Dokumentet finns som .

Potatis
En ny
potatissäsong är på gång
Bladmögel - ett gissel
Sedan 1845 har vi i Europa varit plågade av bladmögel och dess effekter
på vår odling. Det som jag i första
hand tänker på är en för tidig nedvissning av blasten till följd av angrepp av bladmögel med reducerad
skörd som resultat. Att sporer från
den smittade blasten kommer i kontakt med knölarna och där orsakar
brunröta kan orsaka såväl lagringsförluster som ett allvarligt kvalitetsfel.
Det är också en ypperlig länk för att
föra vidare smittan från ett år till ett
annat genom smittat utsäde som ger
nya tidiga utbrott av bladmögel.
Har det blivit värre?
Det är vad många påstår och det är
säkert riktigt också. Den smitta av
bladmögel som vi tidigare brottats
med har i stort sett haft samma genetiska uppsättning och således gett
samma problem och symptom år
efter år. Dessa stammar av bladmögel har alla varit av, den så kallade,
parningstypen A1. I och med att alla
stammar har varit av samma parningstyp (kanske kan jämföras med
42
”av samma kön” lite förenklat) har
ingen omkombination av gener skett
och bladmöglet har inte utvecklats.
1984 konstaterades förekomst av
bladmögel av parningstypen A2 (det
andra könet) i Europa (Schweiz) och
1986 påvisas A2 i Sverige. Detta innebär att en omkombination av arvsanlag kan ske vilket kan ge nya stammar av bladmögel med nya, och i
värsta fall mer aggressiva egenskaper.
Att båda parningstyperna finns i ett
fält kan innebära att, om smittorna
får smälta samman, tjockväggiga
oosporer bildas, vilka kan ge en jordsmitta av bladmögel som under de
närmaste åren kan infektera potatisen
från jorden. Denna jordsmitta eller förekomsten av oosporer konstaterades
i Sverige 1999.
Bild ovan:
Alternaria-fläckar känns
säkrast igen på de koncentriska ringarna samt
den oregelbundna formen. Se hur bladets nerv
i högerkant effektivt
begränsar fläckens utbredning.
Ge inte bladmöglet en chans
 Försök att plocka bort så många källor till smitta som möjligt. Undvik att
få in en jordsmitta. Genom att aldrig
låta fält stå infekterade hindras effektivt bildningen av oosporer som är orsaken till jordsmitta.
 Bekämpa överliggare (spillpotatis
Text:
Andreas Kronhed,
Potatisrådgivare
Hushållningssällskapen
i Skåne
sedan året innan). Det samma gäller
även för det ökande ogräset Bägarnattskatta, som är värd för potatisbladmögel. Smittade plantor av Bägarnattskatta kan stå och med hjälp
av vinden sprida infektionsdugliga
sporer till omkringliggande potatisfält
samtidigt som det bildas oosporer på
bladen vilka kan utgöra en god bas av
jordsmitta till kommande års potatiskulturer.
 Utbrott av bladmögel skall undvikas
och om detta misslyckats skall ev. utbrott behandlas på ett mycket tidigt
stadie. Alternativet som återstår om
utbrott konstateras i ett något senare
stadie är att spruta ner potatisens
blast omedelbart med ex. Reglone eller motsvarande preparat. Utbredda
angrepp skall inte behandlas med
systemiska preparat typ Epok, Ridomil
Gold. Om dessa preparat används på
det sättet driver vi fram en resistens
mot dom som kan göra dem funktionslösa. Sena ”akutbehandlingar”
riskerar att ge restsubstanser av dessa
preparat varpå vi riskerar att helt
tappa tillgången till dem via avregistrering.
Skånska Lantbruk | 3-2005
Stjälkangrepp av bladmögel blir allt vanligare.
Beror det på att vi nu har
nya, aggressivare raser
av bladmögel?
I bladmögelbehandlingarna har
vi tidigare förlitat oss på preparat
som varit baserade på Mancozeb.
Du minns säkert produktnamn som
DeZäta och Penncozeb. Dessa preparat har, om de används förebyggande,
en viss effekt på Alternaria. En effekt
som vi tappade i samband med att vi
gick över till i första hand Shirlan men
även Ranman som är två produkter
med ringa effekt på Alternaria.
