Halmstad utbildar världsmedborgare!

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
HALMSTADS KOMMUN
Förslag till skolorganisation för Barn- och
ungdomsförvaltningen i Halmstad
Halmstad utbildar världsmedborgare!
Barn- och ungdomsförvaltningen
2015-04-17
Föreliggande rapport har utarbetats av projektgruppen för skolorganisationsöversyn 2014.
Projektgruppen har arbetat på uppdrag av förvaltningschefen för barn- och ungdomsförvaltningen i
Halmstad, som i sin tur uppdragits av barn- och ungdomsnämnden.
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
Innehåll
Sammanfattning ......................................................................................................................... 3
1
Inledning............................................................................................................................. 4
1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 4
1.2 Syfte ................................................................................................................................. 4
1.3 Disposition ....................................................................................................................... 4
2 Avstamp i visionen .................................................................................................................. 5
2.1 Halmstads tre hjärtan ........................................................................................................ 5
2.2 Halmstad utbildar världsmedborgare! .............................................................................. 5
2.3 Integrationsperspektivet ................................................................................................... 6
2.4 Kvalitetskriterier för en ny skolorganisation .................................................................... 8
3 Demografiska förutsättningar ................................................................................................ 13
3.1 Inledning......................................................................................................................... 13
3.2 Utvecklingen enligt OPUS november 2014 ................................................................... 15
3.3 Behoven i förskolan i sammanfattning........................................................................... 16
3.4 Behoven i grundskolan i sammanfattning ...................................................................... 17
3.5 Tillväxten sker huvudsakligen i centrum ....................................................................... 18
4 Förslag till ny skolorganisation ............................................................................................. 20
4.1 Inledning......................................................................................................................... 20
4.2 Skolområde Centrum...................................................................................................... 20
4.3 Skolområde Norr ............................................................................................................ 26
4.4 Skolområde Söder .......................................................................................................... 30
4.5 Redan beslutade åtgärder (Planeringsdirektiv 2015-2017) samt akuta åtgärder ............ 33
5
Ekonomisk konsekvensanalys .......................................................................................... 35
5.1 Vikten av långsiktig planering ....................................................................................... 35
5.2 Ekonomiska konsekvenser för Barn- och ungdomsförvaltningen ................................. 36
1
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
Tabellförteckning
TABELL 3: ANTAL ELEVER I VÅRA SKOLOR ......................................................................................................................... 10
TABELL 4: ANTAL ELEVER PER SKOLENHET OCH SKOLOMRÅDE............................................................................................... 14
TABELL 5: PROGNOS OPUS NOVEMBER 2014 – UTVECKLINGEN AV ANTAL BARN OCH ELEVER ................................................... 15
TABELL 6: ÖKNING AV ANTALET BARN OCH ELEVER I FRAM TILL 2035 .................................................................................... 15
TABELL 7: ÖKNING AV BARNANTAL ENLIGT OPUS NOV. 2014 ............................................................................................. 16
Figurförteckning
FIGUR 1: ANDEL (%) ELEVER SOM ÄR BEHÖRIGA TILL YRKESPROGRAMMEN FÖR OLIKA KOMBINATIONER AV ELEVERS HÄRKOMST OCH
FÖRÄLDRARS UTBILDNINGSNIVÅ, LÄSÅRET 2011/12. SKOLVERKETS LÄGESBEDÖMNING 2013, S. 33. .................................. 7
FIGUR 2: ANTAL AVDELNINGAR PER FÖRSKOLA .................................................................................................................... 9
FIGUR 3: KARTBILD ÖVER HALMSTAD MED SKOLOMRÅDEN.................................................................................................. 13
FIGUR 4: ANTAL BARN FÖDDA 2008-2013 SAMT PROGNOS ANTAL FÖDDA BARN 2014-2017 .................................................. 18
FIGUR 5: PROGNOS AV ELEVTILLVÄXTEN I GRUNDSKOLAN FRAM TILL 2030 I ETT SKOLOMRÅDESPERSPEKTIV .................................. 19
2
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
Sammanfattning
Kontentan av föreliggande organisationsöversyn är att Halmstad kommun är i behov av en långsiktig
planering kopplat till lokalförsörjningsfrågan för barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter.
Denna rapport syftar till att lägga just grunden till en sådan långsiktighet. Därtill finns det även ett
antal akuta frågor som behöver lösas och de lyfts även fram i rapporten.
Halmstad växer, vilket ställer stora krav på nybyggnation inom både förskola och skola. Särskilt
markant är behovet av nybyggnation i centrum, ett behov som dessutom i vissa delar är akut i ett
tidsperspektiv. Redan till läsåret 2016/17 behövs nya elevplatser inom Furulund. Även inom Nygård,
Slottsjord/Brunnsåker och Kärleken måste platsbristen åtgärdas inom en snar framtid. Detsamma
gäller för Andersbergsskolan inom Skolområde Söder.
• Förslagen som presenteras i rapporten bygger för det första på prognoser kring den
demografiska utvecklingen i Halmstad. I det demografiska perspektivet handlar det om att
säkerställa att vi faktiskt har tillräckligt med lokaler i förskolan och skolan till våra barn
och elever i ett expanderande Halmstad.
• Den andra aspekten som förslagen i rapporten baseras på är ett fokus på kvalitet. Det gäller
inte bara att skapa tillräckligt med lokalutrymme. Lokalernas beskaffenhet ska vara av
sådan kvalitet att de utgör en god lärmiljö för barnen samt även en god arbetsmiljö för våra
anställda. Utöver nybyggnationer på grund av platsbrist föreslås i denna rapport därför
också ett antal om- och utbyggnationer utifrån de kvalitetskriterier som uppställs i
rapporten. Flera av våra verksamheter är i stort behov av underhåll och renovering.
• En tredje aspekt i rapporten är den kommunala visionen att vara en kunskapsstad samt
barn- och ungdomsförvaltningens vision om att utbilda världsmedborgare. I detta ligger en
humanistisk värdegrund förborgad, en värdegrund som grundar sig på alla människors lika
värde och en ömsesidig respekt. I detta sammanhang har integrationsperspektivet en viktig
plats, inte minst i ett skede då Skolverket kan konstatera att den svenska skolan är på väg
att bli allt mer segregerad. När vi nu lägger förslag kring en framtida skolorganisation i
Halmstad kommun bör dessa förslag i möjligaste mån verka integrerande.
• Den fjärde och sista aspekten för rapportens uppbyggnad är hänsynen till de nationella
styrdokumenten och framför allt då skollagen, som bland annat lyfter fram lika tillgång
till utbildning som en rättighet, en utbildning som därtill ska vara likvärdig. Kärnan
är: ”I all utbildning som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt.”
3
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
1
Inledning
1.1 Bakgrund
Barn- och ungdomsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att utarbeta förslag om hur
organisation av förskolor och skolor samt ledning och administration kan anpassas till mål och
bestämmelser i skollagen och läroplanerna för förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och
särskola. Förslagen ska också utgå ifrån kommunens vision och mål. Förslagen ska innehålla
alternativa lösningar för förändrad organisation.
1.2 Syfte
Syftet med organisationsöversynen är att anpassa och optimera organisationen efter bestämmelser i
skollagen och läroplanen för alla BUF:s verksamheter inom ramen för en resurseffektiv organisation.
Syftet är vidare att skapa förutsättningar för en god aktörsberedskap/framförhållning – både för
tjänstemän och för politiken – genom en långsiktig planering med sikte på 2030.
Organisationsförslagen som arbetas fram ska stödja 1-16-årsperspektivet med fokus på en strukturerad
samverkanskultur mellan förskola och grundskola inklusive fritidshemsverksamheten. Förskolan och
skolan har i grunden samma uppdrag och bedriver en verksamhet som förutsätter varandra. 1-16årsperspektivet är därför en given utgångspunkt i det förslag till ny skolorganisation som presenteras
här.
1.3 Disposition
Kapitel 1. Rapporten inleds med en kort bakgrundsbeskrivning gällande Barn- och
ungdomsförvaltningens uppdrag att utarbeta förslag om ny skolorganisation med
framtidsfokus till 2030. Inledningen rymmer vidare en beskrivning av syfte och mål med
föreliggande förslag till organisationsöversyn.
Kapitel 2. Rapporten tar avstamp i skolväsendets värdegrundsuppdrag och utifrån detta
formuleras sedan ett antal kvalitetskriterier, som ligger till grund för förslagen till ny
skolorganisation. Detta ska kopplas till frågan: vad vill vi uppnå med Halmstads förskolor och
skolor i ett långsiktigt utvecklingsperspektiv?
Kapitel 3. I detta kapitel presenteras de demografiska förutsättningar i nuläge och i framåtblick
mot 2030.
Kapitel 4. Presentation av organisationsförslag.
Kapitel 5. Ekonomisk konsekvensanalys.
4
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
2 Avstamp i visionen
2.1 Halmstads tre hjärtan
”Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill att Halmstad ska
upplevas av alla som bor här och av besökare. Halmstads vision består liksom kommunens vapen av
tre hjärtan. De tre hjärtana bygger tillsammans visionen för Halmstads kommuns utveckling.
Hemstaden: Vi är en kommun där människor möts – med trygghet, respekt och kärlek.
Kunskapsstaden: Vi är en kommun där människor växer och utvecklas – genom livslångt lärande och
kreativitet, företagsamhet och innovativt tänkande.
Upplevelsestaden: Vi har en atmosfär som ger livslust – genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet.
Värdegrunden: Vår vision om Halmstad bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha
möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna.
I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla
som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och
skyldigheter.
Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”1
2.2 Halmstad utbildar världsmedborgare!
Skolväsendets uppdrag definieras av skollagen samt av respektive verksamhets läroplan.
Skolväsendets uppdrag är tudelat och inriktat mot 1) värdegrundsuppdraget, och 2)
kunskapsuppdraget. De förslag till skolorganisation som presenteras i denna rapport syftar till att
stimulera så väl värdegrundsuppdraget som kunskapsuppdraget.
Enligt skollagen ska skolväsendet ”främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en
livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på”.2
Det sistnämnda är lika viktigt som kunskapsuppdraget och en förutsättning för att vunnen kunskap ska
förvaltas på ett ansvarsfullt sätt. Föreliggande organisationsöversyn tar därför sin utgångspunkt i
värdegrundsuppdraget.
1
http://intranet.halmstad.se/reglerochstyrning/malvisionochvardegrund.4.51348072134655d5221800030169.html
(2015-02-08)
2
Skollagen 2010:800, kap. 1, 4 §.
5
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
I detta vårt avstamp ligger vi nära kärnvärdena i de nationella styrdokumenten. Förskolans
respektive grundskolans läroplan bygger vidare på den humanistiska värdegrund som initieras i
skollagen: ”Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg
om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter
ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten.”3
Halmstad utbildar världsmedborgare i en förskola och skola som ger varje individ möjlighet att bli
sitt bästa jag. I detta ligger en vision om ett samhälle som bygger på ömsesidighet – ömsesidig
förståelse, ömsesidig respekt och ömsesidig medmänsklighet. I detta samhälle har skolväsendet en
central funktion.
