Drogpolicy - Kungsbacka kommun

En drogfri miljö
Drogpolicy
Denna policy gäller för kommunala och fristående grundskolor, gymnasieskolor och
gymnasiesärskolan i Kungsbacka kommun från och med vårterminen 2012
kungsbacka kommun
Målsättning
Skolan skall
vara en drogfri
arbetsplats
Denna policy gäller för kommunala och fristående grundskolor,
gymnasieskolor och gymnasiesärskolan i Kungsbacka kommun
från och med vårterminen 2012.
Ur Kungsbackas vision: Vi har nolltolerans för hårt språk, våld,
kriminalitet och nonchalans oavsett om det sker i skolor, i hem, på arbetsplatser eller på gator och torg. Missbruk försöker vi stävja tidigt och ge en hjälpande hand om det trots allt går snett.
Kungsbacka kommuns övergripande mål i det drogförebyggande arbetet är:
”Totalkonsumtionen av alkohol och tobak ska minska, ingen ungdom ska göra sin alkoholoch tobaksdebut innan 18 års ålder och kommunen ska vara fri från narkotika och dopning.”
Definition droger
Droger är substanser som är sinnesförändrande och/eller beroendeframkallande.
• tobak
•alkohol
•narkotika
•lättflyktiga lösningsmedel och gas
•dopningspreparat
•icke medicinsk användning av läkemedel eller andra preparat som
påverkar centrala nervsystemet
Förebyggande åtgärder
• Ett systematiskt drogförebyggande LAST´N-arbete skall bedrivas. (Läkemedel, Alkohol, Sniffning, Tobak, Narkotika)
• All personal och alla elever ska vara väl förtrogna med drogpolicyn och skolans handlingsplan.
• Skolan ansvarar för att informera om drogpolicy och handlingsplan för samtliga elever och
föräldrar/vårdnadshavare.
2
3
En akut
drogpåverkad elev ska
omhändertas på ett
betryggande sätt
Vid misstanke om eller konstaterande
av droganvändning/droghantering eller
annan anledning till oro lägger vi stor vikt
vid snabb handläggning så att:
• Omedelbar kontakt tas med vårdnadshavare om elev är omyndig.
• Omedelbar kontakt tas med försörjningsansvarig om myndig elev ger samtycke.
• Anmälan till socialtjänsten görs enligt socialtjänstlagen. Samverkan mellan skola och socialtjänst eftersträvas.
• Polis kontaktas vid misstanke om brott.
• Utredning sker enligt Skollagen (rektor ansvarar). Samråd ska ske med elevens vårdnadshavare (om elev är under 18 år).
Åtgärder när elev är drogpåverkad:
• En akut drogpåverkad elev ska efter kontakt med förälder/vårdnadshavare eller motsvarande
avvisas från skolan och omhändertas på ett betryggande sätt.
• Polis tillkallas vid behov.
• Därefter skall skolan vidta åtgärder enligt ” Vid misstanke om eller konstaterande av droganvändning/droghantering eller annan anledning till oro”.
4
5
Ung
öppenvård
Känner
du dig osäker
på om du är på
väg in i ett
missbruk?
Undrar
du över dina
alkohol- och
drogvanor?
Är du
15–23 år?
Vid utarbetandet av denna policy har bland annat följande
styrdokument beaktats:
• Skollagen
• Socialtjänstlagen
• Arbetsmiljölagen
• Arbetsmiljöförordningen
• Lag om förbud mot vissa dopningsmedel
• Alkohollagen
6
• Tobakslagen
• Narkotikastrafflagen • FN:s konvention om barns rättigheter
• Handlingsprogram för det alkohol- och
drogförebyggande arbetet LAST´N
• Vision för Kungsbacka kommun
Du kan ta kontakt med oss inom Ung Öppenvård
för att få råd och stöd.
Vi erbjuder information om alkohol eller droger, rådgivning och olika
behandlingsformer, både enskilt eller i grupp, samt familjesamtal.
Ring för rådgivning och tidsbeställning; 83 39 59, 83 39 62, 83 39 57, 83 39 61
[email protected]
Om du vill gå hit, hittar du Ung Öppenvård på Nygatan 17, södra entrén,
Lindens torg, Kungsbacka.
7
Sjukvårdsrådgivning Polis 1177
114 14
Mottagning IFO 83 42 97, 83 48 89
Ung öppenvård 83 39 57, 83 39 59
Föräldraföreningen mot narkotika 08-642 06 50
Rec IFO Mölndal 031-31 51 020
Växeln Göteborgs stad
031-70 18 240
Mini Maria: Centrum
Väster
Nordost
Hisingen
031-70 18 240
031-36 79 270
031-36 79 290
031-36 79 315
Kungsbacka kommun • 434 81 Kungsbacka • Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
Form o layout: Format.se • Tryck: Grafika 2012
Viktiga telefonnummer