FUB Halmstad-Hylte. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

FUB Halmstad-Hylte.
Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för FUB Halmstad - Hylte
onsdagen den 7 oktober 2015
klockan 18.00 – 20.30
på Nässjögatan 10, Halmstad.
Närvarande: P G Petersson, Ingvar Nilsson,
Hans Nilsson, Seydi Simsek, Seth Ljunggren,
Kerstin Mårtensson, Kjell Bengtsson,
och Dan Öjvind Gasstorp (sekreterare) samt
(från § 6) Bertil Bengtsson.
§ 1. Mötets öppnande.
Vice ordförande P G Petersson öppnade mötet.
§ 2. Val av justerare.
Utsågs Hans till att, förutom mötesordföranden, justera protokollet.
§ 3. Godkännande av föredragningslista.
Beslöts att arbeta utifrån det utskickade förslaget till föredragningslista [bilaga 1].
§ 4. Godkännande av protokoll från den 9/9:
Godkändes protokollet från föregående styrelse.
§ 5. Verksamhetsplanering samt rapporter och skrivelser med anknytning till denna: § 5.
a) Föreningens framtid.
I senaste utskicket fanns en VÄDJAN OM HJÄLP!!!! [bilaga 2]. Konstateras att denna
gett magert resultat. En person har anmält intresse av att ingå i styrelsen, ingen om
att vara ”volontär” på medlemsträffar. Frågan bör upp som en viktig punkt också på
nästa BU och styrelse.
b) Samverkan/samråd, KHR och KHRs referensgrupp.
Bertil och Ingvar deltog den 22 september i samverkansmöte på Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen i Halmstad. Minnesanteckningar (utan deltagarförteckning) finns, men har ännu inte lagts ut på vår hemsida. Frågan om god mans
deltagande vid upprättande av genomförandeplaner har Bertil konsulterat Anna
Kinch i Hallands godmans- och förvaltarförening om och hon har i sin tur fört frågan
vidare till Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Bertils påpekande om brister i
brandskyddet för en tillfällig lokal för Daglig verksamhet har inte tagits till
minnesanteckningarna. Bertil kommer att kräva komplettering och att minnesanteckningarna därefter åter skickas ut.
Bertil deltog i LSS-samråd den 24/9. Minnesanteckningar finns på vår hemsida.
KHR har gått vidare med frågan om att handikappkonsulenten i Halmstad bör få en
mer central placering – både fysiskt och organisatoriskt.
c) Nytida, Frösunda.
Cecilia och Ingvar har varit på samråd med Nytida och P G och Hans på Frösunda,
men det finns ännu inte formella minnesanteckningar.
d) Utskick om ”Åsikter”.
På samma papper som ”VÄDJAN OM HJÄLP!!!!” [bilaga 2] i senaste utskicket har
ordföranden bett om medlemmarnas ”åsikter (bra och dåliga) om Halmstads
kommun, Frösunda och Nytida. Detta för att vi lättare ska kunna ta en diskussion
med dem på våra samråd.” Vad de närvarande vet har inga sådana åsikter kommit in
ännu. Vi bör återkomma till hur vi ska gå tillväga för att få in fler synpunkter från
medlemmarna.
e) Öppet hus på ”nya” socialförvaltningen i Halmstad.
Vad vi vet var ingen från FUB på det öppna huset i Socialförvaltningens nya lokaler
den 6/10 kl 13 – 15.
f) LL-grupp.
Dan Öjvind var på Lätt läst-grupp den 17/9. De ansvariga i respektive förvaltning är
oroliga att verksamheten med läsombud ska ”plana ut” nu när det inte längre finns
”gemensamma pengar”. De sista gemensamma medlen, som tidigare finansierat
”bokkassar”, användes till sinnesträningsmaterial.
Det planeras en eftermiddag fortbildning för läsombud inom Halmstads LSSverksamheter (kanske den 12/11) och man hoppas få igång en studiecirkel för nya
läsombud.
Nästa LL-grupp troligen den 10/11 klockan 8.15.
g) Leva Som Svensson m.fl skrifter, politikerutbildning, bl.a UAN den 9/10.
Som det ryktats om inför förra styrelsemötet är UANs utbildning för anställda inom
LSS och för nämndens politiker flyttad till på fredag. Staffan Svensson, Södertälje,
håller i de tre timmarnas utbildning. Ingvar och Willy Engebrethsen och Karin
Borgström deltar. Om Cecilia är i tjänst, så kommer hon också att vara med.
h) Möte om god mansrollen den 13/10.
Det är bortåt 40 personer anmälda till mötet om ”God man och förvaltare för
personer med intellektuella funktionsstörningar” [bilaga 3]. Dan Öjvind bjuder in
lokala media. Ingvar beställer förplägnad (inklusive färdigbryggt kaffe) och håller i
mötet. Dan Öjvind tar upp entré och är behjälplig.
i) RBU: Taktil massage 4/10, Halloween 25/10, SPSM 2/11 mm.
