ÄNTLIGEN! - Framtidens Läromedel

2015
!
N
E
G
I
L
T
N
Ä
Stockholm
14-15 oktober
ÅRETS SPÄNNANDE UTSTÄLLARE:
I SAMARBETE MED DIG
!
E
R
A
ID
V
A
R
E
T
U
K
IS
D
#framtidenslaromedel
Framtidenslaromedel
I SAMARBETE MED
@ConductiveAB
Conductive AB
www.framtidenslaromedel.se
#framtidenslaromedel
2015
VÄLKOMMEN PÅ KONFERENS!
Varmt välkommen till 2015 års upplaga av Framtidens Läromedel Stockholm! Det är två spännande dagar vi har framför
oss med engagerande och inspirerande talare som delar med sig av konkreta klassrumstips, senaste forskningen kring
digitala verktyg och strategier för att leda framtidens digitala skola.
Konferensen erbjuder fyra spår och du väljer att ta del av de talaranföranden som passar din yrkesroll bäst. Det är alltså
helt fritt att röra sig mellan spåren. Tveka inte att ta kontakt med någon av oss på Conductive om du har några frågor.
Du känner igen oss på den orangea sjalen.
Jenny Engerdahl
Projektledare
FRAMTIDENS LÄROMEDEL PÅ FACEBOOK
Facebooksidan Framtidenslaromedel är en mötesplats som
vänder sig till dig som arbetar inom eller är intresserad av
området skola.
På sidan har du som följare möjlighet att träffa andra
med samma intresse och nätverka över hela Sverige.
Vi diskuterar aktuella frågor som berör skolan och håller
dig ständigt uppdaterad om innovativa läromedel och
metoder. Naturligtvis får du även löpande information
om konferensen Framtidens Läromedel och vi vill gärna
involvera våra följare i utformningen av kommande års
program.
Följ oss – den!
scanna ko
www.framtidenslaromedel.se
#framtidenslaromedel
2015
09:05
09:50
keYnote
sPeAker
DAg 1
08:30
Registreringen öppnar och Lärarnas Riksförbund bjuder sedan på frukost i sin monter
09:00
Projektledare Jenny Engerdahl, Conductive, hälsar välkommen i sal 1
Digitala läromedel – när, hur och varför?
• Närärdigitalaläromedelbraochnärärdeintedet?
• VadsägerforskningenomIT-användningiskolan?
• Vadkrävsförattdetskafungeraochvartvillvinå?
Per Kornhall, författare, debattör och oberoende konsult, Per Kornhall AB
Förmiddagskaffe & tid att besöka utställarnas montrar
sAl 1
10:20
11:00
Aktuell forskning
Moderator: Jenny stanser
Framtidens digitala klassrum
• Lärareochforskareinyttsamarbeteförattutveckla
IKT-didaktiskakoncept
• Hurindividenskompetensutvecklinggertillbakatill
verksamheten
• ITsomettverktygiställetförettmålisig
Thomas Winman, lektor i pedagogik & Lars
Svensson, professor i informatik, Högskolan Väst
Per KornhallharvaritundervisningsrådpåSkolverketocharbetatmed
kommunalskolutveckling.Hanärnuoberoendeexpertmedintresse
förhurdigitalutvecklingkanskapaettmervärdeföreleverochlärare.
sAl 1
Hoppa fritt
sAl 2 mellan spåren!
Moderator: Mia kempe
Digitala verktyg lika naturligt som penna & papper
sAl 3
Moderator: Helena kvarnsell
sAl 4
Moderator: robin smith
Språkutveckling med kreativitet & stöd utifrån
digitala verktyg
DigiExam – digitala kunskapsuppföjningar &
nationella prov digitalt
Motivation, programmering & kreativt lärande med
lärplatta
Integrera digitala verktyg med entreprenöriellt
lärande
Bingel – digital färdighetsträning som utvidgar
läromedlen
Varför Minecraft i undervisningen?
Förbättra det formativa arbetet med digitala verktyg
Är Framtidens läromedel redan här?
eMath Studio: en digital omgivning för matematisk
argumentering i skolan
Alla kan skriva – ny digital pedagogik & skrivverktyg
Pedagogiskt arbetssätt med enkel interaktivitet i
klassrummet & på distans
• Hurintegrerardudigitalaläromedelihelalärandetpåalla
plan?