Skollagen lyfter fram lika tillgång till utbildning som en rättighet, en utbildning som därtill ska vara
likvärdig. Oavsett geografisk hemvist och socio-ekonomiska förhållanden har varje barn/elev rätt till
en högkvalitativ utbildning.4 Det inbegriper huvudmannens ansvar att anställa förskolechefer och
rektorer ”som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt”.5 Vidare ansvarar huvudmannen
för att i ”undervisning använda lärare eller förskollärare som har en utbildning som är avsedd för den
undervisning som läraren eller förskolläraren ska bedriva”.6 Det finns därtill ett skollagstadgat krav på
en elevhälsa för eleverna i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan: ”Elevhälsan ska omfatta
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.”7 Elever i grundskolan och
grundsärskolan ska också ha tillgång till studie- och yrkesvägshandledning som tillgodoser elevernas
behov ”inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet”.8 Kontentan är: ”I all utbildning som
rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt.”9
2.3 Integrationsperspektivet
Integrationsperspektivet står i nära relation till skolväsendets värdegrundsuppdrag. Förskolan har som
mål att sträva efter att varje barn utvecklar en ”förståelse för att alla människor har lika värde
oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
sexuell läggning eller funktionsnedsättning”.10 Liknande formuleringar återfinns i grundskolans
läroplan, som bland annat framhåller som mål att varje elev ”kan leva sig in i och förstå andra
människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen”.11
Det paradoxala i relation till ovan nämnda mål är att det svenska skolväsendet blir allt mer
segregerat, något som belysts av Skolverket i forskningsrapporten Vad påverkar resultaten i svensk
grundskola?
3
Läroplan för förskolan Lpfö 98. Reviderad 2010, s.4. Se även Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmen 2011, s. 7ff.
4
Skollagen 2010:800, kap. 1, 8-9 §§.
5
Skollagen 2010:800, kap. 2, 11 §.
6
Skollagen 2010:800, kap 2, 13 §.
7
Skollagen 2010:800, kap. 2, 25 §.
8
Skollagen 2010:800, kap. 2, 29 §.
9
Skollagen 2010:800, kap. 1, 10 §.
10
Läroplan för förskolan Lpfö 98. Reviderad 2010, s 8.
11
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen 2011, s. 12.
6
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
”Forskningen är i stort sett enig om att skolornas elevsammansättning har blivit alltmer
homogen och att skillnaderna mellan skolor och mellan olika elevgrupper när det gäller
elevernas resultat har blivit större.”12
Svenska skolan tenderar, enligt Skolverket, att bli allt mer homogena i sin elevsammansättning
samtidigt som föräldrarnas utbildningsnivå har stor betydelse för elevernas resultat. Även PISAresultaten 2012 visar att elevernas socioekonomiska bakgrund är en viktig förklaringsfaktor till
studieresultaten.13
Enligt Skolverket har elever med utländsk bakgrund som är födda i Sverige ett något lägre
betygsresultat än elever med svensk bakgrund – även om skillnaderna minskat under perioden 1998–
2011. Däremot har betydelsen av att vara utlandsfödd ökat. Dessutom har föräldrarnas utbildningsnivå
mycket stor betydelse. Diagrammet nedan visar att lägst andel behöriga till gymnasiets yrkesprogram
finns bland gruppen elever som invandrat efter ordinarie skolstart, och som har lågutbildade föräldrar
(se tabell 1).14
Figur 1: Andel (%) elever som är behöriga till yrkesprogrammen för olika kombinationer av elevers härkomst och föräldrars
utbildningsnivå, läsåret 2011/12. Skolverkets lägesbedömning 2013, s. 33.
Även Halmstad kommun och, som en del därav, Barn- och ungdomsförvaltningen har en utmaning i
att bryta utvecklingen mot en ökad segregation inom skolväsendet. Integration är inte en
12
Skolverket, Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?(2009), s. 18.
Skolverket, PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap (2013), s. 25.
14
Skolverket: Skolverkets lägesbedömning 2013, s. 33.
13
7
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
invandringsfråga, det är en samhällsfråga. Integration fordrar möten och möten behöver mötesplatser.
Vår målsättning är att skolväsendet i Halmstad kommun ska vara en mötesplats för mångfalden. Syftet
är, i enlighet med vad den tidigare citerade läroplanen förespråkar, att bereda våra barn möjligheten att
”leva sig in i och förstå andra människors situation” och att våra barn därtill ”utvecklar en vilja att
handla också med deras bästa för ögonen.”
I rätten till en likvärdig utbildning ligger även ett för skolväsendet kompensatoriskt uppdrag.
Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att – till exempel genom en resursfördelningsmodell som är
anpassad efter socio-ekonomiska förutsättningar – verka för att alla elever når sin fulla potential.
2.4 Kvalitetskriterier för en ny skolorganisation
2.4.1 Kvalitetskriterierna i punktform
Följande kvalitetskriterier bedöms vara eftersträvansvärda:
• Enheter som till sin storlek gynnar pedagogiska lärmiljöer för barn/elever samt också för våra
pedagoger.
• Stadieindelning som ligger i fas med de nationella styrdokumenten, F-3, 4-9, F-9, F-6.
• Fysiska miljöer som är anpassade efter verksamhetens behov och som stimulerar lärandet i
förskola och skola.
• En organisation som är flexibel och som har kapacitetet att följa med i en föränderlig omvärld.
• En förskola och skola i Halmstad som bejakar mångfaldsperspektivet (Halmstad utbildar
världsmedborgare).
• Lokaler med god arbetsmiljö som uppfyller krav på bland annat ventilation och ytor.
2.4.2 Enheter som till sin storlek gynnar pedagogiska lärmiljöer
Förskola
Barn- och ungdomsförvaltningen förordar förskolor som består av minst fyra avdelningar.
Fleravdelningsförskolor möjliggör flexibla lärmiljöer för barnen, underlättar planeringen och driften av
verksamheten för förskolechefer och medarbetare och skapar därigenom förutsättningar för att
intentionerna i läroplanen efterlevs. I en mer omfattande lärmiljö med fler förskollärare i huset skapas
bättre möjligheter för förskolechefen att erbjuda planeringstid i förskolan, vilket är en förutsättning för
att kunna bedriva ett pedagogiskt utvecklingsarbete. Större enheter skapar även samordningsfördelar
kopplat till personalförsörjning, inklusive vikarieförsörjning. Dessa enheter blir mindre sårbara genom
att man till exempel kan täcka upp för varandra vid eventuell frånvaro.
Det finns en framtagen modellförskola i Halmstad kommun, beslutad i BUN 2009-02-23, med fyra
avdelningar (Kärleken, Gullbrandstorp). Denna modellförskola bör förslagsvis användas som riktvärde
vid byggnation av nya förskolor. Detta riktvärde behöver dock användas med pragmatism, då förskolor
utanför tätbebyggt område inte alltid har demografiska förutsättningar att driva en förskola med fyra
avdelningar. I dessa fall förordas förskolor om tre avdelningar och i sista hand 1-2avdelningsförskolor.
8
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
Nya förskolor som byggs enligt framtagen modell kan även användas för skolans yngre åldrar. Det
är därför en fördel om vissa nya förskolor kan placeras i direkt anslutning till skola för ytterligare
möjlighet till flexibilitet i lokalanvändningen på sikt. De närmaste åren är dock båda verksamheterna i
behov av kraftiga utbyggnader.
Figur 2: Antal avdelningar per förskola
Ytterligare en dimension kopplat till avdelningsproblematiken utgörs av de förskolor som inom sig
verkar i flera separata hus. Till namnet utgör dessa en enhet, men i praktiken försvåras samverkan
mellan olika avdelningar genom att man inte kan förflytta sig mellan dem inomhus (det är inte
distansen mellan husen som nödvändigtvis är avgörande utan bara det faktum barnen måste kläs på
och av). Vi vill därför i vår framtida organisation eftersträva sockavstånd mellan de avdelningar som
ingår i en och samma förskola. Man ska med andra ord kunna röra sig mellan avdelningar utan att
behöva ta på sig skor och ytterkläder.
Grundskola
Barn- och ungdomsförvaltningen vill eftersträva skolenheter som inte har under 100 elever för att fullt
ut kunna efterleva intentionerna i läroplan och skollag. Argumenten för en nedre gräns på 100 elever
är:
•
Små enheter har svårare att rekrytera behöriga pedagoger till verksamheten. Tjänsterna på
mindre enheter blir ofta så små att en lärare måste dela sin tid på två enheter. Det gör dessa
9
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
•
•
•
•
•
tjänster mindre attraktiva att söka. I förlängningen hotas kvaliteten på de mindre enheterna och
det blir svårare att upprätthålla en likvärdig skola i hela Halmstad.
Större enheter underlättar även i övrigt för personalförsörjningen inom förvaltningen, och
stödjer rektors uppdrag att leda och fördela arbetet på skolan. Dessutom underlättar större
enheter vikarieförsörjningen, vilket skapar en högre kostnadseffektivitet.
Små enheter har svårare att leva upp kraven i skollagen med hänsyn till elevhälsa
(skolsköterska, kurator, specialpedagog mfl), studie- och yrkesvägledning samt skolbibliotek.
Tjänstgöringsgraden för dessa personalkategorier blir ofta så liten att personalen måste dela sin
tid på två och ibland även tre enheter. Det gör att dessa tjänster inte blir attraktiva att söka.
Dessutom saknas ofta olika typer av speciallokaler på mindre enheter, vilket gör att elever och
lärare måste resa mellan olika skolor för att kunna bedriva undervisning. Större enheter kan
erbjuda eleverna rätt utrustning/material och speciallokaler, vilket innebär att varken elever
eller personal behöver flyttas mellan olika skolor.
Större enheter ger ekonomiska förutsättningar att genomföra en resurseffektiv, flexibel och
likvärdig verksamhet med behöriga lärare, där möjligheter också finns att säkerställa elevers
rätt till särskilt stöd. Små enheter är dyra i drift och med en snäv budgetram så räcker det att en
liten skola behöver möta upp 1-2 elever med särskilda behov för att budgeten ska överskridas.
Skolan ska ha tillräckligt med lärare och övrig personal för att i arbetslag kunna fokusera på
elevernas kunskapsutveckling. Arbetslagsarbetet möjliggör kreativ samverkan baserad på
vetenskaplig grund i syfte att tillgodose alla elevers förutsättningar till god måluppfyllelse.
Tabell 1: Antal elever i våra skolor
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
Vi har idag i snitt 254 elever per skola. Sex skolor har färre än 100 elever. 19 skolor har färre än 250
elever och 15 skolor har 251 elever och fler.
2.4.3 Stadieindelning som ligger i fas med de nationella styrdokumenten.
Förskola
I Läroplan för förskolan (Lpfö98) läggs ett förstärkt fokus på lärandet i förskolan. Utifrån detta fokus
förordar Barn- och ungdomsförvaltningen en stadieindelad förskola med yngreårsavdelningar (1-3 år)
och äldreårsavdelningar (3-5 år). Traditionella 1-5-årsavdelningar gagnar inte lärandet, då
förutsättningarna för en ettåring och en femåring skiljer sig kraftigt åt. Det riktvärde som förordas av
Barn- och ungdomsförvaltningen behöver dock användas med pragmatism, då förskolor utanför
tätbebyggt område inte alltid har demografiska förutsättningar att driva en förskola under förordade
premisser.
Grundskola
Beträffande stadieindelningar på grundskolan tar Barn- och ungdomsförvaltningen bara ställning mot
två stadieindelningar och det är F-5 samt 6-9. Skolor med åk 6-9 innebär svårigheter vid överlämning
från F-5 skolor då dessa elever ofta kommer från flera små skolor vilket medför flera
överlämningskonferenser med olika lärare involverade. Enligt skollagen ska betyg sättas från
höstterminen i åk. 6 baserade på kunskapskraven för denna årskurs. Lärare i åk. 6 ska vid
betygssättning utgå från kunskaper eleverna inhämtat från och med åk. 1. Uppföljning av
kunskapsresultat bakåt i tiden försvåras, då det inte finns en naturlig kontakt med tidigare lärare i en 69 skola. Utifrån en nationell utveckling mot stadieindelade timplaner (1-3, 4-6, 7-9) samt utifrån det
faktum att betyg ska sättas i åk. 6 så bedöms F-5- och 6-9-skolor inte som ändamålsenliga. Övriga
stadieindelningar (F-3, F-6, F-9, 4-9, 7-9) möter enligt Barn- och ungdomsförvaltningen inget hinder.
