Untitled - Socialdemokraterna

2 (14)
3 (14)
Kristina Nilsson, Sten-Ove Danielson, Peter Persson, Linnea Stenklyft, Gudrun
Sjödin
Motionär: Sara Häggström, Köpmanholmen & Thomas Wahlström, Skorped
Fler och fler skrotbilar dumpas i skog och mark sedan skrotbilspremien togs
bort 2007. Hälften av landets kommuner har uttalade problem med att skrotbilar
dumpas på kommunal mark. Det visar en enkät från Håll Sverige Rent. Sedan
bilskrotningspremien försvann 2007 har antalet bilar som skrotas lagligt minskat
kraftigt. Dessa bilar är ett direkt miljöhot då de läcker olja och andra kemikalier. Då
det dessutom ofta finns krossat glas kring dessa bilar så utgör de en direkt skaderisk
för djur och människor som rör sig i dessa bilars närhet. Det är dessutom ingen
trevlig syn att se hur dessa bilar förfular vår vackra natur!
Jag föreslår därför att:
Örnsköldsviks Arbetarekommun antar motionen och skickar den till
distriktskongressen som sin egen
våra riksdagsledamöter får i uppdrag att arbeta för att en s.k. skrotbilspremie på 700
kronor för varje bil som lämnas in till en auktoriserad bildemonteringsanläggning
införs.
Sara Häggström, Köpmanholmen & Thomas Wahlström, Skorped
Föredragande: Kristina Nilsson
Skrotbilspremie
I motionen föreslås att en så kallad skrotbilspremie på 700 kronor införs för varje bil
som lämnas in till en auktoriserad bildemonteringsanläggning.
Som motionärerna skriver, utgör övergivna bilar hot mot miljön och förfular vår
omgivning, varför problemet kräver en lösning. Vid partikongressen i Göteborg 2013
togs problemet upp i ett par motioner, där man krävde att premien skulle återinföras.
Dessa motioner avslogs med hänvisning till att det trots allt är ett fåtal bilar som inte
omhändertas, varför en skrotningspremie är en mycket dyr åtgärd för att ta hand om
4 (14)
dessa. I våra budgetar i riksdagen har vi prioriterat ett nytt miljöbilssystem, då detta
skulle leda till betydligt större positiva effekter för vår miljö än skrotningspremien.
Däremot borde det vara möjligt att försöka hitta ett kostnadsneutralt system,
exempelvis via en avgift vid nybilsförsäljning, för att finansiera detta.
Även möjligheten att transportera bort övergivna fordon borde förenklas. Idag har
polisen rätt att beordra flyttning av ett fordon bara om det är uppställt så att det
utgör en omedelbar trafikfara. Att frakta bort övergivna bilar är ofta en krånglig
process. Beslut fattas efter utredning om orsaken till att fordonet hamnat på platsen
och om vem som är ägare samt, om ägaren hittas, efter att denne beretts tillfälle att
själv omhänderta fordonet.
Allt detta kräver tid och resurser. Därför måste regelsystemet bli enklare. Har ett
fordon övergivits och dess ägare inte gett sig till känna, eller gått att spåra inom rimlig
tid, bör man ha rätt att forsla bort den övergivna bilen. Sådana möjligheter finns
redan exempelvis i Tyskland.
Arbetarekommunens styrelse föreslår representantskapet:
Att avslå motionen och sända den som enskild till distriktskongressen
Representationskapet beslutade enligt arbetarekommunensstyrelsens förslag:
Att avslå motionen och sända den som enskild till distriktskongressen
Huvudföredragande: Sten-Ove Danielsson
Det är helt riktigt det som motionären skriver att antalet skrotbilar har ökat sedan
skrotbilspremien försvann 2007. Framförallt ser vi som bor i glesbygd att ”lagret” av
uttjänta bilar ökar på vissa fastigheter och det är inte lätt för aktuell kommuns
Bygg/Miljönämnd att påverka fastighetens ägare att frakta bort dessa objekt. Tidigare
när det fanns en skrotbilspremie så var det vanligt att skrotfirmor hämtade skrotbilar
ute i kommunerna mot att de fick aktuell skrotpremie.
