Bedömningsreglemente Kvalitetsbedömning 2015

Bedömningsreglemente
Kvalitetsbedömning
2015
SWB
Bedömningsreglemente Kvalitetsbedömning
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Fastställd 2015-01-01
KVALITETSBEDÖMNING .................................................................................................. 3
Idé och mål ................................................................................................................................ 3
Deltagande hästar ...................................................................................................................... 4
Ansvar (hästägarförsäkran) ....................................................................................................... 5
BEDÖMNINGSREGLEMENTE .......................................................................................... 5
Allmänna anvisningar ............................................................................................................... 5
Anvisning för mätning och ID-kontroll .................................................................................... 9
Anvisningar för bedömning av exteriör och gångarter ............................................................. 9
Anvisningar för löshoppning .................................................................................................. 11
Anvisning för bedömning av uppsutten hoppning .................................................................. 13
Resultat ................................................................................................................................... 15
Diplomston och stimulansåtgärder för ston ............................................................................ 16
Avelschampionat..................................................................................................................... 16
Priser ....................................................................................................................................... 16
ÖVRIGT ................................................................................................................................ 17
Bedömningsledarens uppgift och ansvar ................................................................................ 17
Överdomarens uppgift och ansvar .......................................................................................... 17
Jäv, överklagan, protest och böter........................................................................................... 17
Målsättning och historia .......................................................................................................... 19
Kontaktpersoner SWB ............................................................................................................ 19
Nyheter är markerade med kursiv text i reglementet.


Resultatredovisning i procent (%) 2015-04-01
Nya namn på medlemskap; Plusmedlem, Aktiv medlem 2015-06-01
2
Bedömningsreglemente Kvalitetsbedömning
1.
KVALITETSBEDÖMNING
1.1
Idé och mål
Fastställd 2015-01-01
Unghästbedömningarna är delmål för den unga hästens utbildning och ger värdefull information till ägaren
inför fortsatt träning och sport- eller avelskarriär. De är en marknadsplats för unga lovande hästar och de
utgör underlag för uttagning till riksfinaler och championat där varje årgångs bästa hästar möts. Unghästbedömningarna ger möjlighet till tidig avkommeprövning av hingstar och är urvalsinstrument för ston till
avel.
SWB är huvudman för alla unghästbedömningar för svenska varmblodiga ridhästar. Unghästbedömningarna arrangeras av regional avelsförening eller annan huvudman godkänd av SWB. Ett kontinuerligt arbete
med protokoll, reglementen och domarutbildning säkerställer att bedömningarna är så rättvisande och lika
över hela landet som möjligt.
Nyhet april 2015
För att göra poängen tydligare och mer lättöverskådligt kommer resultatet fr.o.m. 2015 att redovisas i
procent (%) i resultatlistorna.
Inom dressyrvärlden har poängen länge redovisats i procent vilket väldigt tydligt visar vilken nivå det
har varit på ritten. På unghästbedömningarna blir det så att t.ex. 48 poäng på 3-årstest eller 24 poäng vid en fölbedömning istället redovisas som 80 % vilket tydliggör den nivå hästarna har uppnått.
På hästägarens protokoll kommer resultatet i poängform också att finnas kvar.
På en bedömning ska man alltid komma ihåg att det är unga hästar som visas upp, de kan förändras
mycket från dag till dag. Domaren bedömer hästen som den visar sig just denna dag. Man ska komma
ihåg att en bedömning inte är slutmålet för hästen utan ett delmål i utbildningen innan fortsatt karriär
inom sport och avel.
Konverteringstabell finns på hemsidan www.swb.org / Bedömningar / Kvalitetsbedömning
Linjär beskrivning
Från och med 2014 införs Linjär beskrivning vid kvalitetsbedömningen som ett komplement till poängbedömningen. Den linjära beskrivningen är som ordet anger en beskrivning av hästen och inte en
bedömning. Linjär beskrivning har använts under många år i Holland och Belgien och införs nu på
bred front i de flesta av Europas avelsförbund. Målet är att SWB så småningom kan ta fram linjära
profiler för alla hästar för publicering på www.blup.se.
Kvalitetsbedömning
Kvalitetsbedömningar genomförs årligen mellan 1 april och 31 augusti.
Kvalitetsbedömning är en bedömning av den grundutbildade 4-åriga hästen. Sedan 2010 finns en ”Öppen klass” där det ges möjlighet att testa äldre hästar, t.ex. ej tidigare visade ston för avel eller för hästar man vill visa igen.
Kvalitetsbedömningen kan ses som stonas bruksprov!
Hästarna visas vid tre stationer:



Mankhöjdsmätning och ID-kontroll
Exteriör och gångarter under ryttare
Hoppning under ryttare eller löshoppning
3
Bedömningsreglemente Kvalitetsbedömning
Fastställd 2015-01-01
Öppen klass i Kvalitetsbedömningen
Den Öppna klassen är frivillig för SWBs lokala avelsföreningar att arrangera. Bedömningens genomförande och svårighetsgrad är samma som för 4-åringarna. Deltagare i den Öppna klassen kan välja bort
hoppningen, detta ska anges vid anmälan.
Resultaten kan inte användas till avelsvärdering, hästarna rangeras inte, kan ej få diplom och räknas ej som
kval till championat, men exteriörbedömningen kan användas vid kvalitetsgradering av ston för Prestationsklasser.
Ston och valacker t.o.m. 10 års ålder får visas. Även hästar som genomfört en ”vanlig” kvalitetsbedömning
som 4-åring får starta igen.
Avelsvärdering
SWBs avelsvärdering av ston grundas på härstamningskontroll, individprövning samt i förekommande
fall avkommeprövning. Individprövning med kvalitetsgradering sker genom en sammanvägd bedömning av individens härstamning, prestationer och exteriör.
