Effektivare kommunal verksamhet med Rakel

Kommunalt
Rakelforum
Samling & genomgång av praktikaliteter
Lunch
Inledning
Presentation av respektive deltagare,
- Namn och Roll
- Nuläge Rakelanslutning
- Planer framöver
- Förväntningar Forum/nätverkReflektion
dag 1
Kaffe
Tillämningar i kommunal verksamhet:
RAKEL och de nya kommunikationsmöjligheterna
Bensträckare
Crystal Code tillämning via Rakel
Workshop:
Att införa Rakel
Hur motiverar man till en bredare anslutning inom kommunen?
Kaffe
Vilka områden är då intressanta?
Avslutning dag 1
Gemensam middag
Forts..
Hur kan vi påverka utvecklingen av Rakel?
Kommunalt Rakelforum:
Hur ska vi driva forumet vidare?
Tjänster med Rakel som bärare
Summering & utvärdering
Vardag och Kris
Mer känslig
information i näten
4 gånger mer
IP-trafik 2015
världen över
16
storstäder
med över
1 miljon
invånare
1911
484
storstäder
med över
1 miljon
invånare
2011
Staden som växer
Sveriges
mindre
städer
tappar
befolkning
Fler platser
kräver uppsikt
Privatisering av offentlig
verksamhet
Privatisering offentlig sektor
”Kommunerna
ansvarar för en
stor del av den
samhällsservice
som finns där vi
bor. Bland de
viktigaste
uppgifterna är
Lokalt engagemang
förskola,
skola,
betyder mer
socialtjänst
och
äldreomsorg.”
Driftsäkerhet
1
2
3
Samordning
Täckning
En nationell operatör
för samhällsskydd
Nationell spridning
•
•
•
•
•
•
•
230 kommuner/ räddningstjänst
37 räddningstjänstförbund
22 centrala myndigheter
21 landsting/regioner
21 länsstyrelser
32 kommersiella
1 frivilligorganisation
Rakel möter grundläggande behov
Gruppsamtal
Kapacitet
Individsamtal
Larm
Täckning
Sekretess
Driftsäkert
Rakel möter grundläggande behov
Kapacitet (utrymme i nätet): Eftersom Rakel är ett nationell
kommunikationssystem för allmän ordning, säkerhet och hälsa,
är det byggt för att garantera hög kapacitet vid alla lägen, och
tål hög belastning.
Täckning: Rakelnätet har bäst täckning i hela landet.
Då det är hela Sveriges nät för säkerhet, finns det täckning
även på mindre befolkade områden.
Driftsäkert: Rakelnätet är byggt för att klara
störningar av olika storlek, och alltid vara tillgängligt. Vid
strömavbrott finns reservkraft upp till sju dygn på viktiga
platser.
Sekretess: Eftersom våra användare skickar individ- och
samhällskritisk information sinsemellan, är Rakel byggt så att all
information som överförs mellan databaser och enheter är
krypterad och kan garanteras sekretess.
Rakel möter grundläggande behov
Larm: Med Rakelnätet har användarna möjlighet att
kommunicera med hjälp av en larmfunktion i
nödsituationer, till exempel räddningstjänsten eller
trygghetslarm.
Individsamtal: Rakelnätet möjliggör enkel kommunikation
individer emellan med hjälp av vanliga röstsamtal, SDS och
radiofunktion (walkie-talkie).
Gruppsamtal: Rakelnätet möjliggör kommunikation med
flera, samtidigt. Detta underlättar vid både mindre och
större incidenter som kräver att flera personer involveras
samtidigt, och effektiviserar kommunikationen.
Rakelnytta i
tre nivåer
Start
Krisledning
Räddningstjänst
Grund
Krisledning
Förvaltningsledning
Jourer
Trygghetspunkter
Total
Krisledning
Förvaltningsledning
Jourer
Trygghetspunkter
Medarbetare
Rakel total
Landsting,
Länsstyrelsen,
övriga kommuner,
myndigheter
Kommun A
Krisledning och
räddningstjänst
Teknisk- och
social förvaltning
Kommunledning
och skola
Trygghetspunkt
Rakel grund
Landsting,
Länsstyrelsen,
övriga kommuner,
myndigheter
Kommun A
Krisledning och
räddningstjänst
Teknisk- och
social förvaltning
Kommunledning
och skola
Trygghetspunkt
Rakel start
Landsting,
Länsstyrelsen,
övriga kommuner,
myndigheter
Kommun A
Krisledning och
räddningstjänst
Teknisk- och
social förvaltning
Kommunledning
och skola
Trygghetspunkt
Samtidig informationsspridning
Miljöinspektör
Provtagning
Expertmyndighet
VA-personal
Skolor
Förskolor
VA-chef
Miljöchef
Teknisk chef
Skolchef
Beredskapsorganisation Informatör
Sveriges Radio (tex VMA)
Kommundirektör
Kommunalråd
Räddningschef
Allmänheten
Media
Räddningstjänst
Socialchef
Äldreboenden
Gruppboenden
Hemtjänst
Vardag eller kris
Över 300 organisationer
inom allmän ordning,
säkerhet eller hälsa
använder Rakel dagligen
”Oavsett vad
som pågår i en
kommun vardag, oväntade
händelser eller
kris - måste
kommunens
arbete med
hemvård,
vattendistribution
eller barn som
omhändertas
fortsätta att
fungera.”
Vardag eller kris
Teknisk drift och
förvaltning
”Jag har velat ha ett system som
gör det lätt för entreprenörerna
att hålla kontakt med varandra
och som gör att det är lätt för
oss att hålla kontakt med dom.
Man skulle få en
samordningsvinst.
Driftsäkerhet ser vi som särskilt
viktig.”
Drifts- och underhållschef på
tekniska förvaltningen
”Direktkontakten
med ensamarbetarna och
nödknappen
skapar trygghet.
Och samverkan
med
Räddningstjänsten
gör att räddningsinsatser kommer
igång snabbt och
på rätt plats.”
www.msb.se/rakel