• Frånskolatillfritids–lärandesomskerheladagen
Cecilia Westblad, förstelärare åk 1-3 & Eva Lindholm,
fritidspedagog, Sätraskolan
Nominerade till årets lärarlag 2014 grundskola –
Pedagog Stockholm
• Såstöttardudinaeleversprocessfrånförståelsetill
produktion
• Hurskapardukontextrikasammanhangochvarför?
• Hurkandinaeleverproducerabättremuntligt?
Ida Söderman, utvecklingsledare, Futuraskolan
• Vadharandraskolorupplevtförvinsterefterattha
digitaliseratsinakunskapsuppföljningar?
• HurfungerarDigiExamipraktiken?
• Hurskrivermandenationellaprovendigitalt?
Carl Nardini, kundansvarig, DigiExam
Bensträckare
Aktuell forskning
11:10
STL – en modell för integrering av digitala
verktyg i pedagogiken
• Resultatfrånaktuellstudiemedfokuspåhurdu
använderdigitalaverktygiundervisningen
• Hurspriderduvidareinformationenomvadsom
fungerar?
• Skapadebästaförutsättningarnaförlärandeidin
skola
Annika Agélii Genlott, skolutvecklare, Sollentuna
kommun samt forskare, Örebro universitet
11:50
Lunch & tid att besöka utställarnas montrar
12:50
Därför är vi Sveriges bästa skolkommun!
• Ledningsprocessersompåverkarlärandet
• 4F:Fokusera,fördjupa,förädlamedstödiforskning
Martin Persson, utbildningschef, Vellinge kommun
Sveriges bästa skolkommun 2014
13:30
Bensträckare
13:45
Effektiva produktiva team som verktyg för
Framtidens läromedel
• Innovativtledarskapochkreativtmedarbetarskap
• Kreativtanvändandeavlärplattaförlustfylltlärande
• Konkretatipspådigitaltberättandesomökar
måluppfyllelsen
• Analogalekarsomgerbarnenrätttänkinför
programmering
Jessica Paulsson, utbildare mot grundskolans yngre åldrar,
Medioteket
• Vadbördutänkapåinnandukörigång?
• Vilketstödfinnsiläro-ochkursplanenföranvändandeav
Minecraft?
• Konkretaexempelfrånklassrummet
Ingela Clarin, IT-pedagog, Sundsbro skola
• Forskningsprojektunder2011-2016förattstödja
• Lämnaskolansfyraväggarochklivutiverkligheten–
faktiskaexempel
• Såhanterardusomlärareenalltmerdigitalvardag
• Hurlämnardukatedernochblirenlärandehandledare?
Veronica Elofsson, förstelärare digitala verktyg och lärare
Sv/SO, Smedingeskolan
Vinnare Next Up Väst 2015
• Hurkopplarduläro-ochämnesplanentilldetdigitala
lärandet?
• Såförbättrarocheffektiviserardudeformativa
strategiernamedhjälpavdigitalaverktyg
• Konkretatipsfrånavstämningochåterkopplingi
klassrummet
Patricia Diaz, författare och förstelärare, Mikael Elias Gymnasium
• Sågörduskrivandetroligt,läroriktochmeningsfulltför
allaelever
• Såkanextrafärdighetsträningflyttastillendigitalmiljö
• Meddigitalfärdighetsträningkoppladtilldettraditionella
läromedletblirträningenengagerande&rolig
• Somlärarefårdugodöverblick&etteffektivtredskapför
uppföljning
Christer Carlberg, binglare, Sanoma Utbildning
Bingel – vinnare av pris på London Book Fair
• Vadärnästahorisontochvadbehöverframtidens
läromedelegentligenförhållasigtill?
• Vilkadigitalatrenderochinnovationerpåverkar?
• Varskerbrytpunkternamellanskolansförutsättningar
ochdetomkringliggandeinnovationssamhälletsnästintill
oändligamöjligheter?
Karl Alfredsson, utvecklingschef, Lin Education AB
• IT-hjälpmedelsomökarengagemanget
• GDQipraktiken–ettforskningsbaseratinstrumentför
teamutveckling
Birgitta Trolin, skolutvecklare Världens Bästa Skola, HRM
Affärsutveckling AB, f.d. rektor Nacka kommun och Väsby
nya gymnasium. Certifierad GDQ-konsult.
Vinnare av Innovativa skolledarpriset 2013
Digitalisering som lyfter skolan
• ForskningomITirelationtillviktigaaspekterav
undervisning;motivation,målorientering,reflektion
ochsocialtlärande
• SamtidensochframtidensIT-användningiskolan
–vadärpågång,vadärmodenyckerochvadär
bestående?
