Broschyr HTA - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Health Technology Assessment - HTA
Vad är HTA?
HTA innebär
utvärdering av kunskapsläget för en metod, teknik eller process i hälso- och
sjukvården inklusive ekonomiska, organisatoriska och etiska aspekter.
Arbetssättet vid utvärdering är kritisk granskning av publicerad vetenskaplig litteratur
enligt de principer som används av SBU,
Statens Beredning för medicinsk Utvärdering.
Målet med HTA är
att göra vården mer evidensbaserad!
Har din verksamhet behov av hjälp och stöd i utvärdering av en ny metod, process
eller teknik eller funderar ni över något som kan vara moget för avveckling?
Vi på HTA-centrum ger hjälp och stöd!
1(52)
Vad är HTA-centrum, vilka arbetar där
och hur är arbetssättet?
Stödorganisation för genomförande och kvalitetssäkring av HTA i
Västra Götalandsregionen (VGR)
Organiserad under Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) med besöksadress
Röda Stråket 8, SU/Sahlgrenska sjukhuset
Medicinska biblioteken inom SU är organiserat i HTA-centrum
Medarbetare
Christina Bergh, HTA-chef, professor
Lennart Jivegård, universitetslektor
Jenny Kindblom, docent
Maria Lagerqvist, bibliotekschef
Ola Samuelsson, docent
Henrik Sjövall, professor
Petteri Sjögren, med dr, tandläkare
Annika Strandell, docent
Therese Svanberg, HTA- bibliotekarie
Inger Thorin, projektsamordnare
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Vi träffas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
HTA-centrum
Röda Stråket 8,
413 45 Göteborg
Telefon växel 031-342 10 00
direkt 031-342 15 56
www.sahlgrenska.se/hta-centrum
[email protected]
2(52)
Hur anmäler man att man önskar utvärdera en metod eller teknik och vad
krävs för genomförande av ett HTA-projekt?
Involvera närmast berörd verksamhetschef och stäm av önskemål om HTA.
Skicka en kort beskrivning av förslag till fråga för HTA-projekt till HTA-centrum.
HTA-centrum diskuterar förslaget och stämmer av med berörd ledning, samt i förekommande
fall med VGR:s Program och prioriteringsråd och SBU.
Arbetsprocess (se principskiss nedan)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Utse HTA-projektgrupp
Uppstartsmöte med hela projektgruppen (3 tim)
Systematisk litteratursökning
Skriva HTA-rapporten inklusive bilagor
HTA-gruppens utvärdering
Två granskare studerar befintlig HTA-rapport samt artiklar som ingår i rapporten.
Eventuella kompletteringar, feedback ges till projektgruppen
HTA-kvalitetssäkringsgrupp gör en samlad bedömning av frågeställning och evidensläget
HTA-projektgrupp ges tillfälle att kommentera
Kvalitetssäkrad HTA-rapport färdig
Från verksamhet/ledning:
Fråga
Kvalitetssäkringsprocess
Huvudprocess
Stödprocess
Verksamhetsbaserad
HTA
• Utbildning
• Sökprocess, sortering
• Råd och stöd
• Feedback
Extern
granskning
Formellt
utsedd grupp
för kvalitetssäkring
Sammanfattande
utlåtande
Kvalitetssäkrat
beslutsunderlag
Steg 1 Fyll i ansökan på http://www.sahlgrenska.se/hta-centrum
På HTA-centrum görs en bedömning av förslaget. HTA-centrum undersöker om aktuella HTA-utredningar redan finns,
och gör en preliminär utvärdering av befintligt vetenskapligt underlag för en HTA. Därefter görs en bedömning om
förslaget ligger inom ramen för HTA-uppdraget. Beslut fattas om en HTA-granskning ska genomföras eller ej.
Steg 2 För genomförande av en HTA-granskning krävs att verksamhetschefen lämnar förslag på en arbetsgrupp om tre
till fem personer, beroende på omfattningen. Dessa ska täcka nödvändigt kompetensbehov, önskvärt är att hälften är
disputerade och en är ST-läkare. Beräknad individuell arbetstid för ett HTA-projekt är 30 h (vid mindre omfattande
HTA) till 60 h (mer omfattande HTA). Arbetet genomförs i regel under 4-6 månader, beroende på omfattning
3(52)
Pågående/accepterade projekt 2015
1. Drogavgivande ballonger och stentar?
Ger drogavgivande ballonger och stentar bättre resultat jämfört med vanliga
ballonger och stentar vid perifer endovaskulär behandling?
2. Varicer
Endovenös behandling av varicer på nedre extrimiteten, val av metod samt
jämförelse med konventionell öppen kirurgisk behandling.
3. PEG (Perkutan endoskopisk gastrostomi )
Perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) versus enteral nutriotion via nasogastrisk
son i profylaktiskt syfte för att förhindra malnutrition för huvud- och halscancer
inför strål- och pytostatikabehandling.
4. Icke kirurgisk behandling av fetma hos vuxna. (obesitas)
Hur behandlar man bäst fetma hos vuxna med icke kirurgiska metoder?
5. Stimulering av hypoglossusnerv (XII)som behandling av obstruktiv
sömnapné.
6. Användning av perfusion CT-teknik
Kan användning av perfusion CT-teknik möjliggöra att patienter som vaknar med
strokesympton och där insjuknandetiden är okänd, erbjuds trombolysbehandling?
7. Fett transplantationer vid bröstrekonstruktion efter bröstcancer.
I dag används ett stort antal system vid olika enheter runt om på jorden,
huvudsyftet är dock alltid samma – antingen att rekonstruera ett helt nytt bröst,
m.h.a. autolog fettransplantation (tex. BRAVA), ersätta volym efter sektorresektion
eller att i kombination med annan metod (implantat/lambå) förbättra resultatet. Är
detta säkert ur onkologisk synpunkt.
8. Targetdefinition vid konformell strålbehandling
Värdet av PET/CT-baserad targetdefinition vid konformell strålbehandling med
fotoner och protoner.
9. MRgFUS (Magnetic Resonance guided Focused Ultrasound Treatment)
Har transkraniell MRgFUS något värde i behandlingen av neurologiska,
onkologiska, psykiatriska eller infektionssjukdomar?
10. Klorhexidindusch
Reducerar preoperativ klorhexidindusch frekvensen postoperativa infektioner?
11. KOL 2 (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom)
Kan patienter med svår KOL ha nytta av nattlig ventilationsbehandling?
4(52)
Hittills publicerade HTA-rapporter tom januari 2015
2014:76 Hemodialys
behandling med hemodialys två gånger i veckan jämfört med
Innebär
tre gånger i veckan en försämrad livskvalitet eller ökad risk för
dödlighet och kardiovaskulära händelser hos patienter med bevarad
restfunktion?
Sammanfattande slutsats
För patienter med terminal njursvikt men med en viss
bevarad restfunktion finns det inga data som talar för att
HD två gånger per vecka försämrar livskvalitén eller är
associerat med en ökad mortalitet eller risk för
kardiovaskulära händelser. Kvalitén på alla inkluderade
studier var låg. Otillräckligt vetenskapligt underlag
(GRADE ⊕).
2014:75 Användning av teledermatologi och teledermatoskopi för remittering
av patienter med misstänkt hudcancer.
K
an tillägg av fotodokumentation till standardremiss påverka tiden till
korrekt diagnos och behandling för patienter med misstänkt hudcancer, utan att andelen felaktiga besked (falskt negativa svar) ökar?
Sammanfattande slutsats
Elektronisk bildöverföring vid remittering av patienter med
misstänkt hudförändring kan förbättra prioriteringen av
patienter med hudcancer, vilket resulterar i kortare
handläggningstider och att andelen som inte behöver ses av
hudläkare ökar. Det finns en liten risk att bedömning av
enbart fotoremiss utan efterföljande klinisk bedömning av
patienten kan innebära att premaligna eller maligna lesioner missas. Denna
risk finns även vid klinisk bedömning. Begränsat vetenskapligt underlag
(GRADE ⊕⊕)
5(52)
2014:74 Intravenöst immunoglobulin vid post-polio syndrom (uppdatering)
B
ehandling av post polio syndrom (PPS) med intravenös
immunoglobulin (IVIG).
Bakgrund:
Att utvärdera den vetenskapliga dokumentationen av intravenöst
immunoglobulin (IVIG) hos patienter med PPS avseende tolerabilitet
och effekt på trötthet, smärta, fysisk kapacitet, gångförmåga,
muskelstyrka och livskvalitet.
Sammanfattande slutsats
Intravenöst immunoglobulin för post-polio syndrom är en dyr
behandling. I kontrollerade studier har man inte observerat några
behandlingseffekter av denna behandling vid jämförelse med placebo.
2014:73 Är öppen kirurgi eller kateterbehandling att föredra vid nativ,
rest- eller re-coarctation av aorta hos vuxna?
