8 Uppföljning av uppdrag Forntidsgatan 2a, proAros

1 (2)
TJÄNSTESKRIVELSE
Sociala nämndernas förvaltning
Helena Vesterlund - bh998
E-post: [email protected]
2015-01-28
Dnr: 2014/224-NF-702
Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Kopia till
proAros vård och omsorg, Magnus Eckerborn
Uppföljning av uppdrag Forntidsgatan 2a, proAros
Förslag till beslut
Nämnden för personer med funktionsnedsättning beslutar godkänna
utförarens handlingsplan med redovisning av vidtagna åtgärder.
Ärendebeskrivning
Med anledning av inkomna klagomål genomförde tjänstemän från Sociala
nämndernas förvaltning en anmäld uppföljning den 18 september 2014, av
proAros uppdrag för gruppbostaden på Forntidsgatan 2 A.
Totalt följdes 15 områden, utifrån kraven i uppdraget, upp. Fyra områden,
metoder och arbetssätt, personalens kompetens och rekrytering, bemötande
och förhållningssätt samt kost, bedömdes som ej godkända. Förvaltningens
krav på åtgärder var att utföraren upprättar en handlingsplan för att åtgärda
bristerna i ovanstående områden.
Vid nämnden för personer med funktionsnedsättning sammanträde den 17
december 2014, beslutades att godkänna uppföljningsrapporten och att
utföraren redovisar vidtagna åtgärder i form av en handlingsplan, till Sociala
nämndernas förvaltning senast den 23 januari 2015, vilken redovisas av
utföraren vid nämndens sammanträde den 20 februari 2015.
Bedömningen av proAros i handlingsplan, är att bristerna är åtgärdade enligt
ställda krav.
Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 27 januari 2015 lagt fram
förslag till beslut.
Bilagor
Bedömningstabell Forntidsgatan 2A
Uppföljning av uppdrag vid Forntidsgatan 2A
Svar på aktiv uppföljning Forntidsgatan 2A, vidtagna och planerade åtgärder i
Skickad av: Eva Sahlén - SNSES03
VÄSTERÅS STAD
TJÄNSTESKRIVELSE
2015-01-28
2 (2)
Dnr: 2014/224-NF-702
handlingsplan
Svar på aktiv uppföljning Forntidsgatan 2A, vidtagna och planerade åtgärder i
handlingsplan
REDOVISNING
2015-01-09
Dnr
Nämnden för funktionshindrade
Svar med anledning av aktiv uppföljning vid Forntidsgatan 2A,
diarienummer 2014/224-NF
2014-09-18 gjorde handläggare från SNF en aktiv uppföljning på Forntidsgatan 2A
med anledning av inkomna klagomål.
September 2013 flytta kunderna in på Forntidsatan 2A från att under ca 25 år bott på
en icke fullvärdig gruppbostad(Sigtuna gatan). I samband med flytten tog proAros
över driften från Attendo Care. Arbetssättet har haft en kollektiv utgångspunkt. Vi
har för avsikt att i enlighet med LSS lagstiftningens intentioner, utveckla det
individuella förhållningssättet där varje enskild kunds resurser, begräsningar och
önskemål beaktas.
Vidtagna och planerade åtgärder redovisas i bifogad handlingsplan.
Magnus Eckerborn
Enhetschef
Magnus Eckerborn
Enhetschef
Västerås stads Vård och Omsorg
Östermalms gruppbostäder
721 87 Västerås
Tel direkt 021 – 39 88 09
Tel växel 021 – 39 00 00
[email protected]
Besöksadress: Stadshuset
www.vasteras.se
Dr:nr 2014/427-PV-013
2015-01-09
Handlingsplan för Forntidsgatan 2A, utifrån beställarnämndens uppföljning
Planerad åtgärd
När
Ansvarig
Systematisk genomförandeplanering
- Grundutbildning för samtliga medarbetare
- Stöd av ombud i det dagliga arbetet
Maj 2015
Pågår
Enhetschef
Catrin H
Låg affektivt bemötande
- Grundutbildning för samtliga medarbetare
- Fördjupning för ombud
Nov 2014
Dec 2014
Enhetschef
Utvecklingsledare
MI- motiverande samtal
- Grundutbildning för kvalitetsombuden
Dec 2014, Feb 2015
Enhetschef
Kognitivt stöd
- Kompetensutveckling kring kognition och kognitivt stöd
- Utifrån resp. kunds behov kontakta Habiliteringscentrum för stöd.
