Detfinnsingetbeslutom attkontanternaskabort

22 Debatt
NA DEBATT, 701 92, ÖREBRO ❖ [email protected] ❖ FAX: 019-15 52 90
DEBATT FINNS ÄVEN PÅ NA.SE/ASIKT/DEBATT
TORSDAG 15 JANUARI 2015
”Bankmanipulationen” 2005-2014
Detfinnsingetbeslutom
attkontanternaskabort
Sveriges riksdag har beslutat i full majoritet att vi
medborgare ska kunna
sköta vår ekonomi valfritt
med kontanter/bankavi,
digitala kontanter/bankkort eller blandat.
År 2005 avreglerades
Riksbankens ansvar för
kontanthanteringen i Sverige.
Nu bildades BDB vilket
samägs av de fem storbankerna Nordea, SEB, Danske
Bank, Swedbank och Handelsbanken.
De kan nu själva besluta
prissättningen av kontanthantering i landet.
År 2010 bildades bolaget
Bankomat AB, även det
samägt av de fem storbankerna.
Handelsbanken valde här att
följa demokratiska beslut
samt att vara kundvänlig
med valfria beslut och
alternativ.
Swedbank, Nordea,
Danske Bank och SEB tillsammans med Visa och
Mastercard kan nu fullfölja projektet, att genom
”manipulation” med orden
miljövänligt, hygieniskt
och rånriskminskning styra
kunderna till internet och
bank-, betal- och kreditkort.
Vid 100 procent kontroll
av kundernas ekonomi
är 100 procent kunder
bärare av dessa kort samt
betalar årsavgift för att
fixa bankens jobb på
internet, samt handlarnas
3 kronor och 30 öre per
kortklick.
Hur då ”manipulation”?
✔ Höjt priserna på kontanthantering i alla led.
✔ Stängt bankkontor.
✔ Minskat antalet ”trottoarbanker”.
✔ Minskat maxuttag på
bankomater.
✔ Avslutat möjligheten
till uttag av kontanter inne
på bankkontoret.
✔ Påstår och lobbar för
att kontanter/betalningsavier är omiljövänligt.
✔ Påstår och lobbar för
att man minskar rånrisken.
✔ Påstår och lobbar för
att kontanter är mer ohygieniskt än kortläsare.
Detta är ”manipulation”
därför att:
2013 anmäldes 148 000
kortbedrägerier. Bankerna
betalar glatt i tysthet ut
ersättning.
Varför, tror du?
2014 har ännu ingen
myndighet räknat ut
elförbrukning och koldioxidutsläpp för den digitala
kortekonomin.
Ingen törs? Ingen får
uppgifterna? Eller?
2014 har ingen bank
placerat vakt vid trottoarbanken när ”mor Märta”
ska ”picka” för att få ut
kontanter.
Bankerna säger ”var
kontantsmart och ta ut
dina kontanter i butikerna”
(utan att placera vakter vid
kassorna för att minska
rånrisken).
Lysande trippelvinst för
bankerna!
Min slutsats:
Sveriges riksdag och
KONTANTFRITT. Allt vanligare men Sveriges riksdag och medborgare har aldrig fått säga sitt i frågan anser Anders Hellgren.
Arkivfoto: Bertil Ericson /TT
medborgare har mig veterligen aldrig debatterat respektive protesterat för ett
avskaffande av kontanter
och bankavier.
Bankerna inklusive
kortbolagen har endast ett
intresse och mål vilket är
att tjäna pengar oavsett
betalningsmedel.
Det stora miljö-,
hygien- och rånriskintresset från bankerna är
tomma ord.
Mitt förslag:
För miljöns, demokratins, ekonomins och valfrihetens skull, flytta din
ekonomi till en bank med
valfrihet.
Agitera för att kontanthanteringen återgår till
Riksbankens ansvar.
Det finns i dag en bank
med huvudkontor på Stortorget vilken respekterar
ovanstående teser.
Man kan i dag benämna
den som banken med civilkurage samt respekt för
demokrati och valfrihet,
”Folkbanken”.
Ditt beslut angående din
ekonomi ger respekt för
demokrati samt att du, dina
barn och barnbarn i framtiden ges glädjen i ekonomiska alternativ samt hur
du påverkar klimatet.