Håkan Fleischer, filosofie doktor i pedagogik,
Fleischer Kompetensutveckling
Vad krävs för att ta steget in i den digitala världen?
Två lärare funderar över möjligheterna av att ersätta boken
med digitala läromedel. Framtidens läromedel ska inte bara
varafunktio8nelltenklareattanvändaförlärareochelever.Det
måsteocksågöradetlättareförelevernaattfokuserapåsina
arbetsuppgifterochfådemattreflekteraövervaddefåttveta.
Anna Björstrand, lärare Svenska & engelska åk 7-9,
Forsheda skola, och Jakob Harknäs, historielärare, Franska
skolan i Stockholm. Båda har engagerats av Digilär som
läromedelsutvecklare.
15:35
Bensträckare
15:50
Development & use of digital learning resources – experiences from Denmark
Aktuell forskning
14:55
• Anpassakravochstöttningtillvarjeelevsunika
förutsättningar
• Forskare,entreprenörer,pedagogerochkommunertarett
gemensamthelhetsgrepppådigitaltskrivande
Martin Tiberg, projektledare ”Alla kan skriva”, Anette
Sjöström, lärare i svenska, tyska & historia, Broskolan,
Upplands Bro, Tove Andersson, elev i åk 8, Broskolan
Digitalisering som lyfter skolan
• HurduanvänderITförattstöttaelevernas
motivation,målorientering,reflektionochsociala
lärande
• SåtardunästastegidinanvändningavITi
klassrummet–enchecklista
Helena Kvarnsell, lärare 7-9, Björknässkolan
sAl 1
17:30
Varelevpåenlektioninnehållandeinledningmed
förkunskapskoll,enlektiondärduärdelaktig,en
kunskapskollefterlektionen,samtefterföljandetestpå
vaddulärtdig.Tameddator,plattaellertelefon.
Per Roslin, pedagog & produktspecialist, Netsmart AB
Bensträckare
PAnelDiskussion
16:45
Hur är det att vara elev i ett SMART Klassrum?
Finn Togo harlängearbetatmedspridningenavdigitalaresurseroch
medkunskapsutbytemellanlärare.Hanharblandannatansvarför
Materialeplatform.emu.dksomfungerarsomennationellöversikt
överläromedelochsomkunskapsutbytesplattformförlärare.
• Doesuseofdigitallearningresourceshaveapositiveimpactonlearning?
• Isitpossibletogoverndevelopmentanduseofdigitallearningresources?
• Barriersandpotentials
Finn Togo, Head of Office – Pedagogical IT, Danish Ministry of Education, National Agency for IT and Learning
16:30
• Delainformationendirektefterlektionen
• Gränslöskommunikationfördistansutbildning
Kristoffer Birkedahl, affärsområdeschef,
Commmunication Services, Ricoh
Eftermiddagskaffe & tid att besöka utställarnas montrar
Aktuell forskning
14:25
undervisningenimatematik
• Struktureradehärledningarmedindividuelloch
snabbfeedbacktilleleven
• Digitalkursboksserie–hurfungerardet?
Ralph-Johan Back, professor i datavetenskap, Åbo
Akademi
Framtidens behov av rätt läromedel inom den digitala skolan
• Hurbördedigitalaläromedlenutformasförattstöttalärarna?
• Vilkaförutsättningarmåstegestilllärarnaförattdedigitalaverktygen
skaintegrerasipedagogikenpåbästasätt?
sAl 1
Ta del av en spännande diskussion med insatta representanter från skolvärlden.
Thomas Winman, lektor i pedagogik
Högskolan Väst
Rickard Vinde, VD
Svenska Läromedel
Peter Karlberg, undervisningsråd
Skolverket
Konferensens första dag avslutas
DAg 2
08:45
Stöd för att alla ska lyckas
• Konkretaexempelpåstödochstödprocess
• Strategierförutveckling
• Kollegialtlärande-lärmodulerförattimplementerateori
ipraktiken
Michael Rystad, utvecklingsstrateg, Svedala kommun
Anpassa tekniken till läroplanen – inte tvärt om
• Frånplaneringtillmål–sågördu
• Såfårdumedbådedetdigitalaochdetanaloga
• Digitalaverktygsomstöttarelevermedsärskildabehov
Annelie Medoc, central IKT-pedagog och
skoldatatekansvarig, Skurups kommun
09:25
Förmiddagskaffe & tid att besöka utställarnas montrar
09:55
Gör skolans viktigaste röst hörd – elevernas!
