Föreskrift

Föreskrift
1 (13)
TRAFI/31284/03.04.01.00/2014
Utfärdad:
Träder i kraft:
24.4.2015
1.5.2015
Giltighetstid:
tills vidare
Rättsgrund:
Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 23 § 1 mom.
Genomförd EU-lagstiftning:
-
Upphäver:
Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om hyresbåtars utrustning
(20.12.2012, TRAFI/9900/03.04.01.00/2012)
Hyresbåtars utrustning
INNEHÅLL
1
2
3
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
2.8.5
2.9
2.9.1
2.9.2
2.9.3
2.9.4
2.9.5
2.9.6
ALLMÄNT ...................................................................................................... 2
Föreskriftens syfte ......................................................................................... 2
Definitioner och förkortningar .......................................................................... 2
Tillämpningsområde ....................................................................................... 3
Indelning av hyresbåtar i klasser samt besiktning .............................................. 3
Uppgifter om hyresbåtars utrustning ................................................................ 3
KRAV PÅ HYRESBÅTARS UTRUSTNING ............................................................. 4
Släckredskap och brandvarnare ....................................................................... 4
Flytgassystem och flytgasanordningar .............................................................. 4
Ankare samt ankartrossar och ankarkättingar ................................................... 4
Förtöjnings- och bogserlinor ............................................................................ 5
Belysning...................................................................................................... 5
Nödtillslutning av skrovgenomföringar .............................................................. 6
Krav på navigationsutrustning ......................................................................... 6
Sjökort och nautiska publikationer .............................................................. 6
Navigationsutrustning på hyresbåtar i klass I ............................................... 6
Navigationsutrustning på hyresbåtar i klass II .............................................. 6
Navigationsutrustning på hyresbåtar i klass III ............................................. 7
Navigationsutrustning på hyresbåtar i klass IV .............................................. 7
Krav på radioutrustning .................................................................................. 8
Radioutrustning på hyresbåtar i klass I ........................................................ 8
Radioutrustning på hyresbåtar i klass II ....................................................... 8
Radioutrustning på hyresbåtar i klass III ...................................................... 8
Radioutrustning på hyresbåtar i klass IV ...................................................... 9
Kraftkällor för radioutrustningen ................................................................. 9
Krav på livräddningsutrustning ........................................................................ 9
Livräddningsutrustning på hyresbåtar i klass I .............................................10
Livräddningsutrustning på hyresbåtar i klass II ............................................10
Livräddningsutrustning på hyresbåtar i klass III ...........................................11
Livräddningsutrustning på hyresbåtar i klass IV ...........................................11
Första hjälpen-väska för hyresbåtar i klasserna II och III .............................. 12
Första hjälpen-väska för hyresbåtar i klass IV .............................................12
IKRAFTTRÄDANDE ........................................................................................ 13
Trafiksäkerhetsverket • PB 320, 00101 Helsingfors
tfn 029 534 5000, fax 029 534 5095 • FO-nummer 1031715-9
www.trafi.fi
Föreskrift
2 (13)
TRAFI/31284/03.04.01.00/2014
1
1.1
ALLMÄNT
Föreskriftens syfte
Genom denna föreskrift meddelar Trafiksäkerhetsverket de närmare tekniska föreskrifter för
hyresbåtar som avses i 23 § 1 mom. i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av
fartyg (1686/2009) för uppfyllande av de allmänna säkerhetskraven i lagens 5 § och för säkerställande av en tillräcklig nivå med hänsyn till fartygssäkerheten.