Stadieindelningarna behöver emellertid också kopplas till lämpligt elevantal på en skola, där Barn- och
ungdomsförvaltningen, som tidigare nämnts, inte förordar skolor som har färre än 100 elever.
2.4.4 Konsekvenser av kvalitetskriterierna
Förskola
Barn- och ungdomsförvaltningen förordar att förskoleverksamheten i huvudsak organiseras i enlighet
med den modellförskolla som framarbetats i Halmstad kommun och som beslutats i Barn- och
ungdomsnämnden 2009-02-23 (fyra avdelningar, t.ex. Kärleken, Gullbrandstorp). Dock måste hänsyn
tas till nuläget. Vi har en stor andel av våra verksamheter som har färre än fyra avdelningar, och det är
inte rimligt att förvänta sig att vi kan organisera om alla förskolor som har färre än fyra avdelningar.
Däremot är det rimligt att resonera kring de förskolor som har färre än tre avdelningar med hänsyn till
de kvalitetskriterier som lyfts fram.
Vidare sitter vi idag med ett antal lokaler som inte är ändamålsenliga och som av den anledningen
bör lämnas. Det gäller i första hand lägenhetsförskolorna på Andersberg. Ytterligare ett dilemma inom
förskolan utgörs av de tillfälliga lösningarna (paviljonger), som tenderar att bli permanenta. Vidare har
flera av 70-talsförskolorna större eller mindre konstruktionsfel enligt Fastighetskontorets bedömning.
11
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
Grundskola
En konsekvens av kvalitetskriterierna är att nuvarande F-5 och 6-9 skolor behöver modifieras.
Följande verksamheter är i nuläget F-5-skolor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nyhemsskolan (C)
Haverdals byskola (N)
Kvibilleskolan (N)
Lyngåkraskolan (N)
Frösakullskolan (N)
Hovgårdsskolan (N)
Bäckagårdsskolan (N)
Jutarumsskolan (N)
Andersbergsskolan (S)
Snöstorpsskolan (S)
Vi har idag bara en renodlad 6-9-skola och det är Söndrumsskolan (N). Beträffande små skolor,
fortfarande med hänsyn till kvalitetskriterierna, har följande verksamheter färre än 100 elever:
Under 100 elever
• Frennarps byskola (C)
• Holms skola (C)
• Kvibilleskolan (N)
• Steningeskolan (N)
• Slättåkraskolan (N)
• Skavbökeskolan (N)
12
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
3 Demografiska förutsättningar
3.1 Inledning
Barn- och ungdomsnämnden svarar för verksamheterna förskola, grundskola, skolbarnomsorg,
särskola, Kulturskola, KomTek (kommunal teknikskola) och Kärnhuset (resurscentrum).
Verksamheten är indelad i tre skolområden som är uppdelade i ett antal verksamhetsområden med
rektorer/förskolechefer som leder verksamheten. Skolområdena leds av en skolområdeschef. Totalt
inom Barn- och ungdomsförvaltningen finns det in nuläget 86 förskolor och 36 grundskolor.
Figur 3: Kartbild över Halmstad med skolområden
I Skolområde Centrum ingår centrala Halmstad, Frennarp, Furet, Holm, Kärleken, Linehed, Nyhem,
och Östergård. I Skolområde Norr ingår Getinge, Gullbrandstorp, Frösakull Harplinge, Haverdal,
Kvibille, Oskarström (inklusive Slättåkra, Skavböke), Steninge, Söndrum, och Åled. I Skolområde
13
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
Söder ingår Andersberg, Fyllinge, Snöstorp (inklusive Simlångsdalen), Trönninge (inklusive
Eldsberga) samt Vallås.
I skolan ser den nuvarande fördelningen av eleverna ut enligt tabellen nedan:
Tabell 2: Antal elever per skolenhet och skolområde
Centrums 10 skolor har i nuläget 33 % av eleverna, Norrs 17 skolor har 40 % av eleverna och Söders 7
skolor har 27 % av eleverna. Vi har idag i snitt 254 elever per skola varav sex skolor har färre än 100
elever.
14
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
3.2 Utvecklingen enligt OPUS november 2014
Tabell 3: Prognos OPUS november 2014 – utvecklingen av det totala antalet barn och elever fram till 2035
Tabell 4: Prognos OPUS november 2014 – ökning av antalet barn och elever fram till 2035
Antalet barn i både förskola och skola fortsätter växa kraftigt, vilket kommer att ställa höga krav på
långsiktigt planering av om- nybyggnationer i förskola och skola. Nedan följer en sammanfattning av
behoven i förskolan respektive skolan.
15
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
3.3 Behoven i förskolan i sammanfattning
Enligt OPUS i november 2014 kommer behovet av förskoleplatser att öka med ca 340 barn, 325
platser till och med år 2018 i jämförelse med år 2015 och med 95 % av barnen inskrivna. Den största
delen av behovet av nya platser är i centrala Halmstad. Därutöver tillkommer behov av omsorg för
nyanlända barn som inte finns med i kommunens prognos (OPUS).
I budget 2016-2017 finns anslag för ca 525 platser varav 210 i paviljonger, det vill säga 315 platser
i platsbyggda förskolor. I förhållande till prognosen totalt sett behöver inte anslagen för paviljonger
utnyttjas fullt ut. Samtidigt är det oklart om de avdelningar som ska vara platsbyggda och klara under
2017 verkligen hinner bli färdiga, då detaljplaner inte finns klara och att överklaganden kan ske i olika
skeden.
För att minimera behovet av inhyrda paviljonger föreslås så många nya avdelningar som möjligt i
budget 2018. Under 2015 finns 26 avdelningar i inhyrda paviljonger samt ytterligare förskolor med
dålig arbetsmiljö som behöver ersättas. Åren framöver sker en fortsatt kraftig utökning av behovet av
förskoleplatser.
Tabell 5: Ökning av barnantal enligt OPUS nov. 2014
År
Prognos 1-5 år
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2025
2030
5 671
5 715
5 863
6 012
6 181
6 321
6 800
7 060
Ökat
barnantal
jämfört
med 2015
44
192
341
510
650
1 129
1 389
I relation till 2013 ökar antalet barn i åldrarna 1-5 år med 1400 barn fram till år 2025. Med en
beräkningsmodell enligt vilken 95 % av dessa barn skrivs in förskolan ökar behovet av förskoleplatser
med ca 1350 platser. För de här nya barnen behövs, omräknat i avdelningar – med ett snitt på 17,5
barn – ytterligare 77 avdelningar eller 13 förskolor med 6 avdelningar. Därutöver tillkommer platser
för redan inskrivna barn där kraven på lokaler inte uppfylls. En del platser har tillkommit under 2014
men är nästan helt i inhyrda paviljonger.
Det är inte bara ett ökande barnantal som påverkar platsbehovet. Vi har idag många fler barn
inskrivna i våra förskolor än vad kraven på ytor och ventilation medger. Utredningen om en
”halmstadlinje” kommer att klargöra behovet av förändringar i lokalerna. I dagsläget kan barn- och
16
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
ungdomsförvaltningen, med hänsyn till ovanstående, inte ange hur många förskolor som är berörda av
förändringar för att nå den kvalitet och gruppstorlek som Halmstads kommun beslutar om, samt vad
lagar och förordningar föreskriver. Utredningen om en ”halmstadlinje” ska klargöra vilka åtgärder som
behöver vidtas samt vilka investeringsbehov som finns. Detta är faktorer som måste finnas med i
planeringsdirektiven under flera år från 2016 och framåt.
Det finns vidare ett antal förskolor som av fastighetskontoret har konstaterade konstruktionsfel som
behöver åtgärdas. Detta blir ytterligare en faktor i den sammanlagda avvägningen av åtgärder i
nuvarande förskolor.
Behoven i förskolan har även behandlats i en PwC-rapport, som beställts av kommunchef Fredrik
Geijer. Rapporten färdigställdes i juni 2014 och i den drogs följande slutsats:
Det finns ett omedelbart och fortsatt behov av nya förskoleplatser i kommunen. Behovet ser olika ut
mellan olika områden. Centrum fortsätter växa och under perioden 2013-2018 kommer ca 500 platser att
behövas. Däremot finns ett kommande platsöverskott inom Söder, samt både överskott och underskott
inom Norr. Prognosen på längre sikt visar ett behov av ytterligare förskoleplatser och vi anser att
kommunen redan nu bör planera och bygga in kapacitet för ett ökat behov även efter planeringsperioden i
vissa områden. Med hänsyn till tidsåtgång för plan- och bygglovsprocessen, investeringsäskanden,
byggprocessen och kommunens långsiktiga finansiella ekonomi är ett treårsperspektiv i underlagen i vår
mening för kort. Planeringshorisonten för lokalbehov bör vara på minst 10 år. God framförhållning
möjliggör att förändringar i platsbehov kan tillgodoses i tid genom utökning eller avveckling av platser,
liksom mer ekonomiskt hållbara lösningar.
PwC förordar en långsiktig planering (minst 10 år) och att kommunen redan nu planerar och bygger
utifrån ett prognosticerat utökat behov av förskoleplatser. PWC anser att platsbehovet bör redovisas på
områdesnivå och inte på totalnivå för kommunen. Kommunnivån tenderar att bli missvisande. Om det
finns fler platser än barn på ett område, medan situationen är den motsatta i ett annat område, så kan
dessa faktorer ta ut varandra på kommunnivån, men det löser inte problemet på områdesnivån.15
3.4 Behoven i grundskolan i sammanfattning
I relation till 2013 ökar antalet barn i åldrarna 6-15 år med 2760 barn fram till 2025. Behovet av nya
elevplatser i grundskolan ökar med motsvarande siffra. Det är lika med fem skolor med 500-600 elever
per ny enhet. Blickar vi sedan framåt till 2030 sker en ytterligare markant ökning enligt prognosen.
15
Åtgärder med anledning av PwC-rapporten pågår och leds av chefsgruppen för Samhällsbyggnad.
17
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
Prioriteringsordning av skolor i ett tidsperspektiv kan inte göras förrän det finns beslut om vilken
skolorganisation som ska gälla. Helt klart är dock att Centrum behöver fler elevplatser till läsåret
2016/17 inom Furulund. Tätt efter det kommer behov inom Nygård samt även Slottsjord/Brunnsåker
och Kärleken.
3.5 Tillväxten sker huvudsakligen i centrum
Skolområde Centrum ser en markant ökning av yngre barn medan de andra skolområdena haft ett
något minskat födelsetal. Födelsetalet inom Centrum kommer att fortsätta öka enligt prognosen. Med
en ökning i födelsetalet samtidigt som ett litet antal lämnar förskolan uppstår ett kraftigt ökat behov av
förskoleplatser.
600
500
400
300
200
100
Centrum
Norr
Söder
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Figur 4: Antal barn födda 2008-2013 samt prognos antal födda barn 2014-2017
18
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
Även elevantalet i grundskolan ökar, inte minst i det längre perspektivet då dagens expansion inom
förskolan så småningom når grundskoleverksamheten.