Ston som har tävlat, genomfört 3-årstest eller Kvalitetsbedömning kan kvalitetsgraderas och har då
möjlighet att uppnå olika Prestationsklasser.
Resultat från 3-årstest och Kvalitetsbedömning ingår tillsammans med tävlingsstatistik i beräkningen
av avelsvärden för hingstar och ston.
För att bedömningarna ska kunna användas för avelsvärdering är det viktigt att:



många hästar ur varje årgång deltar
bedömningen speglar vårt avelsmål
de egenskaper som bedöms, är ärftliga och inte enbart resultat av miljöpåverkan.
Läs mer om avelsvärdering och dess grunder på www.swb.org.
1.2
Deltagande hästar
SWBs unghästbedömningar är öppna för alla hästar som är registrerade hos SWB, förutsatt att hästens
ägare är medlem i SWB (Plusmedlem eller Aktiv medlem som senior eller junior). Medlemskap skall
vara löst före anmälan till bedömning. Medlemskap kontrolleras före start på bedömningsplatsen.
5-åriga ston som haft föl som 4-åring, efter SWB-licensierad hingst kan utnyttja ”Årsbonus”, och
delta i kvalitetsbedömning.
Hästar registrerade på gröna papper, dvs registrerade i SWB, Grundstambok I har företräde om antalet
anmälda blir för många.
Importerade varmblodiga ridhästar måste före anmälan vara inregistrerade hos SWB. Fullblod, araber
och angloaraber måste före anmälan vara tilläggsregistrerade hos SWB.
Fullständiga krav för registrering hos SWB finns i SWBs Sto & Unghästreglemente, se www.swb.org.
”Öppen klass” är öppen för alla hästar 5-10 år gamla som är registrerade i SWB.
Dräktigt sto i 5-11 månaden eller sto med föl yngre än 4 månader får ej deltaga i kvalitetsbedömning. Föl
får ej medfölja till bedömningsplatsen.
4
Bedömningsreglemente Kvalitetsbedömning
1.3
Fastställd 2015-01-01
Ansvar (hästägarförsäkran)
Ägare eller ombud som anmäler häst till av SWB sanktionerad bedömning är skyldig att se till att







hästen ej under de tre senaste veckorna före bedömningens början visat några tecken på smittosam sjukdom
hästen under de tre senaste veckorna före bedömningens början inte varit uppställd i stall där
smittosam hästsjukdom såvitt känt förekommit
hästen är erforderligt tränad för deltagande och fullt frisk såvitt ägaren vet
uppfylla de förpliktelser han åtagit sig i och med anmälan bland annat erläggande av anmälningsavgift
följa gällande bedömningsreglemente samt föreskrifter och anvisningar utfärdade av lokal bedömningsledning
förvissa sig om att hästen inte fått, och själv inte ta, otillåtna medicinska preparat eller otillåten
medicinsk behandling före start
person som leder, handhar och/eller rider hingst ska vara minst 16 år
I och med anmälan godkänner ägare eller ombud att



SWB äger rätt till kopior på samtliga bedömningsprotokoll
resultaten får publiceras på lämpligt sätt, även på Internet
resultaten får användas för forsknings- och utvecklingsändamål
Allt deltagande i SWB sanktionerad bedömning sker på egen risk. Alla deltagare och medhjälpare
rekommenderas att kontrollera att man har en giltig olycksfallsförsäkring.
2.
BEDÖMNINGSREGLEMENTE
2.1
Allmänna anvisningar
Visning vid officiell Kvalitetsbedömning får endast ske en gång/år.
Arrangör skall ordna så att visuella och akustiska störningar undviks i största möjligaste mån. Domare och
överdomare/bedömningsledare ska inspektera banorna och är tillsammans ansvariga för att visningsförhållandena är acceptabla.
Förberedelser, träning och medhjälpare
Träna hästen i god tid för samtliga moment. Läs gärna mer om träning av den unga hästen på
http://www.swb.org/utbildning/utbildningar/introduktion/las-mer-om-kvalitetssakring.
De regionala avelsföreningarna kan hänvisa till erfarna unghästutbildare/tränare. Tänk på att visning sker i
en främmande miljö som är obekant för hästen. Det rekommenderas och är en fördel för hästen att ha med
egna medhjälpare som känner hästen och tvärt om, i alla momenten.
Ägare, visare och medhjälpare sköter visningen efter anvisningar från domaren. Hästen bedöms så som
den visas.
5
Bedömningsreglemente Kvalitetsbedömning
Fastställd 2015-01-01
Utrustning, häst
Vid samtliga moment skall hästen vara tränsad. Träns skall bestå av huvudlag med valfri nosgrimma
av enbart läder och valfria tyglar. Vid bedömning i frihet ska tyglarna tas av. Tyglarna kan med fördel
vara försedda med karbinhakar för snabbare hantering.
Godkända bett är normalt tränsbett, oledat bett, bett med fasta ringar samt 3-delat tränsbett med rundat
mellanstycke. Bett med D-ring får ej ha en skänkel överstigande 8 cm. Gemensamt för alla bett är att
de ska vara gjorda av metall eller hård oböjlig plast och kan vara täckt med gummi, böjligt gummibett
är ej tillåtet.
Sadel skall vara av engelsk typ.
Magplatta, halsrem och förbygel är tillåtna vid uppsutten hoppning och ridprov. Martingal är tillåtet
vid uppsutten hoppning.
Frambenskydd/damasker är tillåtna endast vid uppsutten hoppning och löshoppning.
Bakbensskydd får ej användas. Viktdamasker eller skydd som har som funktion att påverka hästens
teknik får ej användas. Lindor är ej tillåtna av säkerhetsskäl.
Huva och boots är ej tillåtet. Hjälptyglar får ej användas inte heller på framridning.
Visare av hingst skall medföra spö och bör använda hingstkedja då hingsten leds.