Observera! Dagens situation i ekonomiska Sverige
efter BDB AB och Bank-
LRF hoppas på länsstyrelsens överklagande
Det handlar inte om vargens vara eller icke vara.
Inte heller om jakt är bra
eller dåligt. Det handlar
om förutsättningar för
företagande och livsvillkor
för enskilda personer som
valt att bo och verka på
landsbygden, men också
om var och en i detta samhälle som vill kunna äta
svenskproducerade livsmedel och färdas i öppna
landskap.
Det handlar om samhällets möjlighet att nå de politiskt uppsatta miljömål, av
vilka flera är helt beroende
av aktivt jord- och skogsbruk.
Allt detta hänger samman och då måste rovdjursförvaltningen vara
långsiktig, förutsägbar
och rimlig för den enskilda
landsbygdsföretagaren. Det
kan inte få vara enskilda
personer och näringar som
ska bekosta allmänhetens
och statens ambitioner i
förvaltningen av rovdjuren.
I Örebro län finns i dag cirka
100 vargar. Beslutet om
licensjakt gäller tolv av
dessa i utvalda revir, en
förvaltningsåtgärd som
snarare förstärker den
genetiska basen och motverkar inavelseffekten i
grupperna.
Med de tio föryngringar
som finns i Örebro län lär
antalet vargar detta år öka
med cirka 40 nya individer, och det på en mycket
begränsad geografisk yta.
Etiskt borde inte detta vara
så ifrågasatt, då en kontrollerad jakt är att föredra
framför akuta åtgärder, där
dessutom betesdjur lidit
stor skada.
LRF har under många år
enträget arbetat för att hitta
former för samexistens
mellan varg och människa,
och aldrig har vi väl varit så
nära att lyckas som nu.
Information och kunskapsinsatser har gjorts
till dem som berörs i det
verkliga livet, ett stort
antal möten, skrivelser och
debatter har genomförts
med lantbrukare, myndigheter och politiker.
Regeringen har beslutat
om en pragmatisk rovdjurspolitik, förvaltningsplaner och konsekvens-
analyser har tagits fram.
Äntligen hade vi en lösning på gång med ansvarsfullt förvaltande för att
gynna både den genetiska
statusen på vargstammen
och möjliggöra företagande och boende i landsbygd.
Det är ett samhällsansvar
och en demokratifråga att
låta politiska beslut verkställas och ett verkligt samhällsproblem om mindre
intressegrupper ska kunna
styra över det.
Länsstyrelsen i Örebro
har överklagat Förvaltningsrättens beslut att tills
vidare stoppa vargjakten,
vilket vi från LRF Örebro
stöttar helt och fullt. Det
är enligt den politiska
viljan och med stöd från
länets viltförvaltningsdelegation, där alla berörda
intressegrupper formellt
finns representerade, som
länsstyrelsen ansökt om
licensjakt.
Frågan om licensjakt är
prövad enligt beslutad
administrativ ordning för
att uppfylla Århuskonventionen och EU-rättens
krav.
Medan denna juridiska
cirkus pågår ökar antalet
vargar medan antalet
betesdjur minskar. Vilket
Sverige vill vi ha?
GUDRUN HAGLUND-ERIKSSON
Rovdjursansvarig
PER WILLÉN
ordförande,
LRF Örebro
automat AB ser du oerhört
tydligt efter enkom nio år.
Citat av okänd: ”Att omedvetet innerst känna sig
manipulerad, utan att ta
tiden och kraften att medvetet fånga tanken och förstå känslan är hämmande
för individen och katastrof
för samhället.”
ANDERS HELLGREN
Örebro
Debattera
Säg vad du
tycker!
Mejla din debattartikel till:
[email protected]
Debatt finns även på:
na.se/asikt/debatt
Debattartiklar ska undertecknas med namn. Skriv
gärna i följande längder:
cirka 3 500, 2 600, 1 300
eller 900 tecken inklusive
blanksteg. Namn, adress
och en kort personlig presentation ska medfölja.
Vi förbehåller oss rätten att
redigera inläggen. I övrigt
gäller samma regelverk som
för annat insänt material.