här - Konsumentverket

Föreläggande FF 2015:8 - / * >
IF 2015:5 - zoo
Konsument
verket • KO
Datum
2OI5-II-26
Dnr
2OI5/H7I
P r o c e s s r å d e t Carolina Andersson
KO-sekretariatet
Lundstedt Fond & Finans AB
Grynbodgatan 4 A
211 33 Malmö
Förbuds- och informationsföreläggande
A. Konsumentombudsmannen (KO) ålägger Lundstedt Fond & Finans AB
(Lundstedt Fond & Finans eller bolaget), 556919-5836, vid vite om 750 000 kr,
att vid telefonförsäljning av förmedling av premiepensionstjänster gentemot
konsument, i början av samtalet tydligt informera konsumenten om att det är
ett samtal från Lundstedt Fond & Finans och att samtalets syfte är att
konsumenten ska byta till den av bolaget anvisade fonden.
B. KO ålägger Lundstedt Fond & Finans, vid vite om 750 000 la-, att vid
telefonförsäljning av förmedling av premiepensionstjänster gentemot
konsument, klart och tydligt informera konsumenten om priset på den
marknadsförda tjänsten och dess egentliga innehåll.
C. KO förbjuder Lundstedt Fond & Finans, vid vite om 750 000 kr, att vid
marlcnadsföring av förmedling av premiepensionstjänster gentemot konsument
uppge för konsumenten att bolaget bedriver förvaltning av fonder, när så inte
är fallet.
D. KO förbjuder Lundstedt Fond & Finans, vid vite om 750 000 kr, att vid
marknadsföring av förmedling av premiepensionstjänster gentemot
konsument, påstå att staten tar ut en särskild avgift för premiepensionen.
E. KO förbjuder Lundstedt Fond & Finans, vid vite om 750 000 kr, att påstå
eller ge intryck av att att den anvisade fonden har en annan utveckling än vad
som är fallet.
F. KO förbjuder Lundstedt Fond & Finans, vid vite om 750 000 kr, att ta ut
en avgift om inte konsumenten svarar ja eller nej på bolagets skriftliga
avtalsförslag inom ett visst antal dagar.
Postadress
Fakturaadress
Besöksadress
Telefon/Fax
E-post/webbadress
Bankgiro
Org,nr
Box 48
651 02 Karlstad
FE 64
838 73 Frösön
Tage Erlandergatan 8A
0771-42 33 00
054-19 41 95
[email protected]
www.konsumentverket.se
5050-2806
202100-2064
Dnr
2015/1171
2
(6)
Föreläggandet ska godkännas och vara KO till hända senast den 18 december
2015 (se informationen på sidan 6).
Information till näringsidkaren
Ett godkännande av föreläggandet innebär inte att näringsidkaren blir skyldig
att betala det förelagda vitet. Vitet aktualiseras endast om näringsidkaren
överträder det meddelade förbudet och domstol på KO:s begäran beslutar att
näringsidkaren ska betala vitet.
Skäl
Bakgrund
Konsumentverket har tagit emot anmälningar mot Lundstedt Fond & Finans.
Anmälningarna rör bolagets marknadsföring av bolagets premiepensionstjänst
via telefonförsäljning. Konsumentverket öppnade i september 2015 ett ärende
mot bolaget och kommunicering har skett med bolaget under hösten 2015.
Anmälningarna har främst handlat om att telefonförsäljaren felaktigt gett
intryck av eller direkt påstått att bolaget aktivt förvaltar fonder åt konsumenter
och att detta är gratis. Vidare har telefonförsäljaren påstått att
pensionsmyndigheten tar ut en särskild avgift för premiepensionen. Några
anmälningar handlar om att konsumenten upplysts i telefon om att denne kan
få information om tjänsten hemsldckad för att ta ställning till om man vill ingå
avtal. Till de som väljer att få ta del av bolagets information om den av bolaget
anvisade fonden, skickas en bekräftelse i form av ett avtalsförslag. Om
konsumenten inte tackar ja eller nej till erbjudandet, det vill säga agerar
passivt, fakturerar bolaget konsumenten en administrationsavgift på 295 kr för
uteblivet svar.