Häst får ej vara skodd med ringskor, (snö-)sulor eller broddar. Skoning med sulor eller ringsko accepteras endast vid särskilda veterinärmedicinska skäl som ska styrkas med aktuellt veterinärintyg. Exempel på detta kan vara nyligen uppskuren hovböld eller tidigare hovbensfraktur.
Hästen skall vara försedd med nummerlappar under bedömningen (tillhandahålls ej av arrangören).
Annan utrustning är inte tillåten
Utrustning och klädsel, ryttare och visare
Ägare/visare/medhjälpare skall vara prydligt och ändamålsenligt klädda samt bära godkänd hjälm med
knäppt hakband vid alla moment och vid all hantering av häst på bedömningsplatsen.
Korrekt klädsel för visning vid hand är vita/ljusa byxor, samt blå/mörk tröja och skor lämpliga att
springa i. Ridbyxor och/eller ridstövlar bör inte användas vid visning vid hand.
Ryttarens klädsel ska vara ridkavaj eller mörk enfärgad tröja med ljus polotröja eller skjorta med vit
slips eller plastrong, ljusa enfärgade ridbyxor och ridstövlar. Ridstövlar får bytas ut mot jodphursskor
och s.k. shortchaps utan fransar.
Spö och sporrar får bäras. Spö eller pisk får ej vara försedd med plastpåse eller dyl. Ryttare till hingst
skall bära spö.
Ryttare t.o.m. 18 år skall bära säkerhetsväst av godkänd typ, vid all ridning på tävlingsområdet.
Ordningsföljd
Hästen bedöms vid stationer i följande ordning:
1. Mankhöjdsmätning och ID-kontroll
2. Exteriör (E) och Gångarter (G)
3. Uppsutten hoppning (H) eller löshoppning (LH)
Uppsutten hoppning genomförs före löshoppning om samma ridhus används. Om löshoppning arrangeras i
särskilt ridhus avgör arrangören ordningen.
Hästar i öppen klass som endast deltar i exteriör- och gångartsbedömningen startar sist.
6
Bedömningsreglemente Kvalitetsbedömning
Fastställd 2015-01-01
Tidplan
Bedömningarna startar tidigast klockan 07.30. Antalet bedömda hästar per dag i Kvalitetsbedömning är
begränsat till 40 individer inkl. hästar utom tävlan och Öppen klass..
Arrangören förbinder sig inte att tidsplacera hästarna vilket innebär att antalet hästar som kan visas av
samma ryttare kan komma att begränsas p.g.a. tidsprogrammet. Pauser ska läggas in regelbundet
för att användas vid eventuella förseningar.
Varje ekipage skall genomföra bedömningen i en följd, enligt ovanstående ordning. För mätning och IDkontroll beräknas en tidsåtgång av 5 minuter, vilken ska vara avklarad innan bedömningen börjar.
I exteriör och gångartsmomentet visas hästarna två och två vilket beräknas ta 20 minuter inklusive muntligt omdöme. Före hopprovet följer en paus på ca 30 min. Hopprovet beräknas ta 10 minuter.
Hingstar ska bedömas först eller sist i bedömningspass och med valacker före/efter i startschemat.
SWB rekommenderar att saluhästar i den mån de finns, placeras i direkt anslutning till
varandra i startlistan för att underlätta för potentiella köpare.
Domarnämnd och övrig personal
Domarnämnden skall bestå av minst en SWB godkänd A- eller B-domare i respektive disciplin.
Varje domare skall ha en sekreterare bekant med respektive protokoll.
Övrig personal – se under respektive stationsinformation.
Sekreterare ingår ej i domarnämnden. Jävsreglerna gäller dock även för sekreteraren
Det är inte obligatoriskt att anlita överdomare. Överdomarjour via telefon tillsätts av SWB.
Vaccinering
Häst skall vara grundvaccinerad med 2 vaccinationer mot hästinfluensa, dock ej senare än sju dagar före
bedömning. Vaccinationsintyg skall visas före urlastning.
Licens
Varken hästar/ryttare/visare behöver ha löst licens/grönt kort för att visa häst vid Kvalitetsbedömning.
Andra regler gäller för deltagande i Svenskt Avel- och Sportchampionat (årgångsfinal). Läs mer på
www.swedehorse.se.
Avbruten bedömning samt uteslutande av häst
Om bedömning avbryts av domare ska hästen ändå erhålla delbetyg i den disciplin där hela momentet fullföljts, dock ges inget slutbetyg.
Om bedömning avbryts av hästägaren ges inga betyg i någon disciplin och protokoll delas ej ut.
Domare kan utesluta häst från bedömningen vars prestationsförmåga, kondition eller allmäntillstånd gör
att den bedöms olämplig att delta i bedömningen.
Anledning till uteslutande eller avbruten bedömning skall noteras i protokollet och alla protokoll markeras
med ”avbrutit”. Överdomaren/bedömningsledaren skall informeras om på vilken grund detta skett.
Endast resultat från helt fullföljd bedömning där slutbetyg erhållits, kan användas som kval till championat
Avfallning
Av säkerhetsskäl tillåts inte uppsittning direkt efter avfallning. Bedömningsmomentet avbryts tillfälligt och
ägaren till hästen erbjuds återkomma till fortsatt bedömning senare under dagen, dock minst 2 hästar/grupper mellan. Bedömningsmomenten skall genomföras i föreskriven ordning.
7
Bedömningsreglemente Kvalitetsbedömning
Fastställd 2015-01-01
Ryttarbyte får ske efter godkännande av domare i samråd med ägare och visare.
Otillåten behandling av häst
Spö eller långpiska får inte användas som bestraffning utan endast som anvisning. Olämpligt uppträdande
kan medföra att visaren avstängs från aktuell bedömning. Som olämpligt uppträdande mot hästen räknas
varje åtgärd som har karaktär av bestraffning.