Det som då gällde var att nya bilar belades med en extra skotningsavgift om 700 kr
och pengarna gick till en skrotningsfond som förvaltades av Vägverket. När bilar
skrotades så utbetalades 500 kr till en obesiktigad samt 1500kr till en besiktigad . Det
systemet var kostnadsneutralt och detta är nog en förutsättning om vi skall kunna få
tillbaka denna kloka åtgärd.
Många ansåg att premien var något för låg och när man tillfälligt under 2007 införde
en skrotningspremie om 4000 kr så skrotades 25 000 bilar under 8 timmar!
5 (14)
Motionen har dock två svagheter. Dels framgår det inte om förslaget är att åter införa
både en skrotningsavgift och en skrotningspremie så som systemet var uppbyggt
tidigare. Det andra är att motionären sätter en nivå om 700 kr och därmed kan vi
bara verka för att just en skrotningspremie om just 700 kr införs, något som flera
riksorganisationer anser vara en för låg siffra.
En liknande motioner avslagits av Göteborgskongressen 2013 så i dagsläget blir det
dessutom en omöjlig uppgift för länets riksdagsledamöter att kunna driva denna fråga
framgångsrikt. Distriktsstyrelsen anser att det är bättre att motionen så som den nu är
utformad avslås och att motionären återkommer inför nästa partikongress med en
något annorlunda skrivning.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.
Motionär: Lena Näslund
I våra hem finns idag mycket plast inte minst i all den hemelektronik som vi omger
oss med.
Hemelektroniken är omsluten av plast och har detaljer omslutna av plast. När
mobilen och/eller plattan blir varm frigörs farliga ämnen som vi andas in. De flesta
leksaker är gjorda av plast. Maten vi handlar är omsluten av plast och vi tillagar den i
våra teflonpannor som innehåller plast.
Våra barn är mest utsatta. Barn andas betydligt fler andetag per minut och det
innebär att de får i sig mer skadliga ämnen. Att plast innehåller farliga ämnen
bekräftas i en rapport från kemikalieinspektionen tidigare i år. De 15 vanligaste
plasterna innehåller tillsammans 117 skadliga ämnen som kan framkalla cancer, skada
arvsmassan och/ eller fruktsamheten.
Vi vet idag att mäns sperma har försämrats.
Den bästa plasten innehåller ”bara” 21 farliga ämnen, den värsta innehåller 188.
När vi ska välja leksaker eller andra produkter har vi ingen möjlighet att veta vad de
innehåller för ämnen. Det är svårt att förstå att varför plastindustrin får fortsätta
6 (14)
använda giftiga kemikalier i vardagsprodukter. Många av oss tror säkert att det vi
köper är godkänt och säkert men så är det inte alls.
Det är våra barn och deras framtid det handlar om.
Jag yrkar att distriktskongressen beslutar
att, i avvaktan på ett totalförbud, ge våra riksdagsledamöter och EU parlamentariker
i uppdrag att snabba på processen att kräva att plastindustrin ska tala om vilka
kemikalier som finns i våra varor så att vi som konsumenter har möjlighet att välja
bort gifterna och skydda våra barn.
Lena Näslund
Föredragande: Kristoffer Park
Konsumentmakt är ett viktigt verktyg för att göra våra produkter bättre. Idag
är det många som läser innehållsförteckningen och väljer bort produkter. Vi är
många som minns när vi konsumenter sa stopp mot förpackningar och
lämnade dem i affären. Så helt klart att konsumenten kan påverka.
När det gäller plast och kemikalier i plast så blir det dock lite mer komplicerat
för den enskilde att ha koll på vad som är skadligt eller inte.
Idag har vi i EU en märkning av skadliga ämnen i plast som heter CLP. Idag så
tillkommer det nya tillsatser i plast hela tiden så att produkten får de önskade
egenskaperna. Precis som motionären skriver så i de 15 vanligaste plasterna
finns det 117 skadliga ämnen och då blir det otroligt rörigt för konsumenten
att ha koll på vilka produkter den ska välja bort.
Arbetarkommunens styrelse delar motionärens synpunkt att det är allvarligt med
skadliga tillsatser i plast dock ser vi att det blir otroligt svårt för den enskilde att ha
koll på vilka som är skadliga eller ej.
Arbetarekommunens styrelse föreslår representantskapet: Att avslå motionen
Representationskapet beslutade: Att bifalla motionen och överlämna den till
distriktskongressen som sin egen.
