Infektioner - Landstinget Gävleborg

Beskrivning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID:
Fastställandedatum: 2015-01-01
Revisionsnr:
Giltigt t.o.m.: 2016-12-31
Upprättare: Läkemedelskommitten
Fastställare:Läkemedelskommitten
Infektioner
Patogener - resistensmönster och rekommenderad behandling för vanliga patogener
Specifika tillstånd
Akut Bakteriell Meningit
Vid vänte- och transporttid till akutsjukhus på över 60 minuter ges läkemedel enligt nedan.
Om möjligt ska blododling göras innan behandling. I annat fall görs NPH-odling eller odling
från rinnande öra. Vid misstanke om meningokocker görs även svalgodling.
Kontakta närmaste akutsjukhus med intensivvårdsavdelning. Ambulans är inte alltid på plats,
transporttid kan bli lång. Cefotaxim skall finnas i förråd på avsides belägna HC.
Vuxna
cefotaxim 3 g IV
Barn
cefotaxim 125 mg/kg IV
föregånget av
föregånget av
betametason (ex Betapred) 8 mg x 1 IV
betametason (ex Betapred) 0,12 mg/kg IV
Vid ankomst till sjukhus ska doktacillin 3g iv ges omedelbart som ett tillägg.
Vid allvarlig PC-allergi, se Infektionsläkarföreningens vårdprogram.
Otit
Behandlingsindikationer vid okomplicerad säkerställd akut mediaotit (AOM):
Ensidig AOM:
A) om patienten är <1 år eller >12år
B) Alla personer med perforerad otit oavsett ålder
Bilateral AOM:
A) Om patienten är <2 år eller >12 år
B) Alla personer med perforerad otit oavsett ålder
Uppföljning av AOM:
Åter inom 2-3 dagar om avsaknad av förbättring
Kontroll efter tre månader efter bilateral otit för barn <4 år
1(21)
Upprättare: Läkemedelskommitten
Beskrivning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID:
Fastställandedatum: 2015-01-01
Revisionsnr:
Giltigt t.o.m.: 2016-12-31
Fastställare:Läkemedelskommitten
Värdering av kliniska fynd vid symtom på akut mediaotit= AOM.
Säker AOM:
Purulent sekretion och/eller perforerad/chagrinerad trumhinna
eller
Buktande, ogenomskinlig, färgförändrad, orörlig trumhinna
Osäker AOM:
Ogenomskinlig, färgförändrad orörlig, ej buktande trumhinna
eller
Trumhinna kan inte identifieras
2(21)
Beskrivning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID:
Fastställandedatum: 2015-01-01
Revisionsnr:
Giltigt t.o.m.: 2016-12-31
Upprättare: Läkemedelskommitten
Fastställare:Läkemedelskommitten
Inte AOM:
Färgförändrad rörlig trumhinna
eller
Genomskinlig, indragen eller normalställd, orörlig trumhinna (SOM).
Vuxna
Barn
PcV*(ex Kåvepenin)
PcV* (ex Kåvepenin)
1,6 g x 3 i 5 dagar
25 mg/kg x3 i 5 dagar
Terapisvikt (Oförändrad, förvärrad eller på nytt uppblossande akut mediaotit trots minst tre
dygns antibiotikabehandling.)
amoxicillin*
amoxicillin* (20 mg/kg × 3) i tio dagar.
500 mg x 3 i 10 dagar
Betalaktamasproducerande Haemofilus influenzae
doxycyklin* (ex. Doxyferm)
amoxicillin/klavulansyra* (ex Spektramox)
200 mg x 1 dag 1, sedan
25mg/kg x 3 i 10 dagar
100 mg x 1 i 8 dagar
Recidiv (ny akut mediaotit inom en månad med symtomfritt intervall).
PcV* (ex Kåvepenin)
PcV* 25 mg/kg × 3 i tio dagar
1,6 g x 3 i 10 dagar
alternativt
alternativt
amoxicillin* 20 mg/kg × 3 i tio dagar
amoxicillin*
500 mg x 3 i 10 dagar
Vid säkerställd penicillinallergi typ 1
erytromycin (ex Ery-Max) i 7
erytromycin (ex Ery-Max) i 7 dagar
dagar
250 mg x4 (eller 500 mg x2)
10 mg/kg x4 (alternativt 20 mg/kgx2) Max 1 g/ dygn.
