EXAMENSARBETE - pure.ltu.se - Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE
”Hur ska någon kunna leva upp till ett
sådant ideal som inte är verkligt?”
En receptionsstudie om skönhet i magasinet SOLO
Amanda Andersson
Jessika Dzialo
2015
Filosofie kandidatexamen
Medie- och kommunikationsvetenskap
Luleå tekniska universitet
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Examensarbete Medie- och kommunikationsvetenskap, V0012F ”Hur ska någon kunna leva
upp till ett sådant ideal som
inte är verkligt?” – E N RECEPTIONSSTUDIE OM SKÖNHET I MAGASINET SOLO
Amanda Andersson
[email protected]
Jessika Dzialo
[email protected]
2015-09-02
Handledare
Moa Vennergrund
Torbjörn Rolandsson
Examinator
Inger Lindstedt
ABSTRACT
Over the past few years, the media’s influence of women and their bodies have grown rapidly.
A problem with this can be that women’s lifestyle magazines show beauty norms and not the
real picture of women. The purpose of this analysis was to explore what lifestyle magazine for
women, SOLO, delivers for the message in their beauty pages and how the female audience
interprets these messages. The study is a reception study based on Stuart Hall's model of
communication: encoding and decoding. The analysis is based on a text analysis and decoding
of interviews. Participants of the interviews were six students that belong to SOLO’s target
audience. The material of this analysis is based on twelve numbers of SOLO, and what has
been analysed is one beauty page of each number. The results of this analysis indicated that
SOLO suggests a limited image of beauty and focuses on visual appearance. The magazine
requests the readers to use makeup but also look natural, and care about their looks to fit into
the society’s beauty standard. The analysis of texts and interviews showed that SOLO claims
to know what is popular in the beauty world and how the reader can reach that ideal. The
interpretations of the interview participants’ were varying, but overall, the majority of them
took oppositional interpretation of the texts in SOLO and were against the message of beauty.
Title:
”Hur ska någon kunna leva upp till ett sådant ideal som inte är verkligt?”
Authors:
Amanda Andersson & Jessika Dzialo
Course:
Media and communication studies
University: Luleå University of Technology
Institution of art, communication and education
Tutor:
Moa Vennergrund, Torbjörn Rolandsson
Pages:
65
Keywords: audience reception theory, text analysis, interview analysis, media
communication, beauty, beauty ideals, make up, tutorial, Stuart Hall, encoding
decoding, representation, identity, hegemony, media, gender, femininity, media
influence, womanhood, SOLO, magazine, uses and gratifications
1
SAMMANFATTNING
Syftet med denna studie var att ta reda på vad livsstilsmagasinet SOLO sänder ut för budskap
genom deras skönhetssidor och hur dessa budskap tolkas av intervjudeltagare.
Frågeställningarna som besvarades innefattade vilka budskap om kvinnlig skönhet som
förmedlas och hur de framställs. Studien är en receptionsanalys som baseras på Stuart Halls
kommunikationsmodell encoding och decoding. Analysen omfattade en textanalys och en
avkodning av intervjuer. Deltagarna av intervjuerna var sex stycken studenter inom SOLOs
målgrupp. Resultatet av studien visade att SOLO förmedlar en ensidig bild av skönhet. SOLO
lägger mest fokus på yttre egenskaper. Dessutom uppmanas läsaren att använda smink och
samtidigt se naturlig ut samt bry sig om sitt utseende för att passa in i skönhetsnormen som
finns i dagens samhälle. Utifrån text- och intervjuanalys konstaterades det att SOLO påstår sig
veta vad som är trendigt inom skönhet och hur läsaren ska uppnå det idealet.
Intervjudeltagarnas förhållningssätt till artiklarna i studie växlade under intervjuernas gång
men överlag hade majoriteten av dem ett oppositionellt förhållningssätt och var emot SOLOs
bild av skönhet.
NYCKELORD
Receptionsstudie, textanalys, intervjuanalys, mediakommunikation, skönhet, skönhetsideal,
smink, tips, inkodning avkodning, representation, identitet, hegemoni, media, genus,
femininitet, medias påverkan, kvinnlighet, SOLO, magasin, användarforskning
2
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. INLEDNING .................................................................................................................................. 4 2. SYFTE ........................................................................................................................................... 6 2.1 FRÅGESTÄLLNINGAR ........................................................................................................................... 6 3. TEORI & TIDIGARE FORSKNING .................................................................................................... 7 3.1 MEDIAS PÅVERKAN & IDENTITET .......................................................................................................... 7 3.2 HUR MENING SKAPAS OCH DESS BUDSKAP FÖRMEDLAS ............................................................................. 9 3.3 KVINNOR I MEDIA ............................................................................................................................ 10 3.3.1 HEGEMONISK FEMININITET ......................................................................................................... 11 3.3.2 KVINNOR I MAGASIN .................................................................................................................. 14 3.4 SJÄLVHJÄLPSLITTERATUR ................................................................................................................... 16 4. METOD OCH MATERIAL ............................................................................................................. 18 4.1 METOD .......................................................................................................................................... 18 4.1.1 RECEPTIONSANALYS ................................................................................................................... 18 4.1.2 TEXTANALYS ............................................................................................................................. 18 4.1.3 INTERVJUER ............................................................................................................................. 20 4.1.4 URVAL AV INTERVJUPERSONER .................................................................................................... 21 4.1.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN ............................................................................................................. 22 4.2 MATERIAL ...................................................................................................................................... 23 4.2.1 URVAL AV MATERIAL .................................................................................................................. 23 4.3 METODDISKUSSION .......................................................................................................................... 24 5. ANALYS & RESULTAT ................................................................................................................. 25 5.1 TEXTANALYS ................................................................................................................................... 25 5.2 INTERVJUANALYS ............................................................................................................................. 34 5.3 SAMMANFATTNING AV TEXT-­‐ OCH INTERVJUANALYS .............................................................................. 41 6. DISKUSSION ............................................................................................................................... 45 6.1 ARBETSFÖRDELNING ......................................................................................................................... 48 6.2 VIDARE FORSKNING .......................................................................................................................... 48 LITTERATURFÖRTECKNING ............................................................................................................ 50 BILAGA 1: INTERVJUGUIDE BILAGA 2: ARTIKLAR 3
1. INLEDNING
Vart du än vänder dig i detta massmediastyrda konsumtionssamhälle så finns det
upptecknade, färdiga schabloner för hur du bör vara. I romaner, noveller,
veckotidningsreportage, modetidningar och matrecept, annonser – överallt
blickar dessa välformade, välklädda, renliga, heliga och barnkära
kvinnoförebilder emot dig och påverkar dig att försöka efterlikna och anpassa
dig. (Kvinnobulletinen, 1973 refererad i Jarlbro 2006, s. 7)
För mer än 40 år sedan formulerades dessa ord om kvinnorepresentation i media, och är det
inte lite komiskt att det lika gärna skulle kunna vara skrivet idag? Redan på 70-talet
uppmärksammades representation av kvinnor och det fanns en stereotypisk bild för hur unga
kvinnor bör vara. Citatet visar att redan på den tiden skulle unga kvinnor modifiera sina
utseenden för att passa in i normerna som fanns i samhället. Och idag 42 år senare har
mediebilden av hur unga kvinnor bör vara inte förändrats mycket (Jarlbro, 2006).
För många unga kvinnor är just skönhet ett stort intresse som bygger på att förbättra och
förändra sitt utseende, vilket idag anses vara något naturligt. Utseendefixering och dålig
självkänsla är bland annat två bekymmer som unga kvinnor brottas med (Ambjörnsson, 2004)
för att bli accepterade och bekräftade. Idag är det viktigt för unga kvinnor att vara attraktiva
och se kvinnliga ut för att passa in i skönhetsnormen som skapats genom åren.
Sex timmar om dagen, så mycket medier konsumerar i genomsnitt alla människor i Sverige
varje dag (Fagerström & Nilsson, 2008). Med tanke på att mediekonsumtionen ökar för varje
år påverkas fler människor av medias innehåll. Medierna har ett stort inflytande på
konsumenterna och är en bidragande faktor till skönhetsintresset hos unga kvinnor
(Ambjörnsson, 2004).
Tryckta medier, som livsstilsmagasin för unga kvinnor, behandlar bland annat ämnen som
anses kvinnliga, exempelvis skönhetstrender för unga kvinnor. I dagens samhälle förväntas
unga kvinnor sminka sig och konsumtionen av sminkprodukter ökar för varje år (Jarlbro &
Erlanson-Albertsson, 2009). Det är delvis medierna som producerar och reproducerar en bild
av hur unga kvinnor ska se ut (Ambjörnsson, 2004). Vi vill engagera och fördjupa oss i hur
skönhet presenteras i media och hur det tolkas av unga kvinnor.
Livsstilsmagasinet SOLO kommer att vara i fokus för denna studie. SOLO riktar sig till unga
kvinnor i åldrarna 18-35 år och är ett av de största magasinen i Sverige som innehåller mode,
4
skönhet, hälsa och relationer (tidningensolo.se/om-solo/ hämtad:150429). Just eftersom
SOLO når ut till många unga kvinnor är det intressant att undersöka vilka budskap de sänder
ut om skönhet och på vilket sätt dessa förmedlas. Därefter vill vi titta närmare på hur unga
kvinnor uppfattar och förhåller sig till budskapen som magasinet reproducerar och förmedlar.
Denna studie innefattar en tvådelad metod där vi först analyserar artiklarna utifrån en
textanalys för att senare genomföra en intervjuanalys.
Den utomvetenskapliga relevansen är stor för denna studie eftersom skönhet är ett ständigt
laddat ämne som diskuteras och kritiseras kontinuerligt i media (Gripsrud, 2011). Unga
kvinnor brottas med dålig självkänsla och en del opererar sig för utseendet skull med mera för
att passa in i denna skönhetsnorm som finns i dagens samhälle (Jarlbro & ErlansonAlbertsson, 2009). Den utomvetenskapliga relevansen är även stor i och med att utseende och
skönhet får mycket uppmärksamhet och tar mycket fokus hos unga kvinnor (Ambjörnsson,
2004).
Studien är även intressant ur ett vetenskapligt perspektiv. Skönhetsideal är ett ämne som det
kontinuerligt forskas om. Denna studie grundar sig i Stuart Halls kommunikationsmodell
encoding och decoding som visar relationer mellan medieproducenter och läsare genom
kodning av texters budskap (Gripsrud, 2011). Det är viktigt att se hur ett av Sveriges största
magasin för unga kvinnor (SOLO) kodar och förmedlar budskap om skönhet i dag. Det är
även relevant och intressant att se hur målgruppen för magasinet tolkar dess budskap som de
matas med. Materialet som används i forskningsstudien är artiklar från maj 2014 till april
2015 och behandlar ämnet skönhet, hur skönhetsnormen framställs i vårt samhälle. Denna
studie är intressant för det är en redogörelse för hur SOLO förmedlar skönhet till unga
kvinnor i mitten på 2010-talet. Studien behandlar ’plock- och produktsidor’ (Jais-Nielsen,
2004) som är viktigt att undersöka eftersom det är en stor del av SOLOs tidning. Tidigare
forskning inom ämnet omfattar oftast inte den typ av material. Därför är denna studie unik.
5
2. SYFTE
Syftet med studien är att undersöka vad livsstilsmagasinet SOLO förmedlar för budskap om
skönhet på sina skönhetssidor och hur dessa budskap tolkas av intervjudeltagare.
2.1 FRÅGESTÄLLNINGAR
•
Hur framställer SOLO skönhet på sina skönhetssidor?
•
Vilka budskap förmedlar SOLO om kvinnlig skönhet?
•
Hur uppfattar intervjupersonerna budskapen om skönhet som tidningen förmedlar?
•
Hur förhåller sig intervjupersonerna till budskapen om skönhet som tidningen sänder
ut?
6
3. TEORI & TIDIGARE FORSKNING
Denna studies teoridel omfattar etablerade teorier som encoding och decoding, hegemoni och
representation. Dessa vävs samman med tidigare forskning inom skönhet och
kvinnorepresentation. Forskning inom ämnet av Anja Hirdman, Fanny Ambjörnsson, Tina
Mattsson blandas med teorier av Stuart Hall och Antonio Gramsci.
3.1 MEDIAS PÅVERKAN & IDENTITET
Medierna hjälper alltså övriga samhällsinstitutioner med att berätta för oss vad
det betyder att vara pojke eller flicka, vad det betyder att komma från Norrland
eller Skåne, vad det betyder att vara invånare i Sverige, vad det betyder att vara
barn och så vidare. (Gripsrud, 2011, s. 21)
Identitet är ett begrepp som har flera betydelser. John B Thompson (2001) beskriver både
självidentitet och kollektiv identitet där självidentiteten handlar om hur man uppfattar sig
själv. Den kollektiva identiteten fokuserar på gemenskap och någonting som binder
människor samman (Thompson, 2001). I denna studie kan vi se magasinet SOLO som en av
de aktörer som är med och skapar den kollektiva identiteten. Den kollektiva identiteten
handlar om vilka ”(…) kollektiva tillhörigheter och identifikationer vi delar med andra
människor.” (Hammarén & Johansson, 2009, s. 41). Gripsrud (2011) skriver om att ”Den
största delen av vår identifikation har vi inte själva valt.” (Gripsrud, 2011, s. 25). Med detta
menar han att vi föds in i en viss identitet där vi exempelvis inte väljer våra föräldrar, vilket
kön vi har eller vilket modersmål vi har. Och när vi gör egna val i livet, exempelvis väljer
utbildning har ändå vår bakgrund en inverkan på de val vi gör (Gripsrud, 2011). ”Vår
”identitet” är med andra ord ett lapptäcke av identiteter, en sammanflätning av likheter och
skillnader i förhållande till andra människor.” (Gripsrud, 2011, s. 21-22). Mattsson (2005)
tolkar Halls syn på identitet genom att alla individer måste kunna sätta sin identitet i relation
till något som är annorlunda. Detta i sin tur leder till hur de uppfattar sig själva (Mattsson,
2005). Mattsson (2005) poängterar även att Hall menar att identiteter kan förändras beroende
på vilken situation man befinner sig i.
I Sverige konsumerar varje individ i genomsnitt ungefär sex timmar medier varje dag
(Fagerström & Nilsson, 2008). Detta genom Internet, tv, tidningar och radio. I och med den
stora mängden mediekonsumtion är det uppenbart att media har stor påverkan och makt
(Fagerström & Nilsson, 2008). Enligt forskare kan det vara problematiskt att avgöra vilket
7
inflytande denna makt har (Fagerström & Nilsson, 2008). Konsumtionen av medieinnehåll
sker dagligen och påverkar oss i många fall på ett undermedvetet plan. Om mottagarna inte är
uppmärksamma på vad medierna sänder ut kan dess information och budskap ses som det
enda rätta, vilket kan påverka mottagarnas identiteter och uppfattningar (Hammarén &
Johansson, 2009).