Exempel på olämpligt uppträdande:





hårda slag med eller utan tillhyggen
ryck i tyglarna
upprepade kraftiga skänkelslag, sporrning
skrik, svordomar eller andra olämpliga uttryck
hård drivning av uttröttade hästar
Dopning
Häst som tränas för, eller deltar i unghästbedömning får ej utsättas för dopning eller andra otillbörliga
åtgärder som kan påverka hästens prestationsförmåga eller temperament.
Vad gäller dopingprov vid bedömningarna följer SWB Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglemente.
Dispenser
Om häst av något skäl har fått dispens att delta gäller att denna häst ej kan kvalificera till Avelschampionat eller eventuell annan final.
Katalog, information från arrangör
I proposition anges hur information från arrangör meddelas. Startlistor och katalog kan vara nätbaserad på hemsida. Utförliga startlistor skall finnas tillgängliga på plats. Arrangör skall tillhandahålla förteckning/katalog över anmälda saluhästar med härstamning och kontaktuppgifter till hästägare.
Arrangören ska också tillhandahålla speaker som i högtalare presenterar bedömningen, dess ändamål
samt de individuella hästarna med angivande av härstamning, ägare, uppfödare och om hästen är till
salu.
Övrigt
Om inte annat anges i detta reglemente, är det Svenska Ridsportförbundets Tävlingsreglemente, TR, Allmän del, som gäller.
8
Bedömningsreglemente Kvalitetsbedömning
2.2
Fastställd 2015-01-01
Anvisning för mätning och ID-kontroll
Innan bedömningen påbörjas ska deltagande häst id-kontrolleras och mätas. Identitetskontrollen skall utföras av godkänd id-kontrollant, helst med färgkompetens.
Plats
Mätning av mankhöjd och signalementskontroll genomförs på en lugn plats, företrädesvis inomhus, på
plant och hårt underlag. Arrangören tillhandhåller utrustning för mätning och chipavläsning.
Kontroll
Hästpass i original skall uppvisas. Signalementsbeskrivningen i passet skall jämföras med hästen. Chipmärkning skall avläsas och jämföras med nr i passet.
Endast för svenskfödda hästar födda 2006 eller senare föreligger krav på chipmärkning.
Mankhöjden noteras och lämnas till exteriörbedömningssekreteraren för att skrivas i protokollet. Mankhöjden anges i hela cm. Avdrag för skor sker med 0,5-1 cm.
Felaktig eller tveksam identitet
Om chip saknas skall detta noteras av ID-kontrollanten i protokollet men hästen deltar inom tävlan.
Vid skrivfel, ritfel eller tveksamheter angående identiteten skall hästen delta utom tävlan.
Godkänd ID-kontrollant skall göra en ny signalementsbeskrivning och ta tagelprov från hästen innan den
lämnar bedömningsplatsen. Bedömningsledaren ansvarar för att tveksamheter och felaktigheter rapporteras
till SWB.
Hästägaren ska omgående skicka signalementbeskrivning, tagelprov och hästens originalpass till SWB för
utredning. Om chip saknas skall hästen chipmärkas vid senare tillfälle och chiprapport skickas till SWB.
2.3
Anvisningar för bedömning av exteriör och gångarter
Exteriörbedömningen och gångartsbedömningen genomförs samtidigt i samma ridhus.
Bana
Exteriör och gångartsbedömningen sker i ridhus eller på utomhusbana med måtten ca 20 x 60 m. Längre
ridhus delas av med dressyrstaket. Utomhusbana ska vara inhägnad med helt staket eller 30 cm högt sammanhängande dressyrstaket.
Banunderlaget ska vara plant och väl jämnat och får ej vara vare sig för tungt eller hårt.
Domarnämnden ska i regel vara placerad mitt på banans kortsida, minst 5 m utanför eller 10 m innanför
banans avskärmning. Alternativ placering är minst 5 m utanför avskärmning längs banans långsida.
Vid bedömning utomhus skall kur eller hästtransport, utrustad med bord och stolar placeras 5 m utanför
banan mitt på ena kortsidan alt. långsidan.
Framridningsbana med underlag som så långt möjligt överensstämmer med bedömningsbanan skall finnas.
Visning
Hästen visas först upp under ryttare i alla tre gångarter i båda varven, enligt domares anvisningar, se visningsprogram nedan. Hästen skall i samtliga gångarter röra sig i balans i en för unghästen lämplig form. I
trav och galopp skall hästen ridas i ändamålsenlig form med kontakt.
Hästarna visas två och två.
9
Bedömningsreglemente Kvalitetsbedömning
Fastställd 2015-01-01
Efter avslutad bedömning under ryttare sadlas hästen av och ställs upp för exteriörbedömning. Medhjälpare
ska finnas vid avsadling. Exteriördomaren kan be att få se hästen skritta och eller trava på rakt spår längs
medellinjen
För allmänna anvisningar för visning vid hand se SWBs kompendium ”Visa häst vid hand”,
http://www.swb.org/bedomningar/visa_hast.
Visningsprogram
1. Följ fyrkanten i arbetstrav under lättridning (max 1 varv).
2. Vänd snett igenom, fortsätt i det nya varvet (max 1 varv).
3. På mittvolten, nedsittning eller lättridning valfritt, avsaktning till skritt, efter 6-8 skrittsteg igångsättning i
arbetstrav (1½ varv).
4. Följ fyrkanten under lättridning, på långsidorna öka steglängden, före kortsidorna minska till arbetstempo
5. Vänd snett igenom.
6. På mittvolten, nedsittning eller lättridning valfritt, avsaktning till skritt, efter 6-8 skrittsteg igångsättning i
arbetstrav (1½ varv).