Huvudföredragande: Linnéa Stenklyft
7 (14)
Precis som motionären beskriver så finns det fortfarande cancerogena och
hormonstörande kemikalier kvar i mängder av de plastprodukter som vi kommer i
kontakt med dagligen. Därför behövs det ställas krav på tillverkarna så att de
produkter som kommer ut på marknaden blir säkra för konsumenterna.
Distriktsstyrelsen delar motionärens synpunkt på att det tydligt ska framgå vad en
produkt innehåller så att var och en ges möjlighet att göra egna val.
Styrelsen kan också se de svårigheter som arbetarekommunens föredragande lyft
fram, dvs. att det kan vara av betydande svårighet för den enskilde att ha kunskap om
vilka tillsatser som är skadliga eller ej, men detta kan inte vara skäl till att frånta
producenten dess ansvar att informera om en produkts innehåll.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta
att bifalla motionen.
Motionär: Olle Häggström
Ordningen är återställd genom att vårt parti, nu tillsammans med vänsterpartiet och
miljöpartiet har majoriteten i Landstinget Västernorrland. Ett landsting som brottas
med en svag ekonomi. Hur de akuta problemen skall lösas har jag ingen direkt
lösning på, utan överlåter det till våra landstingspolitiker. Däremot är jag övertygad
om att en av lösningarna på sikt är ett utvecklat och intensifierat folkhälsoarbete.
Under 1980 och 1990 talet hade jag förmånen genom mitt arbete i nykterhetsrörelsen
att samarbeta mycket med landstinget. Enligt mitt sätt att se på det, en period när
landstinget verkligen satsade på ett folkhälsoarbete. Landstinget hade en
samhällsmedicinsk avdelning som arbetade både internt i organisationen men även
hade ett utåtriktat arbete tillsammans med många aktörer.
När jag under hösten 2014 gör en schematisk kartläggning av landstingets
folkhälsoarbete, finner jag det begränsat och ”avlövat”.
Det finns flera skäl att utveckla folkhälsoarbetet
En friskare befolkning gynnar såväl samhället som individen
Landstingets ekonomi stabiliseras och skapar förutsättningar för ett mer proaktivt
arbete.
Distriktskongressen föreslås besluta:
8 (14)
att uppdra till distriktsstyrelsen att tillsammans med vår landstingsgrupp utarbeta ett
utvecklat och strategiskt folkhälsoarbete för Landstinget Västernorrland, där även
kommunerna och civilsamhället involveras.
Drömme den 29 november 2014
Olle Häggström
Sidensjö S-förening
Motionen behandlad av Sidensjö S-förening 14.11.30 som ställer sig bakom
motionen/ Christina Andersson Ordförande
Föredragande: David Björklund
Ett utvecklat strategiskt Folkhälsoarbete
Motionären berör ett väldigt viktigt område i denna motion. Folkhälsan kan ses som
ett viktigt nyckeltal i bedömningen av samhället och hur framgångsrik den
samhällsdrivande politiken varit.
Folkhälsan påverkas av allt från människors egna val och levnadsvanor till
strukturella faktorer som ekonomiska och sociala förutsättningar, uppväxtvillkor och
fysisk miljö. Folkhälsopolitiken spänner därför över flera samhällssektorer vilket
innebär att verksamheter och insatser inom många områden bidrar till politikens
genomförande. Inom vilka områden, vilka målgrupper och resultatmål man siktar in
sig på kan ju i viss mån vara ideologiskt styrt och skilja sig åt mellan partier men
nedan angivna områden torde vara aktuella för alla.
 Delaktighet och inflytande i samhället
 Ekonomiska och sociala förutsättningar
 Barns och ungas uppväxtvillkor
 Hälsa i arbetslivet
 Miljöer och produkter
 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 Skydd mot smittspridning
 Sexualitet och reproduktiv hälsa
 Fysisk aktivitet
 Matvanor och livsmedel
 Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel
Man inser ju snabbt att politik som främjar folkhälsan måste bedrivas på hela den
politiska arenan och med ett stort mått av samverkan mellan de politiska organen.
9 (14)
Motionären vill att distriktsstyrelsen tillsammans med vår landstingsgrupp utarbetar
ett utvecklat och strategiskt folkhälsoarbete för Landstinget Västernorrland, där även
kommunerna och civilsamhället involveras.
Då motionären inte i denna motion specificerat vad som avses i detalj så anser
Arbetarkommunens styrelse att det finns, om än inte i samma format som förr, en
strategisk politik för folkhälsa i Västernorrland och föreslår avslag på motionen.
