Europeiska unionen: 500 miljoner människor – 28 länder

Europeiska unionen: 500 miljoner människor – 28 länder
EU:s medlemsstater
Kandidatländer och
potentiella kandidater
Grundare
Nya idéer för varaktig fred och välstånd…
Alcide De Gasperi
Konrad Adenauer
Winston Churchill
Robert Schuman
Jean Monnet
EU:s symboler
EU:s motto:
förenade i mångfalden
Euron
Europahymnen
Europaflaggan
Europadagen den 9 maj
24 officiella språk
Български
English
latviešu valoda
português
Čeština
español
lietuvių kalba
Română
dansk
français
magyar
slovenčina
Deutsch
Gaeilge
Malti
slovenščina
eesti keel
hrvatski
Nederlands
suomi
Ελληνικά
Italiano
polski
svenska
Utvidgning – från 6 till 28 länder
Den stora utvidgningen: öst och väst förenas
1989
Fall of Berlin Wall – end of Communism
EU economic help begins: Phare
programme
1992
Criteria set for a country to join the EU:
• democracy and rule of law
• functioning market economy
• ability to implement EU laws
1998
Formal negotiations on enlargement begin
2002
Vid toppmötet i Köpenhamn beslutas om
en stor utvidgning med tio nya länder
2004
Tio nya EU-medlemmar: Cypern,
Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen,
Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ungern
2007
Bulgaria and Romania join the EU
2013
Kroatien går med 1 juli
Kandidatländer och potentiella kandidater
Areal
(x 1000 km²)
Befolkning
(miljoner)
Hälsa
(bruttonationalprodukt
per person)
Bosnien and
Hercegovina
51
3,8
7 600
Montenegro
14
0,6
10 900
Kosovo enligt FN:s
säkerhetsråds
resolution 1244
11
1,8
:
f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien
25
2,1
9 100
Albanien
28
2,9
7 500
Serbien
77
7,2
9 100
Turkiet
783
76,7
13 800
4 272
507,4
25 700
Länder
De 28 EU-länderna
tillsammans
Fördragen – den rättsliga grunden för demokratiskt
samarbete
1952
Europeiska kol- och stålgemenskapen
1958
Romfördragen:
• Europeiska ekonomiska gemenskapen
• Europeiska atomenergigemenskapen
(EURATOM)
1987
Europeiska enhetsakten: den inre
marknaden
1993
EU-fördraget – Maastricht
1999
Amsterdamfördraget
2003
Nicefördraget
2009
Lissabonfördraget
EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna
Bindande för all EU-verksamhet
54 artiklar under 6 kapitel:
Värdighet
Solidaritet
Friheter
Medborgarnas
rättigheter
Jämlikhet
Rättskipning
EU:s befolkning jämfört med resten av världen
Befolkning i miljoner invånare
(2015)
EU:s area jämfört med resten av världen
Yta i 1 000 km²
17098
9831
9600
4272
3287
378
EU
Kina
Indien
Japan
Ryssland
USA
Hur rikt är EU jämfört med övriga världen?
Ekonomins storlek:
Bruttonationalprodukten
2013 i biljoner euro
Välstånd per person: BNP per
person (2013)
132
20
Slovenien
2.6
0.3
Luxemburg
Malta
9
31
Belgien
Cypern
42
65
Lettland
Nederländerna
65
Litauen
43
70
Irland
Danmark
79
Tjeckien
45
84
Österrike
Estland
88
Kroatien
49
92
Portugal
Slovakien
93
Ungern
Bulgarien
111
238
Rumänien
Grekland
249
302
Italien
Storbritannien
313
338
357
Polen
Finland
Tyskland
Sverige
Spanien
Frankrie
439
506
633
Hur stora är EU-länderna?
Yta i 1 000 km²
Hur många människor bor det i EU?
Befolkning i miljoner invånare (2015)
508 miljoner totalt
BNP per invånare: välståndsfördelningen
BNP per invånare (2014)
Index där genomsnittet för de 28 EU-länderna är 100
Den europeiska ekonomin: starkare tillsammans
2008: Den världsomfattande finanskrisen tar sin början i USA
Samordnad reaktion från Europas ledare:
• Euron och den finansiella stabiliteten försvaras
• Nya krishanteringsverktyg och reformerade regler:
Den europeiska stabilitetsmekanismen: en fond för att hjälpa länder som
råkat i extraordinära ekonomiska svårigheter
Nya lagar om bankers stabilitet
Bankunionen: tillsyn av banker i hela EU och en mekanism för att stänga
sviktande banker
•
Bättre ekonomisk styrning:
Europeiska planeringsterminen: ett årligt förfarande för att samordna
offentliga budgetar
Europluspakten, ”fördraget om den finanspolitiska pakten”: ömsesidiga
åtaganden om sunda offentliga finanser
Tio prioriteter för Europa
EU-kommissionen under ordföranden Jean-Claude
Juncker fokuserar år 2015 på:
1. investeringsplanen: ett nytt uppsving för jobb, tillväxt
och investeringar
2. en sammankopplad digital inre marknad
3. en motståndskraftig energiunion med en
framåtblickande klimatpolitik
4. en fördjupad och mer rättvis inre marknad med
starkare industrier
5. en djupare och mer rättvis ekonomisk och monetär
union
6. ett rimligt och balanserat frihandelsavtal med USA
7. ett område för rättvisa och grundläggande rättigheter
som grundar sig på ömsesidigt förtroende
8. en ny migrationspolitik
9. Europa som en starkare global aktör
10. EU i demokratisk förändring
En investeringsplan för Europa
Europeiska fonden för strategiska investeringar
• 2015: Europas ekonomi börjar hämta sig efter krisen, men investeringsnivån
är fortfarande låg. Investerarna har pengar men föga förtroende
• Ny EU-fond från mitten av 2015
• Fonden får inledningsvis 21 miljarder euro från EU
• Investeringar görs i bärkraftiga affärsprojekt, t.ex. i digital infrastruktur och
energiinfrastruktur, transport, småföretag, miljöprojekt och innovation
• Multiplikatoreffekt: offentliga medel leder till att privata investerare följer
efter med upp till 315 miljarder euro
• Kan skapa 1,3 miljoner nya jobb på tre år
Bankunionen: säkra och tillförlitliga banker
EU:s svar på finanskrisen:
• Regelbok:
Nya lagar för att se till att bankerna har tillräckligt med
kapital och bättre riskkontroll
• Tillsyn:
Europeiska centralbanken utövar tillsyn över de runt 130
viktigaste bankerna
Nationella banktillsynsmyndigheter har ett nära samarbete
• Resolution:
En europeisk gemensam resolutionsnämnd kan fatta
beslut om att avveckla en sviktande bank
Detta backas upp av en fond som bankerna själva
finansierar, vilket garanterar att skattebetalarna inte
behöver betala notan.
Hur spenderar EU sina pengar?
EU:s budget 2015: 145,3 miljarder euro
= 1,02 % av bruttonationalinkomsten (BNI)
Det globala Europa:
inklusive utvecklingsstöd
6%
Säkerhet och medborgarskap,
rättsväsende
2%
Hållbar tillväxt –
naturtillgångar:
jordbruk, miljö
40 %
Övrigt, administration
6%
Smart tillväxt för alla:
jobb, konkurrens,
regional utveckling
46 %
Klimatförändringar – ett globalt problem
För att stoppa den globala uppvärmningen beslutade EU:s
ledare 2014 att
• minska utsläppen av växthusgaser
med 40 % senast år 2030, jämfört
med 1990
• öka andelen förnybar energi till 27 %
av den totala energikonsumtionen
fram till 2030 (vindkraft, solenergi,
vattenkraft, biomassa)
• öka energieffektiviteten med 27 %
senast år 2030
Energi för en värld i förändring
Andelen bränsle som
importerades från länder
utanför EU 2013
Bränsle som används
i EU 2013
87%
84%
65%
53%
44%
2%
Kol
Olja
Gas
Kärnkraft Förnybar Alla typer
(uran)
energi
av
bränsle
Forskning – investera i kunskapssamhället
Investering i forskning och utveckling
i procent av BNP (2012)
3.3%
3.0%
2.7%
2.1%
1.8%
EU
EU:s mål för
2020
Kina
Japan
USA
Solidaritet i praktiken – EU:s sammanhållningspolitik
2014-2020: 352 miljarder euro investerades i infrastruktur,
företag, miljö och utbildning av arbetare till förmån för
fattigare regioner och medborgare
•
Regionalfonden
•
Socialfonden
•
Sammanhållningsfonden
Mindre utvecklade regioner: BNP
per capita under 75 % av
genomsnittet i EU
Övergångsregioner: BNP per capita
mellan 75 och 90 % av
genomsnittet i EU
Mer utvecklade regioner: BNP per
capita över 90 % av genomsnittet i
EU
Euron – en gemensam europeisk valuta
Varför euron?