A
tt i en systematisk översikt utvärdera endovaskulär stentbehandling
jämfört öppen kirurgi för nativ, re- eller restkoarktation av aorta hos
vuxna.
Sammanfattande slutsats
Det är osäkert huruvida det är
-liten eller ingen skillnad avseende peroperativ
och långtidsdödlighet, andel med tekniskt lyckat
ingrepp och långtidseffekt på blodtrycket
-fler reinterventioner och mer
aortaväggskomplikationer samt kortare vårdtid
för endovaskulärt behandlade patienter.
Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för
samtliga studerade utfall (GRADE ⊕ ) . och
det behövs ytterligare, stora studier med
långtidsuppföljning efter endovaskulär
behandling av CoA.
6(52)
2014:72 Invasive Ventilation in patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis and
Respiratory Failure
A
myotrofisk lateral skleros (ALS) är en obotlig sjukdom med
progredierande muskelförlamning, orsakad av degeneration av
motorneuron i hjärna, hjärnstam och ryggmärg. Kognitiv funktion kan
påverkas och demens utvecklas. Vanligaste dödsorsakerna är att
andningsfunktionen påverkas och slutligen upphör samt komplikationer i
anslutning til ldet, såsom lunginflammation. När ALS-patienter börjar få
andningspåverkan är det numera rutin att stödja andningen med
mask, s.k. icke-invasiv ventilation (NIV).
Invasiv ventilation (IV), dvs andningsstöd via permanent inopererad kanyl
i luftstrupen (tracheostomi) har börjat erbjudas vissa patienter.
Det kan ske elektivt, i samförstånd med patienten, men ibland i en akut
situation där patienten inte hinner tillfrågas och där tracheostomi och
efterföljande respiratorbehandling är omedelbart
livräddande. Denna metod har många etiska
implikationer.
Sammanfattande slutsats
Invasiv ventilation med tracheostomi ökar troligen
överlevnaden avsevärt jämfört med icke-invasiv
eller ingen ventilation hos ALS-patienter med andningsinsufficiens.
Effektens storlek är helt beroende av vid vilken tidpunkt under
sjukdomprogressen, som behandlingen sätts in.
Måttligt starkt vetenskapligt underlag, GRADE ⊕⊕⊕.
Livskvalitet under de vunna levnadsåren är dåligt studerat.
Otillräckligt vetenskapligt underlag, GRADE ⊕.
7(52)
2014:71 Psychological interventions to improve poor oral health
in adults and adolescents
Bakgrund
Hos ungdomar och vuxna med bristfällig munhälsa är det en utmaning för
tandvården att uppnå och bibehålla patientföljsamhet avseende egenvård
och munhälsorelaterat beteende (t.ex. kost och rökvanor). Traditionellt
utbildas och/eller informeras patienterna av tandvårdspersonal på
mottagningen, men även psykologiska interventioner har studerats i syfte
att ändra munhälsorelaterade beteenden.
Sammanfattande slutsats
Psykologiska interventioner för förbättrad munhälsa resulterar i liten eller
ingen skillnad avseende tandlossningssjukdom, tandköttsinflammation,
plack, tandhälsorelaterat beteende, eller uppfattning om den egna
munhälsan, jämfört med patientutbildning eller information hos vuxna och
ungdomar med bristfällig munhälsa.
Begränsat vetenskapligt underlag (GRADE ⊕⊕). De långsiktiga
effekterna är okända
8(52)
2014:70 Botulinum toxin type A for Prophylactic Treatment
of Chronic Migraine
Bakgrund
M
igrän karaktäriseras av återkommande attacker av huvudvärk som ofta
är förenade med andra symtom såsom illamående, kräkningar, ljusoch ljudkänslighet. En del patienter med migrän kan utveckla en kronisk
form med en ökad frekvens av huvudvärksattacker. Kronisk migrän
definieras som återkommande attacker av huvudvärk mer än 15 dagar per
månad under minst tre månader. Åtta av dessa episoder måste uppfylla
specifika migrän-kriterier. En stor andel patienter med kronisk migrän
svarar inte på profylaktisk eller terapeutisk per os medicinering.
Prevalensen av kronisk migrän i Sverige är inte studerad. I nordeuropeiska
länder har den uppskattats till mellan 0 - 0,7 % i den vuxna befolkningen.
Sammanfattande slutsats
Det är osäkert om BTX injektioner i jämförelse med
koksalt-injektioner minskar antalet dagar med huvudvärk,
behovet av akut medicinering, och har effekt på
funktionsförmåga hos patienter med kronisk migrän. I
jämförelse med koksalt-injektioner kan injektioner med BTX resultera i en
liten reduktion eller i ingen skillnad avseende antalet huvudvärksattacker,
och de kan något reducera antalet timmar med huvudvärk. Effekterna av
BTX-injektioner på livskvalitet är osäkra.
Man kan inte utesluta att koksalt-injektioner i sig har en egen positiv effekt
utöver placebo-effekten hos patienter med kronisk migrän.
Det saknas kunskap om effekterna av upprepade BTX-injektioner under
längre observationstid än ett år.
9(52)
2014:69 Home-based versus hospital-based supervised exercise or walk
advice as treatment for intermittent claudication.
r hembaserad handledd fysisk träning för patienter med claudicatio
intermittens bättre än träningsråd eller sjukhusbaserad handledd fysisk
träning?
Sammanfattande slutsats
Hembaserad handledd fysisk träning kan
förbättra den maximala och smärtfria
gångsträckan jämfört med vad som uppnås
med träningsråd för patienter med
claudicatio intermittens. Den
hälsorelaterade livskvaliteten och den
funktionell gångförmåga påverkas lite
eller inget alls i jämförelse med
träningsråd.
Jämfört med sjukhusbaserade handledda
träningsprogram kan hembaserad handledd fysisk träning resultera i en
något mindre förbättring av maximal och smärtfri gångsträcka för patienter
med claudicatio intermittens. Hälsorelaterad livskvalitet och funktionell
gångförmåga förändras lite eller inget alls i jämförelse med sjukhusbaserad
handledd träning. Det vetenskapliga underlaget är begränsat (GRADE
⊕⊕). Tillförlitliga långtidsdata saknas.
Ä
2014:68 Pediatric robotically assisted surgery for pyeloplasty
and foundoplication
Ä
r robotassisterad kirurgi bättre än konventionell laparoskopi eller öppen
kirurgi vid pyeloplastik eller fundoplikation på barn?
Sammanfattande slutsats
Det vetenskapliga underlaget avseende patientnytta och risker
är otillräckligt (GRADE ⊕)) för att kunna bedöma
huruvida robotassisterad kirurgi, konventionell laparoskopi,
eller öppen kirurgi är att föredra för ingreppen pyeloplastik och
fundoplikation inom barnkirurgi.
10(52)
2014:67 Orthodontic retainers
K
an fastsittande retainers öka stabiliteten efter tandreglering, eller orsaka
sidoeffekter på tänderna och tandens fäste, i jämförelse med avtagbar
retainer, ingen retainer, eller fibrotomi?
Sammanfattande slutsats
Stabiliteten efter tandreglering kan
förbättras av fast retainer jämfört med
avtagbar retainer, men det vetenskapliga
underlaget är begränsat (GRADE ⊕⊕).
Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt
(GRADE ⊕) avseende huruvida det
finns någon skillnad mellan olika typer av retainer avseende sidoeffekter på
tänderna i form av skador på tandens fäste och karies, samt plackansamling,
tandsten eller tandköttsinflammation. Tekniska haverier är vanliga vid
retention efter tandreglering men det finns inga betydande etiska
frågeställningar.
2014:66 Left Ventricular Assist Device as Permanent Support in Patients with
End-Stage Heart Failure
M
inskar vänsterkammarstöd med mekanisk cirkulatorisk terapi, “left
ventricular assist devices (LVAD)”, dödligheten och sjukligheten och
förbättrar det livskvaliteten hos patienter med terminal hjärtsvikt jämfört
med optimal medicinsk behandling?
Sammanfattande slutsats
Mekaniskt vänsterkammarstöd som permanent
behandling kan förlänga överlevnaden hos patienter med
terminal hjärtsvikt och minska 1-årsdödligheten med
cirka 30 %. Behandlingen är förenad med hög kostnad
och försvåras av flera allvarliga komplikationer. Under
senare år har kostnaderna minskat och även
komplikationsfrekvensen har sjunkit.
(The figures illustrate a LVAD (Courtesy of Thoratec corporation).
11(52)
2014:65 Robotically assisted laparoscopic surgery for rectal cancer
r robotassisterad laparoskopisk kirurgi bättre än laparoskopisk eller
öppen kirurgi avseende långtidsöverlevnad, hälsorelaterad livskvalitet
och lokalrecidiv hos patienter med rectalcancer?