6000
5000
4000
2015
3000
2020
2030
2000
1000
0
Centrum
Norr
Söder
Figur 5: Prognos av elevtillväxten i grundskolan fram till 2030 i ett skolområdesperspektiv
I grundskolan har antalet äldre elever passerat den lägsta punkten 2013 och antalet äldre elever ökar nu
successivt. I de yngre skolåldrarna ökar elevantalet kraftigt och fler barn är inskrivna i
skolbarnsomsorg. Också beträffande grundskolan sker tillväxten huvudsakligen inom Skolområde
Centrum.
19
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
4 Förslag till ny skolorganisation
4.1 Inledning
Skolområde Centrum är det skolområde som expanderar kraftigast och som följaktligen är i störst
behov av organisatoriska anpassningar i form av ny- och utbyggnationer. Skolområde Centrum består i
nuläget av 28 förskolor och 11 grundskolor.
Skolområde Norr är det största skolområdet både i geografiskt hänseende och sett till antalet
enheter. Skolområde Norr består av 33 förskolor och 18 grundskolor. Den främsta utmaningen i Norr
utgörs inte i första hand av expansion, utan handlar mer om att anpassa områdets enheter till de
kvalitetskriterier som satts upp i föreliggande rapport i syfte att optimera verksamheterna inför
framtiden.
Skolområde Söder består i nuläget av 24 förskolor och 7 grundskolor. Skolområde Söder är det
område som utifrån uppsatta kvalitetskriterier och demografiska förutsättningar fordrar minst
organisatoriska anpassningar inför planeringen av en framtida skolorganisation.
Nedan lämnar barn- och ungdomsförvaltningen förslag på hur våra verksamheter ska kunna
optimeras.
4.2 Skolområde Centrum
4.2.1
Verksamhetsområde Holm/Kärleken (Holm, Kärleken, Sofieberg, Stenstorp)
Ny F-9-skola på Kärleken (omkring 750 elever)
Ersätter förslagsvis gamla Stenstorpsskolan, Sofiebergsskolan och Holms skola. Kärleken är ett av
Halmstads mest expanderande områden och särskilt attraktivt för barnfamiljer. En ny skola skulle
ligga i linje med utvecklingen för området Kärleken/Holm. Stenstorpsskolan har dokumenterade
svagheter i byggnaden med drag från yttervägg, bristande värmesystem, fuktproblematik,
avloppsproblematik, dålig akustik, få grupprum, otillräcklig matsal, flera paviljongbyggnader. Holms
skola har för få toaletter, ingen elevhälsa, inget vilrum, inga lärararbetsplatser, fukt i matsalen (måste
rivas och byggas om), dålig utemiljö, få mötesrum, för få elever, lokalerna inte anpassade för att
rymma tre olika verksamheter i form av förskola, fritidshem och skola. Det saknas specialsalar.
Alternativ till avveckling av Holms skola är ombyggnation till förskola.
• Konsekvensen av att inte genomföra nämnda förslag är att eleverna inte kommer att få plats i
befintliga verksamheter, vilket i sin tur kommer att kräva fler kortsiktiga lösningar i form av
till exempel ytterligare paviljonger. På lång sikt, med ytterligare tillväxt på Kärleken, kommer
ytterligare förskolor och skolor att behövas i relation till det som föreslagits här.
• Hög prioritet både ur ett tidsperspektiv (platsbrist) och med hänsyn till kvalitetskriterier.
20
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
Holms skola görs fullt ut om till förskola
Nuvarande Holms skola byggs om till förskola. Holms skola flyttar till föreslagen nyproducerad F-9skola på Kärleken/Holm. Nuvarande Holms skola och förskola har inte ändamålsenliga lokaler. Alla
rum inom förskolans del är genomgångsrum, det finns ingen möjlighet för barnen att vara i mindre
grupperingar, ingen möjlighet till höj- och sänkbara skötbord, det finns inga personalutrymmen.
•
•
Konsekvensen av att inte bygga om Holms skola till förskola är att nya platser istället måste
skapas på Kärleken. Fördelen med att avveckla Holms skollokaler är att vi kan skapa
samordningsvinster i större enheter på Kärleken. Om vi behåller Holm som skola får vi en
lärmiljö som är så liten att det blir svårt att fullt ut bedriva en professionell verksamhet kopplat
till kvalitetskriterierna.
Hög prioritet både ur ett tidsperspektiv (platsbrist) och med hänsyn till kvalitetskriterier.
Sofiebergsskolan byggs om till förskola
Härigenom kan Stenstorps förskola (paviljong som inte är anpassad efter förskolans behov) och tre
enavdelningsförskolor (Trädets förskola med tre fristående hus med begränsade möjligheter till
samverkan och bristande ventilation) avvecklas. Ombyggnationen måste föregås av en ny F-9-skola på
Kärleken och den skolan måste stå färdigbyggd först. Alternativ till ombyggnation av
Sofiebergsskolan är att bygga en helt ny förskola i området, som ersätter ovan nämnda förskolor samt
eventuellt förskola i Holm.
• Konsekvensen av att inte bygga om Sofibergsskolan till förskola är att vi måste bygga nya
förskolor på annat håll, som kan möta tillväxten samt ersätta de lokaler som förslagsvis
avvecklas utifrån uppsatta kvalitetskriterer. Avvecklingen av Stenstorps förskola måste föregås
av att Sofiebergsskolan kan byggas om till förskola, vilket i sin tur hänger samman med att en
ny skola måste byggas på Kärleken.
• Medelhög till hög prioritet utifrån främst kvalitetskriterierna.
4.2.2
Verksamhetsområde Furulund (Frennarp, Furulund)
Furulundsskolan byggs ut till tre paralleller för upp till 750 elever
En ny del till 7-9-verksamheten byggs till. Även andra delar av skolan kan behöva anpassas till det
ökade elevantalet. Det kan till exempel gälla utrymmen som kök/matsal och specialsalar.
Elevströmmarna anpassas i sammanhanget på följande vis: Furet/Frennarp styrs om till föreslagen ny
skola på Sannarpsområdet. Istället tar Furulundsskolan emot elever från Gamletull och nya lägenheter
på Kemisten 2 samt eventuellt Tullkammarkajen. Förslaget motiveras av den kraftiga tillväxten av
elever i centrala Halmstad och särskilt i Furulunds upptagningsområde. Furulundsskolan är fullbelagd
redan läsåret 14/15 och kan inte ta emot alla elever i sitt upptagningsområde läsåret 16/17. Alternativ
till att bygga ut Furulundsskolan skulle kunna vara att anpassa storleken/upptagningsområdet på
21
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
föreslagen ny 4-9-skola på Sannarpsområdet och i så fall styra om elevströmmarna i ännu högre grad
än vad som föreslagits ovan för att därigenom minska trycket på Furulundsskolan.
• Konsekvensen av att inte bygga ut Furulundsskolan är att elevplatserna i centrum inte räcker
till.
• Hög prioritet utifrån ett tidsperspektiv (platsbrist).
Frennarps förskola renoveras eller byggs om
Gamla delen av Frennarps förskola har omfattande renoveringsbehov (alternativt nyproduktion). På
tomten finns redan enavdelningsförskolan Talldungen och en ny paviljongförskola med två
avdelningar. Vid eventuell nybyggnation av Frennarps förskola skulle verksamheten vinna på att
husen byggs ihop i samverkanssyfte (sockavstånd).
• Konsekvensen av att inte renovera eller bygga om Frennarps förskola är att vi får bedriva
verksamhet i lokaler som inte lever upp till våra kvalitetskriterier.
• Medelhög prioritet kopplat till kvalitetskriterierna.
Nyproduktion av förskola i Furulunds verksamhetsområde
Behovet av förskoleplatser i centrala Halmstad, och specifikt i Furulundsområdet, växer kraftigt
kopplat till mycket stor nybyggnation och inflyttning av barnfamiljer i befintligt bostadsbestånd.
• Konsekvensen av att inte bygga nya förskolor på Furulund är att vi inte kommer att kunna
erbjuda förskoleplatser till de barn vi har i området. Vi kan inte heller hänvisa till närområdena
i dagsläget.
• Hög prioritet i ett tidsperspektiv (platsbrist).
Frennarps byskola byggs om till en tvåparallellig F-3-skola för ca 200 barn
Skolan är idag för liten utifrån uppsatta kvalitetskriterier. Genom att bygga ut Frennarpsskolan skulle
vi kunna avlasta Furulundsskolan, då Furetbarnen kan styras mot Frennarp istället för Furulund. I åk.
4-9 kan Frennarpsbarnen och Furetbarnen gå till vår föreslagna nya skola på Sannarpsområdet. Det
finns redan pengar avsatta till renovering av skolan. Dessa pengar kan istället användas till
utbyggnation.
• Konsekvensen av att inte bygga ut Frennarpsskolan är att trycket ökar på andra enheter, till
exempel Furulundsskolan som redan har en hög belastning.
• Hög prioritet utifrån både tidsperspektivet (platsbrist) och med hänsyn till kvalitetskriterierna.
Ny 4-9-skola på Sannarpsområdet (Arenaskolan) med omkring 750 elever
Utifrån de demografiska förutsättningarna krävs en ny skola i centrum. Vårt förslag är att denna
placeras på Sannarpsområdet utifrån att det kan skapa ett brett upptagningsområde som också skulle
vara gynnsamt i ett integrationsperspektiv. För att ytterligare stärka mångfaldsprägeln på denna skola
vill vi ge skola en attraktiv idrotts- och kulturprofil. Förslagsvis är upptagningsområdet Nyatorp,
Furet/Frennarp, Andersberg och Snöstorp. Gång-/cykelvägar finns redan från Snöstorp, Andersberg
och Furet. Det kan ändå behövas skolskjuts beroende på trafiksituationen. Elevströmmarna är en fråga
att tänka vidare kring i syfte att i möjligaste mån stärka integrationen.
22
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
•
•
Konsekvensen av att inte bygga en ny skola på Sannarpsområdet är att vi måste bygga en ny
skola någon annanstans i centrum för att täcka platsbehovet.
Hög prioritet utifrån tidsperspektivet (platsbrist).
4.2.3 Verksamhetsområde Nissan (Slottsjord, Brunnsåker)
Höjdens förskola är i stort behov av renovering
Utredning av renoveringsbehov pågår. Huset har bland annat brister i dräneringen, arbetsrum saknas.
Helst skulle vi vilja ersätta denna lokal med en modern förskola. Alternativ till avveckling är en
omfattande renovering.
• Konsekvens av inte renovera eller bygga nytt är att vi får bedriva verksamhet i lokaler som inte
lever upp till våra kvalitetskriterier
• Medelhög prioritet med hänsyn till kvalitetskriterierna.
Förändring av elevströmmar till Brunnsåkersskolan måste prioriteras
Brunnsåkersskolan är fullbelagd läsåret 16/17 och kan därmed endast ta emot elever från Slottsjord.
Brunnsåker är en 3-parallellig 4-9-skola som i dagsläget tar emot elever från Frennarp och Slottsjord i
åk. 4 och från Nyhem i åk. 6. Vi föreslår att Nyhemsskolans elever i åk. 4-5 styrs om till
Östergårdsskolan. Det skulle innebära att Östergårdsskolan behöver ta emot färre elever från Snöstorp
och Andersberg, vilket blir möjligt med en ny skola på Sannarpsområdet. Förändringen av
elevströmmar måste genomföras senast läsåret 16/17 för att vi ska klara av elevtrycket på
Brunnsåkersskolan.
