SN 2015-05-20 protokoll

Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden
Socialnämnden 20 maj 2015
Sid
§85
Socialnämndens förmiddag ......................................................... 3
§86
Upprop/Dagordning/Justering ..................................................... 4
§87
Socialnämndens ordförande informerar ...................................... 5
§88
Information från förvaltningen .................................................... 6
§89
Delårsrapport 1, januari-april 2015, socialnämnd ....................... 7
§90
Motionssvar Mötesplatser............................................................ 8
§91
Remissvar - Motion angående förebyggande arbete mot droger . 9
§92
Tidsättning för införande av Skönsmomodellen inom särskilda
boenden ...................................................................................... 11
§93
Icke verkställda beslut enligt LSS 1 Q 2015 ............................. 13
§94
Val av ersättare .......................................................................... 14
§95
För kännedom allmän del .......................................................... 15
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden
Sammanträdessdatum
Sida
2015-05-20
1
Tid
Plats
Kl. 13:00-14:30
KS-salen
Beslutande
Jonas Väst (S)
Jenny Bjerkås (S)
Hans Backlund (S)
Annika Söderberg (S)
Burhan Hussein (S)
Ulf Sjölinder (S)
Niklas Evaldsson (V)
Anna Edin (C)
Alicja Kapica (M)
Per-Magnus Forsberg (M)
Johan Landström (FP)
Hans Brynielsson (KD)
Jan Björnefax (SD)
Ersättare
Samreen Malik (S)
Ulla Näsman (S)
Therese Westin (S)
Christer Nyhlén (S)
Annicka Burman (V)
Tobias Pernu (C)
Thomas Burman (M)
Jennie Elfström (M)
Inga Lill Sundberg Hägglund
(FP)
Titti Pettersson (MP)
Föredragande
tjänstemän
Marianne Bergman
Anette Ståby
Katarina Tjernblom
Johanna Wikström
Mats Abrahamsson
Tf socialdirektör
Ekonomichef
Strategichef
Utredare
Utredare
Personalföreträdare
Inger Arvidsson
Kommunal Västernorrland
Sekreterare
Julia Magnell
ordförande
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden
Sammanträdessdatum
Sida
2015-05-20
2
Protokollet omfattar §§ 85- 95
Justeras 2015-05-29
Jonas Väst
Ordförande
Julia Magnell
Sekreterare
Alicja Kapica
Justerare
Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Avser sammanträde med
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
Justeringsdatum
Anslagsdatum
2015-05-20
2015-05-29
2015-05-29
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos
Socialtjänsten plan 1 rum 111
Anslaget tas ned tidigast
2015-06-23
Justerandes signatur
Enligt uppdrag (namnteckning)
Namnförtydligande
Julia Magnell
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden
Sammanträdessdatum
Sida
2015-05-20
3
§85 Socialnämndens förmiddag
(SN-2015-00003-11)
Ärendet
Studiebesök Sundsvalls Behandlingscentrum (SBC)
Enhetschef Lars Fahlman tar emot.
De olika verksamheterna presenteras och visas.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Socialnämndens förmiddag
____
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden
§86
Sammanträdessdatum
Sida
2015-05-20
4
Upprop/Dagordning/Justering
Ordförande Jonas Väst och Alicja Kapica justerar dagens protokoll.
Upprop genomförs och dagordning godkänns.
____
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden
§87
Sammanträdessdatum
Sida
2015-05-20
5
Socialnämndens ordförande informerar
Jonas Väst har deltagit under en informationsdag anordnad av
Kronofogden om vräkningar och avhysningar.
Kommunstyrelsen utser ledamöter till Kommunala pensionärsrådet
(KPR). Yttrande över förslag till nytt reglemente kommer att tas upp
i socialnämnden i juni.
____
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden
§88
Sammanträdessdatum
Sida
2015-05-20
6
Information från förvaltningen
Mats Abrahamsson informerar om
lokalförsörjningsplanen för äldre-, omsorgs- och psykiatriboenden
samt boenden för ensamkommande flyktingbarn.
Marianne Bergman informerar om
arbetet med EU-medborgarna. En arbetsgrupp är tillsatt som arbetar
specifikt med frågan. Tjänstemän och förtroendevalda från
kommunen kommer att delta under en konferens 2015-05-21 om den
aktuella situationen för utsatta EU-medborgare. Frågan om en
långsiktig lösning kommer att tas upp i kommunstyrelsen.
____
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden
Sammanträdessdatum
Sida
2015-05-20
7
§89 Delårsrapport 1, januari-april 2015,
socialnämnd
(SN-2015-00030-26)
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. godkänna slutredovisning av MRP-uppdraget VoO 2015:F,
Rehabilitering.
2. godkänna slutredovisning av MRP-uppdraget VoO 2013:8 Nytt
centralt och klimatsmart äldreboende
3. överlämna slutredovisningar för ovan nämnda uppdrag till
kommunfullmäktige.
