Uppdragsplan för socialnämnden (pdf, 2.6MB, 30 mar 2015)

UPPDRAGSPLAN 2015
Socialnämnden
Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015
SN 2013/0259
Innehållsförteckning
Inledning3
Socialnämndens ansvarsområden 4
Planeringsförutsättningar
4
Ekonomiska förutsättningar
5
Nyckeltal5
Mål och uppdrag
6
Kvalitet8
Framgångsfaktorer8
Uppföljning och utvärdering
8
Tidplan9
Uppföljningar till socialnämnden
2
10
Inledning
Visionen för Norrköping år 2030 talar om ”det goda livet”. Målet för den
kommunala socialpolitiken är att detta goda liv ska vara en möjlighet för alla
Norrköpingsbor och inte bara för några få. Det socialpolitiska arbetet utgår
från de strukturella skillnader som finns i samhället; - att samhället ger olika
förutsättningar att nå det goda livet. Socialpolitiken strävar efter att utjämna
dessa skillnader och bidrar på så sätt till ett mer jämlikt och jämställt samhälle.
FN:s barnkonvention är en ledstjärna i socialpolitiken. Målet är att alla barn
och ungdomar ska få en god, trygg och utvecklande uppväxt. När resurserna
inte räcker till ska insatser riktade till barn och ungdomar prioriteras.
Socialpolitiken ska bidra till att stärka människor och skapa en trygg livssituation.
Med utgångspunkt i människors lika värde ska alla individer ges makt att
forma sina egna liv, ha ansvar att göra viktiga livsval och få möjlighet till
personlig utveckling. Det socialpolitiska arbetet ska utgå från en helhetssyn
på hälsa. Begreppet hälsa innefattar mer än bara frånvaro av sjukdom och
handlar om både fysiskt och psykiskt välbefinnande.
Missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel
orsakar stora skador såväl för enskilda individer som för hela samhället. Allt
missbruk ska motverkas och missbrukets skadeverkningar ska begränsas.
Den förändrade missbrukssituationen i form av nya droger och målgrupper
samt den ökande tillgängligheten av droger via internet kräver samverkan,
nya arbetssätt och omställning av resurser. Nya missbruksmönster kan
snabbt påverka socialnämndens ekonomiska förutsättningar.
Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Allt våld är oacceptabelt
och våld av samma art ska ses som lika allvarligt. Det dominerande våldet
är mäns våld mot kvinnor vilket är ett uttryck för en maktstruktur i samhället.
Det är av stor vikt att de strukturer som befäster våld i nära relationer synliggörs.
Våld i nära relationer är ett begrepp där även hedersrelaterat våld och våld
inom samkönade relationer ingår.
En grundläggande förutsättning för att kunna leva ett gott liv är att ha en
bostad. Hemlöshet ska motverkas och alla kommuninvånare ska ges möjlighet
till ett värdigt boende.
3
Den ideella sektorn kan komplettera socialtjänsten inom flera områden.
Detta ska tas tillvara i det socialpolitiska arbetet.
Den medborgare som behöver stöd och hjälp ska kunna lita på att socialtjänsten
använder de bästa tillgängliga metoderna byggda på forskning och beprövad
erfarenhet.
Stora delar av övriga kommunala verksamheten och den nationella politiken
har en avgörande roll i det socialpolitiska arbetet. Detta gäller bland annat
bostadsbyggandet och möjligheterna till utbildning eller arbete.
Socialnämnden strävar efter att att göra socialtjänsten mer tillgänglig och öppen.
En modernisering av socialtjänstlagen skulle möjliggöra fortsatta satsningar
på servicetjänster som medborgarna kan ta del av utan biståndsbeslut.