1.2
Definitioner och förkortningar
Förutom det som föreskrivs i 2 § (definitioner) i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker
drift av fartyg (1686/2009) avses i denna föreskrift med
1) hyresbåt fartyg som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar (621/2005) och som hyrs ut för fritidsbruk bemannade eller obemannade och som i annan än reguljär trafik medför högst tolv passagerare;
dock inte en segelbåt med ett skrov vars längd enligt tillverkarens uppgift är under 5,5 meter, en båt med motor vars effekt enligt motortillverkarens uppgift är under 15 kilowatt, en
vattenskoter och inte heller en roddbåt; med hyresbåt avses, enligt villkoren i denna punkt,
även hyresbåt som genomgått första besiktning före den 1 januari 2006, trots att den inte
uppfyller de krav som avses i lagen om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar,
2) passagerare alla personer med undantag av fartygets befälhavare och besättningsmedlemmarna eller andra personer som i någon egenskap är anställda eller sysselsatta ombord
på ett fartyg för det fartygets behov, eller barn under ett år,
3) reguljär trafik trafik enligt på förhand fastställda tidtabeller eller rutter,
4) rattmärkt utrustning utrustning godkänd enligt lagen om marin utrustning (1503/2011),
5) SOLAS-konventionen 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv
till sjöss (FördrS 11/1981) jämte ändringar,
6) fritidsbåtsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv (94/25/EG) om tillnärmning av
medlemsstaternas lagar och andra författningar i fråga om fritidsbåtar, jämte ändringar,
7) GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) det globala maritima nöd- och säkerhetssystemet,
8) VHF (very high frequency) ultrakortvågsbandet 30–300 MHz,
9) MF/HF (medium frequency/high frequency) mellanvågsbandet 300–3000 kHz/kortvågsbandet 3–30 MHz,
10) DSC (digital selective calling) digitalt selektivanrop,
11) GNSS (Global Navigation Satellite System) det globala satellitnavigeringssystemet,
12) sjöområde A1 ett GMDSS-område inom täckning av åtminstone en VHF-kuststation som
förmedlar radiotelefonitjänster och DSC-nödanrop,
13) sjöområde A2 ett GMDSS-område, exkluderat område A1, inom täckning av åtminstone en
MF-kuststation som förmedlar radiotelefonitjänster och DSC-nödanrop,
14) sjöområde A3 ett GMDSS-område, exkluderande områdena A1 och A2, inom täckning av
en Inmarsat geostationär satellit med kontinuerlig nödanropstjänst tillgänglig,
15) sjöområde A4 ett GMDSS-område utanför områdena A1, A2 och A3,
16) insjöområde finska åar, älvar, sjöar och kanaler,
17) fartygstrafikservice (Vessel Traffic Service, VTS) sådan i lagen om fartygstrafikservice
(623/2005) avsedd övervakning och ledning av fartygstrafiken som har beredskap att
samverka med trafiken och reagera på föränderliga trafiksituationer,
18) EPIRB (emergency position-indicating radio beacon) maritim nödsändare som fungerar
inom Cospas-Sarsat-systemet,
19) MSI (maritime safety information) maritim säkerhetsinformation,
Föreskrift
3 (13)
TRAFI/31284/03.04.01.00/2014
20) NAVTEX (navigational telex) system för mottagning av maritim säkerhetsinformation
(MSI),
21) SART (search and rescue transponder) radartransponder,
22) AIS-SART (automatic identification system-search and rescue transponder) liv- och sjöräddningsutrustning för lokalisering som opererar på frekvenser avsedda för AIS,
23) RCS (radar cross section) reflexionsyta som beskriver radarreflektorns förmåga att återsända radioenergi;
24) termiskt skydd en säck eller dräkt av vattentätt material med låg värmeledningsförmåga.
1.3
Tillämpningsområde
Denna föreskrift tillämpas på finska hyresbåtar på och utanför finskt vattenområde.
Om undantag från tillämpningsområdet föreskrivs i 4 § i lagen om säkerhet och utsläppskrav i
fråga om vissa fritidsbåtar (621/2005).
1.4
Indelning av hyresbåtar i klasser samt besiktning
Hyresbåtar indelas i följande klasser enligt fartområde:
1)
2)
3)
4)
klass I: fartområde I i inrikes fart,
klass II: fartområde II i inrikes fart,
klass III: fartområde III i inrikes fart,
klass IV: trafik utanför området för inrikes fart. Klass IV är uppdelat i fartområdena östersjötrafik, närtrafik, europatrafik och fjärrtrafik.
På hyresbåtar i klass IV som rör sig norr om latituden 59° 00’ N på Östersjön kan samma krav
tillämpas som enligt denna föreskrift gäller för hyresbåtar i klass III.
