08 01 Inrätta social investeringsfond. Motion (V) - tjskr

TJÄNSTESKRIVELSE
1 (3)
2015-11-09
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden
Dnr Kdn 2015/109
Inrätta en social investeringsfond - remiss av motion från Bo Leinerdal
(V) med flera
Förslag till beslut
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden beslutar att som motionssvar till
kommunstyrelsen överlämna förvaltningens yttrande.
Ärendet i korthet
Bo Leinerdal (V) med flera, har till kommunfullmäktige inkommit med motionen
”Inrätta en social investeringsfond”. Syftet med fonden är att hitta och ge stöd till
förebyggande arbetsmetoder som tidigt bryter en negativ händelseutveckling hos
Järfällabor och ger dem ökade möjligheter att bli delaktiga i samhället. Motionärerna
föreslår att en social investeringsfond inrättas och att kommunstyrelsen får i uppdrag
att fastställa regler och tillämpning av fonden.
Handlingar
1
2
Förvaltningens skrivelse 2015-11-09.
Motion överlämnad för beredning från kommunstyrelsen 2015-05-29.
Bakgrund
Bo Leinerdal, Naile Aras, Annika Nilsson och Hamid Nakhaeizadeh, alla från (V),
har till kommunfullmäktige inkommit med motionen ”Inrätta en social
investeringsfond”.
Motionärerna pekar på att kommunen har en viktig roll att skapa jämlika
förutsättningar för sina invånare. Vikten av att arbeta med utveckling av utbildning
och sociala och kulturella verksamheter framhålls.
Syftet med fonden är att hitta och ge stöd till förebyggande arbetsmetoder som tidigt
bryter negativ händelseutveckling hos Järfällabor och ger dem ökade möjligheter att
bli delaktiga i samhället. Uppbyggnad av medel till fonden skulle kunna ske genom
avsättning av årliga överskott eller i form av budgeterade medel.
Motionärerna föreslår att en social investeringsfond inrättas och att kommunstyrelsen
får i uppdrag att fastställa regler och tillämpning av fonden.
2015-11-09 soc-investfond-motion_tjskr pt 2
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsnämndens kansli
Bo Majling, Programchef
Telefon: 08-580 299 29 (direkt) 070-0027256 (mobil)
Fax:
Besöksadress: Vasaplatsen 11, 3 tr
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: [email protected] Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082
2015-11-09
2 (3)
Överväganden
Förvaltningen ser ett eventuellt genomförande av motionen som ett socialpolitiskt
åtagande och inte något som ligger inom Kultur-, demokrati- och fritidsnämndens
ansvarsområde.
Nämnden har som uppdrag att dela ut bidrag till föreningar och från och med 2015
även en så kallad ”snabb slant”. ”Snabb slant” som infördes under 2015 riktar sig till
unga Järfällabor och syftar till att ge stöd till mindre projekt som inte organiseras av
en förening eller en organisation. Det rör sig då om ett mindre kontantstöd än det
normerade föreningsstödet. Ett kriterium är att snabb-slantprojekten på något sätt är
publika och till nytta för Järfällas invånare.
Föreningsbidragen prioriteras för verksamhet för åldersgruppen 4-20 år. Förutom
rent aktivitetsbaserade bidrag finns det även projektbidrag att söka. Dessa bidrag kan
beviljas för sådant som i viss mån ligger nära investeringsfondens tänkta ändamål,
exempelvis nya arbetsmetoder inom föreningslivet för att nå fler eller för att nå
speciella grupper.
Förvaltningens uppfattning är att vissa delar av det som motionärerna vill stödja med
ett inrättande av en social investeringsfond kan vara möjligt att göra inom det
begränsade område som utgör nämndens ansvarsområde men då med föreningar som
utförare.
Förvaltningen har uppfattat att en social investeringsfond kan fördela medel till
kommunala nämnder och förvaltningar. Det framgår inte av motionen om även
externa aktörer kan få stöd från fonden.
Vid ett eventuellt genomförande av en social investeringsfond skulle kultur-,
demokrati- och fritidsnämndens bidragsgivning till föreningar och fonden möjligen
kunna komplettera varandra.
Barnkonsekvensanalys
1. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
Svar: Förvaltningen överlåter till kommunstyrelsen att bedöma konsekvenserna för
barn eftersom detta endast är ett motionsyttrande.
2. Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?
Svar: Se ovan.
3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
Svar: Se ovan.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen kan idag inte se att en social investeringsfond hamnar inom kultur-,
demokrati- och fritidsnämndens ansvarsområde och därmed innebär det inga
ekonomiska konsekvenser för nämnden.
2015-11-09
3 (3)
Slutsatser
Förvaltningen ställer sig neutral till ett införande av en social investeringsfond och
föreslår att kultur-, demokrati- och fritidsnämnden beslutar att överlämna
förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen.
Torbjörn Neiman
Kultur- och fritidsdirektör
Bo Majling
Programchef
Expedieras
Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelsen
Idrott och fritid
Järfälla Kultur