Att vi har fått in nya sorter som i
vissa fall också är känsligare för Alternaria påverkar också samtidigt som vi
i viss utsträckning även har dragit ner
gödselgivorna av kväve.
Förebyggande åtgärder
 Använd alltid friskt utsäde fritt från
brunröta. Annars har vi med oss smittan in i början av säsongen.
 Att styra över smittotrycket runt fälten är inte lätt då vi inte har rätt att
påtala för andra att de smittar ner
våra fält via illa skötta potatisodlingar
och hobbyodlingar. Vad vi dock kan
göra är att hålla rent framför vår egen
dörr genom att se till att vi inte har
potatis som växer i avfallshögar och
i andra fält i form av överliggare och
som därifrån riskerar att sprida smitta.
 För att ett fält skall kunna angripas
av bladmögel krävs fukt och att fukt
förekommer i fältet kommer vi aldrig
att kunna undvika. Däremot så kan
vi till viss del minska antalet timmar
som bladen är fuktiga och därmed
kan angripas av bladmögel. Försök att
så långt som det är möjligt att använda bevattningen under en tid på dygnet då blasten endå hade varit fuktig.
 Undvik överdrivet frodiga bestånd
via överdriven gödsling.
 Temperaturen har betydelse då
bladmögel kräver viss temperatur för
att vara aggressiv. Att styra över temperaturen är oftast inte möjligt med
undantag för de fält där väv eller
plast används för att öka temperaturen. Inget ont om väven men när utetemperaturen går upp mot 20ºC skall
den plockas av av fler anledningar.
Den ökar risken för bladmögel och Alternaria samtidigt som den reducerar
möjligheten till bekämpning. Att potatis dessutom inte trivs i högre temperaturer borde också göra det ointressant att behålla väven på.
Skånska Lantbruk | 3-2005
 Sortvalet har betydelse för mottagligheten samtidigt som valfriheten i
främst mat- och chipspotatisodlingen
styrs hårt av uppköpare och marknaden.
Med Alternaria i minnet
Med främst 2001 och 2003 i minne
har vi sett ökande problem med Alternariaangrepp eller angrepp av torrfläcksjuka som det också kan kallas.
Att ge en enkel förklaring till att problemet har ökat är inte möjligt men
några av de faktorer som påverkar vill
jag peka på.
Grundorsaken - Stress
En frisk potatisplanta vid god vigör
har en god motståndskraft mot Alternaria. Det är först när plantan blir
stressad eller i dålig kondition som
den är mottaglig.
Faktorer som stressar potatis är
höga temperaturer, dålig vattentillgång, hårda insektsangrepp och
sandstormar som slipar på plantorna.
Dessa faktorer gör också att plantan
tappar i kondition precis som den gör
om näringen börjar tryta (planerad
avmognad) eller om plantans är felgödslad eller lider av någon brist.
Alternariasvampen är en svamp
som gynnas av höga temperaturer vilket förmodligen är en av anledningarna till att vi här uppe i Sverige har
varit förskonade från större skördeförluster till följd av Alternariaangrepp.
Gemensamt för somrarna 2001 och
2003 var att de båda gav fint väder
med höga sommartemperaturer.
När potatis, odlad eller ärvdapotatis,
eller nattskatta finns i fält och angrips
av Alternaria infekteras växt- skörderester. Dessa rester utgör sedan bra
näring för Alternariasvampen under
vintern varpå det finns gott om smitta
i fältet till efterföljande år. Det är därför viktigt att hålla en god växtföljd
samt att bekämpa såväl överliggare
som nattskatta de åren som inte potatis odlas.
Att hålla plantan i så god växtnäringsstatus och vattentillgång som
möjligt är avgörande. Att inte utsätta
den för överdrivna temperaturer via
väv eller hålpast samt att hålla undan
andra skadegörare i form av insekter
och andra svampar är också viktigt.
Kemisk bekämpning
Något nytt preparat har vi för året
och ett par nya fick vi tillgång till förra året så effektiva preparat saknas
inte. Vad som däremot bör påpekas
är sättet som de skall användas på.
De flesta preparaten är huvudsakligen
kontaktverkande eller har bara en
mycket svag systemisk effekt. Detta
innebär att några fasta intervall inte
kan tillämpas, även om det är enkelt
att komma ihåg potatisen skall sprutas på ex. tisdagar. I perioder av stark
tillväxt kan blasten växa 2-3 dm på
en vecka. Att under denna period behandla med ett fast intervall av ex.
7 dagar innebär att väldigt stor del
av plantan sista halvan av veckan är
oskyddad. Om övriga faktorer tyder
på att det finns risk för infektion är
detta alldeles för länge.
I månadsskiftet juli/augusti har oftast plantorna en försumbar blasttillväxt. Är det dessutom relativt torrt,
blåsigt och svalt väder kan vi hålla
betydligt längre intervall än de 7 dagarna.
De viktigaste faktorerna måste alltid
vägas mot varandra som blasttillväxt,
smittotrycket i området, vind, temperatur, luftens relativa fuktighet och
fuktigheten i fältet. Övriga faktorer
som påverkar är sortval och bestånd.
Forts nästa sida
43
Preparat 2005
Kontaktverkande preparat
Att ett preparat är kontaktverkande
innebär att preparatet lägger sig som
ett skyddande hinna på blad och stjälkar, utan att tränga in i plantan. Preparatet skall användas förebyggande
då de har dålig eller ingen effekt på
bladmögelsporer som redan hunnit
gro in i bladet.
Shirlan
Beprövat rent kontaktverkande preparat med god spordödande förmåga.
Används lämpligen under hela säsongen mot bladmögel. Kan mycket
väl utgöra grunden i årets strategi.
Dos: 0,4 l/ha i standard dos. 0,3 l/ha
räcker dock väl i tidiga behandlingar
innan radtäckning.
Karenstid: 7 dag.
Resistensrisk: väldigt låg
Ca-pris: 245 kr/ha
Ranman
Bra kontaktverkande preparat med
god spordödande förmåga. Kan användas under hela säsongen.
Dos: 0,2 l/ha + 0,15 l/ha av den samförpackade aktiveringsoljan
Karenstid 7 dag.
Resistensrisk: högre än för Shirlan
varpå preparatet, enligt säljande
firma, inte skall användas mer än 6
ggr./säsong.
Ca-pris: 270 kr/ha
Electis
Nytt preparat för säsongen. Electis är
en blandning av den gamla substansen Mancozeb som vi känner väl och
en ny substans som heter Zoxium.
Kombinationen av substanserna skall
ge synergieffekter. Har i försöken visat god effekt på såväl bladmögel
som Alternaria i förebyggande behandling. Användes lämpligen inför
och under den period då Alternaria
kan förväntas bli ett problem. Saknar
spordödande effekt varpå andra preparat passar bättre i de sista behandlingarna.
Dos:1,8 kg/ha
Karens 30 dag.
Resistensrisk: för mancozebdelen är
den obefintlig och för Zoxium? Vet
inte ännu.
Ca-pris: 260 kr/ha
Kontakt + lokalsystemiska preparat
För att preparatet skall kallas lokalsystemiskt, translaminera eller delsystemiskt skall det ha möjlighet att tränga
in i bladet. Preparatet skall, när det
väl har trängt in i bladet, ha effekt
på bladmögelsporer som har hunnit
gro i bladet och vars mycel nu växer i
bladet. Dessa preparat har dock ingen
full systemisk effekt vilket innebär att
de sprider sig runt i hela plantan eller
har otillräcklig effekt på bladmögel
44
som börjat att sporulera (när vi ser
fläckarna på blad eller stjälkar).
Tanos 50 WG
Godkändes för den svenska marknaden till säsongen 2004. Är en blandning av substanserna Cymoxanil som
är translaminär och Famoxadon som
är en typ av strobilurin. En fördel med
Famoxadon är att den även skall ha
en god effekt på Alternaria. Risken för
resistensuppbyggnad mot Alternaria
är dock rel. hög. Används bäst tidigt i
bekämpningsprogram för sorter eller
förhållande där angrepp av Alternaria
kan förväntas.
Dos 0,7 l/ha
Karens 14 dag.
Resistensrisk: rel. stor mot Alternaria
enligt utländska erfarenheter
Ca-pris: 330 kr/ha
Acrobat WG
En blandning av den kontaktverkande
substansen Mancozeb och den lokalsystemiska substansen Dimetomorf.
Användes lämpligen under sommaren
som förebyggande mot Alternaria inför period när angrepp kan förväntas.
Dos: 1,5-2 kg/ha
Karens 30 dag.
Resistensrisk: låg
Ca-pris: 320-430 kr/ha
Kontakt + systemiskt preparat
För att ett preparat skall kallas systemiskt skall det kunna sprida sig i
plantan, d.v.s. även till nytillväxt som
växer ut efter behandling. Dessa preparat har även en mer eller mindre
stark effekt på bladmögelangrepp
som syns för blotta ögat på plantan.
Tattoo
Bygger på den kontaktverkande substansen Mancozeb och den systemiska substansen Propamokarb och
är den svagare av de tre systemiska
preparaten som finns att tillgå på den
svenska marknaden. Resistens hos
bladmögel har konstaterats men i
mindre utsträckning än andra systemiska preparat. Användes som systemiskt preparat i område med känd
metalaxyl/mefenoxam resistens. Användes som systemiskt preparat i de
fall Metalaxyl/Mefenoxam preparaten
redan använts 2 ggr under säsongen.
Då det är en Mancozebprodukt skall
även en viss förebyggande effekt mot
Alternaria kunna förväntas.
Dos: 2-4 kg/ha (fyraliters dosen krävs
för en förebyggande effekt mot Alternaria)
Karens 30 dag.
Resistensrisk: risken finns men är lägre än för övriga systemiska produkter
Ca-pris: 240-475 kr/ha
Epok 600 EC
Blandning av Fluazinam, som vi känner från Shirlan och Mefenoxam
(som är den aktiva substans som
förut kallades för Metalaxyl). Vi har
haft problem med resistens mot Metalaxylen varpå den skall användas
med största försiktighet. Utnyttja den
systemiska delen tidigt på säsongen
för att gå in och rensa plantan från ev.
smitta som kommer underifrån (smitta av brunröta från sättknölen eller
jordsmitta). Detta är även ofta en period av kraftig tillväxt när den systemiska verkan kan göra bäst nytta på
nytillväxten. Skulle du känna på dig
att det är risk för att du kommit på efterkälken i bladmögelbekämpningen
och har haft risk för infektion, gå in
med 2:a behandlingen. På etablerade
bladmögelangrepp skall inte de systemiska produkterna användas. Etablerade angrepp skall sprutas ner med
Reglone eller liknande preparat.
Dos: 0,5 l/ha
Karens 7 dag.
Resistensrisk: stor
Ca-pris: 415 kr/ha
Ridomil Gold MZ Pepite
Nygammal nyhet till säsongen 2004
då man blandat ihop två gamla substanser och satte nytt namn på blandningen. Består av den kontaktverkande Mancozeb och den systemiska
substansen Metalaxyl. För övrig info.
Se under Epok.
Dos: 2 kg/ha
Karens 30 dagar
Resistensrisk: stor
Ca-pris: 430 kr/ha
Systemisk produkt mot Alternaria
Amistar
Amistar har en mycket god effekt mot
Alternaria men resistensrisken är här
stor. Resistensproblem har också rapporterats från andra länder. Amistar
skall dock användas men restriktivt så
att vi inte tappar effekten av den.
För potatis som skall levereras direkt
vid skörd till konsumtion, processning
eller till ex. stärkelsefabrik med kortare lagringsperiod kan vissa angrepp
på blasten accepteras. Angrepp behöver här endast behandlas om de sker
långt innan skörd och hinner påverka
skördekvantiteten genom för tidig
nedvissning.
På potatis som skall lagras kan angrepp av Alternaria ske på knölarna
om smitta finns i fältet före och under
skörd. Likaså bör Alternaria bekämpas
då smitta hittas i fält som skall ha en
lång tid av tillväxt kvar under innevarande säsong.
Behandling görs lämpligen med dubbelbehandling med Amistar med
10-14 dagars mellanrum. Tankblandas med ex. Shirlan eller Ranman då
Amistar saknar effekt på bladmögel.
Dos: 0,5 l/ha
Karenstid: 14 dag
Resistensrisk: stor
Ca-pris: 240 kr/ha
Skånska Lantbruk | 3-2005