• Skolproffsen:ingenannankannorskskolabättreändagens
norskaelever
• SåarbetarForandringsfabrikkenmedelevernasinflytande
ochpåverkaniskolan
Digitala examinationer i praktiken
• Kanflervalsfrågormatchasvenskabetygssystemetshögre
nivåer?
• Fallgroparochutmaningar–vadkrävsavdig?
• Skaparutinfördigitalaproviallaämnen
Det är bara att googla!
Fullfölj digitaliseringen av din skola
Gränslöst lärande med mobil & surfplatta
Upplev en enklare undervisning med Canvas!
• Metoderförattlärasinaeleveratteffektivtsöka
information
• Konkretaexempelpåhurduutvecklarelevensanalytiska
ochkällkritiskaförhållningssätt
• Tipsförattförebyggaplagiatochklipp-och-klistraarbeten
Filippa Mannerheim, gymnasielärare och frilansande
journalist, Skrivateljén
• Undersökvärldenfrånklassrummetgenomskypeoch
appar
• Såanvänderdubloggarochpodcastssom
motivationshöjare
• Nuärdetlättareännågonsinatttaettsamlatgreppkring
detpedagogiskainnehållet,satsapåenhelhetslösningför
digitalaläromedel
• Enheltnytypavläromedel,interaktivaböcker,gernya
möjligheterochbättreförutsättningarförlärandeän
någonsin
• Upptäckhurinteraktivaböckerocksåstödjerdelandeoch
samskapande
Martin Ljungström, Key Account Manager/Kundansvarig,
Gleerups
Canvasärenny,modernlärplattformpådensvenska
marknadensomlanseradesunder2011ochharidagöver
18miljoneranvändareöverhelavärlden.Pådettapass
kommerdufåupplevavarföröppenhet,modernteknik,
10:45
Från IT-projekt till faktisk skolutveckling
• Smedingeskolansstrategiskasatsningpålärandeien
digitaltid
• Kollaborativtlärande–attläratillsammans
• Frånvisiontillverklighet–filmenomSmedingeskolan
2024
Mikael Parknäs, vinnare av Innovativa skolledarpriset
2014, rektor, Smedingeskolan
Veronica Elofsson, förstelärare digitala verktyg och lärare
Sv/SO, Smedingeskolan
11:25
Bensträckare
11:40
Årets stipendiater 2015 & Årets digitala läromedel 2015
apparförplattorochsmartaverktygförlärare(alltien
molntjänst)gjortlärandeochundervisningenklareförså
mångamänniskorjordenrunt.
Martin Bergström, Regional Director Sweden, Instructure
Öka elevens måluppfyllelse med appar
Läraren & nästa generations läromedel
Lärande i en digitaliserad värld
• Visualiseramatematikenmedhjälpavmatematikappar
• Pedagogensrolliattminskaklyftanmellanskolaoch
arbetsliv
• Inspireraochbliinspireradavettentreprenörielltarbetssätt
Anna Karlsson, grundskolelärare Ma/NO,
Rålambshovsskolan
Årets inspiratör 2014
ConductiveochLärarnasRiksförbundpresenterarÅretsstipendiater2015.
ConductivepresenterarävenvinnarenavÅretsdigitalaläromedel2015.
Lunch för workshopens deltagare
WorksHoPs
SEPaRat BoKningSBaRa
ÖKA DIn nÄTMEDVETEnHET & BLI
NÄTSMART
Idagskerinformationochkommunikationtillstordel
pånätetochinformationsutbyte,upphovsrättochhur
duinteragerarisocialamedierärviktigafrågorattse
till.Somläraremåstedukunnahanteradetsnabba
kommunikations-ochinformationsflödetpårättsätt
ochdessutomgeelevernarättstrategierföratthantera
sessionerna.Pådennaworkshopblandasteorimedcase
hämtadefrånverkligheten,därdetinteärheltuppenbart
vadsomärrättochriktigt.
Workshopen leds av Madeleine Högman, speciallärare och
Karin Lepistö, IKT-pedagog på Murgårdsskolan. Madeleine
och Karin arbetar aktivt med att öka nätmedvetenheten
i skolorna och driver sedan tre år tillbaka hemsidan
natsmarta.se.