• Konsekvensen av att inte styra om elevströmmarna blir att Brunnsåkersskolan inte kan ta emot
elever från närområdet. Utifrån att vi dessutom åter är på väg mot en tydligare stadieindelad
skola fungerar inte nuvarande elevströmmar, där Nyhemsbarnen kommer till Brunnsåker i åk.
6.
• Hög prioritet utifrån ett tidsperspektiv (platsbrist).
Utbyggnation eller nybyggnation kopplat till Slottsjordsskolan eller dess närområde
Läsåret 15/16 blir Slottsjordsskolan 4-parallellig. Vi har under läsåret 14/15 startat förberedelseklasser
för nyanlända på Slottjord och Brunnsåker. På Slottsjord finns det särskola F-3. Bostadsområdet Söder
fortsätter att byggas ut och elever därifrån går på Slottjord och Brunnsåker. Slottjords- och
Brunnsåkersskolan kommer inte ska räcka till framöver, då trycket i centrum ökar ytterligare. Vi ser
två alternativ: utbyggnation eller ny skola.
• Konsekvens av att inte bygga ut eller nyproducera är att det kommer att råda platsbrist i
området.
• Hög prioritet ur ett tidsperspektiv (platsbrist).
4.2.3
Verksamhetsområde Nygård (Linehed, Nyhem, Östergård)
Nyhemsskolan görs om från F-5 till F-3
23
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
Gamla paviljonger/byggnader behöver rivas och ersättas med nybyggnation i anslutning till gamla
huvudbyggnaden. Nuvarande lokaler är utspridda i flera hus och behovet av underhåll är stort. Vidare
sker det en kraftig expansion i området, vilket ger problematiken en särskilt hög prioritet. Skolan
behöver ha kapaciteten att ta emot 500 elever. Alternativt skulle Nyhemsskolan kunna göras om till en
F-6-skola, men då skulle Östergårdsskolan behöva bli en F-9-skola för att kunna ta emot de barn som
därmed inte skulle få plats i F-3 på Nyhem. Vi förordrar därför trots allt att Nyhemsskolan görs om till
en F-3-skola. Därmed slipper man också bygga till ett antal specialsalar på Nyhemsskolan. I det korta
perspektivet kommer vi att behöva ställa ut paviljonger för att täcka platsbehovet.
• Konsekvensen av att inte göra Nyhemsskolan till en F-3-skola är att Östergård i sin tur behöver
byggas om till en F-9-skola för att kunna ta emot de yngre åldrarna.
• Hög prioritet utifrån både tidsperspektivet och med hänsyn till kvalitetskriterierna.
Östergårdsskolan är i stort behov av renovering
Östergårdsskolan behöver renoveras för att leva upp till uppställda kvalitetskriterier. Skolan behöver
vidare anpassas för att ta emot Nyhemsskolans elever i åk. 4-5 samtidigt som färre elever från
Snöstorp och Andersberg placeras på Östergård. Detta skulle kunna bli om möjligt om vi får till stånd
en ny skola på Sannarpsområdet. I detta sammanhang behöver vi tänka integrering i förhållande till
Östergårdsskolan, Nyhemsskolan, Linehedsskolan och Andersbergsskolan för att inte befästa
segregeringen.
• Konsekvensen av att inte renovera Östergårdsskolan är att vi får bedriva verksamhet i lokaler
som inte lever upp till våra kvalitetskriterier.
• Hög prioritet både i tidsperspektivet och med hänsyn till kvalitetskriterierna.
Linehedsskolan – avvecklas eventuellt som skola och byggs om till förskola
Det råder stor brist på förskoleplatser i detta expanderande område. Det är även brist på tomtyta för
nyproduktion. En förutsättning för att kunna driva igenom detta förslag är att Nyhemsskolan byggs ut
för att kunna ta emot fler elever. Alternativt behöver Linehedsskolan vara kvar för att kunna möta en
svårprognosticerad framtid, men då behöver vi ytterligare nybyggnation av förskola på Östergårdsoch Andersbergsområdet.
• Konsekvensen av att inte bygga om Linehedsskolan till förskola är att det kommer att råda
brist på förskolplatser i detta område och då behöver ny förskola bygga på annan plats. Gör vi
Linehedsskolan till förskola får vi å andra sidan brist på skolplatser, vilket gör att
Nyhemsskolan behöver byggas ut.
• Hög prioritet i ett tidsperspektiv (platsbrist).
Avveckling eller åtgärder kopplat till Lineheds förskola
Lineheds förskola bedriver sin verksamhet i lokaler med fortsatt stort behov av underhåll, trots
omfattande renoveringar. Det råder stora brister i arbetsmiljön, till exempel i form av konstruktionsfel.
Lineheds förskola går förslagsvis ur befintliga lokaler om lokalerna inte kan åtgärdas.
24
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
•
•
Konsekvens av att inte renovera eller bygga nytt är att verksamheten bedrivs i lokaler som inte
adekvata ur ett arbetsmiljöperspektiv. Går det inte att åtgärda lokalerna måste de ersättas med
nya lokaler.
Hög prioritet med hänsyn till kvalitetskriterierna.
Bygga samman verksamheter på Österäng
Österängs förskola är en 6-avdelningsförskola med lokaler som idag inte hänger samman. Det finns
således ett behov att bygga samman verksamhetslokalerna på ett funktionellt sätt i syfte att möjliggöra
samverkan mellan avdelningarna (sockavstånd).
• Konsekvensen av att inte bygga samman lokalerna är att det blir svårare att samverka mellan
avdelningar.
• Låg prioritet med hänsyn till kvalitetskriterierna.
Förtätning av Granitens förskola
Det råder stor brist på förskoleplatser inom Nygårds verksamhetsområde samt också brist på tomtyta
för nyproduktion. Vi föreslår därför en förtätning av Granitens förskola med tillbyggnation av två
avdelningar. Utredning pågår om alternativa platser för nybyggnationer inom området. Det viktiga är
att kapaciteten utökas oavsett om det blir kopplat till Graniten eller någon annanstans.
• Konsekvensen av att inte bygga ut antalet förskolplatser kopplat till Graniten är att
nyproduktion måste ske i närområdet.
• Hög prioritet i ett tidsperspektiv (platsbrist).
Köp loss Teaterkullens förskola
Teaterkullens förskola är en paviljong som idag hyrs. Vi föreslår att paviljongen köps och därmed
permanentas. Det är en utmärkt planerad förskolepaviljong som är väl anpassad till förskolans uppdrag
och verksamhet. Lokalerna behövs under överskådlig framtid i ett expanderande område. Kontraktet är
skrivet så att kommunen har rätt att köpa loss paviljongen efter fem års hyra.
• Konsekvensen av att inte köpa loss lokalerna är att vi måste fortsätta hyra dem, vilket i det
långa perspektivet blir dyrare (alternativt lämnas paviljongerna, men då måste nya lokaler
byggas i närområdet).
• Hög prioritet i ett tidsperspektiv (platsbrist).
25
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
4.3 Skolområde Norr
4.3.1 Verksamhetsområde Frösakull/Gullbrandstorp
Nyproduktion av förskola i Gullbrandstorp för att möta expansion
Förskoloverksamheten i Gullbrandstorp förväntas öka genom byggnation av nytt bostadsområde. I
nuläget är befintlig verksamhet fullbelagd och ett växande lokalsamhälle skulle skapa platsbrist.
• Konsekvensen av att inte genomföra förslaget är en potentiell platsbrist i närområdet.
• Medelhög till hög prioritet i ett tidsperspektiv (potentiell platsbrist).
Frösakullsskolan görs om från F-5 till F-3.
Åk. 4-5 går till föreslagen ny skola på Ranagård/Albinsro (se förslag under rubrik 4.3.5) istället för
Gullbrandstorp. Därmed minskar behovet av skolskjuts. Alternativt görs skolan om till F-6, men då
krävs en utbyggnation. Görs Frösakullsskolan om till F-6 minskar elevunderlaget till ny skola på
Ranagård/Albinsro.
• Konsekvensen av att inte göra Frösakullsskolan till en F-3-skola är att skolan då behöver
byggas ut.
• Medelhög prioritet med hänsyn till kvalitetskriterierna.
4.3.2 Verksamhetsområde Getinge (Getinge, Kvibille)
Gula Husets förskola ersätts med nyproduktion
Gula Huset består av gamla lokaler, som inte är byggda för att vara förskola. Lokalerna i stort behov
av underhåll. Ersätts förslagsvis med ny 3-avdelningsförskola i Kvibille. Alternativt kan nuvarande
Kvibilleskolan byggas om till förskola och Gula Huset lämnas.
• Konsekvensen av att behålla verksamheten i Gula Huset är att vi inte kan erbjuda adekvat
arbets- respektive lärmiljö för personal och barn.
• Hög prioritet med hänsyn till kvalitetskriterierna.
Kvibilleskolan avvecklas på grund av för lågt elevantal
Skolan har för få elever utifrån uppsatta kvalitetskriterier. Förslagsvis avvecklas därför Kvibilleskolan
och eleverna går istället till Getingeskolan. Alternativt kan Kvibille och del av Slättåkra slås samman,
varav endast den ena av dessa skolor avvecklas. Förslagsvis behålls i så fall Kvibilleskolan, som har
bättre lokalmässiga förutsättningar än Slättåkraskolan. Om Kvibilleskolan behålls behöver den göras
om från F-5 till F-3 eller till F-6. En förutsättning för en sammanslagning är att det leder till att
Kvibilleskolan når upp till minst 100 elever, som är det mått för små skolor som angetts i
kvalitetskriterierna.
• Konsekvensen av att inte avveckla Kvibilleskolan är att vi får en lärmiljö som är så liten att det
blir svårt att fullt ut bedriva en professionell verksamhet kopplat till kvalitetskriterierna. Ett
26
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
•
dilemma om Kvibilleskolan avvecklas är att det blir långt avstånd till fritidshemsverksamheten
(hämtning och lämning).
Hög prioritet med hänsyn till kvalitetskriterierna.
Getingeskolan förblir F-9 och byggs om för att klara 600 elever
Beroende på vilka beslut som fattas gällande övriga skolor i området är Getingeskolan i behov av
ombyggnation för att kunna ta emot ca 600 elever. Under alla omständigheter är skolan i behov av
renovering. Behoven i Getinge behöver kopplas ihop med Kvibille, Steninge, Lyngåkra och Haverdal.
• Konsekvensen hänger samman med förslagen som är knutna till övriga skolor i området. Det
gäller att få helheten att hänga ihop.
• Hög prioritet med hänsyn till kvalitetskriterierna.
4.3.3 Verksamhetsområde Haverdal/Harplinge/Steninge (Harplinge, Haverdela, Lyngåkra,
Steninge)
Villa- och enavdelningsförskolorna Bergatrollet, Skipås och Steninge ersätts med nybyggnation
Nämnda förskolor ersätts med ny 4-avdelningsförskola i Steningeområdet.
• Konsekvensen av att inte genomföra förslaget är att vi då inte kan erbjuda en adekvat arbetsrespektive lärmiljö för personal och barn.
• Hög prioritet med hänsyn till kvalitetskriterierna
Haverdals förskola ersätts av nybyggnation
Förskolan bedriver sin verksamhet i lokaler som inte är ändamålsenliga. Konstruktionsfel som gör att
Fastighetskontoret föreslagit rivning av byggnaden. Nyproduktion förordas.
• Konsekvensen av att inte genomföra förslaget är inte genomföra förslaget är att vi då inte kan
erbjuda en adekvat arbets- respektive lärmiljö för personal och barn.
• Hög prioritet med hänsyn till kvalitetskriterierna.