7. Följ fyrkanten under lättridning, på långsidan öka steglängden, före kortsidan minska till arbetstempo.
8. Avsaktning till skritt, fri skritt på serpentin med 3 bågar .
9. På volten/volterna, ta tyglarna med lätt kontakt med hästens mun (ca ½ varv).
10. Framridning i arbetstrav, därefter galoppfattning, arbetsgalopp (1 varv).
11. Följ fyrkanten, på långsidan öka språnglängden, före kortsidan minska till arbetstempo .
12. På volten/volterna, under 3-4 språng minska språnglängden så mycket hästens förmåga tillåter (1 varv).
13. Övergång till arbetstrav, följ fyrkanten, vänd snett igenom.
14. På volten/volterna, galoppfattning, arbetsgalopp (1 varv).
15. Följ fyrkanten, på långsidan öka språnglängden, före kortsidan minska till arbetstempo.
16. På volten/volterna, under 3-4 språng minska språnglängden så mycket hästens förmåga tillåter (1 varv).
17. Övergång till arbetstrav under lättridning, gradvis längning av hästens form genom att ge längre tyglar (1
varv på volten).
18. Byt varv på lämpligt sätt, fortsätt i det nya varvet (1 varv på volten).
19. Övergång till skritt med kontakt därefter fri skritt, följ fyrkanten.
Domaren har möjlighet att be om ytterligare visning av hästen/hästarna.
Bedömning
Vid samtliga bedömningsmoment genomförs även en så kallad linjär beskrivning av hästen. Mer om linjär
beskrivning finns att läsa på www.swb.org.
Exteriördomare har huvudansvar för linjär beskrivning och betygsättning av: typ, huvud, hals, bål, extremiteterna och rörelsernas korrekthet
Gångartsdomaren har huvudansvar för linjär beskrivning och betygsättning av: skritt, trav, galopp samt allmänt intryck och ridbarhet.
10
Bedömningsreglemente Kvalitetsbedömning
2.4
Fastställd 2015-01-01
Anvisningar för löshoppning
Bana
Löshoppningen sker över tre hinder. Bedömning och hinderhöjder är oförändrade och följer tidigare
års bedömningar.
Trehinderssystemet består av ett huvudhinder av oxertyp och två hjälphinder. Hindrena placeras med
ett galoppsprång mellan varje.
Löshoppning skall ske i ridhus med måtten 20 x 40 m, om större ridhus används skall "övertalig" del avskärmas. Löshoppningsringen avspärras med hjälp av plastband, typ avspärrningsband alternativt bommar.
Rep får ej användas. Plastband eller bommar som skär av hörnen ska användas. Se banskiss för löshoppning.
Underlaget bör vara så fast som möjligt. Eventuella speglar skall vara övertäckta.
Plats för domarnämnden med bord och stolar skall finnas mitt på banans hinderfria långsida, ca 2 m innanför löshoppningsringen.
Tillräckligt antal krattor skall finnas och användas vid behov. Tre långpiskor, en måttstock och måttband
skall finnas.
Arrangören skall som medhjälpare avdela två personer med goda kunskaper att sköta hindren samt två personer med goda kunskaper om löshoppning som kan assistera när domare så begär.
Hinder
Hindren består endast av bommar och skall vara av god standard, likvärdiga tävlingshinder.
För uppbyggnad av hindren behövs nio runda bommar i vitt/gult och en annan mörkare färg. Bommarna skall vara 3,5 m långa. Vidare behövs fyra hinderstöd, fyra väggstöd och skållor varav minst 2
skall vara säkerhetsskållor. 2-3 st. markbommar som av säkerhetsskäl skall vara kluvna bommar som
är målade, företrädesvis vita.
Ihåliga plastbommar får ej förekomma som hinderbommar. Tomma plastskållor får sitta kvar på stöden.
Markbommen i hörnet skall bestå av en vit/målad kluven bom, gärna 2 st eftersom den diagonala linjen är längre. Ytterligare en kluven bom skall finnas tillgänglig för att på domarens begäran kunna
läggas in mellan hindren.
Hjälphinder 1 skall bestå av en bom 60 cm över marken med markbom 30 cm framför hindret.
Hjälphindret placeras 3,0 m efter den sneda markbommen, mätt mitt på bommen.
Hjälphinder 2 skall bestå av en bom 60 cm över marken med markbom 30 cm framför hindret.
Hjälphindret placeras 7,0 m efter hjälphinder 1 och 17,5 m från kortsidan.
Huvudhindret börjar som ett räcke med två bommar 80 cm över marken med markbom 10 cm framför hindret, när bedömningen börjar ska det vara en oxer. Huvudhindret placeras 7,30 m efter hjälphinder 2. Den bakre bommen ska vara 10 cm högre än den främre och vila på säkerhetsskållor.
Höjderna 110 cm, 120 cm och 130 cm markeras på stöden och längden 110 cm och 120 cm på väggen.
Beroende på banans (underlagets) beskaffenhet och hästens storlek så har domaren möglighet att i undantagsfall flytta huvudhindret +/- 20 cm.
11
Bedömningsreglemente Kvalitetsbedömning
Fastställd 2015-01-01
Visning
Ägare/visare/medhjälpare skall sköta visningen efter domarens anvisningar. Hästen bedöms som den visas.
Domaren betygsätter hästens teknik och förmåga samt temperament och allmänt intryck. Utöver betygsättning görs en standardiserad beskrivning av hästens hoppegenskaper, s.k. linjär beskrivning. Mer om linjär
beskrivning finns att läsa på www.swb.org.
Domare/domarsekreterare skall anteckna antal språng på protokollet.
Framhoppning
Hästen travar/galopperar runt banan ett varv med alla bommar på marken. Alla tre hindrena läggs därefter
upp på ovan nämnda höjder (60, 60 och 80 cm) och hästen hoppar fram ett varv.
Därefter läggs ytterligare en bom på 80 cm upp på hjälphinder två och bakbommen på huvudhindret läggs
upp på 90 cm höjd och 90 cm långt. Markbommarna ska vara oförändrade. Nu börjar bedömningen!
Hoppning
Efter ca tre varv ska huvudhindret ha höjden 100 cm och längden 100 cm.
Om denna storlek på hindret övervinns på ett, enligt domaren godkänt sätt, erhålls godkänt betyg 5. En häst
är dock inte garanterad betyg 5 bara för att hindret övervinns.
Ägare/visare kan innan bedömningen börjar, be om att endast hoppa för godkänt betyg.
Höjning till max 130 cm kan göras för hästar som visar sig kapabla för detta, men hindrets längd skall
då vara max 120 cm samt vara av normal oxertyp med främre bommen 5 cm lägre än den bakre. Full
bedömning ska vara uppnådd efter ungefär 6 språng på huvudhindret.
12
Bedömningsreglemente Kvalitetsbedömning
2.5
Fastställd 2015-01-01
Anvisning för bedömning av uppsutten hoppning
Bana
Hoppningen skall ske i ridhus eller på utomhusbana av god tävlingsstandard med måtten ca 20 x 60 m. Utomhusbanan skall vara grus eller sand och storleksmässigt likt inomhusbanan.
Om löshoppning sker i annat ridhus avgör arrangören ordningen.
Måttstock och krattor skall finnas. Vid hoppningen ska minst 2 kunniga och vana funktionärer sköta hindren enligt domarens anvisningar.
Hinder
Hindren skall vara av god standard, likvärdiga med tävlingshinder. Hindermaterial av samma standard ska
användas vid löshoppning och uppsutten hoppning.
Bommarna skall vara flerfärgade i vitt eller gult och en annan mörkare färg.
Hinder nr 1-3 skall endast bestå av bommar.
Hinder nr 4 skall bestå av bommar och plank eller grind med en bom överst.
Alla hinder skall ha markbom 5-10 cm framför och vara infångade med väl synliga infångare.
Hindren skall vara inflaggade och numrerade. Hinder nr 1A och 1B skall alltid hoppas mot ingången.
Höjderna 70 cm, 90 cm och 100 cm markeras på hinderstöden.
Oxerns bakre bom skall vila på säkerhetsskållor. Dekoration likvärdig lokal tävling är tillåtet. Framhoppningshinder utanför banan får ej finnas.
Visning
Ekipaget skall innan hoppningen börjar, trava runt banan.
Framhoppning, på banan enligt domarens anvisningar.
2 språng på diagonalhindret nr 2, höjd 70 cm.
1 gång på kombinationen 1A+1B, med två galoppsprång. Hinder 1A höjd 70 cm, hinder 1B höjd 90 cm
utan bakbom.
Bedömning I
1. Kombination
2. Diagonalt koppelräck
Bedömning II a
1. Kombination
2. Diagonalt koppelräck
Hinder 1 A
Hinder 1 B
Hinder 2
70 cm
90 cm + 100 cm i bakkant, längd 90 cm
90 cm
Hinder 1 A
Hinder 1 B
Hinder 2
70 cm
90 cm + 100 cm i bakkant, längd 110 cm
90 cm
För att kunna erhålla godkänt betyg (5-6) måste hästen ha genomfört bedömning I och IIa.
För att kunna erhålla något av de högre betygen ska hästen också ha genomfört bedömning IIb och
III.
13
Bedömningsreglemente Kvalitetsbedömning
Bedömning II b
1. Kombination
2. Diagonalt koppelräck
3. Oxer
4. Koppelräck
Bedömning III
1. Kombination
2. Diagonalt koppelräck
3. Oxer
4. Koppelräck
Fastställd 2015-01-01
Hinder 1 A
Hinder 1 B
Hinder 2
Hinder 3
Hinder 4
70 cm
90 cm + 100 cm i bakkant, längd 110 cm
90 cm
80 cm + 90 cm i bakkant, längd 100 cm
100 cm
Hinder 1 A
Hinder 1 B
Hinder 2
Hinder 3
Hinder 4
70 cm
100 cm + 110 cm i bakkant, längd 110 cm
100 cm
90 cm + 100 cm i bakkant, längd 100 m
110 cm
Domaren kan anvisa ytterligare språng. Om en häst konsekvent hoppar i en viss galopp bör domare ge anvisningar om att hästen skall hoppa även i den andra galoppen.
Domaren betygsätter hästens teknik och förmåga samt temperament/ridbarhet och allmänt intryck. Vid
hoppmomentet genomförs även en så kallad linjär beskrivning av hästens hoppegenskaper. Mer om linjär
beskrivning finns att läsa på www.swb.org.
14
Bedömningsreglemente Kvalitetsbedömning
2.6
Fastställd 2015-01-01
Resultat
Resultaten presenteras på flera sätt. Direkt efter bedömning får deltagare omdöme i form av en beskrivning av hästens egenskaper så som den bedöms. Skriftligt omdöme i form av bedömningsprotokoll fås på plats eller sänds till hästägaren efter bedömningen. Resultatlistor publiceras på
www.swb.org och arrangörens hemsida.
Nytt är att resultatet på resultatlistorna redovisas i procent (%) men på hästägarens protokoll finns
slutresultatet redovisat i både poäng och procent.
Arrangören skall snarast efter bedömningen rapportera in resultaten till SWB enligt Arrangörshandboken http://www.swb.org/bedomningar/arrangorshandboken punkt 1Resultatberäkning
Domarnämnden betygsätter varje moment med poäng från 1 till 10 där användning av halva poäng är
möjligt. Streck (–) får ej användas.
