Protokoll fört vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-16
Barn- o utbildningsnämnden
Plats och tid
Sessionssalen onsdagen den 16 september 2015 kl. 13:30 – 17:35
Beslutande
Se särskild närvarolista
Övriga deltagande
Per Theorin, barn- och utbildningschef
Lena Carlsson, nämndsekreterare
Sandra Örmander § 91
Martin Snickars § 94
Conny Karlsson Örnros § 96
Hanna Waern Andersson § 97
Utses att justera
Mikael Lång
Underskrifter
Sekreterare
Paragrafer
…………………………………………….
Lena Carlsson
Ordförande
…………………………………………….
Pär Edgren
Justerande
…………………………………………….
Mikael Lång
Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Barn- o utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-09-16
Datum för anslags
uppsättande
Datum för anslags
nedtagande
Förvaringsplats av protokollet
Barn- och utbildningskontoret
Underskrift
…………………………………………….
Lena Carlsson
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
1
91-102
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-16
Barn- o utbildningsnämnden
Ärendelista 2015-09-16
Val av protokolljusterare
§ 91
Sjukskrivningsstatistik 2014-09-01 -2015-08-31
§ 92
Anmälan av delegationsbeslut
§ 93
Meddelande
§ 94
Statsbidrag för Lågstadiesatsningen
läsåret 2015-2016 - Rekryteringsplan
2015/301
§ 95
Ändringar i barn- och
utbildningsnämndens
dokumenthanteringsplan
2015/146
§ 96
Redovisning av skolskjutsenkät
vårterminen 2015
2015/308
§ 97
Information om antagningen till
gymnasiet höstterminen 2015
§ 98
Riktlinjer för fristående förskolor
§ 99
Lokalinventering förskolor och skolor - 2013/211
Lägesrapport Järnforsens och
Silverdalens skolor
§ 100
Statsbidrag för minskade barngrupper
§ 101
Projekt "Kreativt återbruk"
2015/162
§ 102
Kompetensutveckling inom IT BETT-mässa i London
2015/310
Närvarolista
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
2
2015/309
2015/302
1(1)
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-16
Barn- o utbildningsnämnden
BUN § 91/2015
Dnr 2015/309
026
Sjukskrivningsstatistik 2014-09-01 -- 2015-08-31
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.
Sammanfattning
Presentation av sjukskrivningsstatistik för nämndens verksamhet under
perioden 2014-09-01 – 2015-08-31
Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för uppföljning av
verksamheten ska nämnden ha en redovisning av sjukskrivningsstatistiken
två gånger om året.
Personalkonsult Sandra Örmander har sammanställt sjukskrivningsstatistik
för barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Sammanställningen
avser perioden 2014-09-01 – 2015-08-31.
Beslutsunderlag
Presentation av sjukskrivningsstatistik 2014-09-01 – 2015-08-31
___
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
3
Sammanträdesprotokoll
1(2)
Sammanträdesdatum
2015-09-16
Barn- o utbildningsnämnden
BUN § 92/2015
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de
delegationsbeslut som anmälts.
Sammanfattning
Delegationsbeslut tagna t.o.m. 2015-09-09 anmäls till barn- och
utbildningsnämnden.
Ärendebeskrivning
Enligt gällande delegationsordning anmäls följande delegationsbeslut till
barn- och utbildningsnämnen:
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-07
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Pär Edgren – 2015-09-09
Pkt 1.1 Brådskande ärende, Beslut att flytta barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsbesök
Pkt 1.4 Anmälan om förändrad behandling av personuppgifter - Evolution
Barn- och utbildningschef Per Theorin – 2015-09-09
Pkt 1.2 Undertecknande av avtal och bidragsansökningar, 1 st
Pkt 1.6 Anmälan om kränkande behandling, 3 st
Pkt 11.1 Anställning, 1 st
Rektor Martin Snickars – 2015-09-09
Pkt 11.1 Anställning, 2 st
Förskolechef Anne-lie Risén Jaensson – 2015-09-09
Pkt 11.1 Anställning, 6 st
Förskolechef Marie Karlsson – 2015-09-09
Pkt 11.1 Anställning, 5 st
Förskolechef Marie-Sofie Ekman – 2015-09-09
Pkt 11.1 Anställning, 13 st
Rektor Frida Kullberg – 2015-09-09
Pkt 11.1 Anställning, 8 st
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
4
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-16
Barn- o utbildningsnämnden
Rektor Sören Reichenberger – 2015-09-09
Pkt 11.1 Anställning, 1 st
Rektor Anna Källåker – 2015-09-09
Pkt 11.1 Anställning, 5 st