4. godkänna delårsrapport 1 för socialnämnden
5. överlämna delårsrapport 1 till kommunstyrelsen
Ärendet
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att godkänna
delårsrapport 1 för 2015 och överlämna denna till kommunstyrelsen.
Förvaltningen föreslår även att godkänna slutredovisningar av två
MRP-uppdrag och överlämna dessa till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1, januari-april 2015, socialnämnd
 Bilaga Socialnämnd delårsrapport 1.doc
Uppföljning av beslut
Ingen uppföljning av delårsrapport föreslås.
____
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden
Sammanträdessdatum
Sida
2015-05-20
8
§90 Motionssvar Mötesplatser
(SN-2015-00029-3)
Beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att
1. avslå motionen
Ärendet
Ingrid Möller har till kommunfullmäktige inlämnat en motion
angående att möjligheten att anordna mötesplatser av olika slag för
mindre resursstarka medborgare ses över. I motionen yrkas att
riktlinjer för översynen ska vara att se hur medborgarnas sociala
kontakter kan öka, det rör sig främst om tillgång till platser där
personer gratis kan sitta ner inomhus och träffa andra människor.
Dessutom yrkas att åtgärder vidtas i kommunens olika centra så att
service som uppfyller människors grundläggande behov finns att
tillgå gratis eller för en rimlig kostnad. Socialförvaltningen anser att
det i Sundsvalls kommun finns gott om mötesplatser även för mindre
resursstarka personer och att de uppfyller de grundläggande behoven.
Socialförvaltningen föreslår nämnden att föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Överläggning
Jan Björnefax (SD) föreslår att socialnämnden beslutar att motionen
ska anses besvarad.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag att avslå motionen mot Jan
Björnefax (SD) förslag och finner att socialnämnden beslutat enligt
arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Motionssvar Mötesplatser
 Bilaga Motion från Ingrid Möller (-) om mötesplatser.pdf
Uppföljning av beslut
Ingen uppföljning föreslås
____
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden
Sammanträdessdatum
Sida
2015-05-20
9
§91 Remissvar - Motion angående förebyggande
arbete mot droger
(SN-2015-00029-4)
Beslut
Socialnämnden beslutar att
1. godkänna förvaltningens förslag till remissvar daterat 2015-04-24
och överlämna detta till kommunstyrelsen.
Ärendet
Remiss har kommit från koncernstaben gällande en motion som
Kristdemokraterna lämnat in i november 2014. Motionen avser
förebyggande arbete mot droger.
Koncernstaben önskar i remissvaret särskilt svar på följande:
1.
2.
Behöver en kartläggning av olika förvaltningars ansvar för
förebyggande och stödjande åtgärder kopplat till unga och
narkotikabruk utifrån nationella ANDT-strategin genomföras
eller finns den redan?
Bör kommunen initiera en överenskommelse med idéburen
sektor om att arbeta förebyggande och stödjande för ett
narkotika- och dopningsfritt Sundsvall?
Förvaltningen föreslår socialnämnden att godkänna förslaget till
remissvar och överlämna detta till kommunstyrelsen.
Överläggning
Jan Björnefax (SD) föreslår att
1. godkänna förvaltningens förslag till remissvar daterat 201504-24 och överlämna detta till kommunstyrelsen.
2. socialnämnden bifaller motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Jan Björnefax (SD)
förslag och finner att socialnämnden beslutat enligt förvaltningens
förslag.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag - Remissvar - Motion angående förebyggande
arbete mot droger
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden



Sammanträdessdatum
Sida
2015-05-20
10
Tjänsteskrivelse Remissvar - Motion angående förebyggande
arbete mot droger
Bilaga Missivbrev angående motion om förebyggande arbete mot
droger.docx
Bilaga Motion (KD) angående förebyggande arbete mot
droger.pdf
Uppföljning av beslut
Ingen uppföljning föreslås.
____
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden
Sammanträdessdatum
Sida
2015-05-20
11
§92 Tidsättning för införande av
Skönsmomodellen inom särskilda boenden
(SN-2014-00029-18)
Ärendet
Vid arbetsutskottets sammanträde 2015-05-06 väckte Alicja Kapica
(M) med biträde av Johan Landström (FP) ärendet att
Skönsmomodellen införs på alla kommunala särskilda boenden med
start under 2016.
Överläggning
(S), (V) och (C) föreslår att förvaltningen återkommer med en tidssatt
plan för implementeringen av Skönsmomodellen inom andra
verksamhetsområden, senast september sammanträdet 2015.