KO har, förutom skriftliga anmälningar, tagit del av ett inspelat säljsamtal där
en konsument blir uppringd av en säljare från Lundstedt Fond & Finans.
Konsumenten, som själv spelat in nästan hela samtalet, har uppgett att han
arbetar inom branschen och därför är mycket insatt i premiepensionssystemet.
Dnr
2015/1171
3(6)
Tillämpliga regler
Av 2 kap. 2 § tredje stycket lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför
affärslokaler (distansavtalslagen) framgår att en telefonförsäljare i början av
samtalet ska informera konsumenten om sitt namn, samtalets syfte,
näringsidkarens identitet och försäljarens relation till näringsidkaren.
Bestämmelsen innebär att näringsidkaren omedelbart, eller i vart fall i början
av samtalet, uttryckligen och tydligt ska klargöra samtalets kommersiella syfte,
näringsidkarens identitet samt försäljarens namn och vilken relation han eller
hon har till näringsidkaren. Om näringsidkaren inte lämnar den föreskrivna
informationen ska, enligt 2 kap. 6 § distansavtalslagen, marknadsföringslagen
(MFL) tillämpas. Den utelämnade informationen ska därvid anses vara
väsentlig enligt 10 § tredje stycket MFL.
Enligt generalklausulen i 5 § MFL, ska marknadsföring stämma överens med
god marknadsföringssed. Marknadsföring som strider mot god
marknadsföringssed är enligt 6 § att anse som otillbörlig om den i märkbar
mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett
välgrundat affärsbeslut.
Enligt 10 § MFL får en näringsidkare vid marknadsföringen inte använda sig av
felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om
näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. Av 10 § tredje
stycket MFL följer att marknadsföringen anses vilseledande också om
näringsidkaren utelämnar väsentlig information i marknadsföringen av sin
egen eller någon annans näringsverksamhet. Enligt 8 § MFL är marknadsföring
som är vilseledande enligt bland annat 10 § MFL att anse som otillbörlig om
den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett
välgrundat affärsbeslut. Sådan marknadsföring som anges i punkterna 1-23 i
bilaga 1 till direktiv 2005/29/EG 8 (svarta listan) är alltid att anse som
otillbörlig.
Enligt 23 § MFL får en näringsidkare vars marknadsföring är otillbörlig
förbjudas att fortsätta med denna eller någon liknande åtgärd. Av 24 § första
stycket samma lag stadgas att en näringsidkare som vid sin marknadsföring
underlåter att lämna väsentlig information får åläggas att lämna denna
information.
KO får enligt 28 § MFL i fall som inte är av större vikt meddela föreläggande
om förbud eller åläggande som avses i 23 och 24 §§ MFL. Ett sådant
föreläggande ska enligt bestämmelsen förenas med vite och ett godkänt
föreläggande har samma rättsverkan som en lagakraftvunnen dom.
Dnr
2015/1171
4 (6)
Bedömning
Genom inkomna anmälningar och det inspelade telefonsamtalet är det visat att
Lundstedt Fond & Finans inte tydligt i början av samtalet informerat
konsumenten om samtalets syfte och vilken sorts tjänst som bolaget
marknadsför samt priset på denna. Bolaget beskriver i säljsamtalet att bolaget
inte tar ut någon fondavgift. Enligt Pensionsmyndighetens webbplats uppgår
emellertid bolagets förvaltningsavgift till 0,62 procent. Av samtalet framgår
även att bolaget felaktigt påstår att det inte "tar procent på avkastningen".
Bolaget har även lämnat helt felaktig information om fondens utveckling
eftersom säljaren påstår att fondens utveckling är positiv senaste året då
utvecklingen gått stadigt nedåt. Bolaget har både utelämnat information som är
väsentlig för att konsumenten ska kunna fatta ett välgrundat affärsbeslut och
även använt sig av felaktiga påståenden som varit vilseledande. Risken är
därför uppenbar att konsumenten, på grund av bristerna i marknadsföringen,
fattar ett felaktigt affärsbeslut.
