Alkohol- och drogplan

Drogpolicy
2015/2016
På Timrå gymnasium råder en drogfri miljö. Det innebär att det är
förbjudet att medföra eller förtära alkohol och andra droger. Att vara på
skolan påverkad av alkohol eller andra droger är inte heller tillåtet.
Detta gäller alla som vistas på skolan.
Innehållsförteckning
1. Telefonlista
2. Förebyggande åtgärder
3. Ingripande åtgärder
2
1. Telefonlista
Gymnasiechef
Roger Åström
Tel. arbete:
Mobil:
16 32 64
073-270 54 79
Programrektor
Susanne Wåger
Tel. arbete:
Mobil:
16 32 85
073-275 48 65
Skolsköterska
Eva-Britt I Rodling
Tel. arbete:
Mobil:
16 32 86
070-310 55 62
Kurator
Marie Ojo
Tel.arbete:
Mobil:
16 32 82
073-274 84 73
Expedition
Gunn Millebjer
Maxén
Tel.arbete:
16 32 66
Socialförvaltningen
16 31 00
Beroende Rehab,
Björn Sundberg
571253
070-190 37 42
Sundsvalls sjukhus
18 10 00
Polisen
114 14
Vid akut ärende
112
3
2. Förebyggande åtgärder
2.1
Information
Information om Timrå gymnasiums drogpolicy ges vid första föräldramötet för år
1. Information om åtgärder ges vid samma tillfälle.
I början av höstterminen ges denna information till alla elever.
Drogpolicyn finns tillgänglig på skolans hemsida, och för personalen finns den
tillgänglig i edWise.
2.2
Undervisning
Information och diskussion om alkohol- och drogfrågor ingår i den ordinarie
undervisningen för alla elever på Timrå gymnasium.
2.3
Elevhälsa
Elever år ett erbjuds ett livsstil- och hälsosamtal av skolsköterskan där man också
diskuterar ANT (Alkohol, narkotika och tobak).
2.4
Drogvaneundersökning
En drogvaneundersökning genomförs varje år i årskurs två. Undersökningen
genomförs i samarbete mellan CAN (Centralförbunder för alkohol- och
narkotikaupplysning) och Västernorrlands Landsting.
4
3. Åtgärder vid misstanke om användande av alkohol och droger
3.1
När en elev uppträder påverkad eller när det föreligger misstanke om att en elev
använder droger händer följande:
Personal som misstänker att en elev är påverkad skall ta med sig eleven till
skolledning/elevhälsa. Vid misstanke om att en elev använder droger tas kontakt
med skolledning/elevhälsa.
Om eleven är under arton år informeras vårdnadshavarna om situationen av
mentor i samarbete med skolledning/elevhälsa. Myndig elev kan hävda att dessa
inte skall informeras. Ett samtal mellan berörd elev, vårdnadshavare, mentor,
elevhälsa och skolledning sker direkt för fortsatt agerande. Det är viktigt under
detta samtal att motivera eleven, i samråd med vårdnadshavare, till att det är
positivt att rentvå sig från omgivningens misstankar genom att lämna urinprov. Vid
ett medgivande om provtagning kontaktas skolsköterskan eller Social-tjänstens
Beroende rehab för genomförande av prov. Om eleven inte samtycker till
provtagning förstärks misstanke om drogpåverkan och eleven avstängs till
drogfrihet kan uppvisas (Skollagen 5 kap 19§-21§).
Vid ett negativt prov informeras berörda och skolledningen/elevhälsan gör en
bedömning om det finns ett behov av en uppföljning.
Vid ett positivt prov kontaktas vårdnadshavare till elever under arton år.
Handlingsplan upprättas tillsammans och en polisanmälan samt oroasanmälan till
Socialtjänsten görs.
När handlingsplanen upprättas görs en bedömning om eleven utgör en
säkerhetsrisk för sig själv eller andra. Vid säkerhetsrisk avstängs eleven tills
drogfrihet kan uppvisas.
5