Ä
Sammanfattande slutsats
Rektalcancer är en relativt vanlig cancersjukdom och kirurgi
är den enda potentiellt kurativa behandlingsmetoden.
Robotassisterad laparoskopisk kirurgi för rectalcancer har
nyligen föreslagits medföra bättre patientnytta samt
underlätta för opererande kirurg. Den litteratur som
identifierades i denna rapport innefattade enbart ickerandomiserade kohortstudier, en översikt över sådana studier
samt fallserier. Det vetenskapliga underlaget för bättre
patientnytta av robotassisterad laparoskopisk kirurgi var
otillräckligt för alla studerade utfall (GRADE ⊕).
Metoden är förenad med avsevärt högre kostnad (59000 SEK per
operation vid 100 operationer årligen) än laparoskopisk eller
öppen kirurgi och behöver utvärderas i stora kliniska studier.
En uppdatering av sökningen genomfördes i januari 2014.
Ytterligare fyra cohortstudier och två fallserier identifierades.
Dessa studier påverkade ej slutsatser eller evidensstyrka.
12(52)
2014:64 Bariatrisk kirurgi för ungdomar med svår obesitas
H
ar bariatrisk laparoskopisk kirurgi ett bättre utfall än konservativ ickekirurgisk behandling avseende mortalitet, hälsorelaterad livskvalitet,
socialisering, sjuklighet på lång sikt, korttids-komplikationer, viktnedgång,
och påverkan på diabetes typ2/ metabola syndromet hos ungdomar med
svår obesitas? Skiljer sig utfallet hos ungdomar jämfört med vuxna?
Sammanfattande slutsats
Bariatrisk kirurgi hos ungdomar kan ses som ett
behandlingsalternativ vid svår fetma, då alla
preventiva åtgärder samt konventionell behandling
med livsstilsförändringar och medicin har
misslyckats. Metoden resulterar i en uttalad
viktnedgång, men komplikationer är vanligt
förekommande. Jämfört med konventionell
behandling kan livskvaliteten förbättras något.
Obesitas är i sig associerat med medicinska risker och
data tyder på att risk för diabetes och metabola syndromet kan minska
efter kirurgi. Data från långtidsuppföljning saknas ännu helt.
2013:63 Fingerproteser hos patienter med svår artrit eller artros
sig olika fingerproteser åt avseende smärtfrihet, handstyrka och
Skiljer
rörelseomfång?
Sammanfattande slutsats
Oavsett vilken typ av protes som användes minskas
smärtan markant efter proteskirurgin. Det finns ingen
dokumentation som stöder att någon särskild typ av
fingerledsprotes är bättre än övriga protestyper.
Figure. Subluxation and ulnar deviation of the MCP-joints in a RA hand. Courtesy of
A. Nilsson and C. Sollerman.
13(52)
2013:62 Terminal kolostomi – med eller utan förstärkning med nät
Ä
r konstruktion av en terminal kolostomi med nätförstärkning bättre än
terminal kolostomi utan nätförstärkning vad gäller
hälsorelaterad livskvalitet, stomifunktion,
reoperationsbehov, frekvensen av parastomalt bråck,
eller andra komplikationer?
Sammanfattande slutsats
Konstruktion av terminal kolostomi är ibland
nödvändigt, främst vid behandling av ändtarmscancer.
Parastomalt bråck är en vanlig komplikation som oftast
inte ger några symtom men som ibland nödvändiggör reoperation. Vid
konstruktion av terminal kolostomi med jämfört utan nätförstärkning
reduceras frekvensen parastomala bråck (GRADE⊕⊕⊕) medan det är
osäkert om behovet av reoperation minskar
(GRADE ⊕) Konsekvenserna av nätförstärkning för hälsorelaterad
livskvalitet och stomifunktion är okända. Det pågår flera stora (200-300
patienter) relevanta randomiserade studier vilka beräknas vara färdigställda
inom två år. Dessa studier kan troligen belysa effekter på hälsorelaterad
livskvalitet samt kostnadseffektiviteten av nätförstärkning vid konstruktion
av terminal kolostomi.
14(52)
2013:61 Fertilitetsbevarande åtgärder hos flickor och unga kvinnor där
potentiellt gonadotoxisk behandling planeras eller har utförts
er fertilitetsbevarande åtgärder i form av nedfrysning av
ägg eller äggstocksvävnad en större möjlighet att få barn och förhöjd
livskvalitet, hos flickor och unga kvinnor
där sjukdomsbehandling riskerar att upphäva
äggstocksfunktionen och hur effektiva är sådana åtgärder?
G
Sammanfattande slutsats
Behandling med cytostatika eller strålning kan innebära
en stor risk för framtida upphävd funktion i äggstockarna
och infertilitet. Nedfrysning av ägg eller äggstocksvävnad
är fertilitetsbevarande åtgärder under utveckling för den aktuella
patientgruppen. Åtgärderna kan resultera i födda barn. Metodernas
effektivitet är okänd, men de medicinska riskerna bedöms vara låga.
Livskvaliteten kan förbättras om rådgivning från onkolog kompletteras med
rådgivning från fertilitetsspecialist, eller om fertilitetsbevarande åtgärder
utförs (Otillräckligt vetenskapligt underlag (GRADE ⊕).
15(52)
2013:60 Navigationsutrustning som stöd vid endoskopisk sinuskirurgi
Är endoskopisk bihålekirurgi med navigationsinstrument bättre än
endoskopisk bihålekirurgi utan navigationsinstrument för patienter med
bihåleinflammation (rinosinuit), eller godartade tumörer i näsa eller
bihålor?
Sammanfattande slutsats
Vid endoskopisk bihålekirurgi är operationsområdet
trångt och operatören får ofta svårt med sikten pga
inflammerade och lättblödande slemhinnor.
Navigationsutrustningen har utvecklats i syfte att
underlätta orienteringen under operation och
därigenom minska risken för komplikationer. Det fanns inga studier
avseende symtomförändring eller återgång till arbete. Det är osäkert
huruvida livskvalitet, reoperationsfrekvens eller förekomst av
komplikationer påverkas om endoskopisk bihålekirurgi utförs med eller
utan navigationsutrustning.
Otillräckligt vetenskapligt underlag (GRADE ⊕).
2013:59 Endobronchial lung volume reduction in patients with
severe chronic obstructive pulmonary disease
L
eder reduktion av lungvolym med endobronkiella ventiler till en
förbättrad livskvalitet och lungfunktion hos patienter med svår kronisk
obstruktiv lungsjukdom
och emfysem?
Sammanfattande slutsats
Effekterna av
endobronkiell
lungvolymsreduktion har
inte någon positiv
behandlingseffekt med
avseende på kritiska och viktiga effektmått såsom dödlighet och
andfåddhet. Effekterna av behandlingsmetoden på andra mätbara effektmått
är liten och inte kliniskt betydelsefull.
16(52)
2013:58 Pseudomyxoma peritonei – Behandling med cytoreduktiv kirurgi och
intraperitoneal cytostatika.
Uppdatering av HTA-rapport 2009:22
L
eder behandling med extensiv kirurgi kombinerad med hyperterm
intra-abdominell cytostatika till bättre överlevnad och livskvalitet än
gängse behandling (systemisk cytostatika, begränsad ”debulking kirurgi”)
hos patienter med pseudomyxoma peritonei (PMP)?
Sammanfattande slutsats
Pseudomyxoma peritonei är en mycket sällsynt sjukdom. Detta medför
stora svårigheter att få tillräckligt stora patientmaterial till kontrollerade
studier som kan värdera behandlingseffekter. Risken för allvarliga
komplikationer är hög. Metoden är kostsam. God långtidsöverlevnad är
rapporterad i selekterade fall, men det vetenskapliga stödet för metoden är
otillräckligt.
2013:57 Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal cytostatika vid kolorektalt
adenocarcinom och peritoneal carcinos.
L
eder behandling med cytoreduktiv kirurgi (CRS) i kombination med
intraperitoneal cytostatika (HIPEC eller EPIC) vid kolorektalt
adenocarcinom och peritoneal carcinos till längre överlevnad, längre
progressionsfri överlevnad och bättre livskvalitet samt färre komplikationer
och biverkningar jämfört med systemisk cytostatikaterapi?
Sammanfattande slutsats
Det finns ett måttligt starkt vetenskapligt stöd för
förlängd överlevnad (22,4 jämfört med 12,6 månader)
efter CRS+HIPEC behandling jämfört med systemisk
cytostatika hos patienter med kolorektal cancer och
isolerad peritoneal carcinos (GRADE⊕⊕⊕).
Effekter på patienternas livskvalitet är inte studerade.
Den förlängda överlevnaden i CRS+HIPEC-gruppen
hänförs till de patienter där all synlig tumörvävnad
avlägsnats kirurgiskt vilket pekar på betydelsen av
patientselektion och kirurgins genomförande.
behandlingen är förenad med hög morbiditet, mortalitet och kostnad.
