Hearing Emergency and Restoration

Hearing Emergency and Restoration
21 april Stockholm
Innehåll
• Introduktion till Emergency and Restoration
• Synpunkter och frågor
• Sammanfattning
• Övriga tekniska nätkoder – tidplan och processen framöver
Emergency and Restoration (ER) - tidplan
• ENTSO-E publicerade sin version den 1 april – ett år efter att uppdraget mottogs.
• Se även supporting document
• ACER har bett intressenter inkomma med skriftliga kommentarer senast 29 april.
• http://www.acer.europa.eu/Media/News/Pages/ACER-calls-for-comments-on-the-Network-Code-on-Emergency-andRestoration.aspx
• Ei samlar in synpunkter och tar fram underlag till departementet parallellt med ACERs yttrande ca maj/juni.
• Därefter skickas NC ER till kommissionen, om inte yttrandet rekommenderar annat.
• Kommitologiprocess beräknas påbörjas december 2015.
ER –sammanfattning av innehåll
• Clear and objective minimum requirements for Emergency, Blackout or Restoration States.
• The aim is to achieve, maintain and restore a satisfactory level of Operational Security of the
interconnected Transmission Systems in real time, to support the efficient functioning of the
European Internal Electricity Market (IEM), and to allow the integration of electrical Renewable
Energy Sources.
• State the emergency and restoration principles in terms of technical means, considering
compatible market solutions and as such provides support to maintain and restore the security of
supply.
A key goal of the NC
ER is to achieve as
much as possible
harmonised and
solid technical
framework for
Emergency, Blackout
or Restoration State.
The NC ER structure
CHAPTER 2 SYSTEM DEFENCE PLAN
SECTION 1 GENERAL PRINCIPLES
SECTION 2 MEASURES OF THE SYSTEM DEFENCE PLAN
Design, implementation, activation,
Frequency Deviation management procedure, Automatic
Inter-TSO assistance and coordination in Emergency State under and over-Frequency control schemes,
Voltage deviation and Power flow management
procedures, Automatic scheme against Voltage collapse,
Assistance for Active Power procedure, Manual Demand
disconnection procedure.
CHAPTER 3 RESTORATION PLAN
SECTION 1 GENERAL PRINCIPLES
SECTION 3 FREQUENCY MANAGEMENT
Design, Implementation, activation
Frequency management: procedure, after Frequency
Deviation, after Synchronous Area split;
Appointment of Frequency Leaders
SECTION 2 RE-ENERGISATION
SECTION 4 RESYNCHRONISATION
Procedure and strategy
Procedure, strategy, appointment of a
Resynchronisation Leader
CHAPTER 4 MARKET INTERACTIONS
CHAPTER 5 INFORMATION EXCHANGE AND
COMMUNICATION, TOOLS AND FACILITIES
Procedure, rules and conditions for:
suspension of market activities, restoration of
market activities; Communication procedure;
Settlement principles
Information exchange, Communication
systems, Tools and facilities
CHAPTER 6 COMPLIANCE AND REVIEW
SECTION 1 COMPLIANCE TESTING OF TSO, DSO AND
SIGNIFICANT GRID USER CAPABILITIES
SECTION 2 COMPLIANCE TESTING AND REVIEW OF
SYSTEM DEFENCE PLANS AND RESTORATION PLANS
General principles,
Compliance testing of: Power Generating
Module capabilities, Demand Facilities
providing Demand Side Response, HVDC
capabilities, LFDD relays,
Testing of: communication systems, tools and
facilities
Compliance testing and periodic review of:
System Defence Plan, Restoration Plan
CHAPTER 1 GENERAL PROVISIONS
Subject-matter and scope,
definitions,
regulatory aspects, approval
Recovery of costs, Consultation and
coordination
Confidentiality obligations
Agreement with TSOs not bound by this
Network Code
CHAPTER 7 IMPLEMENTATION
CHAPTER 8 FINAL PROVISIONS
Monitoring, Stakeholder involvement
Amendments of contracts and general terms
and conditions, Entry into force
Frågor och synpunkter välkomna
Planering
anslutningskoderna
• RfG togs upp på cross border den 4 februari.
MS har därefter skickat in kommentarer.
• Nästa cross-bordermöte äger rum den 29
april. Synpunkter på alla tre anslutningskoder
välkomnas.
• Det är oklart om det blir riktlinjer eller
nätkoder, och eventuellt slås ihop.
Preliminär
kommitologiprocess
RfG
Textändringar
DCC
HVDC
Fram till slutet
av mars
Fram till 20
maj
Kommitologi
och översättning
Feb-april
Fram till
mitten av juni
Slutet av juli
Röstning
Maj
Juni/juli
Augusti
Planering OS, OPS och LFC&R
• OS, OPS och LFC&R (samt ER?) kommer eventuellt att slås ihop till en nätkod/riktlinje.
• Fram slutet av juni pågår ett trilateralt arbete (EC, ENTSO-E och ACER) för att gemensamt komma
så långt som det är möjligt innan kommitologin.
• Förhoppning om att detta arbete ska säkerställa att det blir en nätkod och inte en riktlinje.
• Regional Security Coordination är en fråga där ACER och ENTSO-E står långt ifrån varandra.
• Uppdateringar av text fram till slutet av juni.
• Kommitologi och översättning till oktober, röstning november/december.
Tack för idag!