FFR14 - Eltako

S
30 014 012 - 1
RS485-buss relä aktor
Nätfrånkopplare
FFR14
Montage och inkoppling av denna
elektriska apparat får endast göras
av behörig elektriker! Annars finns
risk för brand eller elektrisk stöt!
Max omgivningstemperatur i drift:
- 20 ° C upp till + 50 ° C.
Förvaringstemperatur: - 25 ° C till + 70 ° C.
Relativ fuktighet: < 75%.
2-kanals nätfrånkopplare, 1+1 potentialfria NO-kontakter 16 A/250 V AC. Glödlampslast 2000 W. Endast 0,1 watt
effektförbrukning i standby-läge.
Modul för din-montage enligt DIN-EN
60715 TH35. 1 modul = bredd 18 mm,
djup 58 mm.
Anslutning till Eltako RS485-BUS.
BUS- en och strömförsörjningen snabbkopplas med byglar.
Modern hybridteknik som kombinerar de
bästa fördelarna från slitagefri elektronisk
styrning och högpresterande specialreläer.
Nätfrånkopplare FFR14 bryter spänningen
till 1 eller 2 kretsar och förhindrar störande
elektromagnetiska växelströmsfält.
För att aktivera nollgenomgångsbrytningen enligt Eltakos patenterade duplexteknik, måste L anslutas till K(L)
och N till (N).
Förbrukningen i standby ökar bara med
0,1W. N kan inte anslutas om en kontaktor, för att öka brytningsförmågan, är
ansluten efter FFR14.
När båda reläer i FFR14 är aktiverade är
förbrukningen endast 0,6 watt.
Vid bortfall av matningsspänningen sker
frånkoppling på det sätt som angetts.
Max. ström över varje kontakt 16 A vid
230 V.
Denna nätfrånkopplare kopplas efter max
16 A säkring som skyddar upp till två
kretsar i det utrymme som skall skyddas
av nätfrånkopplaren. Till exempel, en krets
för belysning och en krets för vägguttag.
D k t
lå till/f å
llt
d
ö be ys g oc e
e s ö äggu ag
De kretsar slås till/från manuellt med en
eller flera stationära trådlösa tryckknappar
eller handhållen trådlös sändare.
Med den övre inställningsratten kan en
frånslagsfördröjningstid ställas in mellan
10 till 90 minuter på kontakt 2, för styrning från universal- eller riktningstryckknapp.
utan frånslagsfördröjning.
I läge
Mittre inställningsratten används för inlärning och ställs i drift till AUTO-läge.
Nedre inställningsratten används för att
manuellt ställa kontakten permanent till
PÅ eller AV. Den ställs i drift till AUTO-läge.
Om en trådlös tryckknapp är inlärd som
'Centralt PÅ' för nätfrånkopplaren och 'PÅ'
för belysningen, sluter nätfrånkopplaren
automatiskt när belysningen slås på.
Om en trådlös tryckknapp, t.ex. en
sängbelysning, är tilldelad med 'AV' för
lampan och 'Centralt AV' för nätfrånkopplaren, slås nätfrånkopplaren automatiskt från när sängbelysningen slås av.
10 inlärningsalternativ finns för FFR14
samt frånslagsfördröjning, ger användaren
stort urval av inställningarna på nätfrånkopplaren.
Lysdioden under den övre inställningsskruven följer inlärningsproceduren enligt
bruksanvisningen och blinkar under driften
för att visa de trådlösa styrkommandona.
Aansluitvoorbeeld
4
4
Tryckknappar med dubbelvippa i
inlärningsläge 70, 80, 90 och
är alltid inlärda helt, oavsett vilken
tryckknapp trycks in.
4
2. Ställ den mittersta inställningsskruven
på LRN. Lysdioden blinkar långsamt.
Inlärning av radiosensorer i trådlösa aktorer
Alla givare måste läras in i aktorerna
så att de kan ta emot och utföra
kommandon.
3. Påverka den sensor som ska läras
in. Lysdioden slocknar.
Inlärning av aktor FFR14
Vid leverans från fabrik är inlärningsminnet tomt. Om du inte är säker på
detta ska du radera minnets innehåll
komplett: Ställ mellersta inställningsvredet på CLR lysdioden blinkar snabbt.