Ett viktigt begrepp inom mediers påverkan är representation. Representation är ett begrepp
som enligt Hall (2013) handlar om att sammanfoga kultur med språk och mening.
”Representation is an essential part of the process by which meaning is produced and
exchanged between members of culture. It does involve the use of language, of signs and
images which stand for or represent things.” (Hall, Evans, & Nixon, 2013, s. 1)
Hall (2013) menar att med hjälp av användning av språket får allt sin mening, vilket i sin tur
leder till att meningsproduktion och meningsutbyte skapas. Meningsutbyte kan endast ske om
alla har gemensam tillgång till språket, som har en central betydelse. Tecken och symboler i
olika former, som i denna studie är text och bild, används dagligen av människor för att
kommunicera med varandra (Hall et al., 2013).
Gripsrud (2011) förklarar representation som ”En viss sorts konstruktion av det som
framställs – inte någon fullständig, objektiv återspegling.” (Gripsrud, 2011, s. 27-28). Enligt
honom bidrar medierna mycket till representationen av omvärlden och hur vi ser på varandra
och vårt samhälle. Han menar att medierna producerar verkligheten istället för att reproducera
den. Han menar att medier skapar den uppfattning om världen och samhället som vi idag lever
i (Gripsrud, 2011).
Genusvetaren och forskaren i socialt arbete Tina Mattsson (2005) diskuterar genus och
representation av kön i sin avhandling och jämför det med ett par glasögon.
Dessa glasögon hjälper oss att se men de återger aldrig vad vi tittar på korrekt,
de kommer därför alltid att påverka och förvränga den bild vi får av
omgivningen; den blir aldrig exakt. Diskursen påverkar alltid vårt sätt att se
vilket innebär att glasögonen sitter fast och inte går att ta av. Skulle vi mot
förmodan få av oss dem skulle vi upptäcka att vi inte ser med någon skärpa alls,
eftersom tanken om diskursen är att den är en tolkningsram som gör
verkligheten begriplig. (Mattsson, 2005, s. 28)
8
Mediernas representation kan i vissa fall framkalla starka känslor och provocera. Ett exempel
på detta är bilden av kvinnor och kvinnlighet som idag skapar diskussioner och debatter
(Jarlbro, 2006).
3.2 HUR MENING SKAPAS OCH DESS BUDSKAP FÖRMEDLAS
Kommunikation handlar om att sprida information och att samtala med varandra (Fiske,
1997). Encoding och decoding är kommunikationsmodellen för att genom avkodning kunna
urskilja normer och värderingar angående kvinnorepresentation och skönhet som gömmer sig
i SOLOs artiklar. Hammarén och Johansson (2009) beskriver att medierna influerar våra
åsikter och vår föreställning av världen och samhället. Inom Cultural Studies introducerade
Hall begreppen encoding och decoding, vilket på svenska kan översättas till kodning och
avkodning. Denna teori bygger på att ett meddelande kodas av en sändare, för att en
mottagare ska kunna tolka dess budskap (Gripsrud, 2011).
Enligt encoding och decodings modell utgör mediernas masskommunikation en process som
skapar mening i flera faser (Ekström & Larsson, 2010). Enligt Ekström och Larsson (2010)
påverkas denna process av samhällets dominerande ideologier och värderingar. Något som
återspeglas tydligt inom journalistiken. Detta innebär att olika journalistiska texter som
produceras, kodas med ett budskap som framställer samhällets rådande hegemonier,
värderingar och maktförhållande som uppenbara och naturliga. Dessa innebörden kallar Hall
för preferred meaning – gynnad innebörd. Däremot kallar Hall den favoriserade tolkningen
som avsändaren vill att mottagare tar emot och godkänner, för preferred reading – gynnad
tolkning (Ekström & Larsson, 2010). Det finns tre typer av förhållningssätt, hur mottagarna
uppfattar och förhåller sig till ett visst budskap. Den dominerande läsningen där mottagare
tolkar budskapet enligt avsändares vilja utan att ifrågasätta den. Den förmedlande läsningen
där mottagare delvis ställer sig kritisk mot budskapet. Och den oppositionella läsningen där
mottagare är helt emot budskapet som sänts ut. Encoding och decodings-modellen förespråkar
mottagarnas förmåga att välja att antingen acceptera ett budskap eller förkasta det (Gripsrud,
2011).
Människors olika erfarenheter, egenskaper och bakgrunder spelar roll till att budskap i
meddelanden tolkas på många olika sätt. Enligt Hall kan budskapet tolkas på ett helt annat sätt
än vad mottagare hade tänkt sig samt kan tolkas olika beroende på vilket sammanhang det
9
sätts in i som i sin tur leder till att en ny mening kan skapas (Gripsrud, 2011). Ett exempel på
hur avkodning kan variera och se olika ut i olika kulturer och från person till person kan vara
att idealutseendet ser olika ut i olika delar av världen. Exempelvis i Nigeria ska kvinnor ha
kurviga kroppar för att anses som attraktiva. Detta kan sättas i kontrast till kulturer där vacker
och smal är idealet (Jarlbro & Erlanson-Albertsson, 2009).
När det kommer till förhållandet mellan media och publik är uses and gratifications, eller
användarforskning på svenska, ett viktigt begrepp. Idag använder människor mycket medier.
De väljer ut det som de anser vara mest användbart för deras egna kulturella aktiviteter, syn
på världen och samhället samt intressen (Gripsrud, 2011). Huvudsyftet med uses and
gratifications är att få svar på varför publiken använder medier. Enligt modellen väljer
människor ut medier utifrån sina medvetna urval och egna preferenser som har i uppgift att
tillfredsställa deras psykologiska behov (Ekström & Larsson, 2010). Detta innebär att
modellen ser publiken som självständiga människor som tillfredsställer sina behov av bland
annat information, avkoppling, nöjen och social tillhörighet tillfredsställs genom att
konsumera medier (Gripsrud, 2011). Ett exempel på detta kan vara unga kvinnor som läser
livsstilsmagasinet SOLO av en viss anledning.
3.3 KVINNOR I MEDIA
”Användandet av termen genus kan ses som en utveckling från begreppen könsroll och socialt
kön.” (Hirdman, 2002, s. 13). För att få en djupare och grundligare förståelse av hur makten
såg ut mellan män och kvinnor bildades begreppet genus (Hirdman, 2002). Gunilla Jarlbro
(2006) hänvisar till tidigare forskning av Gayle Rubin som myntade begreppet som har
använts flitigt sedan 1970-talet. Enligt Rubin har varje samhälle någonting med kön att göra.
Och då menar hon inte det biologiska könet utan det sociala. Dessutom menar hon att ett
samhälle är i behov av någon form av genussystem för att kunna organisera sexualitet
(Jarlbro, 2006). Utifrån Tina Mattssons (2005) tolkning av Butlers vision på kön och genus
skriver hon att ”Vi gör kön genom hur vi pratar, vad vi säger, hur vi agerar och hur vi för fram
oss.” (Mattsson, 2005, s. 23).
Det finns teorier som menar att det kvinnliga är biologiskt där kvinnor framställs som subjekt
med eget språk, intelligens och emotionellt liv (Hammarén & Johansson, 2009). Andra teorier
syftar på att det inte finns några förutsättningar för hur ett kön representeras. De bygger på att
10
kön är skapade utifrån sociala och kulturella faktorer. Jarlbro (2006) förklarar begreppet
genus som ”Ett begrepp för en kulturell tolkning av biologiska skillnader mellan män och
kvinnor.” (Jarlbro, Medier, genus och makt, 2006, s. 14). Hammarén och Johansson (2009)
diskuterar ett exempel där en kille som bär keps, har håriga ben och sitter bredbent kan syfta
på manligt kön. Dessa händelser måste upprepas för att det ska representeras som manligt.
”Könet måste hela tiden reproduceras och ”citeras” för att framstå som naturligt.” (Hammarén
& Johansson, 2009, s. 73).
3.3.1 HEGEMONISK FEMININITET
Ett betydande begrepp i denna studie är ideologi. Begreppet har många olika definitioner
inom olika ämnen. Men den allmänna förklaringen av ideologi är att ”Ideologi är en samling
idéer som tillsammans konstruerar en tro eller övertygelse om någonting.” (Ekström &
Larsson, 2010, s. 268). Med detta menas att ideologi ses som mer eller mindre tydliga
uppfattningar och värderingar om bland annat världen runt omkring. Ideologi är enligt Teun
A. Van Dijk (1998) en världsbild och samtidigt ett fundament för de olika kollektiva
representationerna av världen. Ideologier anses vara socialt konstruerade och ständigt
reproducerade. Dessutom associeras de med bland annat olika gruppers intressen, preferenser
och synsätt (Dijk, 1998). Ett begrepp som hänger samman med ideologi är hegemoni.
Fiske (1997) hänvisar till marxisten Antonio Gramsci som introducerade begreppet hegemoni,
vilket kan översättas från grekiska till ledarskap. Hegemoni står för ständig kamp för att
härska över kulturen (Fiske, 1997). Hegemoni är med andra ord ”(…) ett makttillstånd i vilket
den dominerande klassen har lyckats få sina egna intressen att sammanfalla med de
dominerande klassernas.” (Jansson, 2002, s. 124). Begreppet förklaras som ett försök till att
bestämma över vilka normer och värderingar som ska verka naturliga, universella och sanna i
ett samhälle (Jansson, 2002). Om begreppet hegemoni skulle appliceras på dagens samhälle
och media, kan medier fungera antingen som ett instrument för hegemoniska strider, som
motsäger sig och kämpar emot vissa värderingar och ideologier, eller så kan de användas som
ett forum där hegemoniska normer förmedlas.
Ett relevant begrepp för denna studie som går att finna vid all kommunikation är
interpellation. Interpellation, som även kan förklaras som "anrop", myntades av Althusser och
innebär att "All kommunikation vänder sig till någon, och när den gör det placerar den
11
mottagarna i en social relation.” (Fiske, 1997, s. 231). Med detta menar han att om människor
anser sig själva vara mottagare och reagerar på kommunikation så leder det till att de skapar
sina egna ideologiska positioner (Fiske, 1997). Fiske drar paralleller till högklackade skor.
Han menar att dessa anropar och tilltalar kvinnan vilket i sin tur leder till att skorna uppmanar
kvinnan och genom att gilla skorna och ha dem på sig ’svarar’ hon på anropet (Fiske, 1997).
Dessutom kan interpellation gruppera människor i en ideologisk kategori som är totalt olik
deras sociala kategori.
Hegemoni handlar inte bara om stora samhälleliga frågor, det finns även hegemoniska strider
kring skönhet och femininitet i samhället. Fanny Ambjörnsson (2004) tar upp en aspekt inom
hegemonisk femininet som är relevant för denna studie. Hon menar att kvinnor måste tänka på
sitt utseende och beteende för att passa in i ett slags norm som finns i vårt samhälle. Fel kläder
såväl smink, eller även ett för utagerande uppförande kan leda till att kvinnan stämplas som
okvinnlig. Ambjörnsson (2004) tar dessutom upp mediernas debatt som kretsar kring unga
kvinnor och problem som de sägs ha. Ökad kropps- och utseendefixering samt dålig
självkänsla är två av många, enligt henne, unga kvinnor problem nuförtiden. Hon skriver
”(…) att vara tjej har i det närmaste blivit liktydigt med att ha en viss sorts relation till kropp,
sexualitet och genusidentitet.” (Ambjörnsson, 2004, s. 30).
Gunilla Jarlbro (2006) beskriver i sin bok kvinnors framställning i medier där hon menar att
kvinnor fortfarande är underrepresenterade. Ambjörnsson (2011) hänvisar till Yvonne
Hirdmans forskning där hon berättar att dagens samhälle karakteriseras av ”(…) en
asymmetrisk isärhållning av könen där det manliga betraktas som norm, medan det kvinnliga
avfärdas som avvikande och mindre värt.” (Ambjörnsson, 2011, s. 32). Med detta menar
Hirdman att medier framställer kvinnor och män på olika sätt.
I dagens samhälle måste kvinnor uppfylla den hegemoniska femininiteten som behandlar både
kvinnors utseende och beteende. Ambjörnsson (2004) skriver att när det kommer till
uppdelning av män och kvinnor är kroppen ett centralt element. Kvinnors kläder bör vara
feminina, de förväntas inte att ha behåring på ”fel” ställen samt att deras ansikten ska vara
sminkade. Avviker de från dessa ”normer” så anses de som oattraktiva och okvinnliga.
Dessutom måste kvinnor vara och framstå som naturliga. Kvinnors beteenden ska antingen
avskilja sig från männens aggressiva beteende, genom att kvinnorna ska vara snälla, mjuka
och tysta eller vara självständiga, men även intelligenta (Ambjörnsson, 2004). Dessa
egenskaper bekräftas i den vetenskapliga artikeln ”Are You a ”Woman”? Representation of
12
Feminitity in Two Woman’s Magazines in Singapore, Cleo and Her World” där författarna
syftar på att bland annat skönhets- och livsstilstexter porträtterar kvinnor som känsliga, smala
och milda. Samtidigt visas det även att kvinnor skildras som självständiga och
karriärsinriktade. Basnyat och Changs (2014) undersökning påpekar dessutom att kvinnliga
livsstilsmagasin visar två bilder av kvinnor: den traditionella kvinnliga kvinnan, som bland
annat är sminkintresserad och mild, samt den moderna kvinnan, som är självständig.
Forskarna skriver också att de manliga egenskaper hos kvinnorna, som bland annat oberoende
och dominans är mer accepterade. De menar att skillnader mellan kvinnligt och manligt börjar
suddas ut men att livsstilsmagasin fortfarande vill skapa den perfekta kvinnan. Enligt
författarna till den vetenskapliga artikeln visar livsstilsmagasin ofta bilder på hur kvinnor blir
en ’kvinna’ samt delar med sig av idealiserade visioner av kvinnlighet (Basnyat & Chang,
2014).
”Oviljan att betraktas som okvinnlig var märkbar både vad gäller beteende, utseende och
uppförande. Val av kläder, sminkning och smyckning var de sätt man huvudsakligen använde
sig av för att göra sig feminin. ” (Ambjörnsson, 2004, s. 118), vilket är en beskrivning av
unga kvinnor. Linda Fagerström och Maria Nilsson (2008) skriver att begreppet kvinnlighet
behandlar egenskaper hos kvinnor som är ’typiskt’ kvinnliga, exempelvis intresset av smink
eller kläder. De menar att dessa egenskaper oftast är ”(…) socialt och kulturellt tillkomna”
(Fagerström & Nilsson, 2008, s. 7) som dessutom är uppmuntrande och förmedlade till
kvinnor i dagens samhälle. Detta innebär att kvinnorna tar till sig hegemoniska normer och
värderingar som finns i ett samhälle kring hur man bör klä sig och bör vara för att anses som
kvinnliga.
