Regler för parkeringstillstånd för foodtrucks

1 (3)
2015-03-11
Regler för parkeringstillstånd för foodtrucks
Sigtuna kommun utfärdar sammantaget tio parkeringstillstånd för foodtrucks.
Platser där försäljning är tillåten
Tillståndet gäller vid mån av plats på följande parkeringsplatser i kommunen (se även
bilaga med kartor):






Sätunatorg södra
Längst Södergatan
Arlandastad och Rosersbergs industriområde tillstånd att parkera enligt gällande
trafikregler på kommunen ägda vägar.*
Rosersbergs pendlarparkering (väster om järnvägen)
Uppsalavägen vid busstorget
Längs strandpromenaden i Sigtuna stad
Tillståndets giltighet
Tillståndet är giltigt för uppställning under 2 timmar på ovanstående platser i mån av
plats. Sökande behöver hämta ut ett nyttoparkeringstillstånd samt p-skriva på
kommunhuset. Parkeringstillståndet samt p-skivan ska placeras i framrutan (på höger
sida) väl synligt utifrån.
Tillståndet ger i övrigt inte rätt att bryta mot gällande trafik- och parkeringsregler. Om det
finns behov av att uppställa/parkera eller framföra fordon på platser eller tider utöver vad
som ovan anges ska en dispensansökan skickas in till Stadsbyggnadskontoret
[email protected] senast tre veckor i förväg.
För att ansökan ska behandlas ska sökande bifoga registerutdrag från Skatteverket (Fskattesedel)samt registreringsnummer på fordonet.
Innan verksamheten påbörjas ska företaget vara registrerat som livsmedelsanläggning.
Säsongen för foodtrucks
SIG1000, v4.0, 2012-09-24
Parkeringstillståndet gäller från och med 1 april 2015 till och med 31 oktober 2015.
Avgift
Avgiften för parkeringstillstånd för foodtrucks är: 8000 kr för hela tidsperioden.
STADSBYGGNADSKONTORET
Södergatan 20, 195 85 Märsta Telefon 08-591 260 00 vx Fax 08-591 125 48 [email protected] www.sigtuna.se
2 (3)
Krav på företaget och fordonet



Företaget ska vara registrerat för F-skatt eller FA-skatt hos Skatteverket.
Fordonet som används ska vara upptaget i vägtrafikregistret eller motsvarande
utländska register. Det ska vara registrerat som personbil, lastbil eller buss.
Totalvikten får inte överstiga 3 500 kilogram. Serveringsluckan ska vara placerad på
höger sida av fordonet.
Fordonet ska vara anpassat för försäljning av tillagade maträtter, som t.ex. luncher.
Villkor och begränsningar vid nyttjande





Tillståndet gäller alla dagar kl 08–22 för en tillfällig uppställning upp till två timmar
per parkeringstillfälle, i samband med matförsäljning. Verksamheten ska vara
ambulerande på de platser angivna i tillståndet.
Tillståndet får endast åberopas som stöd för uppställning av fordonet om det kan ske
utan att hindra framkomligheten och utan fara för ordningen eller säkerheten i
trafiken.
Inga föremål får placeras utanför fordonet, som t.ex. menytavlor, extern kraftkälla
eller annat.
Det får inte förekomma någon form av servering med bord och stolar i anslutning till
dessa försäljningsställen.
Tomgångskörning får inte ske längre än en minut.
Övrig information



Samtliga lagar och bestämmelser för verksamheten ska följas.
Företaget har ansvar för att hantera sitt avfall samt hålla det rent och snyggt kring
foodtrucken.
Beviljat tillstånd får inte överlåtas till en annan näringsidkare.
Tillståndet kan återkallas




Om avgiften inte erläggs inom föreskriven tid.
Om gällande bestämmelser och villkor inte följs vid uppställning med stöd av
tillståndet.
Om den anmälda livsmedelshanteringen begränsas av Miljöförvaltningen till att inte
omfatta hanteringen i föreskrivna villkor.
Om lagar och bestämmelser för verksamheten inte följs.
Livsmedelshantering

Alla företag som hanterar, tillhandahåller, säljer livsmedel till ”andra/allmänhet” ska
vara registrerade. Om ni redan är registrerade livsmedelsföretag skicka in en kopia på
registreringen i samband med ansökan om foodtrucks. Är ni inte registrerade använd
Miljö- och hälsoskyddskontorets blankett för registrering http://sigtuna.se/Miljo-Natur/Miljo--och-halsoskyddstillsyn/Blanketter/ och skicka sedan in den till Miljöoch hälsoskyddskontoret.
Kontroll av ert livsmedelsföretag kan komma att utföras.
STADSBYGGNADSKONTORET
Södergatan 20, 195 85 Märsta Telefon 08-591 260 00 vx Fax 08-591 125 48 [email protected] www.sigtuna.se
3 (3)
Avfallshantering




Den som driver ett företag måste enligt lag ha ett avfallsabonnemang på hushållsavfall
hos kommunen. Hushållsavfall är det avfall som uppkommer i sopkorgar och på
toaletter. Det finns olika abonnemang för sorterat och osorterat avfall.
Vatten och avlopp
Ingen anslutning till allmän VA-anläggning får ske. Inget fett får slängas i
gatubrunnar.
För mer information om hantering av avfall och vatten kontakta:
[email protected]
STADSBYGGNADSKONTORET
Södergatan 20, 195 85 Märsta Telefon 08-591 260 00 vx Fax 08-591 125 48 [email protected] www.sigtuna.se