Rektor Karolina Karlsson – 2015-09-09
Pkt 11.1 Anställning, 4 st
Rektor Yvonne Nelson – 2015-09-09
Pkt 11.1 Anställning, 11 st
Rektor Andreas Ekberg – 2015-09-09
Pkt 11.1 Anställning, 3 st
Rektor Robert Westin – 2015-09-09
Pkt 11.1 Anställning, 13 st
Rektor Mathilda Kahn – 2015-09-09
Pkt 11.1 Anställning, 6 st
Rektor Jessica Andersson Landholm – 2015-09-09
Pkt 11.1 Anställning, 3 st
Emma Roos Simonsson – 2015-09-09
Pkt 11.1 Anställning, 4 st
Skolskjutssamordnare Conny Karlsson Örnros – 2015-09-09
Pkt. 6.17 Skolskjuts till annan skolenhet/friskola, 1 st
Barn- och utbildningschef Per Theorin redogör för stickprov bland
delegationsbesluten.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-07
Rapport av delegationsbeslut
___
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
5
2(2)
Sammanträdesprotokoll
1(1)
Sammanträdesdatum
2015-09-16
Barn- o utbildningsnämnden
BUN § 93/2015
Meddelande
1. Skolverket
 Uppmaning att komplettera ansökan om statsbidrag för kurser
inom vuxenutbildningen enligt Vårändringsbudgeten
 Information: Kommuner kan söka statsbidrag för utbildning
för barn som vistas i landet utan tillstånd
2. PwC
 Förstudierapport: Svenska för invandrare (SFI)
3. Barn- och utbildningsförvaltningen
 Rekvisition av statsbidrag till kommuner som ersättning för
utbildningsplatser för viss utbildning för arbetslösa ungdomar
i åldern 20-24 år
 Rekvisition av statsbidrag för sommarskola 2015.
___
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
6
1(1)
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-16
Barn- o utbildningsnämnden
BUN § 94/2015
Dnr 2015/301
047
Statsbidrag för Lågstadiesatsningen läsåret
2015-2016 - Rekryteringsplan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.
Sammanfattning
Redovisning av rekryteringsplan i samband med ansökan om statsbidrag
för lågstadiesatsningen 2015/2016.
Ärendebeskrivning
I samband med att en ansökan om statsbidrag för lågstadiesatsningen
läsåret 2015/2016 gjordes, togs det även fram en rekryteringsplan. Det var
ett villkor för bidraget att en rekryteringsplan bifogades. Den skulle vara
framtagen efter att berörda fackliga organisationer har hörts.
I rekryteringsplanen ska följande frågor besvaras:






Hur ska rekryteringen av personal hanteras i förhållande till
pensionsavgångar?
Hur ska rekryteringen av personal hanteras i förhållande till
mottagandet av nyanlända barn?
Hur arbetar huvudmannen med att säkra tillgången till legitimerade
och behöriga lärare?
Hur arbetar huvudmannen med ledarskap (främst när det gäller
rektorer)?
Vad ser huvudmannen som de största svårigheterna i att rekrytera
av personal?
Hur ska ni uppnå de ändamål som ni ansöker om statsbidrag för?
Vid dagens sammanträde redogör rektor/arbetslagsledare för
rektorsgruppen Martin Snickars för den aktuella rekryteringsplanen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 44/2015
Rekryteringsplan 2015-08-31
___
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
7
1(2)
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-16
Barn- o utbildningsnämnden
BUN § 95/2015
Dnr 2015/146
004
Ändringar i barn- och utbildningsnämndens
dokumenthanteringsplan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna föreslagna ändringar i
nämndens dokumenthanteringsplan. Ändringarna gäller från 2015-10-01.
Sammanfattning
Ändring av tidsfrist för leverans till centralarkivet av betyg m.m. från
gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen inklusive utbildningen i svenska för
invandrare (sfi).
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-05-13, § 55/2015, att
godkänna en reviderad dokumenthanteringsplan för nämndens
verksamheter att gälla från 2015-06-01.
Från skolledningen vid gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen och
utbildningen i svenska för invandrare har det kommit ett önskemål om
ändring i dokumenthanteringsplanen. Det gäller tidsfrist för överlämnande
av betyg till centralarkivet som de vill förändra.
Följande förändringar förslås:
Sidan 35 Gymnasiesärskola
Betygskatalog - Tidsfrist före leverans till centralarkiv ändras från 3 år till
1 år.
Sidan 41 Vuxenutbildning inklusive sfi
Betygskatalog – Tidsfrist före leverans till närarkiv ändras från 3 år till 0.