Ambjörnsson (2004) hänvisar till sociologen Carita Bengs som beskriver kroppen som ”(...)
ett projekt under arbete.” (Ambjörnsson, 2004, s. 157). Hon menar att i dagens samhälle
uppfattas kroppen som något som kan frammanas och ändras. Dessutom hänvisar
Ambjörnsson (2004) till sociologen Mike Featherstone som anser att kroppen är en viktig del
av identiteten och genom kroppsfixering kan ett visst socialt anseende och en viss identitet
uppnås.
Den dominerande aktiviteten, som även är en viktig del av umgänge och kommunikation, hos
unga kvinnor är att bruka smink, byta kläder eller modifiera sitt utseende på något annat sätt.
Dessa intresseområden stämmer väl in på unga kvinnors intressen som produceras och
reproduceras av medier i dagens samhälle. Ambjörnsson (2004) skriver i sin bok att
13
manipulera sitt utseende är idag, enligt unga kvinnor, något naturligt, som de förväntas att
göra. Hollywood-kändisar och kvinnotidningar reproducerar denna åsikt.
”Genom konkreta handlingar visas hur kvinnligheten är något som kan frammanas,
produceras och skapas, bara man får rätt vägledning eller hjälp.” (Ambjörnsson, 2004, s. 157).
Ett exempel på forum där unga kvinnor kan hitta sin inspiration och ’vägledning’ till kroppsoch utseendefixering är kvinnotidningar.
3.3.2 KVINNOR I LIVSSTILSMAGASIN
Medier, i detta fall magasin, har en påverkan på sina läsare (Hammarén & Johansson, 2009).
Och det är viktigt att se på vilket sätt de sänder ut budskap och hur deras läsare förhåller sig
till dem. Till skillnad från magasin för män som är få men framgångsrika så finns det många
magasin för unga kvinnor och kvinnor som är populära (Gauntlett, 2002). Livsstilsmagasin
för unga kvinnor är en genre som fokuserar på individen. De omfattar ämnen som bland annat
relationer, familj, hälsa och skönhet. Fokus ligger på att nå ut till en bred målgrupp. Tanken är
att det är ’vanliga’ kvinnor som ska läsa tidningen. Budskapet i livsstilsmagasin är oftast att
de vill bygga upp sina läsares självförtroenden och hjälpa dem att bli bättre människor. Dessa
tidningar pekar också på att alla individer är lika fina men att de måste kunna tro på sig själva,
något som blir enklare om läsaren ser bra ut och har trendig frisyr. ”Livsstilsmagasin handlar
alltså i huvudsak om att man kan bli en ny, vackrare och bättre människa.” (Jais-Nielsen,
2004, s. 188).
Det gemensamma för magasin som riktar sig till kvinnor är den sociala konstruktionen av
kvinnlighet (Gauntlett, 2002). Mode och skönhet är ämnen som ofta förekommer. Och för att
läsarna ska kunna uppnå det glamorösa idealet en ung kvinna ska ha måste de lägga ner
mycket möda och pengar (Gauntlett, 2002). Skribenter använder retoriska övertalningsmedel
för att tilltala läsarna och nå ut till dem och det sker ofta genom språkliga medel som bland
annat imperativform eller andra skrivformer (Gripsrud, 2011).
Många livsstilsmagasin använder sig av så kallade ’plock-och-produktsidor’. Dessa innehåller
olika slags produkter med dess info i form av pris, märke eller var de kan köpas. Sådana sidor
visar oftast skönhetsprodukter, kläder och inredningsprylar. Vanligen är de skrivna av
redaktionen men det kan också förekomma att de är beställda av annonsörer (Jais-Nielsen,
2004).
14
Idag kan det vara svårt att urskilja textreklam och redaktionell text. Så kallade smygreklamer
är alltmer populära i svenska tidningar. En textreklam kan enklast förklaras som sidor som
beställs av en viss annonsör, men som är formulerade och designade av redaktionen för att det
ska vara så lik den resterande tidningen som möjligt (Jais-Nielsen, 2004).
Tidningens ansvarige utgivare får endast en rekommendation som omfattar anvisningar för
hur textreklam och redaktionell text ska skiljas åt. Enligt dessa råd ska tidningen bland annat
urskilja annonser tydligt från redaktionellt material och uppgifter om vad produkter som finns
i tidningen kostar bör helst inte skrivas ut (Häger, 2009).
Genom allt innehåll om det ’perfekta ideal’ kan mottagarna påverkas negativt och få en dålig
självkänsla (Gauntlett, 2002). Dessa ideal och magasinens innehåll har kritiserats men det
finns magasin som har försökt att förmedla positiva budskap till sina läsare. David Gauntlett
(2002) ger ett exempel på en sådan artikel som publicerades i magasinet Glamour i
Storbritannien med namnet ”Your summer of self-discovery”. Artikeln började med:
This summer, find some time to think – and we mean really think. Are you
doing what you want in life? Are you in the right job, with the right man and
truly living up to all your potential? The piece offers advice on how to change
these things for the better – with expert advice from Fiona Harrold, author of Be
Your Own Life Coach. (Gauntlett, 2002, s. 192)
Unga kvinnor från olika länder runt om i värden, som brukar läsa magasin har genom mail
blivit intervjuade till Media, Gender and Identity (Gauntlett, 2002) om deras tankar och
åsikter om magasin som är riktade till unga kvinnor. Det är relevant till denna
forskningsstudie eftersom studien utgår från ett av de mest lästa livsstilsmagasinen för unga
kvinnor i Sverige.
[I like the magazines because] they offer the latest news on cosmetics and facial
products. But at the end of the day, they are just easy to read magazines which
help to kill time when one is at the hair-dresser´s or waiting at restaurants for
friends to show up. (26-year-ord female from Hong Kong). (Gauntlett, 2002, s.
197)
Intervjupersonerna hade ett tydligt svar på att ’idealkvinnan’ skulle vara oberoende och
attraktiv. En av intervjupersonerna i 20-årsåldern från England menade att vem som helst kan
uppnå resultatet av det som magasinen tipsar om, om man bara försöker (Gauntlett, 2002). De
15
flesta intervjupersonerna såg magasinen som underhållande och inspirerande läsning. Ett
annat synsätt var att gå in i en fantasivärld, där läsaren föreställde sig själv som de unga
kvinnorna i magasinen. Men i verkligheten strävade läsaren inte efter att vara som dem eller
identifiera sig med dem (Gauntlett, 2002).
3.4 SJÄLVHJÄLPSLITTERATUR
”Känns ditt liv ibland meningslöst? Stressas du av alla krav och förväntningar? Hålls ditt inre
jag fånget? Vill du få ut mer av livet? Vill du finna dig själv och förverkliga dig själv?”
(Aspelin, 2008, s. 15).
Svar på bland annat sådana frågor kan hittas i självhjälpsböcker. Självhjälpslitteratur är en
genre som har för avsikt att hjälpa sin läsare att förbättra, utveckla och förändras deras liv.
Det är populärpsykologiska texter vars huvudsyfte är att visa sin publik vägen till att bli
lyckligare och mer positiv. De vill att läsarna ska känna sig tillfreds med sina liv och sig
själva. De ger löften om att de kan hjälpa var och en. Böckerna anses vara ”den enda genren
som på allvar försöker styra och forma våra liv. ” (Asplund, 1985 refererad i Aspelin 2008, s.
17).
Denna typ av böcker använder sig av auktoriteter i form av bland annat experter för att nå ut
till sina läsare och fånga deras uppmärksamhet. Auktoriteter har i uppgift att svara på frågor
och få sina läsare att göra som de vill samt använda deras råd och tips till att förändra sina liv.
Tanken är att en personlig utveckling ska ske hos läsaren.
Denna typ av litteratur grundas dessutom på synen att människor själva kan konstruera och
kontrollera sina liv. Dessa böcker förmedlar den individualistiska människosynen. Nyckelord
som används i självhjälpslitteratur är självkänsla, självförtroende, målmedvetenhet och
måluppfyllelse (Aspelin, 2008). Ett exempel på självhjälpslitteratur är bland annat texterna i
tidningar som syftar på att läsaren ska förändra sig själv på något sätt eller uppnå perfektion.
Självhjälpsindustrin har med åren blivit alltmer populär. Deras försäljningssiffror och
spridning ökar hela tiden samt mer och mer människor tar del av deras tips och råd. För att nå
ut till sina läsare använder författarna sig av speciella stildrag. Aspelin menar att författarna
dramatiserar och använder sig av drastiska formuleringar. Dessutom karakteriseras
självhjälpslitteratur av uppmaningar. De vill uppmana och läxa upp sina läsare. Användning
av imperativ pekar även på att denna genre talar om för sina läsare hur de ska bete sig.
16
Böckerna vill helt enkelt ’tala’ till sina läsare och skapa direkt kommunikation med dem
(Aspelin, 2008).
17
4. METOD OCH MATERIAL
4.1 METOD
Studien är en receptionsanalys som genomförs i två faser. Den första fasen fokuserar på
artiklars textuella betydelse i magasinet SOLO. I nästa fas i undersökningen är
intervjupersoner en viktig del. Metoden omfattar intervjuer där mottagarnas tolkningar av
texter kommer vara i centrum (Ekström & Larsson, 2010). Metodens båda faser innefattar
analyser av det skriftliga och visuella i texterna.
4.1.1 RECEPTIONSANALYS
Receptionsstudier är en typ av publikstudier, där fokus ligger på mottagaren, publiken. Denna
typ av studier omfattar två sammanhängande moment ”En textanalys med syfte att synliggöra
textens tänkbara innebörder och en undersökning av publikens faktiska tolkningar.” (Ekström
& Larsson, 2010, s. 305). Syftet med receptionsanalys är att undersöka mötet mellan text och
dess konsument samt att identifiera element som leder till att individuella tolkningar skapas
(Ekström & Larsson, 2010).
Halls modell, encoding och decoding, är en viktig del av receptionsstudier, då enligt denna
modell är mediernas kommunikation en process som skapar mening. Receptionsanalys med
hjälp av intervjuer svarar på hur läsare tolkar och uppfattar text samt hur deras tolkning kan
relateras till textens olika delar. Dessutom ligger fokus på textens utformning (Ekström &
Larsson, 2010).
Det som är särskilt intressant för receptionsanalys är att intervjupersoner kan förhålla sig till
texter på tre olika sätt. Detta visar intervjupersoners förhållningssätt till texten. Det handlar
om antingen dominant, förhandlande eller oppositionell tolkning. Intervjudeltagarna kan
antingen tro på det som förmedlas utan tvekan, vara delvis kritiska eller ifrågasätta textens
innehåll (Ekström & Larsson, 2010).
4.1.2 TEXTANALYS
Första steget i denna receptionsstudie är en kvalitativ textanalys av artiklar i magasinet SOLO
där vi går djupare in på de texter som ligger till grund för studien. Allt i vår omgivning är
uppbyggt av tecken som är ett centralt begrepp inom populärkultur (Lindgren, 2009). Med
18
hjälp av tecken får texter sin betydelse. Texter avspeglar inte verkligheten, utan är endast
representationer av den (Ekström & Larsson, 2010). ”Att framställa världen i språklig form är
en aktiv handling, ett sätt att ta ställning och göra vissa påståenden i stället för andra.”
(Ekström & Larsson, 2010, s. 153). Texter produceras utifrån de perspektiv och normer som
finns i ett samhälle där mottagarna tolkar texterna utifrån sina egna erfarenheter och
värderingar (Ekström & Larsson, 2010). Textanalysen genomförs genom en textuell analys
där tolkning av tecken och dess betydelse ligger i fokus. Johanna Ledin och Ulla Mobergs
modell för textanalys kommer att användas och ge oss svar på texternas innehåll, former och
betydelser (Ekström & Larsson, 2010). Grundläggande frågor i textanalysen är:
•
Vad händer i texten?
•
Vad handlar texten om och vad påstår den?
•
Genom vilka språkhandlingar skapar texten en relation till sina läsare?
•
Vad skapar interaktion mellan skribent och en läsare?
•
Hur riktar sig texten till sina läsare? Hur bjuder den in och utestänger läsare?
•
Vad är detta för slags text? (Ekström & Larsson, 2010).
Textanalysen besvarar vad texterna innehåller och vad detta innehåll berättar och påstår.
Analysen omfattar språkhandlingar i artiklarna där uppmaningar, frågor och påståenden
granskas. Textanalysen behandlar även relationer mellan skribenterna och mottagarna genom
berättartekniker och på vilket sätt skribenten förmedlar innehållet, hur texterna är vinklade.
Detta är ett viktigt element i en receptionsstudie för att textanalysen ska ge svar på artiklarnas
underliggande innebörd. Den förståelsen krävs för att de kommande intervjuerna ska vara
givande. Genom textanalysen får vi svar på frågeställningarna ”Hur framställer SOLO
skönhet” och ”Vilka budskap förmedlar SOLO om kvinnlig skönhet?”.
Begreppet text syftar inte bara på sammansatta bokstäver. En text är något som kan avkodas
och har en innebörd och betydelse. Det kan vara exempelvis vara ljud, rörlig bild, skrift, och
bilder (Lindgren, 2009). Studiens bildanalys kommer därför att utgå från de frågor som är
relevanta utifrån Ledin och Mobergs textanalysmodell (Ekström & Larsson, 2010). De frågor
som vi anpassade till vår undersökning och kommer vara i fokus är:
•
Vad händer i bilden?
•
Vad handlar bilden om och vad påstår den?
•
Vad skapar interaktion mellan bilden och läsaren?
19
•
Hur riktar sig bilden till sina läsare?
•
Vad är det för slags bild? (Ekström & Larsson, 2010).
Analysen av bilderna besvarar vad bilderna föreställer och påstår. Interaktionen mellan bilden
och läsaren undersöks och hur bilden når ut till mottagarna.
4.1.3 INTERVJUER
Den andra fasen i metoden för denna undersökning är samtalsintervjuer (Ekström & Larsson,
2010). Intervjuerna ska besvara frågeställningarna ”Hur uppfattar intervjupersonerna
budskapen om skönhet som tidningen förmedlar?” och ”Hur förhåller sig intervjupersonerna
till budskapen om skönhet som tidningen sänder ut?”. Samtalsintervjuerna baseras på 25
frågor om skönhet generellt och om skönhet utifrån SOLO. Studien innefattar sex stycken
samtalsintervjuer. Intervjuer är ett betydande moment i denna receptionsstudie. Den norska
psykologen Steinar Kvale (1997) definierar forskningsintervjuer som ”En intervju vars syfte
är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna
fenomenens mening.” (Kvale, 1997, s. 13). En forskningsintervju har en struktur samt ett
syfte (Kvale & Brinkmann, 2014), i detta fall är det hur intervjupersonerna uppfattar och
förhåller sig till budskapen om skönhet som SOLO sänder ut. Målet med forskningsintervjuer
i denna studie är att genom välformulerade och välställda frågor samt genom lyhört lyssnande
undersöka intervjupersonens tankar och åsikter om skönhet som SOLO förmedlar.
I denna studie görs intervjuerna mellan en intervjuperson och en intervjuare. Två eller fler
intervjuare kan ge ett intryck av makt och högre position vilket kan påverka intervjupersonen
negativt (Trost, 1997). Intervjuerna är halvstrukturerad, det innebär att det är en blandning
mellan ett vanligt samtal och ett frågeformulär (Kvale & Brinkmann, 2014). Frågorna till
intervjuerna konstruerades för att därefter kategoriserades dem i tre delar. Dessa delar
motsvarar teman. Samtliga intervjuer i undersökningen har fokus på tre stycken teman:
skönhetsideal, skönhetsideal SOLO sänder ut och SOLO, inspirationskälla eller manual.
Dessa teman valdes med textanalysen som utgångspunkt. Temat skönhetsideal berör generella
frågor kring skönhetsideal som råder i dagens samhälle. Temat skönhetsideal som SOLO
sänder ut behandlar studiens tolv artiklar och hur deltagarna uppfattar och tolkar samt vilka
budskap som sänds ut genom dem. Det tredje temat handlar om hur SOLO uppfattas genom
skönhetssidorna av intervjupersonerna och hur magasinets innehåll om skönhet tolkas
20
beroende på läsarnas åldrar. Teman följs i ordning under intervjuernas gång. Detta för att få
en strukturerad och givande intervju. Men det är viktigt att intervjuaren är ”medveten naiv”.
Det innebär att även vara öppen för annan information (Ekström & Larsson, 2010).
Kvale (1997) sammanfattar i sin bok tre nyckelfrågor, vad, varför och hur, som intervjuare
ska besvara innan intervjun sätts igång. ”Vad – att skaffa sig en förkunskap om ämnet för
undersökningen; varför – att formulera ett klart syfte med intervjun; och hur – att känna till
olika intervjutekniker och besluta om vilken som är lämplig i just denna undersökning”
(Kvale, 1997, s. 119).
Genom att ha Kvales (1997) nyckelfrågor i åtanke under förberedelserna och under
intervjuerna blir samtalsintervjuernas resultat som mest relevant för vår studie.
Intervjumetoden delas i två delar. Den första delen går ut på att intervjupersonerna läser
igenom artiklarna som intervjuerna baseras på. De får artiklarna via mail dagen innan
intervjuerna sker för att de ska ha god tid på sig att läsa igenom dem. Anledningen till att
artiklarna skickats ut i förväg är att deltagarna ska kunna läsa igenom dem noggrant i lugn och
ro utan att behöva känna press och iakttagelse från intervjuaren. Den andra delen är
huvudmomentet, där frågor kring artiklarna står i fokus. Intervjuerna äger rum på Luleå
tekniska universitets lokaler i Piteå. Det är en miljö som alla intervjudeltagare är bekanta med
och det kan skapa en trygghetskänsla. En så kallad intervjuguide inspirerad av
Metodpraktikan (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wägnerud, 2012) som omfattar tematiska
frågor som står till grund för varje intervju. Intervjuguiden finns som bilaga i denna studie.
Intervjusamtalen spelas in med elektronisk utrustning med deltagarnas godkännande. Detta
för att intervjuaren kan koncentrera sig på frågorna samt samtalet och inte behöva ha fokus på
anteckningar (Trost, 1997). Intervjusamtalen håller sig inom tidsramen 40-70 minuter.
4.1.4 URVAL AV INTERVJUPERSONER
Urvalet av intervjupersoner till denna studie är heterogent utifrån utbildning och homogent
utifrån intervjupersonernas kön och ålder (Trost, 1997), där deltagarna ingår i SOLOs
målgrupp, unga kvinnor mellan 18-35 år. Syftet är inte att få en stor bredd i svaren utan att
förstå hur målgruppen tolkar innehållet. Urvalet har skett utifrån tre variabler som ansågs som
mest relevanta och viktiga för undersökningen: kön, ålder och utbildning. Intervjupersonerna
har gemensamma nämnare som binder dem samman (Ekström & Larsson, 2010) De är unga
21
kvinnor som är studenter och representerar SOLOs målgrupp. I denna undersökning är fokus
på intervjupersonernas åldrar. Det är viktigt för studien att intervjudeltagarna befinner sig
inom åldersramen som SOLOs texter riktar sig till eftersom det är ett variationsurval som har
skett där intervjupersonerna ”(…) representerar en bredd inom fenomenet.” (Ekström &
Larsson, 2010, s. 61).
Intervjupersonerna är kvinnliga studenter på Luleå tekniska universitet i Piteå. Det valet beror
på arbetets begränsade tidsramar. Ingen av intervjudeltagarna studerar medie- och
kommunikationsvetenskap, vilket är en viktig faktor i denna studie. De studerar ämnen inom
mediedesign, upplevelseproduktion och musik- och danspedagogik. Intervjudeltagarna är från
olika delar i Sverige. Hur ofta deltagarna läser livsstilsmagasin inkluderas eftersom det är
viktigt att ha kunskap om i analys och resultat. Det som är mest relevant för denna studie är
att välja unga kvinnor med deras åldrar som utgångspunkt. Detta för att nå SOLOs målgrupp,
unga kvinnor i Sverige.
Här följer samtliga deltagare som är unga kvinnor mellan 20 och 29 år.
Intervjupersoner
Ålder
Uppvuxen i
Studerar
Läser livsstilsmagasin
Deltagare A
20 år
Närke
Mediedesign
Sällan
Deltagare B
21 år
Norrbotten
Upplevelse
Ibland
Deltagare C
23 år
Medelpad
Musiklärare
Aldrig
Deltagare D
24 år
Södermanland
Upplevelse
Ibland
Deltagare E
27 år
Småland
Danslärare
Aldrig
Deltagare F
29 år
Dalarna
Musiklärare
Sällan
4.1.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN
Varje intervjuperson är informerad om studiens syfte och upplägg. Intervjupersoner deltar i
intervjun frivilligt och ger sitt samtycke till användning av deras citat (Kvale & Brinkmann,
2014). Privatinformation om intervjupersoner redovisas inte för att visa respekt mot den
intervjuades integritet. I denna studie är intervjupersonerna helt anonyma, vilket resulterar i
att deras namn ersätts med enskild bokstav. Detta för att visa transparens samt att
intervjupersoner ska kunna tala fritt. Citat som kan avslöja intervjupersonernas identiteter
används inte (Trost, 1997).
22
4.2 MATERIAL
Magasinet SOLO har valts ut till denna studie eftersom det är ett av Sveriges ledande
livsstilsmagasin, som omfattar skönhet, för unga kvinnor. SOLO fokuserar på allt från
skönhet och mode till livsstils-reportage. Magasinet riktar sig till unga kvinnor i åldrarna 1835 (tidningensolo.se/om-solo/ hämtad:150429) och det kommer ut ett nummer varje månad.
SOLO är en representativ tidning för ämnet i denna studie. Valet av tidning baserades på tre
faktorer. Den ledande faktorn var att tidningen omfattar ämnet skönhet eftersom studiens syfte
är att ta reda på hur skönhet förmedlas och tolkas. Två andra viktiga element var att materialet
ska nå en stor massa och rikta sig till unga kvinnor.
4.2.1 URVAL AV MATERIAL
Materialet som används i undersökningen är tolv stycken artiklar från SOLOs skönhetssidor.
Artiklarna är strategiskt utvalda (Esaiasson et al, 2012), det vill säga att materialet är valt
utifrån kriteriet att det representerar skönhetskapitlet i tidningen där allt innehåll presenteras,
som tips om smink, hår, hudvård, naglar och allmänna skönhetstrender. En artikel från varje
tidning är utvald, men varje tidning innehåller fler skönhetssidor. Målet med urvalet är att
materialet ska omfatta ett skönhetskapitel, för att få en bredd inom skönhetsämnet och ett
varierande innehåll.
En artikel är vald från varje nummer mellan tidsperioden maj 2014 – april 2015 och har i
uppgift att representera ett tidningsår. Urvalet har skett genom att samtliga artiklar behandlar
ämnet skönhet, som är mittpunkten i studien. Artiklarnas form är så kallade plock- och
produktsidor. Sådana artiklar kallas ofta för ’en strukturerad röra’ (Jais-Nielsen, 2004). Det är
redaktionellt material som ofta är uppbyggt med bilder och korta tillhörande texter.
Artikeln som dominerar sidan, det vill säga huvudartikeln analyseras. Det innebär att
kompletteringsartiklar sållas bort. Bildtexter analyseras till viss mån. Texter som har
betydelse för innehållet analyseras men vi tar inte hänsyn till bildtexter som innehåller
märket, sminkprodukter och priser. Bilderna som analyseras är endast huvudbilderna som
tillhör artiklarna. Produktbilder på exempelvis sminkprodukter bortser vi ifrån.
23
4.3 METODDISKUSSION
Metoder i forskningsstudier kan alltid problematiseras och kritiseras utifrån reliabilitet och
validitet, studiens tillförlitlighet och giltighet (Ekström & Larsson, 2010). Det finns några
aspekter kring receptionsanalys, som denna, som går att problematisera.
Receptionsanalys är en metod som det diskuteras mycket om. Forskare som använder
metoden har kritiserats eftersom urvalet av intervjupersoner inte alltid kan anses som
representativa för en större massa. Receptionsundersökningar är ofta resurskrävande där
processen tar tid (Ekström & Larsson, 2010).
Denna studies validitet är något som kan kritiseras, där vi som forskare kan ifrågasättas, om vi
undersöker det som vi påstår att vi skulle undersöka. Det är dessutom svårt att avgöra hur
mycket intervjupersonerna öppnar upp sig för intervjuaren och om de är ärliga med sina svar
(Ekström & Larsson, 2010). Detta kan bero på att deras identiteter kan bli annorlunda, när de
blir intervjuade av mediestudenter (Mattsson, 2005) och bland annat anstränger sig mer i sina
yttranden.
Ett reliabilitetsproblem som kritikerna också har tagit fram är bland annat att de som tar del av
forskningen har svårt att tolka hur forskarnas analyserat sitt material. Resultatet kan bli
annorlunda om studien genomförts av andra forskare, annat urval av intervjudeltagare med
mera. Forskningsintervjuer kan kritiseras där urvalet av intervjudeltagare kan påverka
resultatet beroende på exempelvis deltagarnas ålder, kön, utbildning. Mängder med variabler
har stor påverkan på resultatet. Med detta i åtanke kan resultatet av studien inte vara en
generalisering av hur SOLOs budskap om skönhet uppfattas av alla läsare, men det är inte
heller syftet med en receptionsstudie och denna studie (Ekström & Larsson, 2010).
24
5. ANALYS & RESULTAT
Denna analysdel är uppdelad i två delar. Den första delen är en textanalys av artiklarna som
har valts ut för denna studie. Det är första steget i receptionsanalysen. Den andra delen
omfattar en analys av sex stycken intervjuer som ligger till grund för studien.
5.1 TEXTANALYS
Textanalysen är första delen i receptionsstudien. Syftet med denna del är att avkoda artiklarna
och dess budskap för att kunna besvara studiens första två frågeställningarna. En del av
frågorna som står till grund för textanalysen slås samman för att undvika upprepningar och få
en bättre struktur.
VAD ÄR DET FÖR SLAGS TEXTER? VAD ÄR DET FÖR SLAGS BILDER?
Texternas upplägg är guider där skribenterna ger läsarna tips inom skönhet. De framställs som
instruktionsböcker som är informativa där skribenterna berättar steg för steg hur läsaren ska
göra någonting, i de flesta fall hur hon ska sminka sig. Artiklarna ses som självhjälpslitteratur
(Aspelin, 2008) och har i uppgift att övertala sina läsare att följa deras råd för att förändra sig
själva. Ingresserna innehåller uppmaningar eller frågor för att fånga uppmärksamhet.
Texternas genre är ’plock- och produktsidor’ som innebär att innehållet är huller om buller
men har ändå en struktur (Jais-Nielsen, 2004). Texterna är uppdelade i mindre delar, mellan
tre till elva stycken. Varje separat del innehåller en text om någon sminkning eller produkter
som är trendiga för tillfället. Innehållet i varje enskild text är sammanhängande men varje del
kan även stå för sig själv. Artiklarna är uppdelade i små, korta delar för att läsarna ska själv
kunna välja vilken del av innehållet de vill ta del av. Exempel på detta är artikeln ”3 lägga
beauty-uppdateringar” där läsaren exempelvis är intresserad av läppar eller fransar så hittar
hon lätt till det innehållet. Intill varje textdel, med undantag i två artiklar, finns det
sminkprodukter med produktnamn, märke och pris. Detta är något som tydligt visar att
tidningen inte följer rekommendationerna för hur de ska skilja redaktionellt material från
textreklam. Häger (2009) diskuterar dessa anvisningar.
25
Figur 1: SOLO, nr 3, 2015, sid. 87.
VAD HANDLAR TEXTERNA OM OCH VAD PÅSTÅR DE? VAD HÄNDER I TEXTERNA?
VAD HANDLAR BILDERNA OM OCH VAD PÅSTÅR DE? VAD HÄNDER I BILDERNA ?
Texterna handlar om kvinnlig skönhet där SOLO delar med sig av tips och trix till sina läsare.
Ämnena de ger råd om är hudvård, smink och naglar. Några artiklar handlar om vad läsaren
ska undvika att göra för ”skönhetsmissar” och innehåller dessutom tester och bedömningar av
olika slags skönhetsprodukter. Texterna visar hur läsaren ska sminka sig för att vara trendig,
exempel: ”8 beautyrisker värda att ta” och ”3 lätta beautyuppdateringar”. De flesta bilderna
framhäver artiklarnas innehåll, där de illustrerar exempelvis en sminkning som artikeln
handlar om.
SOLO är ett forum som representerar skönhet och unga kvinnor i vårt samhälle och bidrar till
att magasinets läsare skapar en uppfattning om dessa ämnen. De påstår att de unga kvinnorna
26
på bilderna ser bra ut, utstrålar självsäkerhet, och är nöjda och trygga med sig själva. Detta
kan kopplas till resultatet av studien ”Are You a ’Woman’?” där det framkommer att
livsstilsmagasin visar både kvinnliga och självständiga kvinnor (Basynat & Chang, 2014).
SOLO menar att läsarna är intresserade av skönhet och att förändra samt förbättra sina
utseenden. Men det är viktigt att påpeka att de visar en stereotypisk bild av ’idealkvinnan’ och
representerar inte världens alla unga kvinnor. Detta är något som Gripsrud (2011) diskuterar,
att medierna inte visar en rättvis bild. Bilderna på SOLOs skönhetssidor återspeglar unga
kvinnor från Ambjörnssons (2004) beskrivning om vad som är kvinnligt och attraktivt.
SOLOs innehåll på skönhetssidorna visar samma bild av unga kvinnor och hur
skönhetsnormen framställs det tillslut som naturligt, något som Hammarén och Johansson
(2009) menar kan ske när det ensidig bild visas av något.
Två av artiklarna innehåller en ”SOLO älskar”-symbol vilket tolkas som att SOLO pekar ut
den bästa produkten som skribenterna rekommenderar. SOLO påstår sig veta vilka
skönhetstrender som är populära för stunden. SOLO kan jämföras med en instruktionsbok och
vägledning (Ambjörnsson, 2004) för unga kvinnor, som innehåller riktlinjer för hur läsaren
ska sminka sig och se ut för att vara snygg. SOLO passar in i Aspelins (2008) beskrivning av
självhjälpslitteratur där syftet är att vägleda mottagarna till att förändra sig till det bättre.
Utifrån detta kan det konstateras att SOLO skapar ett slags norm för hur unga kvinnor inom
målgruppen 18-35 bör se ut. Magasinet försöker få innehållet om skönhet att verka som det
enda sanna och självklara. Därför ses SOLO som ett forum där hegemoniska normer kring
utseende och skönhet reproduceras och förmedlas, vilket passar in i Fiskes (1997) beskrivning
av hegemoni. SOLO använder sig av tilltal i ’du-form’ vilket kan kopplas till interpellation
(Fiske, 1997). Det betyder att tidningen ’anropar’ sina läsare för att fånga deras
uppmärksamhet. Läsaren som känner sig tilltalad svarar på ’anropet’ genom att köpa
produkten, använda tipsen från SOLO eller ta till sig budskapet. Interpellationen sker mer
eller mindre undermedvetet och om läsaren köper budskapet utan att ifrågasätta det visar på
att hon accepterar den hegemoniska normer som SOLO förmedlar. Det kan även ske att
läsaren avvisar SOLOs budskap, det vill säga att hon inte accepterar interpellationen.
Utifrån artiklarnas uppbyggnad, ordval, stil och berättarteknik tolkas artiklarnas tema som
skönhetsideal och normer kring utseende i vårt samhälle. Detta kan kopplas till Halls
(Ekström & Larsson, 2010) begrepp gynnande innebörd som innebär att SOLO producerar
innehåll som kodas med ett budskap som de anser återspeglar samhällets hegemonier och
27
normer, som framställs naturliga och verkliga. SOLO strävar efter att läsarna ska ta emot
deras innehåll om skönhetstrender och tips och accepterar dess budskap, så kallad gynnad
tolkning (Ekström & Larsson, 2010).
SOLO påstår att läsaren är intresserad av skönhetsprodukter och att hon vill förbättra sitt
utseende, med tanke på att skönhetssidorna endast innehåller tips om hur läsaren kan förbättra
sitt utseende, exempel ”3 lätta beautyuppdateringar ” som handlar om hur läsaren ska prova
något nytt inom smink för att se snygg ut. Detta gäller även bilderna som framställer en
vacker ung kvinna med smink. Ambjörnsson (2004) syftar i sin forskning på att unga kvinnor
har skönhet som ett stort intresse (Ambjörnsson, 2004). Enligt henne förväntas unga kvinnor
att använda skönhetsprodukter och vara måna om sitt utseende för att passa in i den normen
som skapats i samhället. Att använda smink och bry sig om sitt utseende ses idag som något
naturligt, (Ambjörnsson, 2004) och påstås tydligt av SOLO.
Bakom SOLOs ordval finns ett underliggande budskap. De använder ordet ”fixa” som kan
tolkas som ett laddat ord. Den grundläggande betydelsen är att det syftar på att något är trasigt
och behöver lagas. När det står ”fixa den perfekta eyelinern” är det bakomliggande budskapet
att läsaren inte har den perfekta eyelinern och måste ’fixa’ den. Även bakom orden ’perfekt’
och ’bästa’ finns en baktanke där SOLO menar att mottagaren strävar efter de bästa
produkterna och perfektion, de menar att läsaren inte är perfekt.
Budskapet i artikeln ”Instasnygg” är att unga kvinnor bör använda smink för att återskapa
filter från Instagram. De menar att unga kvinnor inte är fina naturligt, utan måste använda
smink. De tar för givet att läsaren behöver dessa produkter och tips för att se så bra ut som
möjligt och vara den snyggaste versionen av sig själv. SOLO påstår att läsaren ska vara
naturlig men även använda mycket skönhetsprodukter, vilket tyder på att SOLO säger emot
sig själva. De påstår att läsaren ska använda x-antal produkter för att se naturlig ut. Att unga
kvinnor ska se naturliga ut, även med smink, är enligt Ambjörnsson (2004) en av
förutsättningarna för att unga kvinnor ska anses som kvinnliga och attraktiva.
Artiklarna skapar en känsla av att skribenterna framställer sig själva som experter och att
läsaren verkar mindre kunnig inom ämnet. Detta sker genom att de uppmanar läsaren att göra
något, som: ”SOLOs beautyexpert Jessica Lagergren guidar dig!” och ”Två lager – inte tre!”.
Det visar på maktförhållanden där skribenten är experten inom ämnet och läsaren är den
okunniga eleven.
28
Bilder är polysemiska, det innebär att de har flera betydelser och beror på vilket sammanhang
de finns i (Jais-Nielsen, 2004). Alla utom en bild är porträttbilder. Den sista bilden är en
paparazzibild där ansiktet täcks av en handduk. Ytterliga två bilder finns i den artikeln, alla
bilder i den artikeln sticker ut från övriga bilder. Det tolkas som att bilderna är fotade av en
paparazzi-fotograf, där personerna inte poserar, utan det är ögonblicksbilder. Anledningen till
att bilderna i den artikeln skiljer sig drastiskt mot övriga bilder tolkas som att SOLO
överdriver för att förstärka sitt budskap och visa hur ’fula’ frisyrerna är. I resterande bilder är
ansiktena i fokus och bilderna ser passiva ut. På två av bilderna är det något som sker, en
läppenna hålls vid munnen och en hand rör vid munnen och hakan. Det finns tydliga leenden i
tre bilder: ”Så fixar du den perfekta ytan”, ”8 beauty-risker värda att ta” och ”Så fixar du den
perfekta eyelinern”.
Fyra artiklar har bilder som inte har en stark koppling till artiklarnas innehåll. Bilden med
kvinnan som täcker sitt huvud med en handduk ”5 frisyrmissar alla gjort” finns ingen tydlig
anknytning. Hon behöver inte ha en dålig hårdag, hon kan lika gärna gömma sig för
fotografer. Det intressanta med artikeln ”Lackat för sommar” är naglarna som är i fokus på
bilden visar påklistrade lösnaglar medan textens innehåll pekar på att läsarna ska måla sina
egna naturliga naglar.
Figur 2: SOLO, nr 5, 2014, sid. 89.
GENOM
VILKA SPRÅKHANDLINGAR SKAPAR TEXTEN EN RELATION TILL SINA
LÄSARE ?
VAD SKAPAR INTERAKTION MELLAN SKRIBENTEN OCH LÄSAREN? VAD
SKAPAR INTERAKTION MELLAN BILDERNA OCH LÄSAREN ?
29
Texterna domineras av påståenden och uppmaningar. Exempel på detta är ”En del börjar en
utbildning – andra klipper lugg för att känna förändringens förföriska vindar fläkta” och
”Svep ett solpuder under kindbenen”, där skribenten säger åt läsaren vad hon ska göra och hur
hon ska göra det. Uppmaningar i imperativform och påståenden används för att få läsaren att
ta till sig innehållet och till exempel sminka sig som de skriver. Detta kan kopplas till
Gripsrud (2011) som menar att imperativ och påståenden är övertalningsmedel som fångar
läsarens uppmärksamhet. Förutom att uppmana läsaren att göra eller köpa något så är vissa
texters attityder att varna läsaren för att göra eller köpa något, exempelvis ”Frisyrmissar”, där
SOLO påstår vad läsaren inte bör göra med sitt hår eftersom det inte är trendigt för tillfället
och anses vara ett misstag.
Tilltal i ’du-form’, där texten riktar sig direkt till läsaren genom att exempelvis skriva ”medan
du sover” förekommer i artiklarna. Denna form används ofta av skribenterna för att skapa en
nära relation till läsaren, intimitet, som kopplas till Althussers begrepp interpellation, som
beskrivits i tidigare avsnitt (Fiske, 1997). I vissa artiklar inkluderar skribenterna sig själva och
framkallar en ’vi-känsla’ som skapar en ännu närmare relation till läsaren än vid användning
av ’du-form’. Exempel på hur denna ’vi-känsla’ framställs: ”Nu vill vi ha naglar doppade i
krämigt pastellrosa” och ”Nu målar vi gärna både övre och nedre fransraden”. Skribenterna
skriver ”vi” och sätter sig själva och läsaren på samma kunskapsnivå, där ”de” tillsammans
exempelvis ska lära sig sminktipsen.
Figur 3: SOLO, nr 10, 2014, sid. 97.
30
Retoriska frågor används i drygt hälften av artiklarna, där skribenterna antar att svaren är
uppenbara för läsaren. Direkt efter frågorna följer påståenden som antingen bekräftar frågan
eller uppmanar läsaren till att göra något. Exempel på detta är: ”Tjock, tunn, svart eller
färgglad? Vi snackar förstås om eyeliner” och ”Är du ovan att använda läppstift? Börja med
ett pigmentrikt läppglans”. Även här syns det tydligt att SOLO påstår sig veta bättre om
skönhet än läsaren och förmedlar deras värderingar och normer kring skönhet.
Samtliga artiklar är uppbyggda av koder som riktar sig till kjvinnor åldrarna 18-35 som har en
viss kunskap om skönhet, men ännu mindre kunskap än SOLO själva. I och med denna
förkunskap om skönhet kan läsarna ta till sig budskapen som SOLO sänder ut. Skribenterna
tar för givet att läsarna har någon förkunskap kring skönhet, de förutsätter att läsaren vet vad
’amorbågen’ och ’CC-kräm’ är för något. De utgår från att läsarna har ett intresse att förbättra
sina kunskaper om skönhet och sitt utseende, som Ambjörnsson (2004) menar att unga
kvinnor vill göra. Exempel på detta är: ”Så fixar du den perfekta eyelinern” och ”Nu behöver
du inte längre besöka en salong för att göra en exklusiv ansiktsbehandling”. Detta kan kopplas
till Halls (2013) begrepp representation där genom språk och kulturella egenskaper kan
läsarna relatera till SOLOs skönhetsartiklar eftersom läsarna och skribenterna delar samma
koder (Hall et al., 2013). Skribenterna skapar interaktion med sina läsare genom att
exempelvis produkter som de skriver om kommer från vanliga märken som läsaren kan känna
igen och relatera till. Majoriteten av artiklarna innehåller bilder med unga kvinnor som har
ögonkontakt med kameran. Det tolkas som att de tittar rakt på läsaren och skapar en
interaktion.
Texternas modalitet bygger varken på modala verb eller modala adverb. Men det tyder inte på
osäkerhet hos skribenterna, då de istället använder uppmaningar och tilltal för att nå ut till
sina läsare. SOLO talar om sig själv på ett positivt sätt genom att skriva ”Med SOLOs enkla
tips blir du lika snygg IRL som på din senaste selfie” och ”SOLOs beautyexpert Jessica
Lagergren guidar dig!”. Rubriken ”Forma som ett proffs” är en jämförelse som menar på att
gör läsaren som skribenten berättar blir hon lika duktig som en professionell makeupartist.
Ord som ”proffs” och utomstående expertutlåtanden, som finns i ett par artiklar bidrar till
ökad trovärdighet. Genom dessa knep som SOLO använder för att framställa sig själva på ett
positivt sätt, använda expertutlåtanden och jämförelser tyder på att SOLO stärker texternas
innehåll och deras argument. Det är tydligt att SOLO använder sig av övertalningsmedel som
31
Gripsrud (2011) skriver om. SOLO använder påståenden och uppmaningar vilket Aspelin
(2008) menar att självhjälpslitteratur innefattar.
Utropstecken förekommer i mer än hälften av ingresserna. Det tolkas som att läsaren ska
uppmärksammas om att just det innehållet är viktigt och intressant. Utropstecken finns även i
brödtexterna för att uppmärksamma vad skribenten tycker är extra viktigt som läsaren ska
lägga på minnet, exempelvis ”Bästa frisyrförändringen? En gardinlugg!”. Även här bekräftas
det att SOLO tror sig veta vilka trender bör uppmärksammas extra mycket och följas av
läsaren.
När det kommer till bildtexter är det tydligt att deras form skiljer sig från artiklarnas innehåll.
Bildtexterna innehåller mindre uppmaning och du-tilltal. Dessutom vissa av dem skapar en vikänsla där skribenten skriver exempelvis att ”De flesta av oss behöver (…)”. Det ger läsaren
en uppfattning att hon inte är den enda i världen, utan det finns flera människor som behöver
exempelvis något speciellt för sin hy. Dessutom skapar detta en social tillhörighet hos läsaren,
en kollektiv identitet, vilket innebär att hon kan identifiera sig med många andra unga kvinnor
runt om i världen. Bildtexterna är mycket små i storleken och inte finns i varje artikel. SOLOs
budskap framställs mer i bildtexterna. Detta kan bero på att bildtexterna är korta och koncist.
Det tolkas som att budskapet i bildtexterna presenteras ’pang-på’, direkt till poängen, det
viktigaste.
Figur 4: SOLO, nr 9, 2014, sid. 91.
32
HUR
RIKTAR SIG TEXTEN TILL SINA LÄSARE ?
UTESTÄNGER LÄSARE ?
HUR
BJUDER DEN IN OCH HUR
HUR RIKTAR SIG BILDERNA TILL SINA LÄSARE?
Texterna riktar sig till sina läsare genom att använda uppmaningar och tilltal. De riktar sig
rakt till unga kvinnor och är mycket informativa men använder ett vardagligt språk. Med
tanke på att varje artikel har ett ämne med olika underkategorier som innehåller tips och
produkter behöver de inte läsas från början till slut för att skapa förståelse. Läsarna kan själv
välja vilket innehåll de vill ta del av och i vilken ordning de vill läsa det. Texterna bjuder in
läsare som är intresserade av skönhet och mer specifikt av en speciell underkategori, till
exempel hur man applicerar läppstift på bästa sätt. Läsarna som är ute efter djupläsning och
inte har ett skönhetsintresse utestängs.
SOLOs målgrupp är kvinnor i åldrarna 18 till 35 och texternas innehåll riktar sig till större
delen av målgruppen. Men däremot representeras en begränsad bild av målgruppen utifrån
bilderna. Kvinnorna som pryder artiklarnas bilder (med ”5 Frisyrmissar alla gjort” som
undantag) ser unga och fräscha ut, vilket är den hegemoniska normen om skönhet som SOLO
förmedlar. Kvinnorna på bilderna ser inte ut att vara äldre än 27 år, det gör att många unga
läsare kan relatera till bilderna, men de äldre läsarna utestängs. Läsarna kan dessutom relatera
till artikeln ”5 frisyrmissar alla gjort” eftersom det är kändisar på bilderna. De bilderna
reflekterar inte kändisarnas bästa utseenden och ger en uppfattning av att de ser ut som
”vanliga människor”. Magasinet tolkas som en aktör som bidrar till att den kollektiva
identiteten hos läsarna skapas. Thompson (2001) skriver om att människor som har en
gemensam faktor hamnar i en i en och samma grupp där de delar sina kollektiva identiteter.
SOLO är det element som binder läsarna samman och de identifiera sig med varandra.
Kvinnorna på bilderna kan ses som inspiration för läsaren och kan motivera henne till att
jobba med sitt utseende och ta del av artiklarna tips. Bildvalen speglar en bred etnicitet, fem
av bilderna visar unga kvinnor med mörk hy och en bild visar en kvinna med asiatiskt
utseende. Detta tyder på att SOLO inkluderar många etniciteter och en bred representation
bland sina läsare som kan relatera till artiklarna.
33
5.2 INTERVJUANALYS
Intervjuanalysen är den andra delen av receptionsstudien. Syftet med denna del är att tolka
och avkoda intervjupersonernas tankar och åsikter om artiklarna (Ekström & Larsson, 2010).
Intervjuerna behandlar två delar. I den första delen fick intervjudeltagarna ta del av artiklarna
för att läsa dem hemma i sin egen takt. Den andra delen är själva intervjuerna där deltagarna
svarar på frågor och delar med sig om deras åsikter kring skönhet. Intervjuerna genomförs
utifrån en intervjuguide (finns som bilaga) som utgår från tre teman. Intervjuanalysen ska
besvara två av studiens frågeställningar.
FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL ARTIKLARNA
Utifrån varje enskild intervju har deltagarnas förhållningssätt till SOLOs budskap analyserats.
Sammanfattningsvis hade fyra av deltagarna ett rådande oppositionellt förhållningssätt till
texterna, de andra två förhöll sig förhandlande till texternas innehåll. Samtliga
intervjupersoner varvade mellan Halls tre förhållningssätt: dominerande, förhandlande och
oppositionella (Gripsrud, 2011). Förhållningssätten skiftar tydligt i intervjuanalysen.
En intressant aspekt är att ingen av intervjudeltagarna slutade med ett dominerande
förhållningssätt till innehållet. Det var ingen som köpte budskapet rakt av utan att ifrågasätta
det. Merparten, som hade ett oppositionellt förhållningssätt (Gripsrud, 2011) till artiklarna var
emot budskapet som magasinet sänder ut och menade att det handlade om ett ensidigt och
’sjukt’ skönhetsideal, där interpellationen inte accepterades. De resterande två deltagarnas
förhållningssätt var förhandlande där de både accepterade och kritiserade delar av innehållet.
En intressant faktor är att den yngsta deltagaren (Deltagare A) var minst skeptisk till
budskapet som SOLO förmedlade genom sina skönhetssidor. Tillskillnad från den äldsta
deltagaren (Deltagare F) som kritiserade innehållet mycket. Att förhållningssätten var olika
berodde på deltagarnas egenskaper och erfarenheter (Gripsrud, 2011).
TEMA: SKÖNHETSIDEAL
Deltagarna i intervjuerna menade att begreppet skönhet behandlar självkänsla och välmående.
De tyckte att det var viktigt att vara trygg i sig själv. Ord som även kom på tal var naturligt,
leende och utstrålning. För hälften av deltagarna var skönhet en blandning av yttre egenskaper
som utseende, smink och kläder. Den andra hälften fokuserade på inre egenskaper hos en
34
person när de fick definiera ordet skönhet. Ingen av deltagarna var särskilt intresserad av
skönhet när de fick frågan. Men fyra av dem tyckte det är roligt att sminka sig och hålla på
med det, något som Ambjörnsson (2004) menar är typiska intressen för unga kvinnor. De
letade gärna inspiration och ville vidga sina vyer inom skönhet. Det var även fyra av de sex
deltagarna som var tydliga med att de kände sig bekväma med att gå utan smink men
deltagarna menar inte att det är fel att bära smink. Att vara utan smink är något som SOLO
inte framhäver. De trycker istället på att läsaren ska sminka sig.
Man ska kunna vara nöjd med sig själv utan att behöva lägga på en kaka innan
man ska gå utanför fönstret. Det lyser igenom så mycket ifall man är nöjd med
sig själv. Då spelar det inte någon roll hur man ser ut. Man kan vara jättetjock
eller jättesmal, kort eller lång. Deltagare D
Majoriteten av deltagarna definierade begreppet skönhetsideal som en norm som skapas i
samhället. De delar åsikter med Gripsrud (2011) angående normer, där han menar att
medierna är ett instrument som reproducerar rådande normer i samhället, som ska ses som
sanna. Enligt deltagarna bygger denna norm på vad människor kontinuerligt matas med för
intryck och världsbild om skönhet och hur man bör se ut och vara.
Skönhetsideal är för mig nog någonting som andra människor har satt upp och
som jag kanske egentligen inte får bestämma över. Deltagare C
En intressant vinkel som kom upp i många av intervjusamtalen var att den typiska
idealkvinnan i vårt samhälle anses vara naturligt sminkad och tränad på ett hälsosamt sätt.
Deltagare B menade att det finns ett västerländskt ideal där den optimistiska kvinnan med
blonda lockar gillar att träna. Deltagare C syftade på att det är utsidan som är i fokus, att
idealkvinnans personlighet kommer i skymundan.
När frågan om skönhetsidealet som media förmedlar kom på tal fanns det starka åsikter.
Deltagarna tyckte att idealet är ensidigt men att de ändå påverkas av det. Hammarén och
Johansson (2009) diskuterar flitigt att medierna visar en ensidig bild av världen, något som
Gripsrud (2011) också tar upp. Deltagarna uppfattade att idealet förmedlar känslan av att unga
kvinnor inte duger som de är, utan ständigt måste sträva efter perfektion. Deltagare C gav ett
konkret exempel på att bilder retuscheras och menade att medierna skapar orealistiska ideal
genom bilder.
35
Ben dras ut hit och dit och halsen görs högre. Jag tycker det är lite konstigt
eftersom då har man ju skapat en människa som egentligen inte finns. Och hur
ska någon kunna leva upp till ett sådant ideal som inte är verkligt? Deltagare C
TEMA: SKÖNHETSIDEAL SOLO SÄNDER UT
Deltagarna hade blandade känslor kring reaktionerna om artiklarna. En del av dem som är
mycket intresserade av smink tyckte det är rolig och lättsam läsning, där den dominerande
inställningen till SOLOs artiklar om skönhet trädde fram. Detta bekräftas av en forskning som
Gauntlett (2002) har gjort där intervjupersoner såg på magasin som underhållande och lättsam
läsning. Intervjupersonerna i denna studie menade att artiklarna exkluderar de läsare som inte
har tillräckligt med erfarenheter inom smink och skönhet. Däremot ansågs det att det är bra att
SOLO är pedagogiska och visar steg för steg hur läsaren exempelvis ska måla naglarna för att
uppnå det bästa resultatet. Det tyder på att SOLO anser sig veta bäst vilka trender som är
populära och hur läsaren ska applicera sitt smink. Det är intressant att merparten av deltagarna
tog upp artikeln ”Instasnygg” som de ansåg var provocerande och skickade ut negativa
signaler. De hade ett oppositionellt förhållningssätt till det materialet (Gripsrud, 2011). De
menade att den underliggande betydelsen är att läsaren inte är fin naturlig utan måste använda
smink för att se bra ut. Deltagarna tycker att artiklarna som studien bygger på handlar först
och främst om tips om hur man förbättrar sitt utseende, något som unga kvinnor idag
förväntas göra (Ambjörnsson, 2004). Samtliga är överens om att produkter ständigt
återkommer i innehållet och ligger i fokus. Deltagare F menar att artiklarna handlar om hur du
blir vacker på utsidan.
Två av deltagarna tyckte att artiklarnas trovärdighet förstärktes när det var någon expert eller
makeupartist som hade uttalat sig om innehållet. Hälften av deltagarna var skeptiska kring
innehållet och undrade vilket innehåll skribenterna själva valt och vilket som var köpt reklam
av produktföretagen. Läsaren har rätt till att veta vad som är redaktionellt material och vad
som är textreklam (Häger, 2009). Deltagarna menade att trovärdigheten sjönk i och med att de
inte visste hur innehållet hade valts ut.
Det finns massor av reklam för produkterna. Det blir lite undangömt eftersom de
[SOLO] endast förklarar hur produkterna ska användas. Deltagare A
36
Hälften av deltagarna hade en intressant synvinkel på produkterna som försöker att säljas. De
syftade på att alla produkter inte passar alla individer, utan det beror mycket på hudtyp. Enligt
dem exkluderar skribenterna sina läsare genom att ta för givet att läsarnas hudtyper har
samma behov. Deltagare F menade att tidningarna inte var till stor hjälp vid att hitta produkter
som passar varje individ.
Vill man hitta en bra produkter så tycker jag att man måste ta och prata med
någon som är kunnig. Visst kan tidningen tipsa om produkter men man vet inte
om den produkten kommer att passa just min hudtyp. Deltagare F
Vad deltagarna tyckte om SOLOs förmedling av skönhet fanns det skilda åsikter om. Hälften
av dem tyckte att idealet förmedlades på ett relativt ödmjukt vis, då det dominerande
förhållningssättet kom fram (Gripsrud, 2011). Deltagare E ansåg att SOLO inte tvingar
läsaren att köpa produkterna, utan hon såg det mer som tips. Även Deltagare A syftade på att
idealet som visas inte är så farligt, vilket tyder på att hon har en positiv ställning till
hegemonin som SOLO förmedlar. Andra hälften av intervjudeltagarna tyckte att SOLO
förmedlade ett väldigt ytligt ideal, där allt handlade om utseende, det vill säga
intervjudeltagarna ställer sig emot den rådande hegemonin och de normer som förmedlas i
tidningen. Denna hälft av deltagarna ställde sig oppositionellt till materialets budskap.
Deltagare B och C menade att SOLO förmedlar det västerländska idealet, det vill säga hur
unga kvinnor ser ut i vårt samhälle och att just det idealet är något som anses vara attraktivt
och som många unga kvinnor strävar efter.
Det tycker jag inte är så kul, för så ser inte världen ut. Det är okej att ha en lite
sned framtand och det är inte något som gör att du blir ful. Det är ju en sådan
tidning som ska vara till alla och det tycker jag inte att det är idag.
Deltagare B
Att SOLO, på sina skönhetssidor, förmedlar en enformig bild av hur kvinnor ser ut idag kan
ses som en form av representation av omvärlden som inte ger en helhetlig bild av hur
verkligheten ser ut (Gripsrud, 2011). Tidningen bidrar till att deras läsare kan skapa en
uppfattning om att det till exempel inte är fint att ha en sned framtand, som deltagare B
påpekar.
37
Två av intervjudeltagarna uppmärksammade skribenternas användning av uppmaningsform
som artiklarna är uppbyggda av. Det gav en känsla av att artiklarna uppmanar till att följa
SOLOs råd och att köpa produkterna.
Fyra av deltagarna ansåg att huvudbilderna som tillhör artiklarna förmedlade en relativt
naturlig och harmonisk känsla. Alla deltagare var överens om att bilderna retuscherats, men
fyra av deltagarna tyckte det var på en balanserad nivå, att det inte gick till överdrift.
Deltagarna hade en förhandlande inställning kring detta där de menade att majoriteten
poängterade att retusch var något de inte föredrog men accepterade dess användning.
Intervjupersonerna påpekade åldrarna på kvinnorna som pryder bilderna såg du att ha och
ansåg att de ser betydligt yngre ut än 35 år, den övre gränsen på åldern som SOLO inkluderar.
De menar att 20-25 år kändes mer rimligt. Att vissa bilder inte har någon koppling till
artiklarnas innehåll uppmärksammades. I sådana tidningar som SOLO är det vanligt med
mycket bilder och mindre text, något som Deltagare F påpekade, att läsare påverkas mer på
det viset. Deltagare A var medveten om att bilder manipuleras men hon såg inget problem
med att redigera och retuschera bilder.
Jag förstår att det redigeras för att man vill ju att det ska funka och man vill ju
vara snygg. Deltagare A
Eftersom vackra kvinnor pryder tidningens sidor så ansåg Deltagare F och A att de skulle
reagera mer om de såg en kvinna med mycket dålig hy och akne i tidningen. De menar att
mediekonsumenter är ’hjärntvättade’ eftersom de är så vana med den hegemoniska normen
som förmedlas. Även fast SOLO kan exkludera en del läsare uppmärksammar de många
etniciteter, vilket leder till att många läsare kan identifiera sig med tidningens innehåll. Stor
bredd av etniciteter var något som deltagarna observerade och såg som något positivt. Utifrån
det perspektivet riktar sig tidningen till alla sorters läsare.
Om deltagarna fick bestämma hur SOLO skulle förmedla skönhet så hade de föredragit mer
naturliga och verklighetsförankrade bilder. Kvinnorna på bilderna får gärna vara vanligt folk.
Det är väl lättare att relatera till om det är vardagsmänniskor snarare än
modeller. Deltagare E
38
Eftersom en del läsare påpekade att de är emot att produkter testas på djur anser de att det
hade varit intressant att ha med information om vilka produkter som inte testats på djur. Detta
för att inkludera alla typer av läsare och få en bredare representation (Hall et al., 2013).
Deltagare C och B ansåg att det hade varit intressant om tidningen fokuserade på hur
produkterna har tillverkats och vilka hudtyper de passar till. Ett synsätt på SOLOs
skönhetsideal och hur det skulle kunna förändras hade Deltagare D. Hon menade att nu riktar
SOLO sig endast till en marknad där de har en ensidig bild på skönhet. Genom att ha en större
variation på skönhet hade det inkluderat fler läsare som kan relatera till innehållet och
bilderna.
TEMA: SOLO, INSPIRATION ELLER MANUAL?
Intervjudeltagarnas erfarenheter av att läsa magasin varierade. Deltagarna kunde tänka sig att
läsa magasinet för att ’döda tid’, koppla av eller ta med sig på en resa. Fyra av deltagarna
menade att de läste magasin som SOLO när de var yngre, och ansåg att tidningen har innehåll
för en yngre målgrupp, exempelvis tonåringar. Anledningen till det grundade sig i att de ansåg
ju äldre de blev desto mer erfarenhet fick de inom ämnet och behövde inte alla tips. Hälften
av deltagarna menade helt enkelt att innehållet inte tilltalade dem, vilket tyder på deras
oppositionella förhållningssätt till texterna. De hade dessutom inget intresse av att köpa
livsstilsmagasin som innehåller skönhet. Det grundar sig i att de inte vill betala för ett
magasin, när de kan hitta inspiration och liknande innehåll på internet idag.
Intervjuadeltagarnas användning av SOLO kan kopplas till modellen uses and gratifications
(Ekström & Larsson, 2010). Det är tydligt att intervjudeltagarna väljer SOLO för att
tillfredställa vissa av sina psykologiska behov. Med andra ord läser de SOLO i
underhållningssyfte, för att koppla av eller lära sig något nytt. Men det visades även tydligt
att deltagarna som väljer bort den tidningen anser att SOLO inte tillfredsställer deras behov.
SOLOs innehåll är anpassat till målgruppen 18 till 35 år, men hur en 18-åring och en 35-åring
tar till sig budskapen kan skilja sig mycket. Samtliga deltagare delade samma åsikter om att
en 18-åring tolkar innehållet mer ord för ord. De menade att 18-åringen inte har mycket
erfarenhet och kunskap och att de är i ett stadium där de försöker hitta sig själv. Deltagarna
ansåg att en 35-åring generellt är mer säker i sig själv och har större inblick i ämnet skönhet
och vet vad som passar dem. Skillnaden mellan hur 18-åringen och 35-åringen kan uppfatta
39
innehållet kan relateras till Gripsruds (2011) definition av identitet. Han menar att identitet
bygger på en sammanbindning av faktorer som förenar och skiljer människor åt. 18-åringen
kan känna en starkare identifikation till innehållet och behov av att följa skribenternas råd.
En 35-åring är kanske ute efter mer långvariga lösningar medan 18-åringen letar
efter quick-fix-tips. Deltagare E
Det kan ha någonting med livserfarenhet och självkänsla att göra. Man har varit
med längre om man är 35 år och kan ta saker med en nypa salt. Deltagare D
När intervjudeltagarna fick fundera över om SOLO kan vara en inspirationskälla eller manual
gick deras åsikter åt samma håll. Merparten av dem tyckte att det är en inspirationskälla men
att det beror mycket på vem man är och hur mycket man påverkas. Det kan kopplas till
Hammarén och Johanssons (2009) definition av identitet. Fem av de sex deltagarna såg SOLO
mer som en inspiration än manual medan den sjätte deltagaren (Deltagare C) såg magasinets
innehåll som inget av det. Ingen av deltagarna har sagt rakt ut att SOLO påminner om
självhjälpslitteratur men två av dem ansåg att SOLO är till att hjälpa sina läsare att förbättra
sina utseende. De tyckte att SOLO uppmanar till att tänka efter och ändra något i sitt yttre för
att antingen bli en bättre version av sig själv eller snyggare och mer ’perfekt’. Detta kan
kopplas till definitionen av självhjälpslitteratur som säger att sådana sorts av böcker genom
uppmaning och tilltal vill att deras läsare ska följa deras råd för att förändra sig själv (Aspelin,
2008).
Intervjudeltagarna följer inte skönhetstrender som de matas med. Däremot menade de att de
med stor sannolikhet påverkas undermedvetet av det som medier sänder ut (Hammarén &
Johansson, 2009). Deltagare B tyckte att det är enklare att följa trender för att passa in. Hon
menade att man ändå blir accepterad om man har sin egen stil men att man då kan riskera att
bli utpekad. Hon gav ett exempel om att en ung kvinna kan ha lila hår som är snaggat på
sidorna och folk dömer henne för att hon inte följer normen om hur man ”bör” se ut. Detta
resonemang tyder på att denna skönhetsnorm har en stark ställning i samhället. Resterande
deltagare ansåg inte att de måste följa trender för att passa in utan kan välja det som passar
just dem.
Utifrån deltagarnas respons när ’den typiska idealkvinnan’ kom på tal, tolkas det som att de
jämför sig med henne mer än vad de är medvetna om. Den påverkningsprocessen är något
40
som sker undermedvetet (Hammarén & Johansson, 2009). Två av deltagarna hade en
intressant syn om att det inte bara finns ett skönhetsideal i vårt samhälle, utan flera.
Om några år är jag 30 och när man var yngre tyckte man att 30-åringar var
gamla. Då är man vuxen och borde se ut som en vuxen människa, men vad
händer om man fortfarande känner sig som 20 år? Då uppstår konflikten, ska
man följa idealet för 20-åringar eller idealet för den så kallade vuxna?
Deltagare E
Hälften av deltagarna poängterade att utseende är något det fokuseras på allt längre ner i
åldrarna, där flickor som inte ens har blivit tonåringar är ’superstylade’ med smink och hår.
Ambjörnsson (2004) diskuterar i sin forskning om ständigt fokus och krav på att utseendet
kan bidra till att unga kvinnor får dålig självkänsla.
De sminkar sig och alla har likadana frisyrer och kläder. Det är mycket press i
dagens samhälle. Det är hemskt men vi har själva skapat det. Deltagare F
Deltagarna beskrev SOLO med några få ord, utifrån artiklarna om skönhet. Mönstret som gick
att finna baserades på orden: ideal, yta, ytligt och stereotypisk skönhet. De syftar på att det är
utsidan som SOLO fokuserar på i skönhetskategorin, när skönhet även kan handla om insidan.
Typiska skönhetsord som kom på tal var: smink, hår, tips, skönhetsprodukter. Eftersom
SOLO är ett magasin för unga kvinnor så behandlas dessa ämnen och de anses vara typiskt
kvinnliga (Fagerström & Nilsson, 2008). Fagerström och Nilsson (2008) menar att typiskt
kvinnliga ämnen formas av vår kultur och vårt samhälle som i sin tur förmedlas till unga
kvinnor (Fagerström & Nilsson, 2008). För att unga kvinnor ska betraktas kvinnliga bör de
följa de hegemoniska normerna om skönhet som finns i samhället (Ambjörnsson, 2004).
5.3 SAMMANFATTNING AV TEXT- OCH INTERVJUANALYS
Utifrån receptionsstudiens två delar, textanalys och intervjuanalys hittas mönster och samband
som besvarar studiens syfte och frågeställningar.
Utifrån textanalysen framställs det tydligt att artiklarnas uppbyggnad baseras på imperativ,
där uppmaningarnas syfte är att tilltala läsaren och påverka henne. Det konstgreppet används
för att skapa en intim känsla mellan magasinet och läsarna där skribenten ska ge intryck av att
41
ha mycket kunskap. Uppmaningsformen är något som intervjudeltagarna kommenterade. De
försöker att inte påverkas allt för mycket av budskapen som SOLO sänder ut om skönhet, men
samtidigt är de medvetna om att denna process sker undermedvetet. Det är viktigt att
mottagarna granskar magasinets innehåll. Om det inte sker kan det resultera i att läsaren
uppfattar innehållet som en avspegling av verkligheten (Hammarén & Johansson, 2009).
Budskap kan tolkas på olika sätt beroende på vart människor kommer ifrån där kulturella
faktorer har en viktig roll (Gripsrud, 2011). SOLOs innehåll är anpassat för unga kvinnor i
Sverige som är uppvuxna i en gemensam ideologi med delade erfarenheter och värderingar
där normen om hur skönhet representeras ser ut på liknande vis. Textanalysen ger svar på att
SOLO har kunskapen om vad som är trendigt, vilket de talar om för sina läsare genom tips
och anvisningar. Hälften av studiens intervjudeltagare ansåg att magasinet förmedlade idealet
på ett ödmjukt sätt, där innehållet tolkades som tips. Resterande deltagare ansåg att det var ett
ytligt ideal som visades. Kommunikationsmodellen encoding och decoding blir tydlig
eftersom det handlar om mottagarnas förhållningssätt till innehållet. Det vill säga, en del
delvis accepterade budskapet medan andra hade svårare att göra det. Utifrån både text- och
intervjuanalys tolkas det som att SOLOs innehåll är kodat utifrån samhällets värderingar och
normer. Skribenternas syfte att mottagaren ska avkoda budskapet som det kodades och
därmed köpa budskapet, det vill säga gynnad tolkning (Ekström & Larsson, 2010).
Utifrån text- och intervjuanalysen kan SOLO kopplas till begreppet hegemoni. Magasinet
framställs som ett forum som bestämmer vad som är trendigt när det kommer till skönhet och
vad som ska undvikas för att inte se “ful” ut, allt detta för att skapa ett slags norm i samhället.
Det är tydligt att SOLO producerar och reproducerar skönhetsnormer. Med tanke på att fokus
i magasinets skönhetssidor ligger på att använda sig av bilder på unga kvinnor som ser
naturliga och unga ut, kan detta tolkas som att alla unga kvinnor ser ut som dem, något som
intervjudeltagarna påpekade. Utifrån detta kan det konstateras att SOLO visar en begränsad
bild av kvinnorepresentation. Med analyserna som grund visas det tydligt att unga kvinnors
intressen är att sminka sig, ta del av tips och trix som tidningen erbjuder samt att sträva efter
perfektion som bekräftas av Ambjörnssons (2004) studie. Detta resulterar i att SOLO drar
allmänna slutsatser kring unga kvinnors utseende och intressen. Utifrån Fiskes (1997)
begreppsdefinition av hegemoni anses SOLO vara ett forum där hegemoniska normer och
värderingar reproduceras och förmedlas till tusentals svenska unga kvinnor.
42
Utifrån text- och intervjuanalys går det att konstatera att SOLO är ett instrument som bidrar
till hur skönhet representeras i samhället och hur läsaren ser på det. Dessutom är det viktigt att
poängtera att SOLO inte bara reproducerar skönhetsnormer utan även har möjligheten att
producera dem, genom att skapa egna trender. Det är något som är typiskt för medier,
producera- och reproducera normer (Gripsrud, 2011).
Både textanalysen och intervjuanalysen bekräftar tolkningen av att unga kvinnor måste sträva
efter perfektion och att de inte duger som de är. Hälften av alla intervjusamtal innehöll
resonemang om artikeln “Instasnygg” där deltagarna menade att den var provocerande och
ställde sig oppositionellt till den. Textanalysen påpekar också detta genom att budskapet med
artikeln tolkas som att inte är naturligt vackra utan smink. Enligt Ambjörnsson (2004) måste
unga kvinnor bry sig om sitt utseende för att passa in i den normen som samhället har skapat,
något som Deltagare B höll med om. Artiklarna “Instasnygg” och “5 frisyrmissar som alla har
gjort” är exempel på att unga kvinnor anses vara okvinnliga samt oattraktiva om de sminkar
sig fel eller har en ’dålig hårdag’, något som kan kopplas till Ambjörnssons (2004)
beskrivning av kvinnor.
Det som är intressant är att fem bilder föreställer en ung och naturlig kvinna, även om
magasinet uppmanar att använda skönhetsprodukter. Att unga kvinnor ska vara naturliga är en
viktig del av begreppet kvinnlighet som Ambjörnsson (2004) tar upp. Detta bevisar att SOLO
står fast vid den “normen” och definitionen av “kvinnlighet” samt reproducerar den. Medan
SOLO riktar sig till kvinnor mellan 18 och 35 år ger textanalysen en bild av att ingen av
kvinnorna på bilderna ser ut att vara 27 år, med “5 Frisyrmissar alla gjort” som undantag.
Även intervjuanalysen menar att bilderna såg ut att prydas av unga kvinnor. Detta resulterar i
att det blir en ensidig bild av verkligheten när inte SOLOs hela målgrupp representeras
(Gripsrud, 2011).
I text- och intervjuanalysen framkommer det att SOLO uppmanar sina läsare till att förändra
sitt utseende med hjälp av smink. Det som är intressant är att ingen av intervjudeltagarna lagt
märke till och påstått att det är fel. Deltagarnas förhållningssätt blev här dominant.
Ambjörnsson (2004) anser att idag är det en naturlig process för unga kvinnor att förändra och
manipulera sitt utseende med hjälp av smink bland annat. Enligt sociologen Featherstone
(Ambjörnsson, 2004) bidrar kroppsfixering till att en viss identitet uppnås.
43
SOLO är en aktör som bidrar till en framkallning av den kollektiva identiteten bland läsarna
(Hammarén & Johansson, 2009). Detta innebär att läsarna både kan identifiera sig med
SOLOs innehåll och till andra som läser magasinet. Deltagarna av intervjuanalysen menar att
medieinnehållet har en stor påverkan på identiteter och synen på eftersom medierna skapar
verkligheten (Gripsrud, 2011). Både textanalysen och intervjuanalysen visar att SOLO
representerar kvinnor på ett orealistiskt sätt (Gripsrud, 2011), där de framhäver ’den perfekta
idealkvinnan’ som egentligen inte finns.
44
6. DISKUSSION
Studiens syfte var att undersöka vad livsstilsmagasinet SOLO sänder ut för budskap om
skönhet på sina skönhetssidor och hur dessa budskap har tolkats av intervjudeltagare. Detta
har genomförts genom en receptionsstudie där vi har svarat på frågeställningarna:
•
Hur framställer SOLO skönhet på sina skönhetssidor?
•
Hur framställs SOLO genom materialet?
•
Hur uppfattar intervjupersonerna budskapen om skönhet som tidningen förmedlar?
•
Hur förhåller sig intervjupersonerna till budskapen om skönhet som tidningen sänder
ut?
Studiens resultat visade att SOLO på sina skönhetssidor förmedlar en ensidig bild av skönhet
och hur unga kvinnor ska se ut. Unga kvinnor framställs som utseendefixerade med skönhet
och att modifiera sitt utseende som ett stort intresse. De unga kvinnorna på bilderna visas som
”perfekta” med fin hy och vita tänder, utan några som helst skavanker. Och hur realistiskt är
det? Den bilden av unga kvinnor är en stor skildring från verkligheten. De representerar inte
världens alla unga kvinnor, som dessutom påpekades av studiens intervjudeltagare. Det
intressanta blir att SOLO vill framställa de unga kvinnorna på bilderna som ”naturliga” när
det är tydligt att de är ’superstylade’. SOLO vill även att deras läsare ska följa
skönhetstrenderna som de skriver om, vilket syns i skribenternas stil och ordval i texterna.
SOLO kan ses som ett slags självhjälpslitteratur. Detta för att de använder sig av bland annat
uppmaningar och tilltal för att deras läsare ska följa deras tips och råd. Artiklarna som
analyserades tolkas som ’gör-det-själv’ texter. SOLO vill dessutom att deras läsare ska
förändra sitt utseende och uppnå perfektion. Det som kan vara problematiskt här är deras syn
på vad som är perfekt och vad som är bäst för läsaren. Den bilden som SOLO vill att deras
läsare ska uppnå anser vi är ensidig och ibland även omöjlig att åstadkomma. Det är även
viktigt att påpeka att självhjälpslitteratur bidrar till att människor är likadana och
generaliseras. Det innebär att även om SOLO vill att deras läsare ska vara sig själva, bidrar de
till att dem är likadana – de ska bland annat använda lika smink och sminka sig på samma
sätt. SOLOs budskap kan dessutom tolkas som att deras läsare inte är trygga i sig själva, har
dålig självkänsla och inte trivs med sitt utseende. Men vad är det för livsåskådning som
SOLO förmedlar? Är det sunt eller osunt? Det uppstår fler och fler frågor.