Det är även genom telefonsamtalet visat att bolaget felaktigt påstått att bolaget
bedriver aktiv förvaltning av premiepensionsfonder. Påståendet är
vilseledande. Marknadsföringen är även otillbörlig då det felaktiga påståendet
påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.
I säljsamtalet påstår bolaget att det är Pensionsmyndigheten som tar ut
fondavgiften och att denna är obligatorisk. Detta påstående är felaktigt då
staten inte tar ut en sådan avgift som bolaget ger sken av. Påståendet är
vilseledande. Påståendet är även otillbörligt då det påverkar konsumenten att
fatta ett välgrundat affärsbeslut.
Såväl anmälningar som det inspelade säljsamtalet visar att bolaget använder
sig av en säljmetod som innebär att konsumenten måste tacka ja eller nej till
erbjudandet efter att det skickats hem till konsumenten. Om konsumenten är
passiv eller svarar för sent faktureras konsumenten för en administrativ avgift
på 295 kr. Konsumenten blir således bunden att betala en administrativ avgift
genom att vara passiv. Inom marknadsrätten råder ett principiellt förbud mot
så kallad negativ avtalsbindning. Enligt KO innebär den av bolaget använda
metoden något som i vart fall bär nära släktskap med vad som kan kallas
negativ säljmetod eller negativ avtalsbindning. (Se MD 2009:32) En sådan
negativ säljmetod strider mot god marknadsföringssed. Lundstedt Fond &
Finans ska därför förbjudas att ta ut en avgift för det fall att konsumenten är
passiv.
KO ser mycket allvarligt på Lundstedt Fond & Finans överträdelser av
marknadsföringslagen. Aktuella försäljningsmetoder riskerar att allvarligt
skada förtroendet för telefonförsäljning samt för finansiella rådgivningstjänster
i stort. För att säkerställa att Lundstedt Fond & Finans inte fortsätter med den
påtalade otillbörliga marloiadsföringen beslutar KO att utfärda ett förbuds- och
Dnr
2015/1171
informationsföreläggande. Föreläggandet förenas med vite som KO med
hänsyn till allvaret i överträdelserna är satt förhållandevis högt.
Carolina Andersson
Processråd
5(6)
KONSUMENTVERKET
KONSUMENTOMBUDSM/WNENI
INK. 2015-12-16
GODKÄNNANDE
2015/471
6(6)
Dnr ao&h&i
am
Ordn.nr.
Ovanstående förelägganden, PF 2 U ± 5 : 8 Oell I F 2015J5 godkanhs.
B M
den
/
/
/
,0
A>
Företag
Adress
Postnummer
irmatecknarens namnteckning
v
Jo é/mJ
f
Postadress
Firmatecknarens namnteckning
y^O
Namnförtydligande
Namnförtydligande
INFORMATION OM FÖRELÄGGANDET
För att föreläggandet ska gälla ska det godkännas och vara KO till hända inom
angiven tid. Föreläggandet godkänns genom att det undertecknas av behörig(a)
firmatecknare. Att godkänna ett föreläggande utgör inte en sådan löpande
förvaltningsåtgärd som ingår i en verkställande direktörs allmänna behörighet.
Ett godkänt föreläggande gäller som ett förbud meddelat av domstol.
Föreläggandet översänds till näringsidkaren i två exemplar. Ett godkänt/
undertecknat exemplar ska återsändas till KO på följande adress.
Konsumentombudsmannen
Box 48
651 02 KARLSTAD
Bifoga registreringsbevis med aktuell uppgift om firmatecknare.
Godkänner näringsidkaren föreläggandet och rättar sig efter det, kommer KO
inte att vidta några ytterligare åtgärder. Om näringsidkaren bryter mot
föreläggandet kan domstol, på begäran av KO, besluta att näringsidkaren ska
betala det förelagda vitet.
Om näringsidkaren inte godkänner föreläggandet kommer KO överväga att
föra ärendet vidare till domstol.