2015-08-31

BRINN
Protokoll Styrelsemöte
Datum: 2015-08-31
Plats: Ljusgården
Närvarande:
Greta Torstensson
Björn Grybäck Melin
Sara Kjellin
Emelie Gunnarsson
Henrik Pettersson
Hampus Korpinen
Formalia:
Greta Torstensson valdes till mötesordförande, Emelie Gunnarsson till mötessekreterare och Hampus
Korpinen till justerare av mötesprotokoll.
Dagordning:



Alumnlistan
Björn
Rekryteringsdag
Punkter som togs upp på mötet:



Flera företag har bett om att få tillgång till BRINNs alumnlista för att kunna skicka ut
information och jobberbjudanden till brandingenjörsalumnerna. Listan kommer inte att
lämnas ut, utan informationen kommer att gå via BRINN och webmaster.
Det beslutades att ledamot 2 är alumnansvarig.
Björn kommer att avgå som vice ordförande i BRINN, och ett extrainsatt årsmöte måste
därför tillsättas då en ersättare måste väljas in. På samma årsmöte kommer det även att
röstas igenom ifall BRINN ska bli en programförening. Om så blir fallet så kommer även en
utbildningsbevakare att behöva tillsättas i styrelsen. Greta kontaktar valberedningen.
Den 12 september kommer en rekryteringsdag ordnas för de nya nollorna. Alla BRINN
medlemmar är välkomna på en dag med aktiviteter som avslutas med en brandpub på
kvällen. Ett möte med BRINNs undergrupper kommer att äga rum inom en snar framtid för
att planera denna dag.
Greta Torstensson
Ordförande
Datum
Hampus Korpinen
Justerare
Datum
Emelie Gunnarsson
Sekreterare
Datum