15:50
16:00
16:45
2
sAl
1
sAl
13:00
• Bildningellerutbildning–vadmöterframtidenskrav?
• Teknikväxlingarochnyamöjligheterförlärande
• Såkankunskapsförmedlingochinlärningsamverka
Louise Ridell Ehinger, kundansvarig, NE
Nationalencyklopedin AB
ÅRETS
STIPENDIATER
sAl 1
2015
Säg til i infodisken för att boka
til workshop eller seminarie på plats!
DRÖnARE oCH 3D-PRInTER – FÖR
MER LÄTTSMÄLTA TUnGA ÄMnEn
Ämnensommatte,engelska,samhällsvetenskap
ochhistoriauppfattasoftaaveleversomtungaoch
svåra,mentackvaredigitalaläromedelharvifått
nyamöjlighetertillenmerpraktiskundervisning.De
läromedelduanvänderbehöverdockintestannavid
iPads,datorerellerappar.Pådenhärworkshopenfår
dutadelavhurinnovativaläromedelsomdrönareoch
3D-printeranvändsförattutvecklaundervisningen.
Workshopenblandarteorimedpraktiskaexempelochdu
kommerfåmöjlighetattflygaendrönare.
Workshopen leds av läraren Terje Pedersen och elever
från Rothaugen skola som ger dig praktiska exempel
och tips från deras tvärvetenskapliga projekt där
undervisningen har ett praktiskt och socialt fokus.
3
ÅRETS
DIGITALA
LÄROMEDEL
2015
seMinArier
SEPaRat BoKningSBaRa
SVA nYAnLÄnDA
4
Underdennaeftermiddagfårdutadelavbådeden
senasteforskningen(medtydligpraktiskförankring)
ochkonkretaklassrumstipsfrånandraläraresom
undervisarnyanländaisvenskaspråket.Dufårråd
förhurdukanutveckladinpedagogik,vilkentypav
läromedelsomgerbästresultatochhurduförbättrar
varjeelevsläs-ochskrivförståelseutifrånindividens
förmåga.
no SToCKHoLM
Underenintensiveftermiddagfårdumötasåväl
forskaresompraktiserandeNO-läraresomdelarmed
sigavsinaviktigasteinsikterochbästarådförhurdu
lyfterNO-undervisningenidittklassrum.
Lyssna till talarna Karolina Broman, Camilla Askebäck
Diaz, Bosse Larsson och Sara Westling.
Lyssna till talarna Ann Flyman-Mattson, Tina Schaub
Wester och Susanne Stenlund.
Bensträckare
AVslutAnDe
keYnote sPeAker
Gustav Fridolin oM FraMtidEns sKola
Konferensen avslutas
L A D D A N E R TA L A R P R E S E N TAT I O N E R N A P Å W W W . F R A M T I D E N S L A R O M E D E L . S E
Foto:KristianPohl/
Regeringskansliet
12:10
• Ettdigitaltläromedelellerenvanligbok,vadochhurska
jagvälja?
• Lärsigelevernamermedinteraktivaläromedel,fårvi
bättreresultat?
• Förändrasminrollsomlärareomelevernaharettdigitalt
läromedel?
Daniel Barker, lärare och läromedelsutvecklare, Norra
Real och Natur och Kultur
Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
Bensträckare
• Ökadmåluppfyllelsegenomelevensegnavisualiseringar
ochpresentationer
Åsa Colliander Celik, förstelärare SO åk 4-9,
Mälarhöjdens skola
sAl
10:35
Lars Adiels, lektor, Norra Real
Jenny Sellberg, förstelärare Sv, Norra Real
sAl
• Tidigareprojektmedlyckadeändringari
barnomsorgslagenöppnadedörrentillpolitiskpåverkani
skolvärlden
Frederick A. Reiersen, projektledare & Sara Wallén, f.d.
processledare, Skoleproffene – Forandringsfabrikken
2015
14-15 oktober Stockholm
ÅRETS SPÄNNANDE UTSTÄLLARE
1.
7.
13.
2.
8.
14/15.
3.
9.
16.
4.
10.
17.
5.
11.
18.
I SAMARBETE MED DIG
12.
6.
4
5
6
7
SAL 4
SAL 2
3
16
2
15
1
14
8
17
9
10
18
11
SAL 3
SAL 1
GARDEROB
13 12
INFO
INGÅNG
Sol033
REGISTRERING
www.framtidenslaromedel.se
#framtidenslaromedel