Socialnämndens ansvarsområden
Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorgsverksamhet enligt
socialtjänstlagen (utom försörjningsstöd till familjer och enskilda), lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare
i vissa fall (LVM), lagen om unga lagöverträdare (LuL) och annan relevant
lagstiftning. Nämnden ansvarar även för familjerådgivning, familjerätt,
medling och ungdomstjänst, stöd till unga brottsoffer, tillsyn och tillstånd
för alkoholservering, öl- och tobaksförsäljning samt tillstånd för föreningslotterier
och tillsyn vid försäljning av receptfria läkemedel.
Planeringsförutsättningar
Arbetslösheten har direkt påverkan på nämndens arbete. För barn som växer
upp i ekonomiskt svaga miljöer finns en ökad risk för en negativ utveckling.
Arbetet för dessa barn kommer att utvecklas utifrån den handlingsplan
som tagits fram. Att ge barn stöd och skydd är det område som nämndens
resurser främst används till. Den höga ungdomsarbetslösheten ger en ökad
risk att hamna i ett utanförskap.
Alkoholmissbruket och dess konsekvenser är det som tar störst del av nämndens
resurser. Nya droger och drogmönster påverkar nämndens arbete både utifrån
4
resurser och insatser.
Bostadsbristen påverkar nämndens arbete på så sätt att resultatet av olika
insater inte blir kostnadseffektiva.
Den nationella styrningen med krav på socialtjänsten ökar framförallt inom
barn- och ungdomsvården. En ny föreskrift som innebär att fler utredningar
ska göras får konsekvenser utifrån både personal och insatser.
Arbetet med ensamkommande barn är ett område som förväntas bli större
än tidigare. Socialnämndens ansvar är att utreda barnens behov och skaffa
boende.
Ekonomiska förutsättningar
Budgetramen för socialnämnden är 450 miljoner kronor för år 2015. En
uppräkning har gjorts med hänsyn till föregående års resultat.
Nämndens främsta ekonomiska mål är att ha en budget i balans 2015. Den
nuvarande organisationen förväntas på sikt ge en mer ekonomiskt effektiv
verksamhet. Men utifrån ökade kvalitetskrav och mer komplexa insatser finns
det svårigheter att nå en balans i budgeten. Ambitionsnivån får inte vara
högre än att det är rimligt att nå en budget i balans.
Om ett beslutsärende påverkar nämndens budget görs alltid en ekonomisk
konsekvensbeskrivning.
Nyckeltal
Nyckeltalen som redovisas vid nämndens sammanträden följer flödet av ärenden
på socialkontoret. Det är bland annat antalet anmälningar, antalet utredningar
och avskrivna ärenden. Även olika typer av insatser redovisas.
Externa institutionsplaceringar och familjehemsplaceringar har stor betydelse
för socialnämndens ekonomiska utfall. Därför följs vårddygn och kostnader
för placeringar upp varje månad. Vårddygnen på Statens Institutionsstyrelse,
SIS, redovisas separat, eftersom dessa placeringar är dyrare än andra placeringar.
Barn, ungdomar samt vuxna redovisas var för sig.
5
Mål och uppdrag
Socialnämndens mål utgår från de kommunövergripande målen:
• Alla som söker kontakt med socialkontorets olika verksamheter får
en första återkoppling i form ett personligt svar av inom 24 timmar,
räknat under vardagar.
• De företag som söker serveringstillstånd ska fortsatt ha lika högt eller
högre positiva svar i den Nöjd-kund-index- undersökning som görs
årligen.
• Antalet personer som befinner sig i en hemlöshetssituation minskar
mot 2014.
• Andelen personer som anser att deras livssituation förbättrats ska öka.
• Andelen egna familjehem ska öka i förhållande till konsulentstödda
familjehem.
Uppdrag:
• Redogörelse för hur socialkontoret arbetar med tidiga uppföljningar
och insatser, som ger alla barn möjlighet att utvecklas maximalt efter
sin individuella förmåga.
• Socialkontoret ska i sina brukarenkäter belysa frågan om personer upplevt
att man blivit korrekt behandlad oberoende av kön, förutsättningar
och bakgrund.
• Årlig redovisning för hur man arbetar för att korta tiden mellan att någon
upplever att det har uppstått ett behov av stöd och att det sker en första
kontakt för diskussion kring behovet.
6
7
Kvalitet
Kommunens kvalitetskriterier gäller för alla verksamheter, tillgänglighet,
inflytande, bemötande och kompetens, nämnden har lagt till ytterligare ett eget
kriterium, rättssäkerhet. Dessa kriterier följs upp i brukarundersökningar
i som genomförs i olika verksamheter. Nämndens arbete kännetecknas
också av samverkan både internt och externt.
Framgångsfaktorer
Samverkan med andra aktörer är en förutsättning för ett gott resultat inom
socialtjänsten. Skolans betydelse som förebyggande verksamhet är mycket
stor. Samverkan på alla nivåer är viktig, både generell och individuell.
Insatser som ges är byggda på forskning och beprövad erfarenhet. Förändringar
i interna processer utgår från ett brukarperspektiv.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av nämndens verksamhet sker utifrån kommunens styrmodell
som också är kommunens kvalitetsledningssystem.
Uppföljningar görs på många olika sätt, till exempel genom månatliga
uppföljningar av nyckeltal, internkontroller, brukarenkäter samt genom tillsyn
och synpunkter som kommer till nämnden. Nämnden har utsett två internkontrollrepresentanter som följer nämndens arbete. Internkontrollanternas
uppdrag är att på ett övergripande sätt se hur socialkontoret hanterar anmälningar
som inte leder till utredning. Behandlingsutskottets uppdrag är att på ett
övergripande sätt se hur den enskildes inställning till vården synliggörs i
LVM-utredningar. Resultaten återkopplas i den årliga kvalitetsredovisningen.
Nationellt görs årliga uppföljningar inom socialtjänstens områden genom
bland annat Öppna jämförelser, dessa uppföljningar redovisas på kommunnivå
och publiceras på Socialstyrelsens hemsida.
8
Tidplan
Uppföljningen av 2015 års uppdragsplan redovisas i mars 2016 och i april
informeras nämnden om socialkontorets verksamhetsplaner.
9
Uppföljningar till
socialnämnden 2015
JANUARI / FEBRUARI
APRIL
• Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
• Ekonomi- och verksamhets-
• Förteckning över faderskapsutredningar som ej
slutförts inom ett år
• Bokslut2014
MARS
uppföljning
MAJ
• Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
• Budget 2016 - 2019
• Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
• Ej verkställda beslut
• Kvalitetsredovisning av
2014
- Bostadssamordningens
årsrapport
- Statistisk årsrapport
- Synpunkter/klagomål/tillsyn
- Uppföljning av mål
10
JUNI
• Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
• Ej verkställda beslut
ÖVRIGA ÄRENDEN UNDER ÅRET
• Avskrivningar
• Revisionsärenden
AUGUSTI
NOVEMBER
• Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
• Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
• Hemlöshetsundersökning
SEPTEMBER
• Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
• Delårsbokslut
DECEMBER
• Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
• Föreningsstöd
OKTOBER
• Internbudget
• Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
• Uppdragsplan 2016
• Omvärldsbevakning
• Uppföljning av internkontrollplan 2015
• Väsentlighets- och riskanalys
• Ej verkställda beslut
• Fem i tolv-priset (nominering)
• Internkontrollplan 2016
• Redovisning av internkontrollanternas och behandlingsutskottets uppdrag
11
Socialkontoret
Socialkontoret i Norrköpings kommun sätter barnens uppväxtvillkor
i centrum. Att verka för att stärka människans egna resurser, och värna
om en tillvaro som är fri från missbruk och våld är centralt för oss.
Vi samverkar med flera aktörer för att hitta lösningar på individens
bekymmer – oavsett hans eller hennes ålder och bakgrund. Tillsammans
vill vi skapa trygghet och god social service för invånarna i Norrköping.
SOCIALKONTORET
Guldringen 50
Norrköping
Tel: 011-15 00 00 Fax: 011-12 38 33
www.norrkoping.se