Arbetarekommunens styrelse föreslår representantskapet:
Att avslå motionen och sända den som enskild till distriktskongressen
Representationskapet beslutade enligt arbetarekommunensstyrelsens förslag:
Att bifalla motionen och överlämna den till distriktskongressen som sin egen.
Huvudföredragande: Linnéa Stenklyft
Det finns behov av att ta ett samlat grepp för att för att påverka hälsoutvecklingen i
länet, där ett brett och långsiktigt folkhälsoarbete är av största vikt. Distriktsstyrelsen
delar motionärens uppfattning om att det behövs ett systematiskt och målmedvetet
arbete för att uppnå en god folkhälsa.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta
att bifalla motionen
Motionär: Åke Nylén
Sockerkonsumtionen är ett folkhälsoproblem oavsett sockerform. Det menar både
forskare och Livsmedelsverket som kommer att ändra sina kostråd. Vi svenskar äter
uppemot 40 kilo socker varje år, tre gånger mer än vad världshälsoorganisationen
WHO rekommenderar. Varje år äter vi 17 kilo godis och choklad – dubbelt så
mycket som den genomsnittliga EU-medborgaren. Varje år klunkar vi i oss 90 liter
läsk. Man tror att 50 000 svenska barn är så feta att de riskerar att dö i förtid av
cancer, diabetes eller hjärtinfarkter. Sötsaker och läsk är boven i dramat. En del äter
så mycket godis och läsk att Livsmedelsverket klassar sockerkonsumtionen som ett
folkhälsoproblem.
10 (14)
Däremot är verket inte särskilt oroat över en eventuell ökning av HFCS (High
Fructos Corn Syrup) i våra mat. HFCS är billigt majssocker som finns bland annat i
olika läskedrycker. Skillnaden mellan vanligt socker och HFCS är inte särskilt stor
även om HFCS innehåller mer fruktos – som är ämnet vilket i stora mängder gör
socker värre för kroppen än andra former av kolhydrater som potatis och ris. Enligt
en beräkning som ledande fetma- och kostexperter presenterade på Dagens Nyheters
debattsida 2010 så sjönk priset på lösgodis och läsk med 56 respektive 6 procent i
förhållande till prisnivån för frukt och grönsaker mellan 1985 och 2008.
Tanken på en avgift för sötningsmedel är inte ny, 2005 föreslog Livsmedelsverket
införandet av en skatt på sötningsmedel. Avgifter av olika slag är effektiva för att
styra konsumtionen, tobaksskatt, alkoholskatt är två exempel.
Viss föda innehåller naturligt socker i form av fruktsocker, mjölksocker eller andra
former av kolhydrater.
Den tänkta avgiften skall inrikta sig på tillsatt sötningsmedel, som inte finns
naturligt i produkterna. Till exempel vissa fabrikat av Pannbiff och Köttbullar
innehåller tillsatt socker, av den enkla anledningen att vår kropp gillar snabb energi=
socker. Det är ingen slump att LCHF-diet och liknande ger snabbt genomslag i
viktminskning och förbättrad hälsa.
Med detta som bakgrund yrkar jag att:
Kongressen ger i uppdrag till riksdagsledamöterna i länet att driva frågan för ett
införande av ”sötningsavgift”.
Länets riksdagsledamöter får uppdraget att göra Folkhälso-, sjukvårds- och
idrottsminister Gabriel Wikström, uppmärksam på problemet och uppmana honom
att agera i motionens anda.
Socialdemokraterna i Ljungaverk-Borgsjö
Åke Nylén
Ånge Arbetarekommuns Representantskap beslutar 2015-01-12 att anta motionen
som sin egen och sända den till distriktkongressen.
Huvudföredragande: Peter Persson
Den fråga som motionären tar upp är befogad. Det har visat sig att användandet av
onaturligt socker (sötningsmedel) i kosten de senaste åren ökat markant.
11 (14)
Därför kan införande av avgifter för tillsatta sötningsmedel vara en bra väg att börja
med.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att bifalla motionen
Motionär: Sten-Ove Danielsson Alby S-förening
Det är väl känt att fysisk aktivitet gynnar hälsan. Som en åtgärd för att främja fysisk
aktivitet och därmed minska sjuktalen finns möjligheten för arbetsgivare att stötta
sina anställdas aktiviteter och detta kan då ske upp till en viss nivå utan att det ses
som en beskattningsbar förmån. I Ånge kommun så kan de kommunanställda till
exempel få ersättning på 50% på kostnader upp till 3000 kr. via friskvårdskuponger.
De regler som finns hos skatteverket är dock väldigt föråldrade och det kan bara vara
fördomar som gör att nästan allt är tillåtet förutom slalom, golf, ridning och segling.
Sålunda så är det fullt möjligt att stötta de anställda ekonomiskt om de vill delta i
nästan alla sedvanliga idrottsliga aktiviteter men även kampsporter, tex MMA där
man slåss i en bur, Amerikansk fotboll med alla dess skador, bastubad, cheerleading,
hypnos om den är kopplad mot stress eller rökning, rugby, skateboard-åkning och
minigolf.
Om vi tar golf till exempel så är det över 600 000 svenskar som idag har gått den
grundläggande utbildningen och har grönt kort. Varje år tar ca 30 000 svenskar detta
kort och invigs i en aktivitet som är både social och som främjar hälsan genom att
man vid en golfrunda går 7-8 kilometer. En sport som utövas av över 500 000
svenskar kan inte länge kallas överklassport och jag kan berätta att i Västernorrland
så kostar ett medlemskap där man spelar obegränsat antal rundor ca 4000 kr per år.
Man kan även bli medlem betydligt billigare och betala per runda.
Nu gäller inte denna motion enbart golf utan motionen tar upp golf så som exempel
på motion…
Jag föreslår därför att
Länets riksdagsmän får i uppdrag att verka för att även ridsport, golf, segling och
slalom skall så som andra idrotter kunna stöttas av de anställdas arbetsgivare utan att
det skall ses som en beskattningsbar förmån.
Sten-Ove Danielsson Alby S-förening
12 (14)
Ånge arbetarekommuns repskap antog vid sitt möte 150112 motionen och beslutade
att sända den till distriktskongressen som sin egen.
Huvudföredragande: Kristina Nilsson
Vår uppfattning om skatter är att vi behöver dem för att finansiera välfärden och för
kollektiva investeringar i framtiden dvs. i utbildning, forskning, infrastruktur etc.
Skattesystemet bör vara likformigt och neutralt till medborgarnas val av konsumtion
och företags val av produktion. Stor restriktivitet bör gälla mot olika avdrag och
skatteavdrag som snedvrider beskattningen och urholkar skatteintäkterna.
Under åtta år av borgerlig regering har skatterna sänkts med över 130 miljarder
kronor. Avdragen har blivit fler och en rad skatteavdrag har introducerats.
Självklart bör arbetsgivare stödja friskvård men varför staten och inte arbetsgivaren
eller den anställde själv skall betala den bör diskuteras. Friskvårdsavdraget infördes
en gång som en ”morot” för att främja motion eller friskvården som riktade sig till
hela personalen. Den skulle då vara av mindre värde och av enklare slag samt fick
inte bytas mot kontant ersättning. Nu har detta avdrag, som från början var tänkt för
att hjälpa till att dra igång friskvårdstänket på arbetsplatserna, omvandlats till en form
av självklart avdrag som ska expanderas så mycket som möjligt utan fundering kring
att det ändå handlar om skattepengar om vars användning vi bör fundera.
Givetvis kan man argumentera för att existerande begränsningar och gränsdragningar
är föråldrade i men måste det ändå inte nu vara slut med skattesänkningar, tillförseln
av olika skatteavdrag samt uttänjandet av avdragsmöjligheter? Vi behöver
skatteinkomsterna för att genomföra en socialdemokratisk politik för fler jobb, en
bättre skola och en värdig äldreomsorg. Det är på detta vårt fokus bör ligga och inte
på skattesänkningar och utökade avdragsmöjligheter.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta
att avslå motionen
Syntetiska droger såsom till exempel SPICE skördar många offer och antalet unga
som börjar använda det ökar i antal varje dag. Många kommer i kontakt med detta
via Internet. Vid en sökning den 141125 på ordet Spice ges 253 000 000 träffar när
man söker på ordet. Söker man på Buy Spice ges träff på antal 148 000 000 stycken.
13 (14)
Söker man på orden: köpa Spice ges antal träffar:354 000 stycken. Detta är
skrämmande!