I andra hand
I andra hand
doxycyklin* (ex. Doxyferm)
200 mg x 1 dag 1, sedan
100 mg x 1 i 8 dagar
trimetoprim/sulfa* (ex Eusaprim)
3 mg/kg trimetoprim+15 mg/kg sulfametoxazol x 2 i 7-10
dagar
*tillhör utbytesgrupp
Åtgärder vid terapisvikt:
Nasofarynxodling och eventuell odling från hörselgången vid perforation. Noggrann
verifikation av diagnos – eventuellt akut remiss till ÖNH-specialist. Efterfråga följsamhet till
tidigare ordination.
3(21)
Beskrivning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID:
Fastställandedatum: 2015-01-01
Revisionsnr:
Giltigt t.o.m.: 2016-12-31
Upprättare: Läkemedelskommitten
Fastställare:Läkemedelskommitten
Sinuit
Behandling med lokala glukokortikoider (nasalsteroider) som alternativ till antibiotika har
visst vetenskapligt stöd och rekommenderas som första behandling vid medelsvår bakteriell
rinosinuit efter fem dagars symtom. Det kan också användas som komplement till antibiotika
vid bakteriell rinosinuit och samtidig allergisk eller idiopatisk rinit med hyperreaktivitet.
Behandling med antibiotika kan vara indicerat vid:
•
•
•
>10 dagars förlopp och CRP-stegring.
Ensidiga symtom,
Allmänpåverkan
Vuxna
PcV* (ex Kåvepenin)
1,6 g x 3 i 7-10 dagar
Vid penicillinallergi typ 1
doxycyklin* (ex. Doxyferm)
200mg x 1 i tre dygn sedan 100 mg x 1 i 4 dygn
Vid terapisvikt
Ompröva diagnosen
Överväg punktion
Eventuellt byte till
Barn
Mycket ovanligt med sinuit
Specialistfall
Mycket ovanligt med sinuit
Specialistfall
amoxicillin*
500 mg x 3 i 7-10 dagar.
* tillhör utbytesgrupp
Akut Rinosinuit
Barn har årligen 6–8 ÖLI.
Barn kan ha missfärgad snuva, även under lång tid, utan att behandlingskrävande
rinosinuit behöver misstänkas. Barn med okomplicerad rinosinuit har inte nytta av
antibiotikabehandling.
Misstänk främmande kropp vid ensidig, varig snuva.
Akut debut med svår värk, lokal svullnad vid näsa-öga, hög feber, allmänpåverkan inklusive
slöhet föranleder misstanke om etmoidit eller frontalsinuit. Dessa patienter ska omhändertas
akut för ställningstagande till behandling och remiss till barn/ÖNH-specialist.
Tonsillit
Skilj mellan möjlig tonsillit och virusorsakad faryngit eller ÖLI.
4(21)
Beskrivning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID:
Fastställandedatum: 2015-01-01
Revisionsnr:
Giltigt t.o.m.: 2016-12-31
Upprättare: Läkemedelskommitten
Fastställare:Läkemedelskommitten
Viros - ÖLI
Halsont med samtidig snuva, hosta eller heshet: Sannolikt viros - ÖLI
Snabbtest för streptokocker är inte indicerat.
Erbjud inte antibiotika.
Möjlig tonsillit
Halsont utan samtidig snuva, hosta eller heshet
Utred enligt de 4 Centorkriterierna för bedömning av antibiotikabehov.
Centorkriterierna gäller vuxna och barn ≥3 år. Barn som är <3 år har sällan en tonsillitbild vid
streptokockfaryngit.
0-2 Centor kriterier = trolig viros, avstå från provtagning och antibiotika. Det finns ingen
visad nytta med antibiotikabehandling även om GAS påvisas.
3-4 Centorkriterier = snabbtest för streptokocker kan utföras och behandling övervägas.
Om positivt test: Antibiotika kan erbjudas, förkortar sjukdomstiden med 1-2,5 dygn.
Om negativt test: Undvik antibiotikabehandling.
Centorkriterier för vuxna och barn ≥3 år
feber ≥ 38.5
Belagda tonsiller eller hos barn 3-6 år rodnade svullna tonsiller
Ömmande käkvinkeladeniter
Avsaknad av hosta
Streptokocker grupp A i närmiljön, paronyki, impetigo, smultrontunga och scarlatiniformt
utslag kan stärka misstanke om infektion orsakad av beta streptokocker grupp A.
Vuxna
Barn
PcV* (ex Kåvepenin)
PcV* (ex Kåvepenin)
1g x 3 i 10 dagar
12,5 mg/kg x 3 i 10 dagar
Vid recidiv < 30 dagar eller allergi inte typ 1
cefadroxil*
cefadroxil*
500 mg x 2 i 10 dagar
12,5 mg/kg x 2 i 10 dagar
Vid penicillinallergi typ 1 eller vid recidiv
klindamycin* (ex Dalacin)
klindamycin* (ex Dalacin)
För barn <30 kg: 5 mg/kg x 3 i 10 dagar
För barn 30-45 kg: 150 mg x 3 i 10 dagar
300 mg x 3 i 10 dagar
* tillhör utbytesgrupp
5(21)
Beskrivning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID:
Fastställandedatum: 2015-01-01
Revisionsnr:
Giltigt t.o.m.: 2016-12-31
Upprättare: Läkemedelskommitten
Fastställare:Läkemedelskommitten
Peritonsillit
Karakteriseras av käklåsning med gapdefekt och svullnad av mjuka gommen så att uvula
pekar mot motsatta sidan.
Behandlingen är kirurgisk med dränage kompletterad med antibiotika.
Vuxna
Barn
Kirurgisk dränering kombinerat med
antibiotika.
PcV (ex Kåvepenin)
1g x 3 i 10 dagar.
Vid penicillinallergi typ 1
klindamycin (ex Dalacin)
Kirurgisk dränering kombinerat med
antibiotika.
PcV (ex Kåvepenin)
12,5 mg/kg x 3 i 10 dagar
300 mg x 3 i 10 dagar
klindamycin (ex Dalacin)
För barn <30 kg: 5 mg/kg x 3 i 10 dagar
För barn 30-45 kg: 150 mg x 3 i 10 dagar
Akut Bronkit
Opåverkad patient med hosta utan känd KOL, kronisk bronkit eller astma.
Hostan är ofta besvärlig och pågår i genomsnitt i tre veckor.
CRP behövs inte för diagnos.
Antibiotika har ingen effekt oavsett genes.
Se patientinformation på Smittskydds hemsida
Rekommendera rökstopp för rökare.
Vid hosta > 4-6 veckor överväg spirometri och lungröntgen.
Akut Exacerbation (AECB) vid Kronisk Bronkit och KOL
Indikation för antibiotikabehandling kan finnas vid allvarlig akut exacerbation.
Detta gäller särskilt vid nedsatt lungfunktion.
Tecken på allvarlig AECB är minst två av följande kriterier:
•
•
•
Ökad hosta och sputummängd.
Ökad sputumpurulens.
Ökad dyspné.
6(21)
Beskrivning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID:
Fastställandedatum: 2015-01-01
Revisionsnr:
Giltigt t.o.m.: 2016-12-31
Upprättare: Läkemedelskommitten
Fastställare:Läkemedelskommitten
Behandlingsförslag:
Vuxna
amoxicillin*
500mg x 3 i 5-7 dagar
Vid penicillinallergi typ 1
doxycyklin* (ex. Doxyferm)
200mg x 1 i tre dygn sedan 100 mg x 1 i 4 dygn
* tillhör utbytesgrupp
Pneumoni
Expektans vid okarakteristisk nedre luftvägsinfektion utan allmänpåverkan.
Vuxna
PcV* (ex Kåvepenin)
1g x 3 i 7 dagar
Barn
PcV* (ex Kåvepenin)
< 5 år mixtur - 20 mg/kg x 3 i 7 dagar
> 5 år tabletter - 12,5 mg/kg x 3 i 7 dagar
Vid penicillinallergi typ 1
erytromycin (ex Ery-Max) erytromycin (ex Ery-Max)
500 mg x 2
För barn <35 kg mixtur: 10 mg/kg x 4 i 7 dagar
(eller 250 mg x4) i 7 dagar För barn >35 kg kapslar: 250 mg x 4 i 7 dagar
eller
Uppdelning på flera dostillfällen anses minska risken för GIbiverkningar
klindamycin* (ex Dalacin)
300 mg x 3 i 10 dagar
eller
eller
doxycyklin* (ex.
Doxyferm)
200 mg x 1 dag 1-3, sedan
100 mg x 1 i 4 dagar
klindamycin (ex Dalacin)
För barn <30 kg: 5 mg/kg x 3 i 10 dagar
För barn 30-45 kg: 150 mg x 3 i 10 dagar
* tillhör utbytesgrupp
Se barnklinikens vårdprogram för Pneumoni.
7(21)
Beskrivning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID:
Fastställandedatum: 2015-01-01
Revisionsnr:
Giltigt t.o.m.: 2016-12-31
Upprättare: Läkemedelskommitten
Fastställare:Läkemedelskommitten
Pneumoni atypisk - mykoplasma pn./chlamydia pn
Behandling rekommenderas bara vid kraftiga symtom med allmänpåverkan, hög feber
och/eller andningspåverkan.
Diagnostik baserad på PCR-teknik skall ske i tidigt skede. Undvik serologi för diagnos.
erytromycin 15-25 mg/kg x 2 alt. 500 mg x 2 i 10 dagar
doxycyklin 200 mg första dagen sedan 100 mg x 1 i 8 dagar (ej till barn under 8 år)
Vid misstanke Legionellainfektion bör infektionsspecialist kontaktas.
Atypisk etiologi hos barn
är ovanligt före 5 års ålder.
erytromycin > 35 kg 250 mg x 4 alt 500 mg x 2 i 7 dagar
erytromycin < 35 kg oral susp 10 mg/kg x 4 alt 20 mg/kg x 2 i 7 dagar
Divertikulit
Det finns ingen dokumentation av nyttan vid antibiotikabehandling av lindrig divertikulit.
Lindriga fall som kan hanteras i öppenvård skall därför inte behandlas med antibiotika.
Remiss till akut slutenvård är exempelvis aktuellt vid:
•
•
•
Nedsatt immunförsvar
Graviditet
Generell peritonit, sepsis och abscess, d.v.s. komplikationer till divertikulitsjukdomen
där invasiva metoder inklusive kirurgi är indicerade
8(21)
Beskrivning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID:
Fastställandedatum: 2015-01-01
Revisionsnr:
Giltigt t.o.m.: 2016-12-31
Upprättare: Läkemedelskommitten
9(21)
Fastställare:Läkemedelskommitten
UVI nedre – Cystit hos kvinna som inte är gravid
Cystit hos kvinnor som inte är gravida spontanläker ofta. Avvakta gärna 2-3 dygn med
behandling om möjligt. Urinodla om risk för resistenta bakterier (som utlansvistelse eller
tidigare förekomst av resistenta bakterier) och terapisvikt samt vid recidiverande, komplicerad
eller vårdrelaterad cystit.
Tänk på differentialdiagnoserna uretrit (ex. klamydia, gonorré ), vulvo-vaginit, icke infektiös
åkomma (ex. atrofisk slemhinna).
nitrofurantoin (Furadantin) 50 mg x 3 i 5 dagar
Njurfunktionsberoende dosering och effekt
pivmecillinam (Selexid)
200 mg x 3 i 5 dagar
400 mg x 2-3 i 3 dagar (<50år)
Andrahandsalternativ
cefadroxil* 0,5 g x 2 i 5 dagar eller
cefadroxil* 1 g x 1 i 5 dagar
eller
trimetoprim* 160 mg x 2 i 3 dagar eller
trimetoprim* 300 mg x 1 i 3 dagar
Observera
trimetoprim ska endast ges en gång var 6:e månad
* tillhör utbytesgrupp
Beskrivning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID:
Fastställandedatum: 2015-01-01
Revisionsnr:
Giltigt t.o.m.: 2016-12-31
Upprättare: Läkemedelskommitten
Fastställare:Läkemedelskommitten
UVI nedre – Cystit och Asymtomatisk Bakteriuri (ABU) hos gravida kvinnor
Odla alltid innan start av behandling! Cystit och ABU hos gravida kvinnor ska behandlas.
Kontroll av urinodling ska göras 1- 2 veckor efter avslutad behandling.
Definition av Asymtomatisk bakteriuri (ABU):
Två urinodlingar med några dagars mellanrum i vilka samma bakteriestam växer ≥ 100
000 bakteriekolonier/ml urin. Pivmecillinam (Selexid)
200 mg x 3 i 5 dagar
nitrofurantoin (Furadantin) 50 mg x 3 i 5 dagar
Undvik i anslutning till förlossning.
Njurfunktionsberoende dosering och effekt.
400 mg x 2-3 i 3 dagar
Andrahandsalternativ
cefadroxil* 0,5 g x 2 i 5 dagar
cefadroxil* 1 g x 1 i 5 dagar
eller
ceftibuten (Cedax) 400 mg x1 i 5 dagar
eller
Under 2:a och 3:e trimestern men inte under 1:a trimestern.
trimetoprim* 160 mg x 2 i 3 dagar eller
trimetoprim* 300 mg x 1 i 3 dagar
Observera
trimetoprim ska endast ges en gång var 6:e månad
* tillhör utbytesgrupp
UVI Hög hos kvinnor över 18 år som inte är gravida – Pyelonefrit
Klassiska symtom är allmänpåverkan, hög feber, frossa, flanksmärta, illamående
och kräkningar. Miktionsbesvär saknas hos 1/3.
ciprofloxacin* 500 mg x 2 i 7 dagar
Andrahandsalternativ
ceftibuten (Cedax) 400 mg x 1 i 10 dagar
trimetoprim/sulfa* (ex Eusaprim/Bactrim forte) 160/800 mg x 2 i 10 (efter resistensbesked)
* tillhör utbytesgrupp
10(21)
Beskrivning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID:
Fastställandedatum: 2015-01-01
Revisionsnr:
Giltigt t.o.m.: 2016-12-31
Upprättare: Läkemedelskommitten
Fastställare:Läkemedelskommitten
UVI Hög hos gravida
Dessa patienter ska bedömas och handläggas inom slutenvården. Tecken på hög UVI är
illamående, kräkning, hög feber flanksmärta och allmänpåverkan.
För UVI hos Barn hänvisas till barnklinikens vårdprogram i Platina.
Män – afebril symtomgivande UVI
nitrofurantoin (Furadantin) 50 mg x 3 i 7 dagar
Njurfunktionsberoende dosering och effekt.
pivmecillinam (ex. Selexid)
200 mg x 3 i 7 dagar
Andrahandsalternativ som kan användas efter odlingssvar
trimetoprim* 160 mg x 2 i 7 dagar eller
trimetoprim* 300 mg x 1 i 7 dagar
eller
ceftibuten (Cedax) 400mg x1 i 7 dagar
Observera
trimetoprim ska endast ges en gång var 6:e månad
* tillhör utbytesgrupp
Män – febril UVI
Klassiska symtom är allmänpåverkan, hög feber, frossa, flanksmärta, illamående
och kräkning. Miktionsbesvär saknas hos 1/3. Urinodla!
ciprofloxacin* 500 mg x 2 i 14 dagar
Efter odlingssvar eventuellt
trimetoprim* 160 mg x 2 i 14 dagar
trimetoprim/sulfa* (ex Eusaprim/Bactrim forte) 160/800 mg x 2 i 14 dagar
ceftibuten (Cedax) 400mg 1x1 i 14 dagar (vid resistens mot ciprofloxacin och trimetoprim)
* tillhör utbytesgrupp
UVI och ESBL
De flesta ESBL- bildande E. coli är känsliga för Selexid och Furadantin. Våga lita på
resistensbeskedet! Kinolonresistens vanlig.
11(21)
Upprättare: Läkemedelskommitten
Beskrivning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID:
Fastställandedatum: 2015-01-01
Revisionsnr:
Giltigt t.o.m.: 2016-12-31
12(21)
Fastställare:Läkemedelskommitten
Klamydia
Allmänfarlig sjukdom som ska smittskyddsanmälas. Gratis besök, provtagning och
behandling. Smittspårning/Partnerspårning ska utföras samtidigt med att behandling ges.
Kontrollprov av behandlad gravid kvinna görs minst 6 veckor efter avslutad behandling.
Vuxna
Barn
doxycyklin* (ex. Doxyferm) erytromycin (Ery-Max) efter vikt efter kontakt med barnläkare
100 mg 1x2 (eller 2x1) Dag 1,
100mg 1x1 dag 2-8
Gravida
amoxicillin* 500 mg x3 i 7 dagar
Under 1:a trimestern kan man ge doxycyklin men inte under 2:a och 3:e trimestrarna
doxycyklin* (ex. Doxyferm)
100 mg 1x2 (eller 2x1) Dag 1,
100mg 1x1 dag 2-8
Vid penicillinallergi typ 1
Under 1:a trimestern kan man ge doxycyklin men inte 2:a och 3:e trimestrarna
doxycyklin* (ex. Doxyferm)
100 mg 1x2 (eller 2x1) Dag 1,
100mg 1x1 dag 2-8
Under 2:a och 3:e trimestrarna kan man ge erytromycin men inte under 1:a trimestern
erytromycin (ex Ery-Max)
500 mg x 2 (eller 250 mg x 4) i 7 dagar
Diskussion med gynekolog och eller venerolog kan vara indicerad.
* tillhör utbytesgrupp
Beskrivning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID:
Fastställandedatum: 2015-01-01
Revisionsnr:
Giltigt t.o.m.: 2016-12-31
Upprättare: Läkemedelskommitten
Fastställare:Läkemedelskommitten
Mycoplasma Genitalium
Vuxna (inte gravid i första trimestern)
azitromycin*
500 mgx1 Dag 1
250 mg x1 Dag 2-5
Gravid kvinna
Under 1:a trimestern:
Handläggs i samråd med venerolog vid könsmottagningen
Under 2:a och 3:e trimestrarna
azitromycin*
500 mgx1 Dag 1
250 mg x1 Dag 2-5
* tillhör utbytesgrupp
Partner bör också undersökas och få behandling.
Gonorré
Handläggs av och i samråd med venerolog vid könsmottagningen.
Allmänfarlig sjukdom som ska smittskyddsanmälas och smittspåras. Gratis besök,
provtagning och behandling.
Sårinfektion hos tidigare frisk person
Vuxna
flukloxacillin* (ex Heracillin)
1 g x 3 i 7 dagar
Penicillinallergi
klindamycin* (ex Dalacin)
300 mg x 3 i 7 dagar
* tillhör utbytesgrupp
Barn
flukloxacillin* (ex Heracillin)
15mg/kg x 3 i 7 dagar
klindamycin* (ex Dalacin)
5 mg/kg x 3 i 7 dagar
13(21)
Beskrivning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID:
Fastställandedatum: 2015-01-01
Revisionsnr:
Giltigt t.o.m.: 2016-12-31
Upprättare: Läkemedelskommitten
14(21)
Fastställare:Läkemedelskommitten
Infekterade bensår
Utläkning av kroniska bensår är inte starkt relaterad till antibiotikabehandling utan till andra
faktorer. Bedöm cirkulation, ödem, nekroser nutritionstillstånd,
Fuktiga nekroser skall avlägsnas kirurgiskt. Torra nekroser hos diabetiker ska man dock inte
röra.
Odla före antibiotisk behandling. Odling skall ske från sårkant efter tvättning av såret.
Stafylokocker förekommer alltid i kroniska bensår och är som regel att anse som kolonisation.
Indikation för systemisk antibiotika vid:
•
•
•
•
•
Förekomst av grupp-A-streptokocker
Djupa infektioner vid arteriella sår, eventuellt med engagemang av ben.
Infekterat fotsår hos diabetiker, rådgör med diabetesfot-teamet
Om kraftig rodnad eller svullnad hastigt har uppkommit runt såret
Om systemisk påverkan med feber
PcV (t ex Kåvepenin)*
1g x 3 i 10 dagar
alt
flukloxacillin 1g x 3 i 10 dagar
* tillhör utbytesgrupp
Erysipelas
Vid klassisk erysipelas finns ingen anledning att behandla med annat än PcV om inte
patienten är penicillinallergisk.
Vuxna
PcV* (ex Kåvepenin)
1g x 3 i 10 dagar
Vid penicillinallergi typ 1
klindamycin* (ex Dalacin)
300 mg x 3 i 10 dagar
* tillhör utbytesgrupp
Barn
PcV* (ex Kåvepenin)
25 mg/kg x 3 i 10 dagar
klindamycin* (ex Dalacin)
5 mg/kg x 3 i 10 dagar
Beskrivning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID:
Fastställandedatum: 2015-01-01
Revisionsnr:
Giltigt t.o.m.: 2016-12-31
Upprättare: Läkemedelskommitten
Fastställare:Läkemedelskommitten
15(21)
Bett av katt, hund och människa
För bett av hund, katt och människa gäller:
Antibiotikaprofylax under kort tid har i studier endast visats ha effekt vid människobett.
Behandling innan infektionsdebut kan ges vid djupa katt- och hundbett i ansikte, vid bett i
direkt anslutning till led och till patienter med nedsatt immunförsvar. Det ska då ges inom 24
timmar efter bettet.
Observera att isoxazolylpenicillin (t ex Heracillin), klindamycin (t ex Dalacin) och per orala
cefalosporiner inte har någon effekt mot Pasteurella Multocida.
Bett av hund och människa
Vuxna
amoxicillin/klavulansyra* (ex Spektramox)
500 mg x 3 i 10 dagar
Vid penicillinallergi
doxycyklin* (ex. Doxyferm)
200 mg x 1 dag 1, sedan
100 mg x 1 i 8 dagar
Barn
amoxicillin/klavulansyra* (ex Spektramox)
20 mg/kg x 3 i 10 dagar
trimetoprim/sulfametoxazol*
3 mg/kg +15 mg/kg x 2 i 7-10 dagar
Bett av katt
Vuxna
Barn
Vid snabb debut av infektionssymtom (= kortare tid än 48 timmar)
PcV (Kåvepenin) 1g x 3 i 10 dagar
PcV (Kåvepenin) 25 mg/kg x 3 i 10 dagar
Vid sen debut av infektionssymtom (mer än 48 timmar) eller lednära infektion
amoxicillin/klavulansyra* (ex Spektramox)
amoxicillin/klavulansyra* (ex Spektramox)
500 mg x 3 i 10 dagar
20 mg/kg x 3 i 10 dagar
Vid penicillinallergi
doxycyklin* (ex. Doxyferm)
trimetoprim/sulfametoxazol*
200 mg x 1 dag 1, sedan
3 mg/kg +15 mg/kg x 2 i 7-10 dagar
100 mg x 1 i 8 dagar
* tillhör utbytesgrupp
Beskrivning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID:
Fastställandedatum: 2015-01-01
Revisionsnr:
Giltigt t.o.m.: 2016-12-31
Upprättare: Läkemedelskommitten
Fastställare:Läkemedelskommitten
Borrelia
Erytema Migrans – solitärt erytem utan feber
Vuxna
PcV* (ex Kåvepenin)
1g x 3 i 10 dagar
Gravida
PcV* (ex Kåvepenin)
2g x 3 i 10 dagar
Penicillinallergi
doxycyklin* (ex. Doxyferm)
200 mg x 1 i 10 dagar
(Ej till gravid sista två trimestrarna)
Barn
PcV* (ex Kåvepenin)
25 mg/kg x 3 i 10 dagar
azitromycin*
10 mg/kg x1 Dag 1
5 mg/kg x1 Dag 2-5
Alternativt
azitromycin* 500 mg x 1 dag ett 250 mg x 1 dag 2-5
(Ej till gravid den första trimestern)
* tillhör utbytesgrupp
Borrelia
Multipla erytem eller Erytem med feber
Vuxna
doxycyklin* (ex. Doxyferm)
200 mg x 1 i 10 dagar
(Ej till gravid sista två trimestrarna)
Vid graviditet:
ceftriaxon* 2g x 1 i 10 dagar
Barn
< 8 år: amoxicillin* p.o. 15 mg/kg x3 i 14 dagar
≥ 8 år: doxycyklin* p.o. 4 mg/kg x1 i 14 dagar
16(21)
Beskrivning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID:
Fastställandedatum: 2015-01-01
Revisionsnr:
Giltigt t.o.m.: 2016-12-31
Upprättare: Läkemedelskommitten
Fastställare:Läkemedelskommitten
Borrelia
Lymfocytom
(Blåröd tumörbildning 1-5 cm stor, oftast på örsnibb eller bröstvårta).
Vuxna
doxycyklin (ex. Doxyferm)
200 mg x 1 i 14 dagar
(Ej till gravid sista två trimestrarna)
Barn
< 8 år: amoxicillin p.o. 15 mg/kg x3 i 14 dagar
≥ 8 år: doxycyklin p.o. 4 mg/kg x1 i 14 dagar
Alternativt
PcV 1gx3 i 14 dagar
Borrelia
Acrodermatitis Chronica Atrophicans
(blårött erythem av tunn, skrynklig hud)
Vuxna
doxycyklin (ex. Doxyferm)
200 mg x 1 i 21 dagar
(Ej till gravid sista två trimestrarna)
Alternativt
PcV 2gx3 i 21 dagar
Borrelia kardit, artrit och neuroborrelios hanteras i slutenvården.
Tularemi (Harpest)
Vuxna
ciprofloxacin*
500 mg x 2 i 10 dagar
doxycyklin* (ex. Doxyferm)
200 mg x 1 i 14 dagar
Diskussion med Gynekolog vid graviditet
* tillhör utbytesgrupp
Barn
ciprofloxacin*
För barn <40 kg: 10 mg/kg x 2 i 10 dagar
För barn >40 kg: 400 mg x 2 i 10 dagar
17(21)
Beskrivning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID:
Fastställandedatum: 2015-01-01
Revisionsnr:
Giltigt t.o.m.: 2016-12-31
Upprättare: Läkemedelskommitten
Fastställare:Läkemedelskommitten
Herpes Simplex
Vuxna
valaciklovir*
500 mg x 2 i 3-5-10 dagar
* tillhör utbytesgrupp
Herpes Zoster
Behandlingsindikation finns om patienten är ≥ 50 år och vid komplicerad Herpes Zoster.
Vuxna
valaciklovir*
1000 mg x 3 i 7 dagar
* tillhör utbytesgrupp
Varicella
Vuxna
aciklovir*
800 mg x 5 i 7 dagar
* tillhör utbytesgrupp
18(21)
Beskrivning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID:
Fastställandedatum: 2015-01-01
Revisionsnr:
Giltigt t.o.m.: 2016-12-31
Upprättare: Läkemedelskommitten
Fastställare:Läkemedelskommitten
Impetigo
Icke-bullös form
Lokal rengöring, skorpor plockas bort, eventuellt badda med klorhexidin. Övertäckning där
det är möjligt Håll naglar korta och rena.
Eventuellt lokalbehandling med Altargo
Behandla systemiskt först om spridning trots lokalbehandling.
Bullös impetigo
Ofta toxinbildande staph aureus. Behandling med flukloxacillin.
Var uppmärksam på MRSA, tag gärna odling.
Altargo 2 gånger dagligen i 5 dagar. (från 9 månaders ålder)
Klorhexidinlösning 2 %
flukloxacillinmixtur 25 mg/kg x 3 i 7 dagar
Vid Pc-allergi:
klindamycin* 5mg/kg x 3 i 7 dagar
* tillhör utbytesgrupp
19(21)
Beskrivning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID:
Fastställandedatum: 2015-01-01
Revisionsnr:
Giltigt t.o.m.: 2016-12-31
Upprättare: Läkemedelskommitten
Fastställare:Läkemedelskommitten
Praktisk handläggning av penicillinreaktioner
Terapirekommendationer – Praktisk handläggning av penicillinreaktioner
Begränsade utslag utan
•
Fortsätt om möjligt pågående behandling. Ingen utredning
krävs.
Penicillin kan åter ges vid behov.
•
Avbryt behandlingen. Ompröva indikationen för
fortsatt antibiotikaterapi.
Finns indikation, ge alternativt antibiotikum.
Om symtom uppstått under de första behandlingsdygnen,
utredning på
specialistmottagning. Vid reaktion senare kan patienten
utredas i primärvården med peroral endosprovokation. Om ingen reaktion
uppstår då, kan
penicillin ges framgent.
Om patienten reagerar vid förnyad penicillinkur, bör remiss för
specialistbedömning utfärdas.
Avbryt behandlingen. Stor recidivrisk föreligger,
varför penicillin bör
undvikas i fortsättningen.
Varningsmärkning och biverkningsanmälan!
Remittera för utredning: Vuxna remitteras till lungkliniken
Gävle Sjukhus. Barn remitteras till barnkliniken
Avbryt behandlingen. Akutremiss till sjukhus. Patienten ska
framgent
inte ha penicillin eller andra betalaktamantibiotika.
Varningsmärkning och biverkningsanmälan! Varningskort till
patienten!
klåda.
Magbesvär med illamående/
diarré
Utslag med klåda eller
lindrig urtikaria
•
•
•
Uttalad urtikaria samt
•
led- och ansiktssvullnad
•
•
Anafylaxi, mukokutant
•
syndrom eller annan
intensiv hudåkomma
•
Vid vidare utredning av misstänkt penicillinallergi
Vuxna remitteras till lungkliniken Gävle sjukhus
Barn remitteras till barnkliniken
20(21)
Upprättare: Läkemedelskommitten
Beskrivning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID:
Fastställandedatum: 2015-01-01
Revisionsnr:
Giltigt t.o.m.: 2016-12-31
Fastställare:Läkemedelskommitten
21(21)