• Inga fluktuationsrisker och
växlingskostnader
• Fler valmöjligheter och stabila priser för
konsumenterna
• Tätare ekonomiskt samarbete mellan EUländer
Kan användas i alla länder
som infört euron
• Mynt: en gemensam sida och
en sida med en nationell symbol
• Sedlar: likadana i alla länder
EU-länder som använder euron
EU-länder som inte använder euron
Genomsnittlig årlig inflation i de 18 euroländerna år 2013
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
Hejda inflationen
Europeiska ekonomiska och monetära unionen – stabila priser
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Den inre marknaden – valfrihet
Fri rörlighet på fyra områden:
•
varor
•
tjänster
•
människor
•
kapital
Den inre marknaden har lett till:
•
signifikanta minskningar i priset på många
varor och tjänster, inklusive flygbiljetter och
telefonsamtal
•
fler valmöjligheter för konsumenterna
•
2,8 miljoner nya jobb.
EU utan gränser
‘Schengen’
•
Inga polis- eller passkontroller vid de flesta
EU-gränser
•
Skärpta kontroller vid EU:s yttre gränser
•
Fördjupat polissamarbete mellan EUländerna
•
Möjlighet att köpa och ta med sig valfria
varor för personligt bruk vid resor mellan
EU-länder
Billigare mobilsamtal utomlands
EU har sänkt kostnaden för telefonsamtal, SMS och
dataroaming utomlands med över 80 % sedan 2007
Eurocent,
exklusive moms
300
Hämta data utomlands
250
200
150
Ringa från utlandet (per minut)
100
50
Skicka ett SMS utomlands
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Studera utomlands
Erasmus+
Varje år studerar eller ägnar
sig fler än 400 000 unga
personer i andra europeiska
länder åt personlig utveckling
med stöd av EU:s program
Erasmus+ för utbildning,
ungdomar och idrott.
Bättre hälsa och miljö
Föroreningar följer inga landgränser – vi måste agera gemensamt
EU:s insatser har lett fram till
•
•
•
•
•
•
•
•
renare badvatten
betydligt mindre surt regn
blyfri bensin
enkel och säker avfallshantering av
elektronisk utrustning
stränga regler för livsmedelssäkerhet,
från jord till bord
bättre och mer ekologiskt jordbruk
effektivare hälsovarningar på cigaretter
registrering och kontroll av kemikalier
(REACH)
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
•
EU:s stadga om de grundläggande
rättigheterna
•
Gemensam kamp mot terrorismen
•
Samarbete mellan polisen i olika EUländer
•
Samordnade regler för asyl och
invandring
•
Civilrättsligt samarbete
EU sprider fred och välstånd i världen
• Världshandelsregler
• Gemensam utrikes- och
säkerhetspolitik
• Utvecklingsbistånd och humanitärt
bistånd
EU – en stor handelsmakt
Andel av den globala
exporten
varor
(2012)
Andel av den globala
exporten
tjänster
(2012)
EU – världens största biståndsgivare
EU tillhandahåller mer än hälften av allt utvecklingsbistånd
56
24
8
EU
USA
Japan
Officiellt utvecklingsbistånd, miljarder euro (2013)
Skydd av konsumenters rättigheter
Som konsument är du skyddad av vissa grundläggande
lagar i hela EU, även när du reser eller handlar på nätet
• Tydliga etiketter
• Hälso- och säkerhetsstandarder
• Otillbörliga metoder i avtal är förbjudna
• Passagerares rättigheter, t.ex. kompensation för långa
förseningar
• Hjälp med att lösa problem
Jämställdhet
Löneskillnaden mellan kvinnor och män:
Kvinnor i EU tjänar i genomsnitt 16,4 % mindre per
timme än män.
Tre nyckelaktörer
Europaparlamentet
- folkets röst
Martin Schulz, Europaparlamentets talman
Europeiska rådet och rådet
- EU-ländernas röst
Donald Tusk, ordförande i Europeiska rådet
Europeiska kommissionen
- främjar gemensamma intressen
Jean-Claude Juncker, Europeiska kommissionens
ordförande
EU:s institutioner
Europeiska rådet
(toppmöte)
Europaparlamentet
EGdomstolen
Revisionsrätten
Europeiska
investeringsbanken
Ministerrådet
(Rådet)
Europeiska kommissionen
Ekonomiska och sociala
kommittén
Regionkommittén
EU-organ
Europeiska centralbanken
Hur antas EU:s lagar?