17(52)
2013:56 Renal denervering vid behandlingsresistent hypertoni
r renal denervering en effektiv och säker metod att sänka blodtrycket
hos patienter med behandlingsresistent hypertoni, och leder den till
lägre mortalitet och mindre organskador?
Ä
Sammanfattande slutsats
Renal denervering (RDN) leder till en
kvarstående signifikant blodtryckssänkning
(GRADE ⊕⊕OO), minskad vänsterkammarhypertrofi (GRADE ⊕⊕OO),
och en förbättrad insulinkänslighet
(GRADE ⊕OOO).
Dokumentation talar för att metoden är säker,
och kan vara ett värdefullt alternativ för
patienter med ett okontrollerat, behandlingsresistent högt blodtryck.
2012:55 Läkemedelsgenomgångar för patienter i särskilt boende
Del 1: Effekt på mortalitet och sjukhusinläggningar
P
åverkas mortalitet och sjukhusinläggningar av särskilt organiserade
läkemedelsgenomgångar för patienter i särskilt boende?
Sammanfattning och slutsats
Särskilt organiserade
läkemedelsgenomgångar minskade inte
den totala mortaliteten eller behovet av
sjukhusinläggningar i jämförelse med
sedvanliga rutiner. Det vetenskapliga
underlaget för båda dessa slutsatser är
begränsat (GRADE ⊕⊕)
18(52)
2012:54 Diagnostic agreement of digital whole slide imaging and routine light
microscopy
H
ar inscannade digitala bilder tillräckligt hög kvalitet för mikroskopisk
diagnostik, och kan denna nya teknik med
digital bildhantering erbjuda ytterligare fördelar,
eller är den förenad med viktiga nackdelar?
Sammanfattande slutsats
Den diagnostiska överensstämmelsen mellan
inskannade digitaliserade bilder och konventionell
ljusmikroskopi var god vid jämförelser mellan samma observatör, och
mellan olika observatörer
(begränsat vetenskapligt underlag (GRADE ⊕⊕)
Ytterligare utvärdering behövs för specifika organsystem och särskilda
diagnoser
2012:53 D-vitamin supplementering hos patienter med aktiv eller latent
tuberkulos
L
eder D-vitamin tillskott till minskad dödlighet, långsammare
sjukdomsprogression, lägre mottaglighet för sjukdomen, eller till
förbättrad livskvalitet, hos patienter med aktiv eller latent tuberkulos (TB),
i jämförelse med ingen behandling eller placebo?
Sammanfattande slutsats
Effekten av D-vitamin tillskott
utvärderades för patienter med tuberkulos.
D-vitamin tillskott hade ingen säkerställd
effekt på vare sig dödlighet (begränsat
vetenskapligt underlag, (GRADE ⊕⊕)
eller sjukdomsförlopp hos patienter med
aktiv tuberkulos (otillräckligt vetenskapligt
underlag, (GRADE ⊕)
Underlag saknades för att bedöma effekter
vid latent tuberkulos
19(52)
2012:52 Skulderledsprotes vid artros
F
örbättras funktion och livskvalitet hos
patienter med skulderledsartros av efter
operation med insättning av en
skulderledsprotes?
Sammanfattande slutsats
Funktion och livskvalitet kunde endast
utvärderas för patienter med
skulderledsartros som opererats med en total skulderledsprotes jämfört med
en halvprotes. De positiva effekterna efter proteskirurgin var stora, men det
var inga skillnader mellan de två olika typerna av protes.
GRADE ⊕⊕)/⊕)
2012:51 Peroperativ kortikal stimulering vid operation för hjärntumör
r kraniotomi på vaken patient med
peroperativ kortikal/subkortikal
kartläggning av funktionella områden i
hjärnan bättre än kraniotomi under narkos,
eller ett tvåstegsförfarande med "cortical grid"
Ä
Sammanfattande slutsats
Operation för hjärntumör intill ett område med
motor- eller talfunktion, på vaken patient med kartläggning av funktionella
områden i hjärnan, utvärderades. Metoden resulterade i färre kvarstående
postoperativa neurologiska bortfall, högre förekomst av total tumör
avlägsnande, samt lägre tumörrelaterad dödlighet (begränsat vetenskapligt
underlag, (GRADE ⊕⊕) Det var osäkert om metoden resulterade i
någon skillnad i operationsrelaterad dödlighet (otillräckligt vetenskapligt
underlag, (GRADE ⊕)
20(52)
2012:50 Induktion av förlossning vid 41 fullgångna till och med
42 fullgångna graviditetsveckor,
I
nnebär induktion av förlossning vid 41 fullgångna graviditetsveckor till
och med 42 fullgångna graviditetsveckor en sänkt perinatal mortalitet
och morbiditet jämfört med exspektans med eller utan övervakning och hur
påverkas den maternella morbiditeten och upplevelsen?
Sammanfattande slutsats:
Det finns stöd för att induktion vid 41
fullgångna graviditetsveckor till och
med 42 fullgångna graviditetsveckor
jämfört med expektans med eller utan
övervakning medför en reducerad
perinatal mortalitet (GRADE ⊕⊕)
en minskad frekvens av
mekoniumaspiration (GRADE⊕⊕⊕)
minskar andelen barn med hög födelsevikt (GRADE⊕⊕⊕) , minskar
födelsevikten något och påverkar förlossningsupplevelsen positivt
GRADE ⊕⊕). För övriga utfall kan induktion resultera i en liten/ingen
eller osäker skillnad.
2012:49 Endovaskulär eller öppen kirurgisk behandling av symtomgivande
aterosklerotiska lesioner i arteria iliaca externa
G
er endovaskulär behandling av symtomgivande aterosklerotiska
stenoser eller ocklusioner i arteria iliaca externa bättre, lika bra eller
sämre behandlingsresultat än öppen kirurgisk åtgärd?
Sammanfattande slutsats
Endovaskulär behandling kan sett över en
femårsperiod resultera i lägre andel öppetstående
rekonstruktioner jämfört med resultaten vid öppen
kirurgisk behandling. Det vetenskapliga stödet för
denna slutsats bedöms som otillräckligt (GRADE
⊕). För övriga utfallsmått saknas jämförande
studier med särredovisning av a. iliaca externa.
21(52)
2012:48 Timing of umbilical cord clamping for neonatal and maternal
outcomes
r tidig avnavling lika bra eller bättre än sen avnavling vad gäller hos
barnet järnbrist och järnbristanemirelaterade variabler, långsiktig
kognitiv funktion, förlust av stamceller, hos modern postpartum blödning
och manuell placentalösning samt möjligheten för korrekt provtagning för
blodgasanalys.
Ä
Sammanfattande slutsats
Definitionen av tidig avnavling varierar
mellan < 10 sek till < 60 sek. Tidig
jämfört med sen avnavling kan vara
relaterat till omedelbar men inte långsiktig
anemi och anemirelaterade tillstånd (låg
till medelhög evidensstyrka) men har liten
eller ingen effekt på gulsot eller Apgar score (mycket låg till låg
evidensstyrka). Tidig jämfört med sen avnavling kan resultera i liten eller
ingen skillnad vad gäller maternell postpartum-blödning och behov av
manuell placentalösning (låg och mycket låg evidensstyrka ).
Sen avnavling är oförenligt med insamlande av moderkaksblod för
navelsträngsblodstransplantation, vilket kan vara livräddande för andra
individer.
22(52)
2012:47 EEG vid psykos
K
an EEG bidra till korrekt diagnostik av psykotisk sjukdom, eller till
uteslutande av annan cerebral sjukdom, hos patienter med
förstagångsinsjuknande i psykotiska symtom, i jämförelse med klinisk
utvärdering och/eller neuroradiologisk undersökning?
Sammanfattande slutsats
EEG har använts som tilläggsundersökning hos patienter med
förstagångsinsjuknande i psykotiska symtom. Den föreliggande
rapporten visar att diagnostiska studier saknas, och närliggande litteratur
indikerar inte att EEG har en diagnostisk potential vid psykossjukdom.
Det finns inget stöd för EEG som diagnosmetod vid psykisk sjukdom,
eller för uteslutande av annan cerebral sjukdom av organisk genes, hos
patienter med förstagångsinsjuknande i psykotiska symtom. Otillräckligt
vetenskapligt underlag (GRADE ⊕).
23(52)
2012:46 Tandvårdsfobi
r beteendeterapi en effektivare behandling
mot tandvårdsfobi eller svår
tandvårdsrelaterad ångest/rädsla, avseende
minskning i tandvårdsrädsla/ångest och
acceptans för konventionell tandbehandling, än
information, farmakologisk sedering,
narkostandvård eller placebo/ingen behandling?
Ä
Sammanfattande slutsats
Patienter med svår tandvårdsrelaterad ångest
undviker tandvård vilket kan resultera i försämrad livskvalitet och
försämring av munhälsan. Narkostandvård är kostsamt och förenat med
vissa mediciniska risker. Det finns visst stöd för att beteendeterapi kan
minska tandvårdsrelaterad ångest i större utsträckning än
narkos/farmakologisk sedering eller ingen behandling (GRADE ⊕⊕)
och öka acceptansen för konventionell tandvård (GRADE ⊕⊕).
2012:45 Botulinum toxin behandling av axillär och palmar hyperhidros
injektionsbehandling med BTX för axillär- eller palmar hyperhidros,
Ärsamt
för kompensatorisk hyperhidros efter sympatektomi bättre än
placebo, ingen behandling eller standardbehandling, mätt som livskvalitet,
svett produktion, effektens varaktighet och
komplikationer?
Sammanfattande slutsats
BTX förbättrar livskvalitén och minskar
svettproduktionen hos patienter med primär axillär
hyperhidros i jämförelse med både placebo och AlCl. Det vetenskapliga
underlaget är starkare för jämförelsen mot placebo än mot AlCl. Även
patienter med primär palmar hyperhidros upplever liknande förbättring av
livskvalitet, och liknande minskning av svettproduktion, när BTX jämförs
med placebo. Det vetenskapliga underlaget är dock inte lika starkt som vid
axillär hyperhidros. Behandlingseffektens varaktighet (duration) är tre till
sju månader. Patienterna behöver således upprepade injektioner.
24(52)
2012:44 Hyperbar oxygenterapi HBOT
r hyperbar oxygenterapi en effektivare behandling av diabetiska fotsår
och strålningsorsakad cystit och proktit än konventionell
standardbehandling?
Ä
Sammanfattande slutsats
Hyperbar oxygenterapi förbättrar sårläkningen hos patienter med kroniska
diabetiska fotsår (GRADE ⊕⊕⊕O). Det finns ett visst stöd för att den ger
bättre läkning och livskvalitet hos patienter med strålproktit.
(GRADE ⊕⊕OO).
25(52)
2012:43 Soliris
Ett samarbete med Region Halland
K
an behandling med eculizumab reducera mortaliteten, minska behovet
av blodtransfusioner, reducera risken för tromboemboliska händelser
och öka livskvaliteten,hos patienter med PNH, med eller utan anemi, i
jämförelse med konventionell behandling med blodtransfusion och om
detta är indicerat, antikoagulationsbehandling?
Sammanfattande slutsats
Eculizumab ökade 5-års
överlevnad från 67 % hos
historiska kontroller
(beskrivning saknas) till 96 %
hos behandlade patienter
(otillräckligt vetenskapligt
underlag, (GRADE ⊕OOO)
Eculizumab minskade transfusionsbehovet (måttligt starkt vetenskapligt
underlag, (GRADE ⊕⊕⊕O), minskade tromboemboliska komplikationer
(begränsat vetenskapligt underlag, (GRADE ⊕⊕OO), samt reducerade
risken för njursvikt (otillräckligt vetenskapligt underlag, (GRADE ⊕OOO).
Eculizumab minskade trötthet (fatigue), och förbättrade livskvalitet,
uppmätt med validerade skalor (begränsat vetenskapligt underlag, (GRADE
⊕⊕OO). Effekten hos patienter utan transfusionsbehov är odokumenterad
(otillräckligt vetenskapligt underlag, (GRADE ⊕OOO)
26(52)
2011:42 Benförankrad hörapparat
r ett benförankrat hörselhjälpsystem ett
bättre hjälpmedel än kontralateral
ljudöverföring eller inget hörselhjälpmedel alls
hos patienter med ensidig dövhet?
Ä
Sammanfattande slutsats
Evidensläget avseende effekterna av
benförankrad hörapparat hos patienter med
ensidig dövhet avseende taluppfattning,
lokalisering av ljud och livskvalitet är
otillräckligt dokumenterat
(GRADE ⊕)
2011:41 Kirurgisk fixation av revbensfrakturer
fixation av revbensfrakturer med plattor/märgspik vid multipla
Ärrevbensfrakturer
med flail chest bättre än enbart ventilatorbehandling?
Sammanfattande slutsats
Det finns ett visst stöd för att kirurgisk fixation av
revbensfrakturer, jämfört med konservativ mekanisk
ventilation, förbättrar andningsfunktionen efter två
månader, minskar bröstkorgssmärta ett år efter
traumat samt förkortar behovet av initial
respiratorvård. (GRADE ⊕⊕).
27(52)
2011:40 Vakuumassisterad sårbehandling
r undertrycksbehandling
bättre än konventionell
sårvård efter kirurgiska
ingrepp avseende sårläkning?
Ä
Illustration Ville Stråt
Sammanfattande slutsats
Det finns ett visst stöd för
bättre sårläkning hos patienter
som får ett delhudstransplantat
efter trauma, brännskada,
infektion eller tryck, patienter med sår efter öppen fraktur, patienter med
mediastinit efter sternotomi samt hos patienter med diabetes mellitus och
gangrän som nödvändiggör amputation. Det vetenskapliga underlaget för
en positiv effekt bedöms vara begränsat, (evidensgrad (GRADE ⊕⊕).
28(52)
2011:39 Böjseneskador
G
er två-, fyr- eller sex-strängad suturteknik med
tidig aktiv flektion vid mobilisering av
böjseneskador ett bättre resultat än nuvarande
behandling med passiv flektion med aktivt kvarhåll
enligt Silfverskiöld/May eller annan metod med
passiv flektion, avseende rupturrisk och rörlighet?
Sammanfattande slutsats
Det finns ett visst stöd för att tidig aktiv flektion vid
mobilisering efter suturering av böjseneskador i zon II i handen inte ger en
ökad rupturfrekvens men ett bättre rörelseomfång, jämfört med metoder
med passiv flektion. Någon direkt jämförelse mellan aktiv flektion och
passiv flektion med aktivt kvarhåll enligt Silfverskiöld/May föreligger inte.
2011:38 Corneal crosslinking
S
tabiliserar “corneal crosslinking”
(CXL) hornhinnan hos patienter med
keratokonus förehindrar den framtida
behov av hornhinnetransplantation?
Sammanfattande slutsats
“Corneal crosslinking”, CXL, är en enkel
och relativt billig behandlingsmetod som är
förenad med en låg frekvens av icke allvarliga komplikationer.
Effekterna av CXL är otillräckligt dokumenterat (GRADE ⊕).
29(52)
2011:37 Laparaskopisk kirurgi vid njurtumörer
K
an den laparoskopiska njurkirurgin minska vårdtiden och förbättra den
post-operativa återhämtningen utan att vara underlägsen den
etablerade öppna tekniken vad gäller total eller cancer-specifik överlevnad,
radikalitet och komplikationer?
Sammanfattande slutsats
Det finns ett otillräckligt vetenskapligt underlag för att bedöma om
laparoskopisk operation av njurtumör är lika effektivt som öppen kirurgi
avseende det viktiga utfallsmåttet tumörfri överlevnad. Laparoskopisk
resektion kan vara underlägsen öppen kirurgi avseende radikalitet vid
operation, men skillnaden är inte statistiskt säkerställd. Komplikationer
rapporteras vara vanligare vid laparoskopi och kostnaden är något högre för
operationsvårdtillfället.
30(52)
2011:36 POX
L
eder screening med puls oxymetri (POX), av nyfödda asymptomatiska
barn före hemgång från BB till att fler barn med allvarliga medfödda
hjärtmissbildningar upptäcks i tid och till minskad dödlighet och sjuklighet
jämfört med enbart barnläkarundersökning ?
Sammanfattande slutsats
POX är en enkel metod med god diagnostisk förmåga att upptäcka
allvarliga hjärtmissbildningar hos nyfödda barn innan hemgång från BB.
Kombinationen av POX och barnläkarundersökning har en bättre förmåga
att hitta barn med dessa missbildningar än POX eller
barnläkarundersökning var för sig. Det vetenskapliga underlaget är
fortfarande otillräckligt för att bedöma hur mortalitet och morbiditet
påverkas. (GRADE ⊕).
31(52)
2011:35 Laparoskopisk kirurgi vid myom
r robotassisterad laparoskopisk
kirurgi bättre än laparotomi eller
laparoskopi på kvinnor som ska
genomgå myomenukleation i
uterusbevarande syfte, exstirpation av
djup infiltrerande endometrios eller
hysterektomi på benign indikation
avseende allvarlig komplikation, vårdtid,
operationstid, blödning, livskvalitet,
konvertering till laparotomi och
ergonomi samt för myomeunukleation
även levande födsel, graviditet och
uterusruptur i samband med graviditet.