45
Med tanke på att SOLO ger en känsla av att det är självhjälpslitteratur så kan läsarnas
användning av SOLO ifrågasättas. Deltagarna var överens om att de väljer tidningen för att
antingen slappna av, lära sig något nytt eller underhålla sig. Uses and gratifications-modellen
menar att läsarna väljer ut specifika medier för att tillfredsställa sina psykologiska behov.
Eftersom läsarna väljer SOLO så visas det att tidningen besvarar vissa av deras behov. Men
finns det fler anledningar, som kanske är undermedvetna, till att deltagarna valde att läsa just
SOLO? Det är intressant att se att deltagarna som hade förhandlande förhållningssätt till
tidningen hade kunnat tänka sig att läsa den. Medan de som hade en oppositionell inställning
till SOLO ansåg att de inte hade valt att läsa den. Det som är intressant är att SOLOs
världsbild och innehåll tillfredsställer vissa av psykologiska behov hos de som hade
förhandlande förhållningssätt.
En intressant faktor i studien var att SOLO förmedlar den hegemoniska normen som härskar i
vårt samhälle där det västerländska idealet är något som många unga kvinnor strävar efter.
Trots ständiga debatter om skönhet så har inget förändrats. Synen på hur ”unga kvinnor ska se
ut” visar i princip omöjliga ideal som är svåra att uppnå. Unga kvinnor förväntas måna om sitt
utseende och att förändra sitt utseende, genom exempelvis sminkning, och det kan ses som
något naturligt. I och med dessa måsten skapar SOLO en stereotypisk bild av vad som är
attraktivt och kvinnligt. Det är uppseendeväckande att deltagarna inte påpekade att det är fel
att bära smink med tanke på majoriteten hade ett oppositionellt förhållningssätt till budskapet
om skönhet. Även om deltagarna är emot den rådande skönhetsnormen fortsätter de i stora
drag att leva efter den vilket är en intressant reflektion.
Det var intressant att undersöka vilken påverkan media, i detta fall SOLO, har. Deltagarna var
medvetna om att de dagligen påverkades av skönhetsideal men att det sker på ett
undermedvetet plan. SOLOs påverkan och dess budskap kan bidra till inverkan på unga
kvinnors identiteter och värderingar. Det är skrämmande att med resultatet framför oss se
vilken påverkan medier har på sina konsumenter. Intervjudeltagarnas definition av skönhet
betonade utstrålning och självkänsla men smink och skönhetsprodukter hade en viktig roll.
Deltagarnas precisering överensstämde inte helt med SOLOs betydelse av skönhet. De
fokuserar endast på utsidan och att skönhetsprodukter är något alla ska ha.
Genom intervjuernas gång varierade deltagarnas förhållningssätt till texterna och ämnet. De
var allt från skeptiska till att tycka om innehållet. Förhållningssätten skiftade beroende på
vilket innehåll i SOLO som diskuterades. De viktiga är att i det stora hela hade fyra av
46
deltagarna en oppositionell inställning till SOLOs skönhetssidor vilket tolkades som att de är
emot skönhetsnormen som reproduceras av magasinet. De övriga två förhöll sig till
skönhetssidornas innehåll på ett förhandlade sätt, där de både köpte och ifrågasatte budskapet.
I det stora hela förkastade majoriteten magasinets budskap och även om de inte representerar
hela målgruppen är det säkert många som resonerar som dem och är emot den härskande
skönhetsnormen. Så varför förmedlas ständigt samma ideal i media? När de ändå har makten
att kunna påverka, varför skapar de ett sundare ideal för alla?
Det som är intressant är att det var svårt att avgöra om SOLOs plocksidor var textreklam eller
redaktionellt innehåll. Med tanke på att grundinformation om produkten, såsom märke och
pris, fanns under varje bild kan det tänkas vara en reklam. Både textanalysen och
intervjuanalysen bekräftar detta då det inte gick att urskilja vad som var redaktionellt material
och vad som var textreklam. Det framgick tydligt att SOLOs ansvarige utgivare inte håller sig
till rekommendationer när det kommer till reglerna för hur tidningen ska skilja mellan
textreklam och redaktionellt innehåll. Men det finns ingen text som säger att det är en annons.
Vad är det för något i sådana fall? Om det är smygreklam kan det leda till att produktens och
tidningens trovärdighet sjunker och många frågor uppstår. Tjänar tidningen pengar på att
läsaren köper en viss produkt eller skriver SOLO om en viss produkt för att den verkligen
fungerar? Bör sådana plock-och-produktsidor tas med en nypa salt eller kan läsaren lita på
dem?
Vi anser att en receptionsstudie är en rimlig och relevant metod för att kunna besvara studiens
syfte och frågeställningar. Resultatet av studien var inget som överraskade oss eftersom även
vi som forskare och mediekonsumenter ständigt matas med och möter denna skönhetsnorm
om hur unga kvinnor ska se ut och bör vara. Budskapet om skönhet som SOLO förmedlar har
inte förändrats sedan tidigare forskning inom ämnet. Vi ser studien som en rapportering av
hur skönhet framställs i dagens media och hur unga kvinnor påverkas av det. Med facit i hand
skulle det varit intressant, om tid hade funnits, att ha två fokusgrupper där ena gruppen
konsumerar SOLO regelbundet och den andra som aldrig läser livsstilsmagasin. Att vi endast
valde att fokusera på skönhet var ett medvetet val. Studien hade blivit för bred och spretig om
vi hade analyserat hela magasinet. Vi anser att vi har fått ett tydligare och mer konkret resultat
av att begränsa oss till skönhet. Intervjusituationerna har fungerat bra men studiens validitet
kan diskuteras utifrån vissa faktorer. Det kan ifrågasättas hur ärliga deltagarna var i sina svar
och hur mycket de öppnade upp sig under intervjuerna. Det var viktigt att deltagarna inte var
47
medie- och kommunikationsstudenter eftersom de hade kunnat se materialet med andra ögon
och bidra till att studiens resultat hade kunnat få en annan innebörd. Vi anser att
intervjuplatsen, klassrum på Luleå tekniska universitet i Piteå, var lämplig för studien. Det var
en miljö som intervjudeltagarna var bekanta med och kan känna en trygghet i. Om
intervjuerna hade genomförts på någon främmande plats för deltagarna hade det kunnat
påverka intervjusituationerna, exempelvis genom att de inte hade öppnat sig på samma vis.
Trots dessa faktorer kan vi konstatera att intervjuerna har gett oss givande och intressanta
åsikter till studiens resultat.
Vi vill att denna studie ska väcka reaktioner hos både forskare, medieproducenter och
konsumenter. Forskare kan dra nytta av denna studie eftersom den är färsk och visar hur
livsstilsmagasinet SOLO framställer skönhetsideal. Medieproducenter och konsumenter kan
uppmärksammas om den stora påverkan tidningen har på konsumenterna. Det är inte bara tips
som tidningen handlar om, utan det finns underliggande faktorer och budskap där innehållet
kan influera unga kvinnors identitetsskapande och värderingar.
6.1 ARBETSFÖRDELNING
Vi har arbetat tillsammans i princip med hela studien. Några delar i teorikapitlet har skrivits
på varsitt håll med en jämn fördelning. Teorikapitlet har vi sedan satt ihop, läst igenom och
korrigerat tillsammans för att det ska bli enhetligt. De sex intervjuerna delades upp bland oss
där vi gjorde tre intervjuer var. Arbetet tillsammans har skett 90 procent av tiden vi lagt på
arbetet. Detta för att vi anser att det är den bästa arbetsmetoden för oss där vi kompletterar
varandra.
6.2. VIDARE FORSKNING
För att utveckla denna receptionsstudie om skönhet i livsstilsmagasin för unga kvinnor anser
vi att det skulle det vara intressant att, istället för enskilda intervjuer, koncentrera sig på
fokusgrupper med 4-5 deltagare i varje grupp. Det skulle resultera i en diskussion bland
deltagarna där ämnena diskuteras utifrån olika perspektiv. Det skulle samtidigt resultera i
utrymme för kreativa åsikter.
Receptionsstudien går även att utveckla genom att ha två fokusgrupper, där samtliga
konsumerar SOLO kontinuerligt. Den ena gruppen är 18-åringar och den andra är 35-åringar.
48
Med en sådan studie skulle det vara intressant att se hur de olika fokusgruppernas åsikter och
reflektioner kring budskapet skilde sig åt och hur deltagarna förhöll sig till dem.
Vi ser även att en annan metod skulle kunna användas för att utföra denna studie. Då genom
att sätta skönhet i ett större sammanhang. En kritisk diskursanalys skulle kunna tillämpas där
skönhetsideal ses från den sociohistoriska nivån. Faircloughs tredimensionella modell skulle
vara lämplig eftersom texterna skulle granskas på ett djupare plan.
Ett annat sätt att fördjupa forskningsstudien är att jämföra två livsstilsmagasin, exempelvis
SOLO och Vecko Revyn. Hur framställer dessa tidningar skönhet? Finns det några skillnader?
Förhåller sig deltagarna olika till de olika tidningarnas budskap? Receptionsstudie som metod
hade varit relevant vid en sådan studie.
49
LITTERATURFÖRTECKNING
Ambjörnsson, F. (2004). I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland
gymnasieelever. Stockholm: Diss. Stockholm: Univ.
Ambjörnsson, F. (2011). Rosa: den farliga färgen. Stockholm: Ordfront.
Aspelin, J. (2008). Suveränitetens pris: en kritisk studie av självhjälpslitteratur. Ludvika:
Dualis.
Basnyat, I & Chang, L (2014) Are You a ”Woman”? Representation of Feminitity in Two
Woman’s Magazines in Singapore, Cleo and Her World.
Ekström, M., & Larsson, L. (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund:
Studentlitteratur.
Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., & Wägnerud, L. (2012). Metodpraktikan; Konsten
att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts Juridik.
Fagerström, L., & Nilsson, M. (2008). Genus, medier och masskultur. Malmö: Gleerup.
Fiske, J. (1997). Kommunikationsteorier: en introduktion. Stockholm:
Wahlström&Widstrand.
Gauntlett, D. (2002). Media, gender and identity: an introduction. London: Routledge.
Gripsrud, J. (2011). Mediekultur, mediesamhälle. Göteborg: Daidalos.
Häger, B. (2009). Reporter: en grundbok i journalistik. Stockholm: Norstedt.
Hall, S., Evans, J., & Nixon, S. (2013). Representation. London: SAGE.
Hammarén, N., & Johansson, T. (2009). BeGreppbart: Identitet. Malmö: Liber.
Hirdman, A. (2002). Tilltalande bilder: genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib
aktuellt. Stockholm: Diss. Stockholm : Univ.
Jais-Nielsen, E. (2004). Tidskriftsdesign. Stockholm: Ordfront.
Jansson, A. (2002). Mediekultur och samhälle : en introduktion till kulturteoretiska perspektiv
inom medie- och kommunikationsvetenskapen. Lund: Studentlitteratur.
50
Jarlbro, G. (2006). Medier, genus och makt. Lund: Studentlitteratur.
Jarlbro, G., & Erlanson-Albertsson, C. (2009). Kvinnors hälsa – Fakta och myter. Lund:
Studentlitteratur.
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund:
Studentlitteratur AB.
Lindgren, S. (2009). Populärkultur: Teorier, metoder och analyser. Malmö: Liber.
Mattsson, T. (2005). I viljan att göra det normala: en kritisk studie av genusperspektivet i
missbrukarvården. Malmö: Diss. Lund : Lunds universitet.
Thompson, J. (2001). Medierna och moderniteten. Göteborg: Daidalos.
Trost, J. (1997). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur.
van Dijk, T. (1998). Ideology: a multidisciplinary approach. London: Sage.
51
BILAGOR
INTERVJUGUIDE
Innan intervjun startar kommer intervjupersonerna att ta del av forskningsstudiens syfte och
frågeställningar. Vi berättar upplägget och vilka konsekvenser deltagandet bär med sig där vi
utlovar anonymitet.
TEMA 1: SKÖNHETSIDEAL
– Hur skulle du beskriva skönhet med tre ord?
– Utveckla de tre orden.
– Hur stort intresse har du för skönhet?
– Hur skulle du definiera begreppet skönhetsideal?
– Hur framställer magasin den typiska idealkvinnan? Hur ska hon vara?
– Vad anser du om skönhetsidealet som media förmedlar?
TEMA 2: SKÖNHETSIDEAL SOLO SÄNDER UT
– Vad handlar de tolv artiklarna om?
– Vad fick du för känsla när du läste dem?
– Hur trovärdiga är artiklarna?
– Vad fångade din uppmärksamhet? Varför? Positivt och negativt?
– Vad fokuserar SOLO på i sina artiklar på skönhetssidorna?
– Vad skapar bilderna som tillhör artiklarna för känsla hos dig?
52
– Hur tycker du att SOLO förmedlar skönhetsideal?
– Hur skulle SOLO kunna framställa budskapet annorlunda?
– Hur förhåller du dig till budskapen som SOLO sänder ut om skönhetsideal?
– Vad tar du med dig från artiklarna?
TEMA 3: SOLO, INSPIRATION ELLER MANUAL?
– Brukar du läsa livsstilsmagasin som exempelvis SOLO och liknande? Varför?
– Hur skulle du beskriva SOLO med tre ord, utifrån artiklarna om skönhet?
– Hur tror du att läsare som är 18 år och 35 år tar till sig SOLOs budskap? Är det någon
skillnad? Varför?
– Tror du att SOLO fungerar som en inspirationskälla eller mer som en manual?
– Är det en inspiration eller manual för dig?
– Följer du skönhetstrender som magasin skriver om? Varför?
– Brukar du jämföra dig med den typiska idealkvinnan som media förmedlar? Varför?
– Känner du att du bör följa mediernas skönhetstrender för att passa in? Varför?
AVSLUTANDE FRÅGA
– Hur tror du att skönhetsidealet ser ut i framtiden?
53
ARTIKLAR
Maj 2014
Artikel 1: SOLO, nr 5, 2014, sid.89.
54
Juni 2014
Artikel 2: SOLO, nr 6, 2014, sid.89.
55
Juli 2014
Artikel 3: SOLO, nr 7, 2014, sid.91.
56
Augusti 2014
Artikel 4: SOLO, nr 8, 2014, sid.92-93.
57
September 2014
Artikel 5: SOLO, nr 9, 2014, sid.91.
58
Oktober 2014
Artikel 6: SOLO, nr 10, 2014, sid.96-97.
59
November 2014
Artikel 7: SOLO, nr 11, 2014, sid.97.
60
December 2014
Artikel 8: SOLO, nr 12, 2014, sid.92-93.
61
Januari 2015
Artikel 9: SOLO, nr 1, 2015, sid.97.
62
Februari 2015
Artikel 10: SOLO, nr 2, 2015, sid.98.
63
Mars 2015
Artikel 11: SOLO, nr 3, 2015, sid.87.
64
April 2015
Artikel 12: SOLO, nr 4, 2015, sid.93.
65