Steningeskolan
Det finns ett beslut i KF om att bygga en ny skola i Steninge. Nuvarande skola har ett elevantal som
ligger långt under det kvalitetskriterium på 100 elever som förvaltningen satt upp, och även en ny
skola kommer att ligga under detta värde. Beslutet gäller en ny F-5-skola. Om ny skola ska byggas i
Steninge bör det vara F-3 eller F-6. Byggs en F-3-skola blir den väldigt liten (under 50 elever). Bygger
vi en F-6-skola får även den under 100 elever och vi får en dyr verksamhet i en liten lärmiljö under 6
år istället för 3 år.
• Konsekvensen av att bygga en ny skola i Steninge är att vi får en lärmiljö som är så liten att det
blir svårt att fullt ut bedriva en professionell verksamhet kopplat till kvalitetskriterierna.
• Hög prioritet med hänsyn till kvalitetskriterierna.
Lyngåkraskolan görs om från F-5 till F-6.
27
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
Förslagsvis görs Lyngåkraskolan om till en F-6-skola, vilket kräver en utbyggnation. Alternativt går
det att göra en F-3-skola, men då blir skolan på gränsen till för liten med hänsyn till uppsatta
kvalitetskriterier.
• Konsekvensen av att inte genomföra förslaget är att vi har kvar en F-5-verksamhet som inte
lever upp till kvalitetskriterierna.
• Medelhög prioritet med hänsyn till kvalitetskriterierna.
Haverdals byskola görs om från F-5-skola till F-6
Havderdals byskola görs om från F-5 till F-6. Det kräver i sin tur en utbyggnation. Alternativt görs
Haverdals byskola om till en F-3 skola, men blir då för liten utifrån uppsatta kvalitetskriterier (ca 80
elever).
• Konsekvensen av att inte göra om Haverdal till en F-6-skola är att vi har kvar en F-5verksamhet som inte lever upp till kvalitetskriterierna.
• Medelhög prioritet med hänsyn till kvalitetskriterierna.
4.3.4 Verksamhetsområde Oskarström (Espered, Slättåkra, Skavböke, Valhalla, Åled, Österled)
Enavdelningsförskolorna Pluto, Kvarngränd, Espered och Slättåkra ersätts av nyproduktion
Nämnda verksamheter ersätts med nyproduktion i Oskarström med framtagen modellförskola som
utgångspunkt. Med hänsyn till närhetsprincipen kan eventuell nybyggnation även ske i Slättåkra, vilket
emellertid gör det svårt att bygga utifrån modellförskolan (minst 4 avd).
• Konsekvensen av att inte genomföra förslaget är att vi inte kan erbjuda adekvat arbetsrespektive lärmiljö för personal och barn.
• Hög prioritet med hänsyn till kvalitetskriterierna.
Alléns förskola ersätts med nyproduktion
Alléns förskola är en tvåavdelningsförskola belägen i äldre paviljonger, som inte är ändamålsenliga
utifrån förskoleverksamhetens behov. Det finns inte heller tillräckligt med personalutrymmen.
Behöver ersättas med nyproduktion i Oskarström.
• Konsekvensen av att inte genomföra förslaget att vi inte kan erbjuda adekvat arbets- respektive
lärmiljö för personal och barn.
• Hög prioritet med hänsyn till kvalitetskriterierna.
Slättåkraskolan avvecklas på grund av för lågt elevantal
Skolan har för få elever utifrån uppsatta kvalitetskriterier. Få elever som bor i närområdet. Vi bussar i
nuläget elever som har närmare till andra skolor. Slättåkraeleverna omfördelas förslagsvis till
Oskarström alternativt Kvibilleskolan.
• Konsekvensen av att inte genomföra förslaget är att vi får en lärmiljö som är så liten att det blir
svårt att fullt ut bedriva en professionell verksamhet kopplat till kvalitetskriterierna.
• Hög prioritet med hänsyn till kvalitetskriterierna.
28
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
Skavbökeskolan avvecklas på grund av för lågt elevantal
Skolan har för få elever utifrån uppsatta kvalitetskriterier. Vi bussar i nuläget elever som har närmare
till andra skolor. Skavbökeeleverna omfördelas förslagsvis till Oskarström/Åled/Breared.
• Konsekvensen av att inte genomföra förslaget är att vi får en lärmiljö som är så liten att det blir
svårt att fullt ut bedriva en professionell verksamhet kopplat till kvalitetskriterierna.
• Hög prioritet med hänsyn till kvalitetskriterierna.
Esperedsskolan (F-6) och Österledsskolan (7-9) görs om till en F-9-skola
Nämnda verksamheter fungerar idag som två enheter. Det finns samordningsvinster i att skapa en
skola. Esperedsskolan har undermåliga lokaler, som behöver underhåll/ombyggnation eller ersättas av
nyproduktion.
• Konsekvensen av att inte slå samman dessas enheter är att vi därmed inte kan vara så lokaloch samverkanseffektiva som vi eftersträvar.
• Medelhög prioritet med hänsyn till kvalitetskriterierna.
Valhallaskolan förblir F-6, men behöver byggas ut
Skolan är fullbelagd och kommer att växa ytterligare. Skolan behöver därmed byggas om och ut
(inklusive matsal). Delar av elevunderlaget från Slättåkra omfördeals till Valhalla om Slättåkraskolan
avvecklas.
• Konsekvensen av att inte genomföra förslaget är att det uppstår platsbrist på Valhallaskolan.
• Hög prioritet med hänsyn till platsbrist.
4.3.5 Verksamhetsområde Söndrum/Bäckagård (Bäckagård, Hallägra, Hovgård, Jutarum)
Vitsippans och Jutagårds förskolor avvecklas och ersätts med nyproduktion
Jutagårds förskola avvecklas på sikt. Byggnaden saknar permanent bygglov, för att få det krävs
ombyggnad. Förskolan riskerar att stängas om inte byggnation av handicaptoalett påbörjas i höst.
Vitsippan bedriver sin verksamhet i gamla och slitna lokaler med stort underhållsbehov. Vitsippans
och Jutagårds förskolor behöver ersättas med nybyggnation i Söndrum.
• Konsekvensen av att inte genomföra förslaget är att vi inte kan erbjuda adekvat arbetsrespektive lärmiljö för personal och barn.
• Hög prioritet med hänsyn till kvalitetskriterierna.
Nya förskolor i Söndrum för att möta expansion
Söndrum expanderar, vilket ställer krav på nya och fler förskolor och förskoleavdelningar.
• Konsekvensen av att inte bygga ut förskoleverksamheten i Söndrum är platsbrist.
• Hög prioritet med hänsyn till platsbehov.
Ny F-9-skola på Ranagård/Albinsro för att möta expansion
Söndrum expanderar, vilket ställer krav på nya skolor.
29
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
•
•
Konsekvensen av att inte bygga ut skolkapaciteten i Söndrum är platsbrist.
Hög prioritet med hänsyn till platsbehov.
Hovgårdsskolan görs om från F-5 till F-3
Den äldsta delen av byggnationerna (”Kyrkskolan”) tas bort på grund av undermåliga lokaler. Den del
som ligger närmast Söndrumsskolan inkluderas i Söndrumsskolan. Det kan behövas ombyggnad på
Klockaregård. Alternativt kan den nyare delen av ”Kyrkskolan” byggas om till förskola när ny skola
på Ranagård/Albinsro står klar.
• Konsekvensen av att inte göra Hovgårdsskolan till en F-3-skola är att vi har kvar en F-5verksamhet som inte lever upp till kvalitetskriterierna.
• Medelhög prioritet med hänsyn till kvalitetskriterierna.
Bäckagårdsskolan görs om från F-5 till F-3
Åk. 4-5 går till Söndrumskolan eller föreslagen ny skola på Ranagård/Albinsro.
• Konsekvensen av att inte göra Bäckagårdsskola till en F-3-skola är att vi har kvar en F-5verksamhet som inte lever upp till kvalitetskriterierna.
• Medelhög prioritet med hänsyn till kvalitetskriterierna.
Jutarumsskolan görs om från F-5 till F-3
Åk. 4-5 går till Söndrumsskolan eller föreslagen ny skola på Ranagård/Albinsro.
• Konsekvensen av att inte göra Jutarumsskolan till en F-3-skola är att vi har kvar en F-5verksamhet som inte lever upp till kvalitetskriterierna.
• Medelhög prioritet med hänsyn till kvalitetskriterierna.
Söndrumsskolan görs om från 6-9 till 4-9
Enligt uppsatta kvalitetskriterier och riktlinjer från staten om en stadieindelad skola tas alla 6-9-skolor
bort. En förutsättning för att Söndrumsskolan ska kunna möta efterfrågan i området är att föreslagen
nybyggnation på Ranagård/Albinsro verkligen genomförs.
• Konsekvensen av att inte göra om Söndrumsskolan till en 4-9-skola är att vi har kvar en 6-9verksamhet som inte lever upp till kvalitetskriterierna.
• Medelhög prioritet med hänsyn till kvalitetskriterierna.
4.4 Skolområde Söder
4.4.1 Verksamhetsområde Andersberg
Andersbergsringens förskola avvecklas
Det är en lägenhetsförskola med lokaler som inte är ändamålsenliga, varken i ett pedagogiskt eller i ett
ekonomiskt perspektiv. Även utemiljön är mycket bristfällig. Andersbergsringens förskola skulle vara
en tillfällig lösning, som bestått i många år. Avvecklingen behöver kombineras med nybyggnation av
förskola på Andersbergsområdet (se nedan).
30
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
•
•
Konsekvensen av att inte genomföra förslaget är att vi inte kan erbjuda adekvat arbetsrespektive lärmiljö för personal och barn.
Hög prioritet med hänsyn till kvalitetskriterierna.
Hyddans förskola rivs
Huset har brister i den fysiska miljön trots återupprepade renoveringar. Hyddan har tagits i anspråk
tillfälligt för att lösa en akut platsbrist. Avvecklingen behöver kombineras med nybyggnation av
förskola på Andersbergsområdet (se nedan).
• Konsekvensen av att inte genomföra förslaget är att vi inte kan erbjuda adekvat arbetsrespektive lärmiljö för personal och barn.
• Hög prioritet med hänsyn till kvalitetskriterierna.
Ny 6-8-avdelningsförskola byggs på Andersbergsområdet
Ersätter Andersbergsringens och Hyddans förskola. Förslagsvis rivs Hyddan och lämnar ut utrymme
för en nybyggnation på samma mark.
• Konsekvensen av inte bygga på en ny 6-8 avdelningsförskola på Andersbergsområdet är att vi
måste behålla lokaler som inte lever upp till kvalitetskriterierna (se ovan).
• Hög prioritet med hänsyn till kvalitetskriterier.
Ringblommans förskola – bygga samman fristående hus, utreda möjligheten att bygga till nya
avdelningar
Ringblommans förskola är en 5-avdelningsförskola som verkar i två fristående hus. Dessa behöver
byggas samman i syfte att möjliggöra samverkan mellan avdelningarna (sockavstånd). Dessutom är
huset i behov av underhåll. Dessutom utreds möjligheten att bygga till ytterligare avdelningar vid
Ringblomman.
• Konsekvensen av att inte bygga samman husen är att det pedagogiska utvecklingsarbetet och
samverkan mellan avdelningarna försvåras. Konsekvensen av att inte renovera Ringblomman
är att vi inte kan erbjuda adekvat arbets- respektive lärmiljö för personal och barn.
• Medelhög prioritet med hänsyn till kvalitetskriterierna.