Seth rapporterar att det var en trevlig träff den 4/10 och att det var skönt med
handmassage.
Inbjudningar till de två andra arrangemangen var också med i senaste utskicket.
j) Gokart.
Den nya gokarten har levererats idag. Till invigningen den 22/11 klockan 13.00 ordnar
Gokarthallen uppvisning av några ”proffs” till en kostnad av 1.000,- (att delas mellan
RBU och oss). Landshövdingen hade gärna önskat stå för invigningen men har blivit
förhindrad. Cecilia och Maria på RBU letar efter annan lämplig invigare.
k) LänsFUB.
Kajsa Råhlanders föreläsning den 25/9 var intressant, men innehöll inte mycket nytt
för den som själv fått ett barn med funktionshinder, tyckte Ingvar.
Vi vet inte om några av våra medlemmar var med på Halmstad Arena bad den 3/10.
LänsFUBs årsmöte är preliminärt planerat till den 13/4 2016.
l) Sociala medier, hemsida – medgivanden från fotograferade/omnämnda.
Vi lägger ut allt mer bilder på hemsida och Facebook. Det är viktigt att vi frågar de
avfotograferade på ett sätt som gör att de verkligen förstår vad deras medgivande att
lägga ut en bild på Internet kan innebära – och ibland kanske dessutom tillfrågar
anhöriga/gode män. Facebook-ansvariga bör vara aktiva och t.ex snabbt ta bort
kommentarer som kan uppfattas som kränkande. Tillsammans med LänsFUB bör vi
fortsätta att utveckla etiken kring denna typ av publiceringar. Till bevakningslistan.
m) Tillgänglighetsdag, Stadsbiblioteket.
Som framgick på förra styrelsemötet [150909 § 6 m)] har vi eget informationsbord på
Tillgänglighetsdagen på söndag. Cecilia kan nog inte medverka, men hon har plockat
ihop det material hon tror vi behöver ha där. Ingvar transporterar och ställer
iordning. Dan Öjvind assisterar. Han går också ut med mejl till medlemmar som
brukar vara tjänstvilliga och vädjar om att fler ska komma och hjälpa till.
n) Fritid för alla: Funka för livet-mässa den 19/10 kl 12 – 18 och 20/10 kl 9 – 16, mm.
Hans anmäler till LänsFUBs ordförande Kerstin T. att han kan ta något pass på
mässan. Har de riktigt svårt att få ihop folk kan Dan Öjvind också tänka sig att ta
något pass.
o) Husknuten.
Nu verkar det helt klart att det blir föreningsdag den 28/11 kl 11 – 15.
p) Föreläsning med anknytning till Hans Nilssons delaktighetsprojekt.
Om möjligt adjungeras Hans till nästa BU för att diskutera upplägg av möte(n) kring
delaktighet. Går inte det bör vi försöka få till ett särskilt planeringsmöte före nästa
styrelse.
q) Luciafest den 12/12.
Klart med Martin Luthers församling och musikklass på Östergårdsskolan, rapporterar
Ingvar. Han tror också att det går att förmå Elsie och Owe Dammvik att ännu ett år ta
huvudansvaret för inköp av lotterivinster. Men det behövs fler som hjälper till!
r) Medlemsmöten och -aktiviteter i övrigt.
Diskussion om avslutningsmåltid mm sammanfattas under § 11.
s) Utskick.
Vi bör ha utskick i god tid före luciafesten.
§ 6. Rapporter och skrivelser i övrigt [bilaga 4].
a) Beredningsutskott den 1/10.
Ett decimerat BU ägnade mesta tiden åt samtal med Ida Wahman, Studieförbundet
Vuxenskolan [Jämför § 8 punkt e), nedan].
b) Ekonomi, medlemmar.
Ekonomin behandlas i anslutning till budget 2016 [Jämför § 9 punkt b), nedan].
Vi behöver få bättre koll på medlemsantalet inför ansökan om kommunalt stöd.
c) Expedition, hemsida, profilmaterial.
Broschyrställ har kommit. Cecilia har dessutom skaffat fram material till
Tillgänglighetsdagen.
d) Guldfiskarna.
På kommunens hemsida refereras Guldfiskarnas ”medborgardialog” med
kommunstyrelsen och på en stor bild poserar de tillsammans med kommunråden.
Cecilia lär vara inriktad på att vara med på Guldfiskarnas möte den 28/10.
e) Kulturskolans Danslust respektive Funktionsinriktad musikterapi.
Kanske ska vi åter erbjuda Kulturskolan att mot tryckkostnaden (eller att de lämnar
färdigtryckta blad) få med sitt informationsblad i utskick till våra medlemmar?
f) DHR: Torbjörn Lagergren den 16/9.
Ingen av de närvarande hade varit på DHR-mötet på Servicehuset Karl XI.
g) Övriga rapporter och skrivelser.
Bertil påminner om att vi bör hjälpas åt att få in bra frågor till LSS-samverkan med
politiker den 26/11. Ingvar väcker en fråga: Vad görs för att skapa trygghet i boendet
när någon av de andra boende upplevs som hotfull?