Tidsfrist före leverans till centralarkiv ändras från 10 år till omgående.
Anmärkning: Leverereras till centralarkivet i juni och december.
Slutbetyg/samlat betygsdokument – Tidsfrist före leverans till närarkiv
ändras från 3 år till 0. Tidsfrist före leverans till centralarkiv ändras från 10
år till omgående.
Anmärkning: Leverereras till centralarkivet i juni och december.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
8
Sammanträdesprotokoll
2(2)
Sammanträdesdatum
2015-09-16
Barn- o utbildningsnämnden
Sidan 42 Vuxenutbildning inklusive sfi
Betyg/intyg sfi – Tidsfrist före leverans till närarkiv ändras från 3 år till 0.
Tidsfrist före leverans till centralarkiv ändras från 10 år till omgående.
Anmärkning: Leverereras till centralarkivet i juni och december.
Individuell studieplan enligt SL 20 kap. 8 § – Tidsfrist före leverans till
närarkiv ändras från 3 år till 0.
Tidsfrist före leverans till centralarkivet ändras från 10 år till omgående.
Anmärkning: Leverereras till centralarkivet i juni och december.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2015-09-01
Sidan 35. 41 och 42 ur dokumenthanteringsplanen med ändringar
Arbetsutskottet § 46/2015
Skickas till
Lena Carlsson, nämndsekreterare
Skolledare
Skoladministratörer
Centralarkivet
___
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
9
1(1)
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-16
Barn- o utbildningsnämnden
BUN § 96/2015
Dnr 2015/308
623
Redovisning av skolskjutsenkät vårterminen
2015
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.
Sammanfattning
Redovisning av skolskjutsenkät vårterminen 2015.
Ärendebeskrivning
Skolskjutssamordnare Conny Karlsson Örnros har genomfört en
skolskjutsenkät under vårterminen 2015. Vid dagens sammanträde
presenterar han en sammanställning av enkäten.
Beslutsunderlag
Sammanställning av enkät om skolskjuts VT 2015
___
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
10
1(1)
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-16
Barn- o utbildningsnämnden
BUN § 97/2015
Dnr 2015/317
612
Information om antagningen till gymnasiet
höstterminen 2015
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.
Sammanfattning
Redovisning av antagningen till gymnasiet höstterminen 2015.
Ärendebeskrivning
Antagningssekreterare Hanna Waern Andersson redogör för antagningen
till gymnasiet till höstterminen 2015.
___
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
11
1(2)
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-16
Barn- o utbildningsnämnden
BUN § 98/2015
Dnr 2015/302
718
Riktlinjer för fristående förskolor
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna föreslagna riktlinjer
för fristående förskolor.
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämndens riktlinjer för godkännande av och bidrag
till fristående förskolor.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetet med att ta fram riktlinjer för
fristående förskolor. Fristående förskolor är en egen skolform med enskild
huvudman. Skollagens allmänna bestämmelser om förskolan samt
Förskolans läroplan gäller även för fristående förskolor.
Det är den kommun där verksamheten ska bedrivas som ska godkänna den
fristående förskolan. Beslutet ska avse en viss förskoleenhet. Kommunen
ska även ge bidrag till och ha tillsyn över verksamheten. Huvudregeln är att
en kommun bara ska godkänna och ge bidrag till huvudmannen för den
fristående förskolan om den är öppen för alla barn som ska erbjudas
förskola. Kommunen ska också bedöma om huvudmannen har
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen, bl.a.
förskolans möjligheter att arbeta efter skollagens regler samt läroplanens
mål och riktlinjer.
Enligt barn- och utbildningsnämndens reglemente så är det nämnden som
fullgör de uppgifter skollagen ger kommunen i uppdrag när det gäller
fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och
förskoleklasser. Nämnden svarar för att, efter ansökan från enskilt bolag,
förening, registrerat trossamfund, stiftelse eller enskild individ, godkänna
verksamhet i form av förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg om den
har god kvalitet och säkerhet samt uppfyller de krav som lagen föreskriver.
Nämnden svarar också för tillsyn av verksamhet som godkänts.
Nämndsekreterare Lena Carlsson har tagit fram ett förslag till riktlinjer för
fristående förkolor samt en ansökningsblankett med checklista för bilagor
som ska bifogas ansökan.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 45/2015
Riktlinjer för fristående förskola
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
12
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-16
Barn- o utbildningsnämnden
Blankett för ansökan om godkännande för fristående förkola
Skickas till
Lena Carlsson, nämndsekreterare
Per Theorin, barn- och utbildningschef
___
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
13
2(2)
1(1)
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-16
Barn- o utbildningsnämnden
BUN § 99/2015
Dnr 2013/211
290
Lokalinventering förskolor och skolor Lägesrapport Järnforsens och Silverdalens
skolor samt lokalbehov inför höstterminen 2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.