Andersbergsskolan görs om från F-5 till F-3 eller F-6
Om Andersbergsskolan görs om till F-3 går 4-5 till föreslagen ny skola på Sannarpsområdet. Det är
positivt ur ett integrationsperspektiv om Andersbergbarnen byter skola efter åk. 3. Alternativt görs
Andersbergsskolan om till F-6, men skolan behöver då byggas ut. Området växer och skolan är på
gränsen att klara läsåret 15/16, och klarar definitivt inte läsåren som följer därpå. Skolan behöver
således göras om till F-3 eller byggas ut inför läsåret 16/17. Även om skolan skulle förbli F-5 behövs
en utbyggnation till läsåret 16/17. Ytterligare ett alternativ beträffande Andersbergsbergsskolan är att
elever från Andersberg bussas till Trönninge och Eldsberga. Båda de sistnämnda skolorna har
kapacitet att ta emot fler elever. Detta alternativ skulle vara kostnadseffektivt, det skulle kunna
genomföras snabbt, det skulle avhjälpa den akuta platsbristen på Andersberg, det skulle förbättra
31
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
delningstalen i klasserna i Trönninge och Eldsberga och det skulle framför allt vara gynnsamt ur ett
integrationsperspektiv. Sistnämnda alternativ oaktat behöver Andersbergsskolan göras om från F-5 till
antingen F-3 eller F-6 för att ligga i fas med nationella styrdokumenten återgången till en mer
stadieindelad skola.
• Konsekvensen av att inte göra Andersbergsskolan till en F-3- eller F-6-skola är att vi har kvar
en F-5-verksamhet som inte lever upp till kvalitetskriterierna. Åtgärder måste dessutom vidtas
inför läsåret 16/17 för att undvika platsbrist.
• Hög prioritet med hänsyn både till platsbrist och kvalitetskriterier.
4.4.2 Verksamhetsområde Fyllinge
Dungens förskola avvecklas
Dungens förskola är en enavdelningsförskol som inte lever upp till kvalitetskriterierna. Bara en toalett.
Begränsade möjligheter till samverkan med övriga förskolor inom verksamhetsområdet. Avveckling
bör ske på sikt. Just nu behövs lokalen utifrån platsbehov.
• Konsekvensen av att inte genomföra förslaget är att vi inte kan erbjuda adekvat arbetsrespektive lärmiljö för personal och barn.
• Medelhög prioritet med hänsyn till kvalitetskriterierna.
4.4.3 Verksamhetsområde Snöstorp (Breared/Simlångsdalen, Snöstorp)
Kammerslyckans förskola – bygga samma hus
Kammerslyckan består idag av tre fristående byggnader, vilket kraftigt försvårar samverkan mellan
avdelningarna. Vi vill bygga ihop verksamhetslokalerna i pedagogiskt syfte och i samverkanssyfte
(sockavstånd).
• Konsekvensen av att inte bygga samman husen är att det pedagogiska utvecklingsarbetet och
samverkan mellan avdelningarna försvåras.
• Medelhög prioritet med hänsyn till kvalitetskriterierna.
Snöstorpsskolan görs om från F-5 till F-3 eller F-6
Om Snöstorpsskolan görs om till F-3, går åk. 4-5 till föreslagen ny skola på Sannarpsområdet samt till
Östergårdsskolan. Om Snöstorp görs om till en F-3-verksamhet blir det överkapacitet på
Snöstorpsskolan utifrån nuvarande elevströmmar. Alternativt görs Snöstorpsskolan om till en F-6skola, men det kräver då sannolikt en utbyggnation samt att det tillkommer ett behov av speciallokaler.
Elevströmmarna påverkas beroende på vilket alternativ som väljs.
• Konsekvensen av att inte göra Snöstorpsskolan till en F-3- eller F-6-skola är att vi har kvar en
F-5-verksamhet som inte lever upp till kvalitetskriterierna.
• Hög prioritet med hänsyn till kvalitetskriterier.
4.4.4 Verksamhetsområde Trönninge (Eldsberga, Trönninge)
Avveckling av Eldsberga och Gullbranna förskola kombinerat med nybyggnation
Eldsberga förskola är en tvåavdelningsförskola i K-märkt hus. Fungerar i praktiken som två
enavdelningar. Ej bra pedagogiskt. Brister i utemiljön. Gullbranna förskola i Trönninge
32
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
verksamhetsområde består av två hus som ligger 300 meter ifrån varandra. Ett av husen är i två
våningar och ej ändamålsenligt. Ventilation endast för 10 barn. Förslagsvis avvecklas Eldsberga och
Gullbranna förskola och ersätts av en ny 6-avdelningsförskola i Trönninge verksamhetsområde.
Alternativt ersätts Eldsberga och Gullbranna förskola med nybyggnation i Eldsberga respektive
Gullbranna med det förbehållet att vi då inte kan bygga utifrån framtagen modellförskola (minst 4
avd.)
• Konsekvensen av att inte genomföra något av nämnda två alternativ är att vi inte kan erbjuda
adekvat arbets- respektive lärmiljö för personal och barn.
• Medelhög prioritet med hänsyn till kvalitetskriterierna.
Tuvans förskola – bygga samman hus
Tuvans förskola är 4-avdelningsförskola i två separat hus, som behöver byggas ihop för att skapa
samverkansmöjligheter mellan avdelningarna (sockavstånd).
• Konsekvensen av att inte bygga samman husen är att det pedagogiska utvecklingsarbetet och
samverkan mellan avdelningarna försvåras.
• Medelhög prioritet med hänsyn till kvalitetskriterierna.
Elevströmmar till Trönninge och Eldsberga
Skolan i Trönninge och Eldsberga har kapacitet att ta emot fler elever. Ett alternativ skulle kunna vara
att bussa elever från Andersberg till Trönninge och Eldsberga (se förslag under Verksamhetsområde
Andersberg). En sådan lösning skulle, som framhålls ovan, vara kostnadseffektiv, vara möjlig att
genomföra snabbt, det skulle avhjälpa den akuta platsbristen på Andersberg och förbättra delningstalen
i klasserna i Trönninge och Eldsberga. Det skulle framför allt vara gynnsamt ur ett
integrationsperspektiv.
• Konsekvenserna av förslaget skulle vara ökade integration samt även bättre delningstal i
klasserna i Eldsberga och Trönninge.
• Hög prioritet med hänsyn till kvalitetskriterierna.
4.5 Redan beslutade åtgärder (Planeringsdirektiv 20152017) samt akuta åtgärder
4.5.1 Förskola
Pågående byggprojektering
Aleskogens fsk – hyrd paviljong
3 avd, start februari 2015
33
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
Laxön fsk – hyrd paviljong
Källviks fsk
Frennarps fsk
2 avd, start mars 2015
3 avd, start mars 2015
2 avd, start maj 2015
Ersätter Nicolaigården
Ytterligare starter av tillfälliga förskolegrupper i befintliga lokaler
Nicolaigården
1 avd, start i februari
Tillfällig avd våren 2015
Slottsjordsskolan
1 avd, start i februari
Tillfällig avd våren 2015
Pålsbo
1 avd, resurs för extra avdelning
Pågående projekteringar – klara 2016
Harplinge fsk, 7 avd
0 avd
Suse fsk (Getingeskolan), 4 avd
+ 2 avd
Kastanjeallén
+ 4 avd
Ersätter Skeppet
Ersätter Begonian
Klar tidigast hösten 2016
Klar våren 2016
Klar våren 2016
I beslutad budget för 2015 med planeringsdirektiv till och med 2017 finns följande
investeringar:
Investeringsanslag:
14 avd (minst) nya, färdiga 2017
7 avd ersättning, färdiga 2016
2 avd ersättning, färdiga 2017
4 avd ersättning av paviljonger, färdiga 2017
4 avd/år ersättning av dåliga lokaler 2015-2017 - 10 avd
4 avd i Steningeskolan 2017? 2018?
Förskola i Holm, 2016
Arbete med att få fram nya detaljplaner pågår inom samhällsbyggnadskontoret. Detaljplaner kommer i
centrum intill nuvarande Aleskogens förskola (ersätter paviljonger), kvarteret Bagaren intill Patrikshill
på söder samt intill nuvarande Engelbrekts förskola. Därutöver utreds nya platser i hela kommunen.
Det tar tid att få fram fastställda detaljplaner och de riskerar att förlängas tidsmässigt genom
överklaganden. Anslag i planeringsdirektiven som anges med att färdiga förskolor ska finnas 2016 blir
svårt att klara eftersom de i så fall skulle vara i projektering nu.
Utöver investeringsanslagen finns anslag i driftbudget för att hyra in ytterligare paviljonger
med totalt 20 avdelningar:
6 avd i drift hösten 2015
11 avd i drift hösten 2016
3 avd i drift hösten 2017
I mars 2015 finns 20 avdelningar i inhyrda paviljonger. Till hösten är ytterligare 6 avdelningar
beställda. Det är ännu oklart var de kan placeras.
34
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
4.5.2 Grundskola
Ny grundskola klar 2018 – ej beslutat var den projekteras
Steningeskolan 2017? 2018?
Därutöver finns utredningsuppdrag finns för Getingeskolan (ombyggnad) och Gullbrandstorpsskolan
(hem- och konsumentkunskap). Där kommer förslag att redovisas till kommande planeringsdirektiv.
Grundskolans elevantal växer snabbt och innan utbyggnad hinner bli klar så kommer tillfälliga
lösningar att behövas en övergångsperiod.
5 Ekonomisk konsekvensanalys
5.1 Vikten av långsiktig planering
De ekonomiska aspekterna kring skolans organisation är många. Förslaget omfattar ett stort antal
lokaler som förvaltningen disponerar och gäller såväl avveckling som om- och utbyggnad samt
nybyggnation. Att möta det kraftigt ökade behovet av platser inom förskola och grundskola och
samtidigt åtgärda lokaler som inte är ändamålsenliga kommer att få betydande ekonomiska
konsekvenser för Halmstads kommun de kommande åren. De stora finansieringsbehoven kommer
ytterst att vara en fråga för kommunen som helhet att hantera. Samtidigt ingår i förslaget avveckling av
små skolor, kostnadskrävande paviljonglösningar och enavdelningsförskolor.
För att motverka kostnadskrävande åtgärder och skapa en mer ekonomiskt hållbar lösning krävs
långsiktig planering och god framförhållning. Lokalförsörjningen måste vara ett särskilt och ytterst
angeläget fokusområde framåt. Eftersom plan- och bygglovsprocessen, investeringsäskande och
35
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
byggprocess är tidskrävande behövs långsiktighet för att kunna erbjuda plats och för att motverka dyra
lösningar. I tidigare nämnd PwC-rapport förordas minst 10 års planering.
Nybyggnation kräver investeringsanslag, många av förslagen måste hanteras inom ramen för
investeringsbudgeten och tidsperspektivet varierar kraftigt. Nybyggda lokaler har en högre årlig
hyreskostnad, vilket kommer att innebära en kraftigt ökad lokalkostnad för den samlade verksamheten.
För att få en uppskattad investeringskostnad och årshyra för det samlade förslaget fordras
kostnadskalkyler från samhällsbyggnadskontoret. Investeringar kan endast genomföras under
förutsättning att barn- och ungdomsnämnden får täckning för ökade driftskostnader i form av hyror.
När kommunen investerar i nya byggnader ökar kostnaderna, vilket också driver upp ersättningen
till fristående verksamheter. Om utbyggnaden av skola eller förskola sker genom fristående aktörer
behöver inte kommunens kostnader att öka lika mycket. När kommunen investerar behöver barn- och
ungdomsnämnden en ökad budget för att täcka ökad lokal- och administrationsersättning till fristående
verksamheter.