Hästarna som gör fullständig kvalitetsbedömning bedöms i åtta olika moment:
TYP, HHB (huvud, hals och bål), EXT (extremiteter och rörelsernas korrekthet), SKRITT, TRAV,
GALOPP, LHT (löshoppning, teknik och förmåga) och LHA (löshoppning, temperament och allmänt
intryck) eller H (uppsutten hoppning) och TH (temperament/ridbarhetsbetyg, uppsutten hoppning)
E
G
TG
H
TH
LH
TLH
Exteriörbetyg (TYP + HHB + EXT) / 3
Gångartsbetyg (SKRITT + TRAV + GALOPP) / 3
Temperament/ridbarhetsbetyg, gångarter
Hoppbetyg
Temperament/ridbarhetsbetyg, uppsutten hoppning
Löshoppningsbetyg
Temperamentsbetyg löshoppning
I samband med bedömningen görs även en linjär beskrivning av hästen. Den linjära beskrivningen är som
ordet anger en beskrivning av hästen och inte en bedömning. Målet är att så småningom kunna ta fram linjära profiler för alla hästar för publicering på www.blup.se.
Resultatberäkning
För beräkning av betyg och resultat som lovande gångarts- respektive hopphäst används tre av delbetygen för summering och omvandling till procent för resultatredovisningen.
Konverteringstabell finns på hemsidan www.swb.org
5-åriga ston som haft föl deltar i samma klass och beräknar resultat på samma sätt som de 4-åriga hästarna.
Poäng som lovande dressyrhäst
(E + 2G + TG) / 4
Poäng som lovande hopphäst
(E + 2LH + TLH ) / 4
el.(E + 2H + TH ) / 4
15
Bedömningsreglemente Kvalitetsbedömning
Fastställd 2015-01-01
Klassindelning
Klassindelning görs i båda grenarna för hästar som erhåller diplom eller placeras i klass I.
Vid rangering placeras alltid diplomhästar före klass I-hästar oavsett högre poäng. Endast hästar registrerade i Grundstambokens avd. I, II eller III dvs. med gröna, vita eller gula papper i passet kan erhålla diplom.
Klassindelning Krav
Diplom
Utmärkelser
Lägst 78,0 % (7,8 poäng) som lovande gångartshäst
eller
Blå-gul rosett
lägst 80,0 % (8,0 poäng) som lovande hopphäst
Inga delpoäng får vara under 7 i exteriörbetygen eller i aktuell gren.
Klass I
Lägst 74 % (7,4 poäng) som lovande gångartshäst
eller
Klassindelas ej
2.7
Blå rosett
lägst 75 % (7,5) poäng som lovande hopphäst
Övriga hästar
Deltagarrosett
Diplomston och stimulansåtgärder för ston
Dessa åtgärder handlar om att SWB lyfter fram och uppmuntrar till betäckning av de bästa stona inom
varje disciplin. Målet är att öka framstegstakten i SWB-populationen, framförallt genom att ett bättre urval
av ston används i avel.
”Stimulanspaketet” innebär att ston, registrerade i Grundstambokens avd. I, II eller III dvs. med
gröna, vita eller gula papper i passet, som fått diplom vid årets 3-årstest eller kvalitetsbedömning får
en uppsättning rabatter av SWB.
”Selektionsston” blir alla ston som erhållit diplom eller klass I och inte har lägre än 7 på någon av de tre
första delpoängen. Dessa ston markeras som selektionssto på www.blup.se för att synliggöras som de
bättre stona. Reducerade avgifter och rabatter finns även för selektionsstona.
Fullständig information om Stimulanspaketet och Selektionsston finns på www.swb.org
2.8
Avelschampionat
Kvalitetsbedömningen är en kvalväg till final eller semifinal i 4-årschampionatet som ingår i Svenskt
Avel och Sportchampionat och arrangeras av E. Swede Horse AB.
Deltagarbevis ska vara löst före start i Kvalitetsbedömning.
Fullständiga kvalregler och reglemente finns på www.swedehorse.com.
2.9
Priser
Diplom tilldelas ägare och uppfödare av hästen, om ägaren är samma som uppfödaren utdelas endast
ett diplom. Diplomen utfärdas av arrangören.
Prisrosett efter klassindelning tilldelas alla fullföljande hästar. Hederspriser är fritt för arrangören att
ordna och dela ut.
16
Bedömningsreglemente Kvalitetsbedömning
Fastställd 2015-01-01
3.
ÖVRIGT
3.1
Bedömningsledarens uppgift och ansvar
Bedömningsledaren är arrangörens representant och har det övergripande ansvaret för bedömningen i
samråd med eventuell överdomare.
3.2
Överdomarens uppgift och ansvar
Fr.o.m. 2013 är det frivilligt för arrangören att anlita överdomare. I de fall överdomare inte anlitas
övertar bedömningsledaren överdomarens uppgifter och ansvar. Överdomarjour via telefon tillhandahålls av SWB.
Det åligger överdomare/bedömningsledare:
 att i god tid före bedömningen ta kontakt med arrangören, kontrollera antalet starter per dag och
bedömningsdag(ar), tidsschema, domare och förteckningar

att före bedömningens början övervaka organisationsarbetet, granska banor och förvissa sig om att
alla åtgärder är vidtagna för att bedömningen skall fungera friktionsfritt

att under pågående bedömningsdag(ar) övervaka bedömningen på olika banor, ingripa mot ryttare
som uppträder olämpligt och fälla utslag vid protest samt att under pågående bedömning kontrollera att Bedömningsreglementet följs

att tillsammans med domare inspektera banorna, vilka tillsammans är ansvariga för att visningsförhållandena är acceptabla.
3.3
Jäv, överklagan, protest och böter
Jäv
Förvaltningslagens regler om jäv gäller. Följande kan betraktas som riktlinjer.