Sammanfattning
Redovisning av lokalbehov inför 2016 samt lägesrapport gällande åtgärder
på Järnforsens och Silverdalens skola.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef Per Theorin redovisar vilka lokalbehov som
finns inför 2016 samt lämnar en lägesrapport när det gäller åtgärder på
Järnforsens och Silverdalens skolor. Senast i november behöver beslut tas
om investeringar.
Inför höstterminen 2016 har Lindblomskolan följande behov:









Grundsärskolan har behov av ytterligare ett–tre klassrum
Förskoleklassen har behov av ett klassrum till
Delning av nuvarande åk 4 skapar behov av ett klassrum
Behov av konferensrum på skolan = ett klassrum
Behov av bildsal/musiksal/NO-sal = två–tre klassrum
Behov av sex st grupprum
Behov av materialförråd på varje våningsplan
Soprum för minst två containrar behöver byggas
Behov av två klassrum när moduler försvinner
Totalt: fem (exklusive dagens modul) till tio klassrum, sex grupprum, två
materialrum och ett soprum.
Tankar framåt:


Åtgärder inför investeringsbudget 2016
Organiseringen av skola i framtiden i Hultsfreds kommun?
___
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
14
Sammanträdesprotokoll
1(1)
Sammanträdesdatum
2015-09-16
Barn- o utbildningsnämnden
BUN § 100/2015
Statsbidrag för minskade barngrupper
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.
Sammanfattning
Information om att kommunen inte kan söka statsbidraget för minskade
barngrupper i förskolan utifrån de kriterier som har ställts upp.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef Per Theorin informerar om att Hultsfreds
kommun inte kan söka statsbidraget för minskade barngrupper i förskolan.
Kriterierna för bidraget var att det skulle användas till att förskolorna
antingen minskar barngruppernas storlek eller undviker en planerad
utökning av barngrupper. Det finns inte möjlighet för Hultsfreds kommun
att utöka lokalerna vid befintliga förskolor.
___
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
15
1(2)
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-16
Barn- o utbildningsnämnden
BUN § 101/2015
Dnr 2015/162
719
Projekt "Kreativt återbruk"
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.
Sammanfattning
Information om hur långt projekt ”Kreativt återbruk” har kommit.
Ärendebeskrivning
Projektet utgör en samverkansidé från förvaltningscheferna för socialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen, samt utvecklingschefen på
utvecklingskontoret. Projektplanen innehåller inga färdiga planer för
genomföranden, om kommunen antar projektplanen är avsikten att den ska
ligga till grund för deras kommunikation och arbetet med att skriva fram
konkreta förslag
Projektidén är utvald av Ikea Industry till ett samverkansprojekt där de går
in med stöd i form av inredning, material och kompetens. Utgångspunkten
har varit att starta Återbruket i anslutning till kommunförrådet
(Föreningslagets lokaler). Då har tanken varit att starta med att samla och
sortera material för avhämtning och omvandla det till pedagogiskt material
för förskolan.
Representanter för Ikea Industry har meddelat att de anser att den tänkta
lokalen inte uppfyller de krav på säkerhet som krävs för att de ska stötta
projektet. I detta läge har frågan angående alternativa lösningar diskuterats.
Ikea föreslår ”Leklandet” som en lämplig lokal och detta har lyfts med
representanter för HKIAB. I samband med dessa diskussioner, framkom att
den kommunala verksamheten Stegen är i behov av nya lokaler och har
”Leklandet” som ett önskemål. Samtal angående projektet har också inletts
med Framsteget.
Representanter från samtliga verksamheter (förskolan, Stegen, Framsteget,
arbetsmarknadsenheten, kultur och fritid, enheten för flyktingsamordning,
utvecklingskontoret, miljö- och bygg, skola/näringsliv och Ikea Industry)
ser en stor potential i projektet och är beredda att gå vidare för att
förverkliga idén om ett ”Kreativt återbruk”.
Den gemensamma lokalen skulle kunna rymma delar av secondhandbutik,
Återbruk för förskolan, cafeteria och gemensam mötesplats för t.ex.
utbildning och enklare konferens i samband med studiebesök och andra
sammankomster.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
16
Sammanträdesprotokoll
2(2)
Sammanträdesdatum
2015-09-16
Barn- o utbildningsnämnden
Finansiering
Sammantaget innebär detta i dagsläget en hyreskostnad på 470 000 kr per
år för ”leklandet”. Denna kostnad tänker de finansiera genom att föreslå
följande nämnder att avsätta medel:
BUN 157 000 kr
SN 157 000 kr
KS 156 000 kr
Ikea Industry kommer att bidra med material och inredning. De ställer
också användbar kompetens till kommunens förfogande. Detta är ett
projekt som kommer att göra skillnad och där samverkan blir på riktigt.