För barn- och ungdomsnämnden har budgeten genom omprövning minskats med 6 mkr per år
under tre år. I planeringsdirektiven 2015-2017 framgår att omprövning av verksamhet kommer att vara
en naturlig del av kommunens arbetssätt framöver. Inom ramen för omprövningar ingår bland annat att
förvaltningarna ska arbeta med lokaleffektivisering för att på så vis reducera kommunens kostnader.
Omprövningarna ska vara långsiktigt hållbara lösningar som bibehåller eller stärker kvaliteten i
kommunens verksamheter.
På kort sikt kan överkapacitet och kostnader minskas redan nu om skollokaler kan
avvecklas/omvandlas, om skolorganisationen ändras, om upptagningsområden omstruktureras och om
skolor kan samverka med andra verksamheter i högre grad.
Rapporten förordar förskolor med minst fyra avdelningar. Normalt avtar investeringskostnaden per
barn med storleken på lokalen. Investeringskostnaden för nybyggnation av framtagna modellförskolor
med ca 70 platser kostar ca 22 mkr, vilket kan ses som ett översiktligt riktvärde beroende av
markförhållanden mm. Driftkostnaden är idag ca 1 600 tkr per år för en sådan fyravdelningsförskola,
dvs. ca 400 tkr per avdelning. Hyreskostnaden för befintliga paviljonger är ca 1 000 tkr. per avdelning
och år. Kostnaden för paviljonger är därmed dubbelt så hög. Lokalernas kvalité och
verksamhetsanpassning är dessutom mer gynnsam i framtagna modellförskolor.
En paviljong får stå kvar på samma plats i högst 15 år och upp- och nertagningen av paviljongerna
innebär en merkostnad för kommunen. I de fall där behovet finns kvar på samma plats efter 15 år blir
paviljonglösningarna en väldigt dyr lösning. Med den platsbrist som idag råder inom flera områden
och som på sikt kvarstår och ökar markant, behövs permanenta lösningar för att nå mer ekonomiskt
hållbara lösningar.
5.2 Ekonomiska konsekvenser för Barn- och
ungdomsförvaltningen
Idag råder ett redan ansträngt ekonomiskt läge för många av våra skolor och förskolor oavsett
sammansättning och storlek. För att inte fortsättningsvis ge sämre förutsättningar till befintlig
verksamhet genom kostnadskrävande enheter och årliga omprövningar krävs åtgärder.
36
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
Med utgångspunkt från den barn- och elevpeng som verksamheterna idag har behöver såväl
förskolor som skolor ha ett visst antal barn/elever inskrivna för att verksamheten ska kunna bedrivas
och följa aktuell skollag med tilldelad budget. För att skolan ska kunna skapa en effektiv organisation,
där alla elever får stöd enligt läroplan och skollag krävs ca 25 elever per klass. Större skolor ger
samordningsfördelar och möjlighet till effektivare verksamhet.
De små skolorna genererar inte budget för den personalstyrkan som behövs i syfte att bedriva
undervisning och att garantera elevernas rättssäkerhet. Ju mindre skola desto färre personer finns att
fördela uppgifter på samtidigt som alla elever ska ges en likvärdig utbildning. Små skolor kan inte
organiseras för behöriga lärare i alla ämnen och skolår, vilket innebär reskostnader mellan enheter och
som följd svårigheter att rekrytera personal pga. mindre attraktiva tjänster. Lagen ställer krav på att
varje skola ska kunna ta hand om elever med behov av särskilt stöd vilket många gånger bli kostsamt
för små skolor utan samordningsmöjligheter. Även skolbarnomsorgen blir kostsam för de små
skolorna då samma krav på öppettider finns oavsett antalet barn och då säkerhet ska garanteras för
både barn och personal.
Generellt kan sägas att större skolor har bättre ekonomiska förutsättningar och att skolor med
mindre än 100 elever är för små för att kunna bära sina kostnader och samtidigt ge en likvärdig skola
med rådande elevpeng. Elevantalet måste dock sättas i förhållande till skolans stadieindelning. En
skola med lågt elevantal och många årskurser har sämre ekonomiska förutsättningar.
I nuvarande resursfördelningssystem tilldelas extra budget till F-3 skolor under 80 elever, F-5
skolor under 120 elever och F-6 skolor under 140 elever, med en ökande peng efter antalet årskurser.
Det kan ses som en fingervisning över hur resursbehovet förändras utifrån storlek och antal årskurser.
Skolor som har ovan angivna eller lägre elevantal, har mycket begränsade möjligheter till
specialpedagog och att hjälpa barn med rätt till stöd. F-5(6) skolor behöver ca 200 elever för att
tillgodose detta. Eftersom nästan hälften av Halmstads skolor har under 200 elever medför det
svårigheter att tillgodose skollagens krav med tilldelad budget och att uppnå en likvärdig skola inom
kommunen. Om en F-6 skola under 60 elever omvandlas till en F-3 skola ges inte bättre ekonomiska
förutsättningar eftersom elevantalet redan är mycket kritiskt.
Vid ombildning av skolor från stadieindelningen 6-9 till 4-9 finns behovet av ämneslärare på en och
samma skola vilket innebär färre delade tjänster och minskade reskostnader för barn och personal.
Fritidsverksamhet ska erbjudas upp till åk 6 och verksamhets storlek beror på skolans elevantal och
verksamhetens attraktionsvärde. Om organisationsförändringen medför en ökning av antalet barn inom
skolbarnomsorgen medför detta en ökad kostnad för kommunen men en mer gynnsam verksamhet.
Ytterligare en aspekt som påverkar enheters förutsättningar är möjligheten att samverka med annan
skola eller förskola.
37
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
Skavbökeskolan
Slättåkraskolan
Kvibilleskolan
Holms skola
Steningeskolan
F-6
F-6
F-5
F-3
F-3
Skolskjuts
78%
70%
8%
45%
83%
Elevpeng* Elevkostnad
69 110
68 940
65 388
65 167
63 857
101 327
96 877
76 425
72 534
65 723
Merkostnad
Personal **
1 217 737
635 770
693 362
382 800
89 018
3 018 686
Lokalhyra
830 749
490 464
991 131
1 043 335
280 732
3 636 411
Städ***
157 188
122 214
248 255
192 174
124 408
844 239
Lokalhyra
kök
31 639
0
65 790
60 772
12 218
170 419
Summa
2 237 313
1 248 448
1 998 538
1 679 081
506 376
7 669 755
* genomsnittlig elevpeng för elev på skola och fritids, för aktuella årskullar och inkl. enhetens socioekonomiska index
** elevkostnaden består av kostnad för både skola och fritids, andelen barn på fritidshem påverkar merkostnadens storlek
*** inkl. hälsoskyddstillsyns avgift
Ovan visas några av barn- och ungdomsförvaltningens kostnader för skolor under 100 elever som i
rapporten föreslås avvecklas. Elevströmmar för Holms skola, Kvibilleskolan, Slättåkraskolan och
Steningeskolan är i förslaget beroende av andra organisationsförändringar, föreslagen utbyggnad och
nyproduktion som inte ingår i ovanstående tabell. Elever från Skavbökeskolan kan inrymmas inom
befintliga skolor i närområdet.
Personalkostnaden är beräknad utifrån avvikelsen mellan en genomsnittlig elevpeng inom
Halmstads kommun för elev på skola och fritids, jämfört med enhetens elevkostnad 2014. Hänsyn har
tagits till enhetens årskullar, enhetens socioekonomiska tilldelning samt glesbygdsstöd.
När en hyrande förvaltning på eget initiativ säger upp och återlämnar interna lokaler kan
förvaltningen få behålla en andel av hyresbudgeten för lokalerna. Den andel av hyresbudgeten som
förvaltningen kan få behålla utgör mellan 0 och 20 procent, där den sistnämnda procentsatsen är
huvudregel. Detta för att ge förvaltningen incitament att reducera sina lokalbehov och på sikt minska
kommunens totala lokalkostnader.
Andelen elever som idag har skolskjuts till skolan framgår av ovanstående tabell. De faktorer som
påverkar kostnaden för skolskjuts är skolornas placeringar i förhållande till elever och
upptagningsområden, skolskjutsreglementet, skolornarnas schemaramar samt upphandling. Förslaget
innebär att skolskjutskostnaden under skoldagen till andra skolor för ämnen (slöjd, hk, musik m.m.)
utgår för några skolor. Skolskjutskostnaden under skoldagen är inte den mest kostsamma delen för
skolskjutsar då de inte påverkar de fasta kostnaderna för buss. Att förflytta lärarpersonal är möjligt så
länge speciell utrustning inte behövs, men är inte optimalt vare sig ur ett arbetsmiljöperspektiv eller ur
ett ekonomiskt perspektiv. Skolskjutsorganisationen måste ses över för att anpassas efter en ny
skolstruktur. Det krävs särskild utredning för att se vilka de nya skolskjutskostnaderna blir.
Slättåkraskolan, Steningeskolan och Holms skola har idag mottagningskök medan Skavbökeskolan
och Kvibilleskolan har tillagningskök. På Kvibilleskolan lagas även mat till Gula husets förskola. På
de skolor som har tillagningskök kan störst besparing göras vid en nedläggning i form av produktionssamt transportkostnader. Dock måste mottagande skolors kapacitet beaktas för att se effekten av
förändringen. Barn- och ungdomsförvaltningen betalar idag samma pris för alla portioner oavsett skola
för att ge likvärdiga förutsättningar till alla enheter, en nedläggning av kostsamma enheter skulle
påverka priset totalt för förvaltningen.
Andra besparingar för barn- och ungdomsförvaltningen vid avyttring av dessa skolor är kostnader i
form av varutransporter, ledningsorganisation, elevhälsa, vaktmästare, skolbibliotek/skolbuss,
utrustning/läromedel, Post/IT/Tele/Kopiering och samverkan med annan verksamhet vid t.ex.
studiebesök och simskola m.m. Minskade kostnader för kommunen påverkar även interkommunal
38
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
ersättning och bidrag till fristående enheter. Ytterligare kostnader som kan sparas för kommunen är
kostnader för underhåll, drift, fastighetsskötsel, grönyttervård, snöröjning och sophämtning. En
kostnad som tillkommer vid avyttring är flyttkostnader i form av engångskostnad för planering,
arbetskostnad, containerhyra och transport.
Förskolor med 1-2 avdelningar har mycket begränsad eller saknar helt möjlighet att samverka med
andra avdelningar i det dagliga arbetet. Fleravdelningsförskolor kan samverka vid öppning, stängning
och planering vilket gör de mer kostnadseffektiva. Flera avdelningar bidrar till en ökad flexibilitet
vilket gör enheterna mindre kostnadskänsliga vid lov och korttidsfrånvaro. De har även lättare att inom
befintlig budget tillgodose barn i behov av särskilt stöd.
I nuvarande resursfördelningssystem tilldelas extra budget till enavdelningsförskolor, 108,7
tkr/förskola, totalt 2 391,4 tkr. till 22 enheter varav 10 stycken fristående förskolor. Därtill omfördelas
ofta budget från fleravdelningsförskolor till 1-2 avdelningsförskolor inom verksamhetsområdet. En
investering i fleravdelningsförskolor är nödvändig och långsiktigt kostnadseffektiv och säkerställer i
större utsträckning en pedagogisk utveckling.
Ovanstående problematik finns även inom förskolor som inom sig verkar i flera separata hus. Till
namnet utgör dessa en enhet, men i praktiken försvåras samverkan mellan olika avdelningar på
liknande sätt som beskrivs för enavdelningsförskolor.
39