Domare får ej bedöma häst där:








domaren under de närmast föregående tre månaderna regelbundet instruerat eller regelbundet
ridit hästen, som regelbundet räknas en - flera gånger per vecka
domaren eller nära anhörig till denne är eller har varit hästens ägare, uppfödare, fodervärd eller
motsvarande
domaren eller nära anhörig till denne är eller har varit ägare till hästens fader eller moder
domaren är eller under de tre senaste månaderna varit anställd hos den som äger hästen
domaren är nära anhörig till den som visar eller rider häst
då flera jävsförhållanden kan förväntas skall aktuell domare bytas ut
det som sägs om domare gäller i tillämpliga delar även aspirant, bedömningsledare, överdomare
och domarsekreterare
domaren är själv skyldig att upplysa bedömningsledaren om jäv föreligger
17
Bedömningsreglemente Kvalitetsbedömning
Fastställd 2015-01-01
Protest
Protest mot domarens subjektiva betygsättning av de olika momenten kan aldrig upptas till prövning.
Rätt att lämna protest har, ägare till häst, visare, medhjälpare, ryttare eller målsman för minderårig ryttare. Protest måste lämnas skriftligt och ska åtföljas av 100 kronor. Pengarna återbetalas om protesten
godkänns. Bevisningen åligger den protesterande. Protest ställs till Överdomaren/ bedömningsledaren
och lämnas till denne eller till sekretariatet för vidarebefordran inom följande tidsgränser:



beträffande hästs behörighet att starta senast före bedömningens början
beträffande banor och anordningar senast före bedömningens början
beträffande slutresultat eller rangering senast 30 min efter bedömningsdagens slut
Har omständigheter vid bedömningen gjort att det är omöjligt att lämna en protest inom ovan angiven
tid, kan den sändas till SWB senast fem dagar efter bedömningen.
Överdomaren ska snarast, efter att utredning på platsen genomförts, meddela domslut. Överdomarens
utslag ska lämnas skriftligt. Överdomares beslut kan överklagas skriftligt till SWB senast en vecka efter bedömningen. Utslag från SWBs styrelse eller av dem bemyndigad instans som vid behov föregås
av ytterligare utredning meddelas den klagande skriftligt.
Överklagan
Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår. Överklagan sker skriftligt till SWB, Box 2, 247
29 Flyinge. Överklagan skall göras inom tre veckor från det att klaganden fått ta del av beslutet. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet som begärs och de
omständigheter vilka åberopas till stöd för begäran om ändring.
I övrigt hänvisas till SWBs Sto & Unghästreglemente.
Böter
Vid överträdelse mot SWBs bestämmelser eller för olämpligt uppträdande mot eller olämpligt yttrande om funktionär eller bedömningsorganisation eller för åtgärd i övrigt som kan skada sportens anseende kan vederbörande ryttare, för minderårig dennes målsman, hans medhjälpare, anmälare, hästägare, domare, funktionär, bedömningsledare eller organisation ådömas straff. Ådömda böter tillfaller
SWB och skall erläggas inom 10 dagar efter beslutets delgivning.
Straff som kan ådömas av SWB styrelse eller av dem i ärendet bemyndigad instans.
1. varning
2. böter 500 -10.000 kronor
3. avstängning för all verksamhet eller delar av verksamhet inom SWB och Svenska Ridsportförbundet ordnade aktiviteter. I sådan avstängning kan vederbörandes hästar inkluderas.
18
Bedömningsreglemente Kvalitetsbedömning
3.4
Fastställd 2015-01-01
Målsättning och historia
För en prestationsinriktad ridhästavel är det viktigt att avelsvärderings- och urvalsmomenten avspeglar det
uppsatta avelsmålet så väl som möjligt.
Det övergripande avelsmålet för den svenska varmblodiga ridhästen är enligt SWBs Avelsplan
”En ädel, korrekt och hållbar varmblodshäst, som genom sitt prestationsinriktade temperament, sin ridbarhet och goda rörelse och/eller hoppförmåga är konkurrenskraftig internationellt.”
Detta mål står i samklang med vad ridsporten kräver av hästarna och innebär att egenskaper som ska förbättras avelsmässigt är
Hållbarhet
Samarbetsvilja
Hoppförmåga
Exteriör
Ridbarhet
Fruktsamhet
Temperament
Gångarter
Bedömda egenskaper måste avspegla avelsmålet och ha en hög eller medelhög arvbarhet dvs vara möjliga
att påverka genom avelsarbete.
Det är viktigt att hästarna är så oselekterade som möjligt, att bedömningen kan utföras i tidig ålder och att
en stor andel av varje årgångs hästar kommer till bedömning. Hästarna bör bedömas för både hopp- och
dressyregenskaper för att undvika missvisande urval i avkommebedömningarna.
För att uppnå ett brett deltagande måste bedömningarna utformas så att de blir intressanta, rättvisande och
värdefulla för ägare till unga hästar.
Kvalitetsbedömning sedan 1973!
Kvalitetsbedömningarna startades 1973 av Mälardalens Varmblodsklubb efter förebild bl a från SLRC
1:a kvalitetstävlan på Flyinge och de tyska ”Material- und Eignungsprüfungen”
Genom stöd från bl.a. dåvarande Jordbrukets Försäkringsbolag, nuvarande Agria, kunde bedömningen
från början inkludera en grundlig veterinärundersökning.
Målet var tidigt att få till stånd ett nära samarbete sport-avel och en gemensam plan för unghästens
grundutbildning.
Från starten 1973 och t.o.m. 2014 har över 21 000 hästar genomfört kvalitetsbedömning. Resultaten
från kvalitetsbedömningen, 3-årstest och tävling utgör ett unikt material för avelsvärdering och forskning och ligger till grund för beräkning av BLUP-index.
3.5
Kontaktpersoner SWB
Unghästbedömningarna samordnas av Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen,
SWB
Ansvarig för unghästfrågor på kansliet
Anna Cederström
[email protected]
Tel. 046-646 51
SWB
Box 2, 247 29 Flyinge
Kungsgården, Flyinge
Tel. vxl. 046-646 50
fax 046-527 24
[email protected]
19