Inom 10 sekunder vrid det understa vredet till höger ändläge och bort därifrån
igen 3 gånger (medurs vridning).
Lysdioden blinkar snabbt. Lysdioden
slutar att blinka och slocknar efter 2
sekunder. Alla inlärda sensorer är raderade.
Efter inlärning, ställs den översta inställningsratten in för tidsfördröjning (RV)
för Kontakt 2: 10, 20, 30, 40, 50, 60,
minuter.
70, 80, 90 eller
Radering av enskilda inlärda sensorer
utförs som vid inlärning med undantag
att mitten inställningsvredet ställs på CLR
i stället för LRN. Påverka sensorn. Lysdioden slutar blinka snabbt och slocknar.
Funktionsinställning
80 = tryckknapp dubbelvippa, upptill
AV, nertill PÅ, K1 vänster och K2
höger;
90 = tryckknapp dubbelvippa, upptill
PÅ, nertill AV, K2 vänster och
K1 höger;
= tryckknapp dubbelvippa, upptill
AV, nertill PÅ, K2 vänster och
K1 höger;
Inlärning sensorer
1. Ställ övre inställningsratten till önskad
inlärningsfunktion:
10 = universaltryckknapp, sluter K1;
20 = universaltryckknapp, bryter K1;
30 = universaltryckknapp, sluter K2;
40 = universaltryckknapp, bryter K2;
50 = inlärning 'centralt PÅ';
60 = inlärning 'centralt AV';
70 = tryckknapp dubbelvippa, upptill
PÅ, nertill AV, K1 vänster och K2
höger;
80 = tryckknapp dubbelvippa, upptill
AV nertill PÅ K1 änster och K2
Om ytterligare sensorer ska läras in: Vrid
bort den mittersta inställningsskruven
kort från läget LRN upprepa från steg 1.
4
Den mellersta inställningsratten ställs in
på AUTO.
Den nedre inställningsratten ställs in på
AUTO i normalläge.
Tilldela en enhetsadress till FFR14:
Inställningsvredet på FAM14 ställs i
läge 1. Enhetens nedre lysdiod lyser
rött. Det mellersta inställningsvredet på
FFR14 vrids till läge LRN. Lysdioden
blinkar sakta. När adressen har tilldelats av FAM14, lyser dess nedre lysdiod
grönt i fem sekunder och lysdioden på
FFR14 slocknar.
Radera enhetens konfiguration:
Ställ det mellersta inställningsvredet i läge
CLR. Lysdioden blinkar snabbt. Vrid nu
det övre inställningsvredet till det vänstra
stoppläget (vrid motsols) och tillbaka igen
tre gånger inom tio sekunder. Lysdioden
slutar blinka och slocknar efter fem
sekunder. Fabriksinställningarna har återställts.
Radera enhetens konfiguration och
adress:
Ställ det mellersta inställningsvredet i läge
CLR. Lysdioden blinkar snabbt. Vrid nu
det övre inställningsvredet till det vänstra
stoppläget (vrid motsols) och tillbaka igen
sex gånger inom tio sekunder. Lysdioden
slutar blinka och slocknar efter fem
sekunder. Fabriksinställningarna har återställts och enhetsadressen har raderats.
Konfigurera FFR14:
Följande punkter kan konfigureras med
datorverktyget:
■ Beteende vid återkomst av matningssspänningen
■ Lära in tryckknappar med enkel- eller
dubbelklick
■
Lägga till eller ändra sensorer
Obs! Glöm inte att bryta förbindelsen
till FAM i datorverktyget. Medan datorverktyget är uppkopplat till FAM14, utförs inga radiokommandon.
Lära in ett bekräftelsetelegram från en
annan bussaktuator i FFR14:
Som vid inlärning av sensorer, bara med
skillnaden att det mellersta inställningsvredet ställs i läge LRA istället för LRN.
'Påslagning' lärs in som 'centralt på'.
'Frånslagning' lärs in som 'centralt av'.
!
Om en aktor är redo för inlärning (lysdioden blinkar sakta)
programmeras den signal som
kommer härnäst. Därför är det
viktigt att se till att inga andra
sensorer aktiveras under
inlärningen.
Spara alltid manualen!
Vi rekommenderar kapsling för förvaring
av bruksanvisningar GBA14.
Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
+49 711 94350000
www.eltako.com
02/2014 Rätt till ändringar förbehålls.