§ 7. ”På gång”, kalendarium.
Kalendarium daterat 2015-09-30 [bilaga 5] lades till handlingarna.
§ 8. Bevakningsärenden [bilaga 6].
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Biblioteksinformationsmöten. Kvar på listan.
Intressepolitiskt påverkansarbete, bl.a utifrån Fångad i fattigdom. Kvar på listan.
Mediakontakter. Media inbjuds till träffen den 13/10. I övrigt kvar på listan.
Kvällsmålsträffar mm.
Möjligen kan något hända i regi av Studieförbundet Vuxenskolan [Se § 8 punkt e)]
Studieförbundet Vuxenskolan.
Som framgått besökte Ida Wahman senaste BU [Jfr § 6 punkt a)].
Ida berättade att man på Arvsfonden inte längre verkar villiga att skjuta till pengar för
en utveckling av KiX-projektet, men att delar av planerad verksamhet i vinter
kommer att genomföras ändå.
SV vill satsa på Hälsokörkortet, om kost, motion och avspänning. De vill gärna göra
det på gruppbostäder, i dagliga verksamheter och i särskoleklasser – i samspel med
personal. Här kan finnas en möjlighet att förverkliga en del av det vi diskuterat under
rubriken Kvällsmålsträffar [Jfr § 8 punkt d)].
SV var lite sent ute med studiepaketet Mitt val inför de allmänna valen 2014. Nu vill
man med ”SV ARENA – Mitt val” vara ute i tid och testar intresset med en träff på
Nolltrefem den 14/10. Blir det en grupp, så kommer den att träffa politiker och prata
om demokrati och bestämmande.
Ida kommer (åter) att söka närmare samarbete med Fritid för alla (Mikael Nilsson).
Mattias Larsson, Nolltrefem, om idépeng. Kvar på listan.
Hästsport, trav-sulky.
Bertil har inte släppt frågan om äganderätten till travsulkyn.
Apropå hästsport berättar Bertil att ridklubben på Mickedala fått Tillgänglighetspengar till en påstigningsramp men att det verkar bli en långbänk.
Ishallsaktivitet. Kvar på listan.
Flyktingbarn.
Cecilia har haft vissa kontakter med kommunen, men ännu inte fått tag i rätt
handläggare.
Överförmyndarnämnd.
Efter god mansträffen på tisdag kan det vara dags att aktualisera nya kontakter med
politikerna i överförmyndarnämnden för Halmstad, Hylte och Laholm.
k) Ansökan om kommunalt stöd.
Styrelsen beslutar att uppdra åt Dan Öjvind att, i samråd med Cecilia och före denna
månads utgång, ansöka om stöd för 2016 års verksamhet.
l) Barn- och ungdomsaktivitet Kadriljen. Kvar på listan.
m) Revy.
Dan Öjvind har mejlat Halmstadrevyn och föreslagit samarbete kring en fika eller
liknande i anslutning till någon av deras föreställningar i vår.
§ 9. Beslutsärenden:
a) Klippan-jubileumsgala den 5/12.
Styrelsen konstaterar att någon av Guldfiskarna (med handledare) bör få åka till galan
i Stockholm på Hallands-Klippans/LänsFUBs bekostnad och att det verkar finnas cirka
6.000 kronor kvar av det belopp som budgeterats för Guldfiskarna om det ges
möjlighet för ytterligare någon eller några att åka.
b) Verksamhetsplan och budget 2016.
Dan Öjvind har skissat och BU behandlat förslag till verksamhetsplan och budget
2016.
Styrelsen beslutar
att (efter tillägg av en mening om inflytande via KHR och dess referensgrupp)
fastställa verksamhetsplan 2016 – 2017 [Bilaga 7], samt
att fastsälla budget för 2016 (Tidig kalkyl 2016) [Bilaga 8].
§ 10. Övriga frågor.
Förekom inga övriga frågor.
§11. BU och styrelsemöten med mera framöver.
BU sammanträder troligen onsdagen den 4/11 klockan 16.00 på expeditionen.
Styrelsen sammanträder onsdagen den 18/11 klockan 18.00 på Husknuten.
Eva-Lis hälsar från Guldfiskarna att de gärna blir bjudna till julmåltid den 10/12. Trots vissa
invändningar mot att hålla folk borta från sina TV-apparater på Nobeldagen vill en majoritet
av styrelsen planera vidare för detta datum. Hans kan inte vara med den 10/12, troligen inte
heller PG och Dan Öjvind. Men PG lovar att boka Verona.
Cecilia uppmanas att med Guldfiskarna diskutera lämplig tidpunkt då de kan vara med på del
av styrelsemöte.
§ 12. Mötet avslutas.
Mötesordförande P G avslutar mötet.
Vid protokollet
Dan Öjvind Gasstorp,
sekreterare.
Justeras:
P G Petersson,
mötesordförande
Hans Nilsson,
justerare