Ä
Sammanfattande slutsats
Det föreligger ett begränsat vetenskapligt underlag för att robotassisterad
myomenukleation jämfört med öppen kirurgi ger kortare vårdtid och mindre
blödningsmängd men längre operationstid (GRADE ⊕⊕OO).Likaså
föreligger det ett begränsat vetenskapligt underlag för robotassisterad jämfört
med laparoskopisk hysterektomi ger kortare vårdtid men längre operationstid
(GRADE ⊕⊕OO). För samtliga övriga jämförelser mellan robotassisterad
och öppen alternativt laparoskopisk kirurgi är det vetenskapliga underlaget
otillräckligt (GRADE ⊕OOO).
32(52)
2011:34 Frenikusstimulator
K
an elektrisk stimulering av frenikusnerverna hos patienter med
kroniskt ventilatorbehov orsakad av
traumatisk tvärsnittslesion av ryggmärgen
leda till ökad överlevnad, färre
luftvägsinfektioner, ökad livskvalitet, lägre
vårdbehov eller färre komplikationer,
jämfört med fortsatt ventilatorbehandling?
Sammanfattande slutsats
Det är idag tekniskt möjligt att ventilera
denna patientgrupp genom
frenikusstimulering under en stor del av dygnet men det finns ett
otillräckligt vetenskapligt underlag (GRADE ⊕) för en minskad
mortalitet, minskad risk för luftvägskomplikationer, minskat vårdbehov
eller förbättrad livskvalitet vid frenikusstimulering, jämfört med fortsatt
ventilatorbehandling. Komplikationsrisken är också otillräckligt belyst.
Frenikusstimulering införs i rutinsjukvård i Västra Götaland !
Frenikusstimulering är en metod som är ett alternativ till livslång
ventilatorbehandling. Patientgruppen är liten, det handlar om 2 – 3 patienter per år i
regionen. En nyligen publicerad HTA-analys visar att möjligheterna att genomföra
randomiserade kontrollerade studier och få god evidens i GRADE-syste-met därmed
blir mycket begränsade. En genomförd etisk analys, tyder på att frenikusstimulering
jämfört med ventilatorbehandling stärker grundläggande mänskliga värden, förbättrar
livskvaliteten för dessa patienter samt kan minska sjuklighet i lunginflammationer och
öka livslängden. Med dessa analyser som underlag föreslås att frenikusstimulering
införs i rutinsjukvård i regionen under 2012 – 2014 som alternativ till livslång
ventilatorbehandling. Införandet sker under förutsättning att en utvärderingsplan
utarbetas och en systematisk utvärdering av behandlingen sker för alla patienter som
behandlas med frenikusstimulering på SU under perioden.
33(52)
2011:33 Kliniska beslutssystem
F
örbättrar användning av kliniska
beslutsstödssystem följsamheten till
kliniska riktlinjer?
Sammanfattande slutsats
Användning av kliniska
beslutsstödssystem ger en viss förbättring av följsamheten till kliniska
riktlinjer för läkemedelsförskrivning, vaccination och beställning av
laboratorieprover/tester. (GRADE⊕⊕⊕)
Storleken av förbättringen är mycket varierande, alltifrån att ingen effekt
kan påvisas till en kraftig förbättring. Kunskap om hur effektiviteten av
kliniska beslutsstödssystem påverkas av systemens utformning,
leveranssätt, studerade hälsoproblem och utfall, är ofullständig.
Kostnadseffektiviteten är okänd.
2011:32 Återfall i Myelom
L
eder behandling med bortezomib till längre överlevnad jämfört med
traditionell läkemedelsbehandling hos myelompatienter som drabbas
återfall efter en lyckad primärbehandling?
Sammanfattande slutsats
De tre läkemedlen bortezomib, lenolidomid och talidomid ger en något
ökad överlevnadstid och en viss förlängd tid till ett nytt återfall jämfört med
konventionell behandling. För bortezomib och lenalidomid som är det
vetenskapliga underlaget begränsat avseende överlevnad
Inbördes jämförelser mellan läkemedlen saknas. Biverkningar är vanliga
och i många fall av allvarlig karaktär. Behandlingskostnaderna är höga.
Här arbetar
Per-Ola Andersson och Ljupco Veskovski
från sektionen Hematologi och Koagulation med sitt projekt.
34(52)
2010:31 Persisterande foramen ovale (PFO)
r slutning av PFO med perkutan kateterburen teknik en bättre metod än
långtids antikoagulantiabehandling för att förebygga ny ischemisk
stroke/TIA hos vuxna patienter med PFO
(persisterande foramen ovale) och som haft
kryptogen ischemisk stroke/TIA?
Ä
Sammanfattande slutsats
Kryptogena stroke är relativt vanliga och kan leda till signifikant sjuklighet
och död. Föreliggande studier med/utan kontroller visar att kateterbaserad
slutning av PFO kan genomföras med relativt låg risk på kort sikt och
antyder att metoden minskar frekvensen av ny stroke/TIA men det
vetenskapliga stödet är otillräckligt liksom för bedömning av eventuellt
reducerad mortalitet.( (GRADE ⊕OOO)
2010:30 Extraktion av visdomständer
M
inskar profylaktisk extraktion av visdomständer hos symptomfria
individer respektive hos individer med lokala symptom den framtida
risken för infektioner och lokala patologiska förändringar?
Sammanfattande slutsats
Det saknas fortfarande vetenskaplig dokumentation
såväl till stöd för profylaktisk extraktion som att avstå
från sådan åtgärd.
35(52)
2010:29 Specialistsjuksköterskemottagningar
F
öreligger det någon skillnad mellan specialistsjuksköterskemottagning
och läkarmotttagning för patienter med bröstcancer eller huvud- och
halscancer avseende upptäckt av tumörrecidiv, mortalitet, psykologisk
morbiditet, livskvalitet, patienttillfredsställelse och hälsoekonomi?
Maria Brovall, Specialistsjuksköterska
Totte Johansson, Vårdenhetschef
Åsa Jellvert, Specialistläkare
och Ingalill Koinberg, Universitetslektor
sjuksköterska – samtliga från Onkologen,
SU/Sahlgrenska sjukhuset
Sammanfattande slutsats
Bröstcancer: Vid jämförelse mellan specialistsjuksköterskemottagning och
läkarmottagning finner man ingen skillnad avseende:
Mortalitet (GRADE ⊕OOO),
frekvens tumörrecidiv (GRADE ⊕⊕OO),
psykologisk morbiditet (GRADE ⊕⊕⊕O)
och livskvalitet (GRADE ⊕⊕OO).
Patienttillfredsställelsen är bättre i gruppen som behandlades på
Specilistsjuksköterskmottagningen (GRADE ⊕⊕⊕O).
Det är oklart om införande av sjuksköterskemottagning leder till några
ekonomiska besparingar.
36(52)
2010:28 Fenestrerad endovaskulär aortreparation - FEVAR
r överlevnaden bättre och/eller komplikationsfrekvensen lägre vid
”fenestrerad” eller ”branchad” ”endovascular aortic repair” (FEVAR)
jämfört med annan eller ingen behandling av juxtarenala, suprarenala
bukaortaaneurysm och thorako-abdominella aortaanuerysm?
Ä
Sammanfattande slutsats
Den vetenskapliga dokumentationen avseende överlevnad och
komplikationsfrekvens efter FEVAR-behandling är otillräcklig
(GRADE ⊕OOO).
2010:27 Levercancer
G
er brakyterapi med 90Yttriummärkta mikrosfärer förlängd överlevnad
i jämförelse med konventionell ”salvage”-behandling alternativet
kemoembolisering eller annan palliativ behandling för patienter med primär
hepatocellulär cancer respektive levermetastaserad kolorektalcancer?
Sammanfattande slutsats
Det finns ett visst stöd för att behandlingar har en effekt på tumörsvar hos
patienter med levermetastaser från kolorektal cancer (GRADE ⊕⊕OO).
Dokumentationen om brakyterapin avseende överlevnad är otillräcklig
(GRADE ⊕OOO).
37(52)
2010:26 Kateterburen aortaklaffsimplantation (TAVI)
H
ur påverkar kateterburen implantation av aortaklaffprotes livskvalitet
och sjuklighet jämfört med medicinsk behandling eller öppen kirurgi
hos vuxna patienter med aortaklaffsjukdom?
Sammanfattande slutsats
TAVI är en minimalinvasiv teknik för
behandling av patienter med svår
aortastenos som tidigare bedömts
inoperabla eller har hög operationsrisk.
Hemodynamiskt har metoden lovande
tidigresultat men vetenskapligt underlag
för behandling av inoperabla eller
högriskpatienter med svår aortastenos
med TAVI är otillräckligt avseende alla
angivna utfallsvariabler.
(GRADE ⊕OOO)
Jämförelse med dagens medicinska
behandling saknas. Allvarliga
förekommer komplikationer med TAVI.
38(52)
2010:25 Divertikulit
r laparoskopisk operation med sköljning en bättre behandlingsmetod
vid perforerad divertikulit, Hinchey grad III (purulent peritonit) än
traditionell öppen operation med tarmresektion avseende
reoperationsfrekvens, morbiditet, mortalitet, stomifrekvens samt
livskvalitet?
Ä
Stefan Skullman, överläkare kirurgi,
Skaraborgs sjukhus,
Christina Bergh, professor,
HTA-chef, Lennart Jivegård HTAcentrum, universitetslektor samt sittande
Eva Angenete, specialistläkare kirurgi
SU/Östra sjukhuset
Sammanfattande slutsats
Det vetenskapliga stödet för
behandling av perforerad
divertikulit (Hinchey grad
III) med laparoskopi,
buksköljning och dränage
istället för sedvanlig
tarmresektion, stomi och dränage är otillräckligt (GRADE ⊕OOO) för de
studerade utfallsvariablerna. En nordisk randomiserad studie pågår för
närvarande och ytterligare tre europeiska studier planeras. För att förbättra
kunskapsläget är det angeläget att metoden endast används i kontrollerade
studier.
39(52)
2009:24 Bukplastik
K
an plastikoperationer somabdominoplastik eller pannikulektomi öka
livskvaliteten, förbättra lungfunktionen och/eller minska ryggvärk hos
kvinnor och män med överskottsvävnad efter
massiv viktnedgång?
Sammanfattande slutsats
Kirurgi (abdominoplastik och liknande metoder) är det enda kända sättet att
åtgärda vävnadsöverskott efter massiv viktnedgång. Slutsatsen att
patienterna erfar en ökad livskvalitet efter ingreppet, har ett otillräckligt
vetenskapligt underlag. Övriga utfallsmått finns ej studerade i
kontrollerade studier. Komplikationer av mindre allvarlig natur är mycket
vanliga. Efterfrågan på denna typ av kirurgi bedöms öka pga att allt fler
individer kommer att genomgå bariatrisk kirurgi.
2009:23 Intraoperativ magnetkamera på Neurooperation
L
eder användning av intraoperativ magnetkamera (MR) till ökad
kirurgisk precision och därmed till en bättre överlevnad och ett mer
fullständigt borttagande av intracerebrala tumörer och hypofystumörer?
Sammanfattande slutsats
Effekterna av intraoperativ MR på överlevnad och kirurgisk precision är
otillräckligt dokumenterad (GRADE ⊕OOO).
40(52)
2009:22 Pseudomyxoma peritonei - PMP
L
eder behandling med extensiv kirurgi kombinerad med hyperterm
intra-abdominell cytostatika till en bättre överlevnad än gängse
behandling (cytostatika iv, begränsande ”debulking kirurgi” och allmänt
stödjande behandling) hos patienter med pseudomyxoma peritonei?
Sammanfattande slutsats
Effekterna av behandlingen är otillräckligt dokumenterad
(GRADE ⊕OOO). Metoden har en hög risk för allvarliga komplikationer
2009:21 Sakralnervstimulering - SNS
r sacral nervstimulering (SNS) en effektiv och kostnadseffektiv
behandling vid fekal inkontinens jämfört med stoppande behandling
med läkemedel, sjukgymnastik eller ingen behandling?
Ä
Sammanfattande slutsats
I två randomiserade studier, en med medelhögt och en med lågt bevisvärde,
samt i fallserier rapporteras positiva effekter i form av förbättrad kontinens
av SNS vid fekal inkontinens som ej svarar på annan behandling. Det
vetenskapliga stödet för behandlingen är dock otillräckligt och det finns ett
behov av större, randomiserade studier. Behandlingen är kostsam.
41(52)
2009:20 TNF-hämmare vid tidig RA
r behandling med TNF-hämmare+ metotrexat bättre avseende effekt på
sjukdomsaktivitet, fysisk funktion, skelettpåverkan, livskvalitet, och
arbetsförmåga, jämfört med behandling med metotrexat enbart, hos
patienter med tidig RA som har hög sjukdomsaktivitet och negativa
prognostiska faktorer?
Ä
Sammanfattande slutsats
Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för en kliniskt relevant
positiv effekt av tillägg av TNF- hämmare till methotrexat för behandling
av tidig reumatoid artrit med prognostiskt ogynnsamma tecken. De direkta
kostnaderna för ett införande beräknas i Västra Götaland uppgå till ca 10
miljoner/år. Till detta kan komma svårberäknade omställningskostnader i
vårdorganisationen. Biverkningsproblematiken bedöms som hanterbar med
hänsyn tagen till sjukdomens svårighetsgrad.
2009:19 Atrial natriuretic peptide - ANP
K
an behandling/prevention av akut njursvikt med förmakspetid/ANP
minska behovet av dialys inom intensivvården?
Sammanfattande slutsats
Akut njursvikt efter stora kirurgiska ingrepp inklusive vid
organtransplantation kräver ofta dyr dialysvård. Behandling/prevention
med ANP kan halvera dialysbehovet i vissa grupper (begränsat
vetenskapligt underlag). Största effekten sågs i gruppen med njursvikt efter
hjärt-kärlkirurgi där dialysbehovet minskade till 1/3 (måttlig starkt
vetenskapligt underlag). Effekten är tydlig vid lågdosbehandling, men
saknas vid högdos. Biverkningarna i form av hypotension är få och
relaterade till dosen. Det är angeläget med fortsatta studier, speciellt för
patienter som genomgår organtransplantation.
42(52)
2009:18 Klafförsett stengraft
r klafförsett stent likvärdigt eller bättre än öppen kirurgi vid
dysfungerande homograft i subpulmonell kammare avseende
procedurrelaterade komplikationer, hemodynamiska variabler och
hälsorelaterad livskvalitet?
Ä
Sammanfattande slutsats
Insättande av ett klafförsett stentgraft är ett mindre omfattande och för
patienten mycket mer skonsamt ingrepp än öppen operation med
homograft. Trots 800 genomförda interventioner med klaffstentgraftet är
kunskapsläget dåligt och endast två studier finns där jämförelse gjorts med
öppen kirurgi; båda dessa studier har lågt bevisvärde. För frågeställningen
avseende om klafförsett stent är likvärdigt eller bättre än öppen kirurgi
föreligger ett otillräckligt vetenskapligt stöd gällande samtliga studerade
effektvariabler.
2009:17 Kolonutredning
V
ilken/vilka undersökningsmetoder är mest ändamålsenliga för
undersökning av tjocktarmen hos patienter med misstänkt
kolorektal neoplasi?
Sammanfattande slutsats
Kolonröntgen med dubbelkontrast (DCBE) har en klart lägre specificitet
och sensitivitet för diagnostik av kolorektala polyper och cancer än
koloskopi och CT-kolografi.
CT-kolografi är jämförbar med koloskopi i att upptäcka cancer men har en
otillräcklig sensitivitet att upptäcka polyper.
43(52)
2009:16 Probiotika
K
an profylaktisk probiotikatillförsel förhindra Clostridium Difficileinfektion (CDAD) eller ospecifik antibiotikaassocierad diarré (AAD)
hos inneliggande vuxna patienter som behandlas med antibiotika?
Sammanfattande slutsats
Probiotika har en profylaktisk effekt och kan minska antalet fall med
antibiotikarelaterade diarrébesvär med 30 – 40 % (GRADE⊕⊕⊕).
Det saknas stöd för att de minskar Clostridium Difficile
2009:15 Cervixcancer
r robotassisterad laparoskopisk kirurgi överlägset öppen kirurgi eller
laparoskopisk kirurgi (enbart corpus) vid cervixcancer och
corpuscancer avseende mortalitet och morbidítet?
Ä
Sammanfattande slutsats
Det föreligger ett otillräckligt vetenskapligt underlag med avseende på
patientnyttan av samtliga studerade utfallsvariabler för robotassisterad
kirurgi jämfört med öppen kirurgi och laparoskopisk kirurgi (enbart
corpuscancer) vid cervix- och corpuscancer.
2009:14 Akutkirurgi vid TIA
Är överlevnad med frihet från stroke hos patienter med symtomgivande
karotisstenos bättre vid tidig (inom 48 tim) jämfört med senare
trombendartärektomi av arteria carotis interna (CEA)?
Sammanfattande slutsats
Det vetenskapliga underlaget för akut operation av symtomgivande
carotisstenos är otillräckligt (GRADE ⊕).
44(52)
2009:13 Öronakupunktur
H
ar öronakupunktur enligt NADA-protokollet på läkemedels- eller
narkotikaberoende patienter positiv effekt på kvarstannande i
behandlingsprogram, minskad drogkonsumtion, återfall, abstinenssymtom
och craving samt psykiskt mående jämfört med sham-akupunktur eller vid
opiatberoende jämförelse med metadon eller buprenorfin
Sammanfattande slutsats
Det saknas vetenskapligt stöd för patientnytta av öronakupunktur enligt
NADA som behandling vid narkomani.