September 2015
Kontinuerligt
Enhetschef
Kontaktman
Apt
Planeringsdag, april
Enhetschef
Kontaktman
Pågår
Dec 2014
Enhetschef
Värdegrunds arbetet och individuellt förhållningssätt
- Kompetensutveckling och lärande samtal kring LSS lagstiftningens intentioner.
Måltider
- I delaktighet med kund utveckla det individuella arbetssättet vid måltidssituationen.
Kunderna deltar i matlagningen utifrån förmåga, enligt överrenskommelsen i genomförandeplanen.
Kunderna äter måltiderna i den egna lägenhet, enligt överrenskommelsen i genomförandeplanen.
Nyrekrytering av medarbetare med kompetens kring målgruppen
Dnr:2014/224-NF-702
0=Underkänd
1= Godkänd med förbättningsområde
2= Godkänd eller mer
Forntidsgatans Gruppbostad
Forntidsgatan 2A
0
Administrativa krav
Höst 2014
1
2
Beställare
Utförare
Metoder och arbetssätt
Beställare
Utförare
Personalens kompetens och rekrytering
Beställare
Utförare
Ledningens kompetens och tillgänglighet
Beställare
Utförare
Kompetensutveckling och handledning
Beställare
Utförare
Bemötande och förhållningssätt
Beställare
Utförare
Självbestämmande och integritet
Beställare
Utförare
Kontaktmannaskap och integritet
Beställare
Utförare
Delaktighet, inflytande och
information
Beställare
Utförare
Samarbete
Beställare
Utförare
Kost
Beställare
Utförare
Genomförandeplan och dokumentation
Beställare
Utförare
Stöd vid inköp och ekonomi
Beställare
Utförare
Kvalitet och uppföljning
Beställare
Utförare
Hälso och sjukvård
Beställare
Utförare
Dnr: 2014/224-NF 1(4)
Sociala nämndernas förvaltning
Uppföljning av uppdrag vid Forntidsgatan 2A
Med anledning av inkomna klagomål rörande brist/ej genomförda aktiviteter
Datum för anmält besök: 2014-09-18
Verksamhet: Bostad med särskild service enligt LSS
Leverantör: proAros
Avtalstid: 2013-09-01—2017-08-31+ möjligen 2 år + möjligen 2 år
Handläggare:
Helena Vesterlund, [email protected] , 021- 39 25 01
Cecilia Tollbom Lindh, [email protected] , 021- 39 14 23
Sammanfattning av verksamheten:
Gruppbostaden startade 1 september 2013 i proAros regi och omfattar sex fullvärdiga lägenheter och gemensamhetsutrymme, samtliga lägenheter har
egen uteplats. Fem boende i 50-års ålder och uppåt som bott hop flera år i tidigare boende och en boende i 30-års ålder som flyttat in på gruppbostaden
före sommaren. Gruppbostaden är bemannad med tre personal på morgonen, en på dagen, tre på kvällen och en vaken natt.
Dnr: 2014/224-NF 2(4)
Bland de boende finns utvecklingsstörning och autism och det finns stora varierande stöd- omvårdnadsbehov. Samtliga har daglig verksamhet eller går i
skola. Målet med insatsen är stödja, behålla och utveckla förmågor, att stödja oberoende och integritet samt att stödja den enskildes utveckling till
självständighet. Gruppbostaden samverkar med olika aktörer för att utveckla fritidsaktiviteter för den enskilda.
Atmosfären på gruppbostaden upplevdes öppen och harmonisk och den fysiska miljön i de gemensamma utrymmena är väl anpassade till de boende.
Personalgruppen kom med från tidigare icke fullvärdig gruppbostad och hade arbetat ihop i många år med fokus på omvårdnadsarbete. Detta innebär att
personalen är i en process att ändra sitt sätt att arbeta, från i huvudsak fokus på omvårdnadsinsatser till ett mer individanpassat arbetssätt med fokus på
insatser som stödjer oberoende och självständighet hos den enskilda. Personalomsättningen har varit hög, orsakerna till det är, bland annat pensionering
och sjukskrivning. Förbättringsområden finns inom personalutbildning i autism och i handledning av personal.
Bedömning/Skattning:
Begreppsdefinition:
0= Underkänd
MAS= Medicinskt ansvarig sjuksköterska
1= Godkänd med förbättringsområde
GP = Genomförandeplan
2= Godkänd, följer krav eller mer
AKK= Alernativ kommunikation
Område
Beställarens
noteringar
Anmärkning
Administrativa krav
I övrigt följer uppdrag.
Rutinerna vid
signering av utförda
kontroller behöver
säkerställas.
Arbetet med
systematiskt
brandskyddsarbete
är nu utvecklat.