Finansieringen avser kallhyra. Till det tillkommer 49 000 kronor per nämnd
för värme och el.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-05-13, § 63/2015, att anta
projektplanen för ”Kreativt återbruk” och avsätta medel inom egen budget
för att delfinansiera kostnader för hyra och drift under förutsättning att
kommunstyrelsen och socialnämnden godkänner projektet och
finansieringen. En uppföljning av projektet ska göras i december 2015.
Vid dagens sammanträde informerar barn- och utbildningschef Per Theorin
om att finansieringen är klar. Nu arbetar en arbetsgrupp med åtgärder för
att få bygglovet godkänt. Tidsschemat ska revideras och marknadsföring
påbörjas.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 39/2015
___
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
17
1(2)
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-16
Barn- o utbildningsnämnden
BUN § 102/2015
Dnr 2015/310
027
Kompetensutveckling inom IT - BETT-mässa i
London
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla att rektorsområde
förskola-grundskola skickar IT-pedagog Johan Klavins och rektor Martin
Snickars på BETT-mässa i London 19-23 januari 2016. De skickas inom
ramen för ordinarie kompetensutvecklingspengar. Kompetensutvecklingen
arrangeras av AV-media inom nätverket SplitVision där ansvarig ITpedagog deltar. Totalkostnaden uppgår till ca 8 500 kronor/person.
Sammanfattning
Beslut om kompetensutveckling inom IT vid BETT-mässa i London.
Ärendebeskrivning
Beskrivning av BETT-mässan:
“Bett is the world's leading learning technology event and has been
bringing innovation and inspiration to the education sector for over 30
years. Join us, along with over 35,000 of your peers, at ExCeL London in
January.”
Please visit link for more information: http://www.bettshow.com/
BETT-mässan är sannolikt den främsta kompetensutveckling som kan
erbjudas inom IKT-området. IT-kompetens i lärandet lyfts i nästan samtliga
ämnen i samtliga verksamhetsområden inom barn och utbildning. ITkompetens ur olika perspektiv har, än mer än tidigare, fått en framskjuten
plats i målen för barn och utbildningsverksamheten.
Rektorsområde förskola-grundskola har för avsikt att ligga långt fram i
arbetet med digital teknik i undervisningen. Vi ser det som viktigt att delta i
denna (antagligen) världens största mötesplats för IT och lärande. Att
förutom vår IT-pedagog även få med en skolledare känns viktigt för
förförståelsen i rektorsgruppen. Med på resan är dessutom pedagoger, ITutvecklare, skolledare med flera från andra kommuner i länet vilket ger ett
oerhört bra utbyte av erfarenheter. Fokus på denna resa kommer ligga på
nya innovativa sätt att utföra pedagogiskt arbete i skola och förskola med
hjälp av digital teknik. Vi har för avsikt att lägga ytterligare
utvecklingsfokus på hur vi arbetar med digital teknik i alla våra stadier
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
18
Sammanträdesprotokoll
2(2)
Sammanträdesdatum
2015-09-16
Barn- o utbildningsnämnden
samt hur vi nyttjar den digitala tekniken i skolledargruppen.
Dessa nyvunna kunskaper kan delges även andra förvaltningar genom
workshops, samtalsgrupper eller föreläsning om så önskas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Per Theorin 2015-09-09
Skickas till
Per Theorin, barn- och utbildningschef
Martin Snickars, rektor/arbetslagsledare för rektorsgruppen
Johan Klavins, IT-pedagog förskola-grundskola
___
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
19
Sammanträdesprotokoll
1 (1)
Sammanträdesdatum
2015-09-16
Barn- och utbildningsförvaltningen
Närvaro-/Röstningslista
Fullmäktigeledamot
Tjänstgörande ersättare
Närvar- §
ande
Ja
1 Pär Edgren (M)
X
2 Lennart Eklund (C)
X
3 Mikael Lång (S)
X
4 Christian Nytorpet (KD)
X
5 Åsa Landberg (C)
X
6 Henrik Mellberg (S)
--
7 Conny Kristensen (S)
Christel Rüdiger Karlsson (S)
X
8 Dan Torkelsson (S)
--
9 Bo Eriksson (SD)
X
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
20
§
Nej Ja
§
Nej Ja
Nej