2009:12 Postpolio
H
ar intravenöst immunglobulin (IvIG) positiva effekter hos patienter
med post-polio syndrom?
Sammanfattande slutsats
Det saknas stöd för att IvIG-behandling av patienter med postpoliosyndrom
minskar deras symtom.
45(52)
2008:11 Vätskebaserad cytologi
K
an vätskebaserad cytologi förbättra förmågan att rätt identifiera
känslighet och specificitet för att påvisa grava cellförändringar i
vävnadsprov jämfört med konventionell cytologi (CC, Pap-smear) i
samband med den gynekologiska cellprovskontrollen och medför
vätskebaserad cytologi att andelen obedömbara prover minskar?
Sammanfattande slutsats
Det finns ett starkt vetenskapligt underlag för att införandet av
vätskebaserad cytologi minskar andelen obedömbara prover och därmed
omkallelser till patienter. Det finns begränsat vetenskapligt underlag för att
vätskebaserad cytologi ökar sensitiviteten och minskar specificiteten, vilket
skulle innebära att fler fall med grava cellförändringar upptäcks på
bekostnad av att andelen falskt positiva prover ökar. Det skulle på sikt
kunna innebära färre cancerfall men en viss ökad utredningsvolym.
2008:10 ADHD hos vuxna
P
åverkas ADHD-symptom ( attention-deficit/hyperactivity disorder)
hos vuxna patienter med ADHD positivt av behandling med
metylfenidat eller derivat därav, jämfört med placebo?
Sammanfattande slutsats
Korttidsbehandling med metylfenidat eller derivat därav har en signifikant
bättre effekt än placebo på ADHD-symptom hos vuxna patienter med
diagnos ADHD (evidensgrad 2, måttligt starkt vetenskapligt underlag).
Effektens storlek bedöms som måttlig och data gällande långtidseffekter
saknas. Biverkningarna bedöms som rimliga med ett frågetecken gällande
missbruksrisk. Målpopulationen anses vara stor, läkemedlen är relativt dyra
och identifiering av rätt patienter för behandling kommer att kräva en
omfattande och kostsam utredning. Införande av behandlingen beräknas
generera årliga kostnader av 50-70 milj kronor/år vilket kan skapa
betydande undanträngningseffekter inom psykiatrin. Det finns ett stort
behov av långtidsstudier.
46(52)
2008:09 Obesitaskirurgi
H
ar obesitaskirurgi positiv effekt på mortalitet och följdsjukdomar vid
obesitas, jämfört med annan eller ingen behandling?
Sammanfattande slutsats
1. Det är tidigare väl dokumenterat att obesitaskirurgi är effektivt vad gäller
varaktig viktreduktion.
2. Det finns, låt vara med begränsat vetenskapligt underlag, stöd för en
positiv effekt vad gäller mortalitet och diabetes.
3. Förutsättningarna att genomföra strikt randomiserade studier bedöms
som små.
4. Komplikationsriskerna bedöms som rimliga jämfört med
behandlingsnyttan.
5. Det finns ett undanträngningsproblem vad gäller annan kirurgisk vård.
Obesitaskirurgi minskar dödligheten och såväl förebygger som har positiv
effekt på redan befintlig diabetes mellitus.
2007:08 Barrett’s esophagus
K
an högteknologisk endoskopi förbättra diagnostiken av esofaguscancer
i tidigt skede ?
Sammanfattande slutsats
Det saknas vetenskapligt stöd för en handläggningsstrategi innefattande
"surveillance" av personer med Barretts esofagus. Det föreligger ett
otillräckligt vetenskapligt underlag (evidensgrad 4) för att bedöma vilken
teknik som har högst förmåga att diagnosticera adenocarcinom/svår
dysplasi i esofagus.
47(52)
2007:07 Osseointegration
r osseointegrerad fixation av lårbensprotes bättre än konventionell
hylsprotes för patienter som är amputerade av annan orsak än perifer
vaskulär sjukdom och som har protesproblem/alls ej kan använda protes,
samt medför behandlingen förbättrad hälsorelaterad livskvalitet?
Ä
Sammanfattande slutsats
Evidensläget är otillräckligt med få publicerade studier och med för litet
material.
2007:06 Preimpantorisk genetisk diagnostik
r PGD ett bättre alternativ än spontan graviditet följt av
fosterdiagnostik och eventuellt avbrytande, för föräldrapar med hög
risk att få barn med svår ärftlig sjukdom, avseende metodsäkerhet, antalet
födda friska barn, antalet sena avbrytanden, patientacceptans samt avseende
etisk hänsyn?
Ä
Sammanfattande slutsats
• Vetenskapligt underlag i form av randomiserade jämförande studier
saknas för att bedöma diagnostisk säkerhet (födda barn utan den sjukdom
man vill undvika) för PGD jämfört med nuvarande rutin med
spontangraviditet och PND
• Diagnostisk säkerhet för PGD (sannolikheten för att födda barn är utan
den sjukdom man vill undvika) är hög (99,7%) (evidensstyrka 2)
• Vetenskapligt underlag är otillräckligt för att bedöma patientupplevelser
och etik avseende PGD jämfört med nuvarande rutin med spontangraviditet
och PND.
48(52)
2007:05 Screening avseende bukaortaaneurysm
K
an man reducera den dödlighet, som förorsakas av att en
bråckbildning i stora kroppspulsådern brister (ruptur av bukaorta
aneurysm) genom screening av alla män i åldern 65-74 år och åtgärd av
påvisade bråckbildningar, som bedöms ha hög risk att brista?
Sammanfattande slutsats
Resultaten visar reducerad dödlighet i rupturerat aortaaneurysm vid
screening av män i åldern 65-74 år. Ett mått på screeningens effektivitet är
hur många personer, som behöver genomgå screening för att ett
aneurysmrelaterat dödsfall skall undvikas. I den amerikanska systematiska
genomgången angavs att i gruppen rökare var antalet 500 screenade på 1
förhindrat dödsfall, och i gruppen icke-rökare var motsvarande siffra 1 783.
En hälsoekonomisk beräkning har redovisats, som utgår från den största av
de fyra randomiserade studierna, och som baseras på en blandning av
rökande och icke-rökande män i åldern 65-74 år. Denna angav kostnaden
för ett QUALY till 520 000 kr.
2007:04 Vacuum Assisted Closure vid fotsår hos diabetiker
Ä
r behandling med VAC bättre än standardbehandling avseende
sårläkning hos patienter med diabetes och fotsår?
Sammanfattande slutsats
För samtliga studerade utfall föreligger otillräckligt vetenskapligt underlag.
Studier som är publicerade ger ej tillfredställande svar på om metoden är
effektiv på denna patientgrupp. Studier behövs.
49(52)
2007:03 Överburenhet
I
nnebär induktion av förlossning vid 41 eller 42 fullgångna veckor en
sänkt perinatal mortalitet och morbiditet jämfört med exspektans med
eller utan övervakning och hur påverkas den maternella morbiditeten?
Sammanfattande slutsats
Det saknas vetenskapligt stöd för att induktion av förlossning
vid > eller = 41v graviditet jämfört med expektans påverkar den perinatala
mortaliteten, den perinatala morbiditeten eller den maternella morbiditeten
signifikant.
2006:02 ECMO
K
an behandling med mekaniska hjärtpumpar minska mortaliteten hos
patienter med livshotande hjärtsvikt i samband med akut hjärtinfarkt?
Sammanfattande slutsats
I den specificerade patientpopulationen skattas vetenskapliga underlaget enl
SBU:s kriterier till mellan 3 och otillräckligt vetenskapligt underlag för att
kunna ta in den i rutinsjukvård. Tekniken är dock inte ny och på SU finns
mångårig erfarenhet av den och är godkänd för hjärtpatienter med
livshotande hjärtsvikt efter hjärtoperation.
Mini-HTA gruppens bedömning är att utveckling av rutiner och behandling
med mekaniska hjärtpumpar i den specificerade patientpopulation bör
fortsätta. Förslagsvis inom ramen för studie och där annan typ av mekanisk
hjärtpump kan eventuellt övervägas.
50(52)
2006:01 Robotkirurgi vid lokaliserad prostatacancer
Är robotassisterad radikal prostatektomi bättre än konventionell öppen
kirurgi vid lokaliserad prostatacancer avseende 5-årsöverlevnad, radikalitet,
impotens, vårdtid, komplikationsrisk, peroperativ blödning.
Sammanfattande slutsats
Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma om robotkirurgi
är överlägsen konventionell kirurgi vid lokaliserad prostatacancer
51(52)
52(52)