Behöver säkerställa
att
brandskyddsansvarig
signerar vid utförd
Beställarens
bedömning
0-2
1
Utf. egen
skattning
0-2
2
Krav på
åtgärder
Åtgärdas
senast
Återkoppling
i nämnd
2015-02-27
Ej nödvändig. I
dialog med
beställaren.
Dnr: 2014/224-NF 3(4)
kontroll.
Vid uppföljningen
konstaterades att det
inte fanns signerat
vid olika åtgärder,
det var enbart
ikryssat.
1. Metoder och
arbetssätt
I övrigt följer uppdrag.
Personalgruppen är i
en process att ändra
sitt arbetssätt från
ett mer
omvårdnadsinriktat
till ett som tydligare
är inriktat på att
stödja individens
självständighet. Som
ett led i denna
process sitter chef
placerad på boende
och utgör ett
närvarande stöd.
0
2
Handlingsplan
som beskriver
åtgärder för att
uppdatera
personalens
kompetens.
2015-01-23
Utföraren
redogör
muntligen för
nämnd 201502-20
1.1 Personalens
kompetens,
rekrytering
I övrigt följer uppdrag.
Personalen har
kompetens inom
basal omvårdnad
men måste
uppdatera sin
kompetens för att
motsvara de
enskildas behov,
önskningar och
förutsättningar samt
för att i övrigt
0
2
Handlingsplan
som beskriver
åtgärder för att
uppdatera
personalens
kompetens.
2015-01-23
Utföraren
redogör
muntligen för
nämnd 201502-20
Dnr: 2014/224-NF 4(4)
vägleda till ökad
självständighet.
1.2 Ledningens
kompetens
Följer uppdrag.
1.3 Kompetensutveckling
och handledning
Följer uppdrag.
2. Bemötande och
förhållningssätt
I övrigt följer uppdrag
3. Självbestämmande
och integritet
I övrigt följer uppdrag.
2
Positivit att chefen
sitter fysiskt placerad
på enheten för att ge
stöd i komplexa svåra
situationer runt
boende och i
förändringsprocessen
med personalens
arbetssätt.
Positivt är att en
2
process med
kompetensöverföring
mellan personalen på
ett närliggande
boende är igång och
ska utvecklas.
0
Arbetsteamets
bemötande och
förhållningssätt
behöver utvecklas så
att det stöder den
enskildens
oberoende, integritet
och utveckling till
självständighet.
Aktiviteter för
enskilda under
utveckling och
utveckling som
stöder den enskildes
1
2
2
2
2
Handlingsplan
som beskriver
åtgärder för att
uppdatera
personalens
bemötande och
förhållningssätt.
2015-01-23
Utföraren
redogör
muntligen för
nämnd 201502-20
2015-02-27
Ej nödvändig. I
dialog med
beställaren.
Dnr: 2014/224-NF 5(4)
oberoende.
4. Kontaktmannaskap
och kontinuitet
5. Delaktighet, inflytande
och information
Följer uppdrag.
2
2
Följer uppdrag.
2
2
6. Samarbete
Följer uppdrag.
Positivt är det
samarbete med
annan gruppbostad
avseende
arbetsmetoder och
förhållningssätt.
2
2
7.Kost
I övrigt följer uppdrag.
Måltider intas
gemensamt och lagas
av personal.
0
2
Handlingsplan
som beskriver
åtgärder för att
måltider och
kost utformas
utifrån den
enskildes behov
och
självständighet.
2015-01-23
Genomförandeplaner
finns och följs upp.
Metodiken och
metoder behöver
utvecklas.
1
2
Tydligare mål
och tydligare
koppling mellan
mål, delmål och
aktiviteter.
2015-02-27
Rutiner finns. God
man finns för
boende.
2
8. Genomförandeplan
och dokumentation
9. Stöd vid inköp och
ekonomi
Följer uppdrag.
2
Utföraren
redogör
muntligen för
nämnd 201502-20
Ej nödvändig. I
dialog med
beställaren.
Dnr: 2014/224-NF 6(4)
10. Kvalitet och
uppföljning
I övrigt följer uppdrag.
Positivt är att det
upprättats
handlingsplan för
åtgärder för att
minska risker vid våld
och hot.
Behöver utveckla
samarbetet med
MAS. Alla vikarier
behöver ha tillgång
till
kvalitetsbiblioteket.
11. Hälso- och sjukvård
Följer uppdraget.
Se MAS-bedömning.
Positivt är att
sjuksköterska utgår
från boendet för att
vara stöd i komplexa
och svåra situationer
runt boende.
1
2
2
Behöver
utveckla
samarbetet med
MAS.
2015-02-27
Ej nödvändig. I
dialog med
beställaren.