Medborgare, intressegrupper, experter: diskussioner och samråd
Kommissionen: lägger fram formellt förslag
Europaparlamentet och ministerrådet: beslutar tillsammans
Nationella eller lokala myndigheter: tillämpar
Kommissionen och EG-domstolen: övervakar tillämpningen
Europaparlamentet – folkets röst
Bestämmer EU:s lagar och budget i samråd med ministerrådet
Demokratisk kontroll av EU:s verksamhet
Antal ledamöter från de olika länderna
Belgien - 21
Lettland - 8
Slovakien - 13
Bulgarien - 17
Kroatien - 11
Slovenien - 8
Cypern - 6
Litauen - 11
Spanien - 54
Danmark - 13
Luxembourg - 6
Storbritannien - 73
Estland - 6
Malta - 6
Sverige - 20
Finland - 13
Nederländerna - 26
Tjeckien - 21
Frankrike - 74
Polen - 51
Tyskland - 96
Grekland - 21
Portugal - 21
Ungern - 21
Irland - 11
Rumänien - 32
Österrike - 18
Italien - 73
Totalt - 751
De europeiska politiska partierna
Antal platser i Europaparlamentet
per politisk grupp (juli 2015)
Totalt: 751
Ministerrådet – medlemsstaternas röst
• En minister från varje EU-land
• Ordförandeskap: roterar varje halvår
• Beslutar om EU:s lagar och budget tillsammans med
Europaparlamentet
• Ansvarar för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
Ministerrådet – hur de röstar
De flesta beslut i Rådet tas med dubbel majoritet.
Ett beslut måste stödjas av minst:
•
55 % av medlemsstaterna (16 länder)
•
Medlemsstater som representerar 65 % av befolkningen i EU
Europeiska rådets toppmöte
Toppmöte med EU-ländernas stats- och regeringschefer
• Hålls minst 4 gånger om året
• Fastställer allmänna riktlinjer för EU:s verksamhet
• Ordförande: Donald Tusk
Hög representant för utrikes frågor och säkerhet
Federica Mogherini
• Dubbla roller:
– ordförande för möten i utrikesrådet
– Vice ordförande för Europeiska
kommissionen
• Ansvarig för den gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitiken
• Chef för den europeiska avdelningen för yttre
åtgärder
Europeiska kommissionen – främjar gemensamma intressen
28 oberoende kommissionärer, en från varje EU-land
•
Föreslår ny lagstiftning
•
Verkställer lagstiftningen
•
Fördragens väktare
•
Företräder EU i internationella frågor
EG-domstolen – lagens väktare
28 oberoende domare, en från varje EU-land
• Avgör hur EU-rätten ska tolkas
• Ser till att EU:s lagar tillämpas på samma sätt i alla EUländer
Europeiska ombudsmannen
Emily O’Reilly
Europeiska ombudsmannen
•
Undersöker klagomål på dålig eller
misslyckad administration i EU:s
institutioner
•
Exempel: orättvisa, diskriminering,
maktmissbruk, onödiga förseningar,
uteblivna svar eller felaktiga procedurer
•
Alla i EU kan lämna in klagomål
Revisionsrätten – valuta för pengarna
28 oberoende ledamöter
•
Kontrollerar att EU:s medel används korrekt
•
Kan granska alla personer eller organisationer som förvaltar
EU-medel
Europeiska centralbanken – förvaltar euron
Mario Draghi
Centralbankens ordförande
• Säkrar stabila priser
• Kontrollerar penningflödet och
bestämmer räntan
• Kontrollerar att banker är säkra
• Är oberoende i förhållande till ländernas
regeringar
Ekonomiska och sociala kommittén – det civila
samhällets röst
353 ledamöter
•
Företräder fack, arbetsgivare, bönder, konsumenter och
så vidare
•
Yttrar sig om förslag till nya EU-lagar och politiska
riktlinjer
•
Ser till att civilsamhället deltar mer aktivt i EU-frågor
Regionkommittén – de lokala förvaltningarnas röst
353 ledamöter
•
Representerar städer och regioner
•
Yttrar sig om förslag till nya EU-lagar och politiska
riktlinjer
•
Ser till att de lokala förvaltningarna deltar mer aktivt
i EU-frågor
Tjänstemän inom civilförvaltningen som arbetar för EU
Kommissionen har omkring 23 000 permanent anställda
tjänstemän och 11 000 tillfälligt anställda eller entreprenörer
Andra EU-institutioner har omkring 10 000 personer
anställda
• Heltidsanställda tjänstemän inom civilförvaltningen
• Utvalda genom öppen tävlan
• Kommer från alla EU-länder
• Lagenlig lön
• Administrationen av EU kostar 15 euro per EU-medborgare och år
• EU:s personal kommer att minska med 5 % mellan 2013 och 2017
Komma i kontakt med EU
Har du frågor om EU? Europe Direct kan hjälpa dig
• Per telefon, e-post eller
webbchatt
• Över 500 regionala
informationscenter
europa.eu/europedirect