Yrkande:
Därför vill jag
att Sverige narkotikaklassar syntetiska droger samt inför ett förbjud av försäljning av
Syntetiska droger.
Sundsvall 2014-11-25
Marie Sjöbom Olsson
Motionären tar upp en mycket viktigt och allvarlig fråga som är högaktuell i samhället
idag. År 2009 beslutade regeringen i Sverige att sju av de cannabinoider som
förekommer i Spice ska narkotikaklassas. Förordningen trädde i kraft den 15
september 2009.
Klassning av preparat görs i Sverige av regeringen efter utredning av
Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket eller genom att preparatet blir föremål
för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt.
Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket arbetar ständigt med kontroller och
utredningar av nya substanser som upptäcks.
All narkotika är förbjuden att köpa, sälja, tillverka, förpacka, transportera och
använda. I Sverige har vi en särskild lag för det, narkotikastrafflagen. I dagsläget är
det stora problem att förbjuda försäljning av syntetiska droger då bl.a. Spice
innehåller olika substanser som inte alla är klassificerade som narkotika.
Styrelsen föreslår därför att representantskapet beslutar att anta motionen som sin
egen.
Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att skicka
motionen till distriktskongressen som arbetarekommunens egen.
Huvudföredragande: Gudrun Sjödin
Nätdrogen spice, som är ett samlingsnamn för ett mängd narkotiska preparat som
finns tillgängliga på nätet, fortsätter att öka kraftigt bland skolungdomar. Drogen är
lätt att köpa via olika hemsidor och skickas med posten. Polis och tull gör vad de kan
14 (14)
för att stoppa handeln, men nya varianter av drogen dyker ständigt upp på
marknaden. Denna handel med droger kan ske helt lagligt som en följd av att
narkotikan inte hinner narkotikaklassas i samma takt som de dyker upp på nätet. När
narkotikaklassningen väl sker av ett preparat gör producenterna några smärre
modifieringar så att det ses som ett nytt och ännu ej narkotikaklassat preparat. På så
vis ligger myndigheterna hela tiden steget efter i att bekämpa handeln och
användningen av narkotika.
Sedan 2011 har den svenska tullen och polisen laglig rätt att beslagta syntetiska
droger som ännu inte är narkotikaklassade om de bedömer att syftet med innehavet
är kopplat till drogmissbruk. Efter beslut av åklagare får polisen dessutom förstöra
det som beslagtagits, även om inte narkotikaklassningen av preparatet hunnit träda i
kraft. Att kunna göra dessa beslag är viktigt i den svenska narkotikabekämpningen,
men det räcker tyvärr inte. Det är dock viktigt att poängtera att även om rättväsendet
har fått en utökad rättighet till att agera så är all hantering, användning och
försäljning fortsatt laglig, givet att man följer de övriga lagar och regleringar som
finns, till exempel rörande hantering av kemikalier och de lagar vi har kring skatt och
moms.
Ett effektivt sätt att ligga steget före och kunna komma åt innehavet, handeln och
bruket av nätdroger är att införa ”familjeklassning” av droger, där generiskt liknande
molekylära produkter klassas som narkotika. Därigenom förhindras tillverkare att
lansera liknande skadliga substanser. Partistyrelsen redovisade inför partikongressen
2013 att man mot denna bakgrund var beredd att pröva om en lagändring kan göras
så att besläktade preparat kan klassas som grupp. Med en sådan ändring behöver inte
varje preparat klassas för sig och nya preparat som kommer ut på marknaden kan
omfattas av klassningen bara genom sitt släktskap med tidigare klassade preparat
(familjeklassning). Det skulle kunna vara ett komplement till den så kallade
Förstörelselagen som ger möjlighet att förstöra narkotikaliknande preparat som ännu
inte förbjudits. Förestörelselagen kan tyckas tandlös eftersom ingen kan dömas för
brott men är viktig eftersom man räddar människoliv genom att stoppa preparaten.
Anledningen till att familjeklassning inte redan införts är de juridiska
avgränsningssvårigheterna. Om man klassificerar i familjegrupper så kan en molekyl
av någonting som ingår i familjegruppsklassificeringen ingå i någonting annat som
inte har narkotisk verkan. Ansvarig minister Gabriel Wikström har inlett ett arbete
med att pröva möjligheterna att hitta ett hållbart system för familjeklassning.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen