med bl.a. inköp, sortiment, marknadsföring, IT-system, försäljning, kvalitet samt
ekonomi och personalfrågor. Apoteksgruppen i
Sverige Förvaltning AB delfinansierar köp av apotek samt äger 1 % av aktierna i de anslutna apoteksbolagen.
RESULTAT
Andra kvartalet april - juni 2015
Ökade marknadsinvesteringar bidrar till att rörelseresultatet minskar med 5,9 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2014, från -1,8 till 7,7 miljoner kronor. De finansiella intäkterna fortsätter att minska, vilket är en följd av att flera apoteksbolag amorterat sina lån under 2014 och
första halvåret 2015. Periodens resultat uppgick
till -4,9 (0,4) miljoner kronor.
För perioden januari – juni 2015
En e-handelslösning för recept har lanserats under juni månad.
Beslut om anslutning av ett flertal nyetablerade
apotek har skett. Dessa apotek beräknas öppna
under tredje samt fjärde kvartalet 2015. Bolaget
har kostnadsfört 1,8 miljoner kronor i samband
med en avslutad hyresprocess.
Rörelseresultatet uppgick under perioden till -11,6
(1,2) miljoner kronor och periodens resultat uppgick till -7,3 (3,3) miljoner kronor. Avvikelserna
jämfört mot föregående år är i huvudsak de
samma som angivits för perioden april – juni samt
att föregående år ett extra marknadsföringsbidrag
om 5,2 miljoner kronor erhölls under första kvartalet. Periodens resultat belastas med 1,8 miljoner
kronor avseende kostnader för en avslutad hyresprocess.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER
PERIODEN JANUARI–JUNI
INVESTERINGAR
Andra kvartalet april – juni 2015
Tre nya apotek har anslutits till Apoteksgruppen,
samtidigt som en filial i Mönsterås har lagts ned.
Apoteksgruppen har ökat sina marknadsinvesteringar väsentligt under 2015 vilket också återspeglas i periodens resultat.
Under andra kvartalet lanserades e-handel med
receptförskrivna läkemedel på hemsidan vilket är
den första delen av bolagets e-handelslösning. Investeringarna uppgick till 3,2 (2,8) miljoner kronor.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER
PERIODEN APRIL–JUNI
För perioden januari – juni 2015
INTÄKTER
Andra kvartalet april - juni 2015
Intäkterna uppgick totalt till 62,2 (63,1) miljoner
kronor, varav intäkter avseende serviceavgifter
från anslutna apotek ingår med 28,0 (28,1) miljoner kronor. Övriga intäkter på 34,2 (35,0) miljoner
kronor består i huvudsak av omsättning från egen
apoteksverksamhet, vidarefakturering av lokalhyror och intäkter i form av marknadsbidrag.
Investeringar under första halvåret 2015 avsåg
huvudsakligen utveckling av Apoteksgruppens ehandelslösning. Dessa kostnader uppgick totalt till
5,1 miljoner kronor. Resterande belopp om 0,4
miljoner kronor avser löpande investeringar i apoteksinventarier. Totalt uppgick investeringarna för
perioden till 5,5 (6,4) miljoner kronor.
5
Delårsrapport januari – juni 2015
KASSAFLÖDE FÖR PERIODEN JANUARI –
JUNI 2015
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
BALANSDAGEN
Kassaflödet från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital uppgick till -3,2
(5,6) miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på
betydande satsningar inom marknadsföring samt
utveckling av e-handel vilka belastar periodens resultat. Kassaflödet från investerings- och finansieringsverksamheten uppgick till 38,2 (33,2) miljoner
kronor. Apoteksbolagens amorteringar av förlagslån bidrog starkt till det positiva kassaflödet.
Periodens kassaflöde uppgick till 22,1 (13,6)
miljoner kronor.
Bolaget har inga väsentliga händelser att
rapportera efter balansdagen.
FINANSIELL STÄLLNING PER 30 JUNI 2015
Koncernens likvida medel uppgick per 30 juni
2015 till 319,3 miljoner kronor jämfört med 297,2
miljoner kronor per 31 december 2014. Koncernen
hade inte några räntebärande skulder vid periodens slut. Soliditeten uppgick till 86,2 procent per
30 juni 2015.
Apoteksgruppen Förvaltning AB startade utlåning till apoteksföretag i juni 2010 i samband med
de första apoteksförsäljningarna. Ränteintäkter
från utlåning till apoteksföretag uppgick till 1,8
(4,9) miljoner kronor. Ett flertal apoteksföretag har
amorterat ned sina lån väsentligt under året vilket
minskat bolaget ränteintäkter. Under första halvåret uppgick amorteringar och lösen av lån till 48,4
miljoner kronor och nyutgivna lån uppgick till 7,4.
Totalt uppgår utlåningen till 43,3 miljoner kronor
per 30 juni 2015.
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Moderbolaget har under året inte köpt några tjänster från koncernföretag. Moderbolagets intäkter är
i sin helhet hänförliga till koncernföretag. Vid inköp
och försäljning mellan koncernföretag tillämpas
samma principer för prissättning som vid transaktioner med extern part.
RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Koncernen arbetar med ett antal grundläggande
principer för hantering av risker i olika delar av
verksamheten. Fördelningen av ansvaret mellan
styrelsen och vd regleras av styrelsens arbetsordning och vd-instruktion. Styrelsen har också tagit
beslut om Attestordning samt en Kredit-, Medlems- och Finanspolicy. För medlems- och kreditärenden har en särskild beslutskommitté utsetts
av styrelsen.
För ytterligare information om koncernens risker, riskexponering och riskhantering hänvisas till
Apoteksgruppens års- och hållbarhetsredovisning
för 2014 och www.apoteksgruppen.se.
MODERBOLAGET
Nettoomsättningen för Apoteksgruppen i Sverige
Holding AB uppgick under perioden januari – juni
till 1,0 (1,0) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till -3,1 (-5,3) miljoner kronor. Resultatet efter
skatt uppgick till -2,9 (-4,4) miljoner kronor. I moderbolaget är en person anställd.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
redovisas för koncernen är också relevanta för
moderbolaget.
Rapporten har ej granskats av bolagets revisor.
Övrig information – kommande rapporter
Delårsrapport juli – september
30 oktober 2015
Bokslutskommuniké 2015
12 februari 2016
Delårsrapport jan-mars 2016
29 april 2016
Årsstämma
29 april 2016
För mer information kontakta
Tommy Wahlberg, ekonomichef tel 08-563 022 43
Eva-Britt Gustafsson, verkställande direktör tel 08-563 022 85
Stockholm den 14 augusti 2015
Birgitta Ågren-Böhlin
Peder Larsson
Annema Paus
Gunilla Rittgård
Satish Sen
Styrelsens ordförande
Richard Reinius
Eva-Britt Gustafsson
verkställande direktör
6
Delårsrapport januari – juni 2015
Koncernens rapport över totalresultat
KONCERNENS RESULTATRÄKNING
7
Delårsrapport januari – juni 2015
KONCERNENS BALANSRÄKNING
8
Delårsrapport januari – juni 2015
RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET KAPITAL
9
Delårsrapport januari – juni 2015
KONCERNENS KASSAFLÖDE
10
Delårsrapport januari – juni 2015
MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
11
Delårsrapport januari – juni 2015
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
12
Delårsrapport januari – juni 2015
MODERBOLAGETS KASSAFLÖDE
NOT 1
REDOVISNINGSPRINCIPER
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial Reporting Standards
(IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från
International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts av EGkommissionen för tillämpning inom EU.
Denna delårsrapport är upprättad för koncernen i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och
Årsredovisningslagen och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen.
Redovisningsprinciperna som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej
annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste
årsredovisningen.
Nya redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen 2014,
utom vad gäller för ett antal mindre ändringar av befintliga standarder samt nya tolkningar, vilka har trätt
i kraft per 1 januari 2015. Dessa bedöms inte ha någon väsentlig effekt på koncernens eller
moderbolagets resultat, finansiella ställning eller upplysningar.
13
Delårsrapport januari – juni 2015
Definitioner
Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt i procent av eget kapital.
Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.
14