Jan Björnefax (SD) yrkar i första hand att
1. Ärendet återremitteras, för att kompletters med:
 En redovisning av hur ett införande av Skönsmomodellen på
samtliga särskilda boenden skulle påverka socialnämndens
och kommunens ekonomi,
 En analys av eventuella för- och nackdelar med ett införande
av Skönsmomodellen på samtliga särskilda boenden,
 Hur en genomförandeplan av införandet av Skönsmomodellen
på samtliga särskilda boenden skulle se ut, samt
 Att det skall vara kommunfullmäktige som fattar beslut i
frågan
2. Socialnämnden hänskjuter frågan om Skönsmomodellen
implementering i fler verksamheter till kommunfullmäktige
för beslut utan eget ställningstagande från nämnden.
3. Ärendet till kommunstyrelsen sammanträde kompletteras med
uppgifter om hur införandet av Skönsmomodellen skulle
påverka kommunens ekonomi, samt en analys av eventuella
för- och nackdelar med ett införande av Skönsmomodellen.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras med kompletteringar enligt Jan Björnefax (SD) förslag
och finner att socialnämnden beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Därefter finns tre förslag till beslut:
 arbetsutskottets förslag som företräds av Johans Landström
(FP) och Alicja Kapica (M),
 (S), (V) och (C) förslag,
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden
Sammanträdessdatum
Sida
2015-05-20
12
 Jan Björnefax (SD) förslag
Ordförande utser arbetsutskottets förslag till huvudförslag.
Ordförande ställer (S), (V) och (C) förslag mot Jan Björnefax (SD)
förslag och finner att (S), (V) och (C) förslag ska ställas mot
arbetsutskottets förslag. Därefter ställs arbetsutskottets förslag mot
(S), (V) och (C) förslag och finner att socialnämnden beslutar enligt
(S), (V) och (C) förslag.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Tidsättning för införande av Skönsmomodellen
inom särskilda boenden
 AU 2015-05-06 § 39 Tidsättning för införande av
Skönsmomodellen inom särskilda boenden
 Förslag från (S), (V) och (C)
 Förslag från Jan Björnefax (SD)
____
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden
Sammanträdessdatum
Sida
2015-05-20
13
§93 Icke verkställda beslut enligt LSS 1 Q 2015
(SN-2015-00015-40)
Beslut
Socialnämnden beslutar att
1. godkänna redovisningen av icke verkställda beslut för
vidarebefordran till kommunfullmäktige och kommunrevisorerna
Ärendet
Kommunerna är enligt lag skyldiga att rapportera beslut enligt LSS
(lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som inte är
verkställda inom tre månader från beslutsdatum.
För 1:a kvartalet 2015 lämnas bifogade rapporter till
kommunfullmäktige och revisorerna.
Individrapporterna är gjorda till Inspektionen för vård och omsorg.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Icke verkställda beslut enligt LSS 1 Q 2015
 Bilaga Kf redov 1 Q 2015.doc
 Bilaga Revisorerna 1 Q 2015.doc
Uppföljning av beslut
Ingen uppföljning behövs
____
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden
Sammanträdessdatum
Sida
2015-05-20
14
§94 Val av ersättare
(SN-2014-00311-7)
Beslut
Socialnämnden beslutar att
1. som ersättare i socialnämndens arbetsutskott utse Ulf Sjölinder (S).
Ärendet
Vid dagens sammanträde behandlas frågan om val av ersättare för (S)
i socialnämndens arbetsutskott.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Val av ersättare
____
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden
Sammanträdessdatum
Sida
2015-05-20
15
§95 För kännedom allmän del
(SN-2015-00025-9)
Beslut
Socialnämnden beslutar att
1. lägga informationen till handlingarna.
Ärendet
Protokoll för kännedom
 Kommunfullmäktige 2015-03-30
§ 132 Valärende
§ 133 Utvärdering av kommunens samlad system för intern kontroll
2014, nämnderna
§ 148 Överföring av nämndernas resultat och investeringsanslag
2014 anslag för förbrukning av överskott
§ 151 Återrapporering av MRP-uppdrag som avslutats per 2014-1231
§ 177 Mål och resursplan 2015 för kommunstyrelsen
§ 187 Motion (C) om Fältungdomsarbete
§ 196 Valärenden
 Övrigt
Revisionsberättelse Kvinnogemenskap
Samordningsförbundets protokoll
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse För kännedom allmän del
 Bilaga KF 2015-03-30 § 132.pdf
 Bilaga KF 2015-03-30 § 133.pdf
 Bilaga KF 2015-03-30 § 148.pdf
 Bilaga KF 2015-03-30 § 151.pdf
 Bilaga KF 2015-03-30 § 177.pdf
 Bilaga KF 2015-03-30 § 187.pdf
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden



Sammanträdessdatum
Sida
2015-05-20
16
Bilaga KF 2015-04-27 § 196.pdf
Bilaga SN-2015-00120 Revisionsberättelse
Kvinnogemenskap.pdf
Bilaga 11b Samordningsförbundet protokoll 2015-04-10.pdf
Uppföljning av beslut
Ingen uppföljning - informationsärende
____
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande