UPPSALA UNIVERSITET Programråd för

UPPSALA
UNIVERSITET
Programråd för högskoleingenjörsprogrammet i
Byggteknik
Kl 13.15-15:00, 25 september 2015, rum 10234 Ångströmlaboratoriet
Närvarande:
Petra Pe1toft (programansvarig), Christoph Hieronymus (lärare), Åsa
Hedlund Lindqvist (SBR), Johan Svensson (student), Pontus
Kihlström (student, studierådsordförande), Anette Benkowski (lärare,
adjungerad, fr.o.m. §4), Emma Kristensen (utbildningsledare)
§1. Välkomna
§2. Fastställelse av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§3. Utseende av sekreterare och justeringsperson
Emma Kristensen utsågs till sekreterare och Pontus Kihlström utsågs
att jämte ordförande justera protokollet.
§4. Föregående mötesprotokoll
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.
§5. Meddelanden
Hugo Nguyen, Karin Westin och Christoph Hieronymus har bett att få
bli entledigade.
Petra Pe1toft har skrivit en reviderad programtext för rekiyteringsändamål eftersom programmet utvecklas mycket nu.
Den 24/11 är det Exjobbsmingel.
En aktiv programhemsida är under uppbyggnad.
Uppsala universitet har nya riktlinjer för skriftliga prov och fakulteten
har komplement till dessa.
§6. Mötesordningar
Programrådet ämnar ha ko1tare, effektivare möten. Programansvarig
och studentrepresentanter ska träffas regelbundet för att stämma av
kurser och annat. Samtliga kursvärderingar ska skickas till
programrådet men bara de som kräver ytterligare åtgärd eller av andra
skäl behöver uppmärksammas ska diskuteras. Programansvarig ska
kalla till lärarmöten med kommande periods lärare inför vaije period.
Petra Pertoft ska träffa Anders Ragnarsson (Sveriges byggindustrier)
och Åsa Hedlund Lindqvist den 28/10.
UPPSALA
UNIVERSITET
§7. Företagsrepresentanter har ordet
Minglet med årskurs ett blir i vår.
Information till studenter från alumner ska planeras in.
§8. Utvecklingsplan
Programmet ska utvecklas och bättre kopplas till den forskning som
bedrivs vid Uppsala universitet. Programmet planeras få en inriktning
mot energieffektivitet. Ett samarbete med institutionen för
konstvetenskap på Campus Gotland har inletts. Programmet ska även
få in mer kunskap kring befintligt byggnadsbestånd. Pedagogiken ska
utvecklas.
§9. Planerade ändringar i studieplan, utbildningsplan
Diskussion.
§10. Förändrade kursplaner
Bordlades till nästa möte.
§11. Kursvärderingar
Inga ärenden.
§12. Studentrepresentanter har ordet
Studierådsmöte snart.
§13. Övrigt
Inga övriga frågor.
§14. Nästa möte
Petra Pe1ioft gör en doodle om nästa mötestid.
Sekreterare
14 l - - -
Emma Kristensen
Justeras
Pontus Kihlström
~
Pe~
ordförande