Bestämmelser om besiktning av hyresbåtar och handlingar som utfärdas på basis av besiktningen ingår i 6 kap. i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg
(1686/2009) och Trafiksäkerhetsverkets gällande föreskrift om besiktning av fartyg. När hyresbåtar besiktas för fastställande av vilken klass de tillhör tillämpas vad som föreskrivs om
fartområden i nämnda lag.
Vid besiktning av CE-märkta båtar för användning som hyresbåtar iakttas båtkategorierna i
bilaga I avsnitt A 1 till fritidsbåtsdirektivet enligt följande:
1) båtar i kategori
2) båtar i kategori
närtrafik,
3) båtar i kategori
4) båtar i kategori
1.5
A kan besiktas för klasserna I, II, III och IV,
B kan besiktas för klasserna I, II, III samt klass IV i östersjötrafik och
C kan besiktas för klasserna I, II och III,
D kan besiktas för klass I.
Uppgifter om hyresbåtars utrustning
Beträffande de uppgifter som ska lämnas om hyresbåtars utrustning tillämpas vad som föreskrivs i konsumentsäkerhetslagen (920/2011) och statsrådets förordning om uppgifter som
skall lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster (613/2004).
Föreskrift
4 (13)
TRAFI/31284/03.04.01.00/2014
2
2.1
KRAV PÅ HYRESBÅTARS UTRUSTNING
Släckredskap och brandvarnare
Varje hyresbåt som har en inombordsmotor, en utombordsmotor med effekt över 25 kW eller
en förbränningsapparat ska vara utrustad med handbrandsläckare som är inspekterade enligt
2 § 2 mom. i sjötrafikförordningen (124/1997). Handbrandsläckarna ska överensstämma med
standarden EN 3, deras effektklass ska vara minst 8A 68B och, beroende på hyresbåtens längd
och klass, ska de finnas i följande antal:
≤12 meter
>12 meter
klass I
1 st.
2 st.
klass II
1 st.
2 st.
klass III
1 st.
2 st.
klass IV
2 st.
2 st.
Hyresbåtar i klass III och klass IV ska dessutom vara utrustade med minst en handbrandsläckare i effektklass 34A 183B som är inspekterad enligt 2 § 2 mom. i sjötrafikförordningen.
Handbrandsläckarna ska vara placerade så att de är lätt tillgängliga. Placeringen kontrolleras
vid besiktningen. Om brandsläckarna förvaras i skåp eller andra helt eller delvis slutna utrymmen, ska placeringen vara indikerad med en skylt i brandsläckarnas omedelbara närhet.
Om det finns en förbränningsapparat ombord, ska det finnas en brandfilt i båten.
I utrymmen där det finns en kokapparat ska det finnas en brandvarnare. I hyresbåtar med en
längd över 15 meter ska det finnas en brandvarnare även i de slutna sovutrymmena.
Om en fast släckanläggning har installerats i hyresbåtens maskinutrymmen, ska den underhållas enligt tillverkarens anvisningar.
2.2
Flytgassystem och flytgasanordningar
På flytgassystemen och flytgasanordningarna i hyresbåtar tillämpas vad som föreskrivs i 5 § i
statsrådets förordning om säkerhetskraven för flytgasanläggningar (858/2012) och i punkt 9
(Gasaggregat i båt) i bilagan till den.
2.3
Ankare samt ankartrossar och ankarkättingar
Hyresbåtar i klass I ska vara utrustade med åror eller paddel eller ett ankare med tross.
Hyresbåtar i klass II ska vara utrustade med ankare.
Hyresbåtar i klass III och klass IV ska vara utrustade med ankare och reservankare.
Ankarets vikt uträknas enligt följande formel:
V = L+B+D
V = ankarets vikt (kg)
L = båtens maximala längd (m)
B = båtens största bredd (m)
D = båtens deplacement (t)
Föreskrift
5 (13)
TRAFI/31284/03.04.01.00/2014
Som ankare kan även lättviktsankare användas. Lättviktsankaret kan vara 40 % lättare och
reservankaret 50 % lättare än den vikt som formeln ger.
Hyresbåtar i klasserna II, III och IV ska utrustas med tillräcklig mängd ankartross och
ankarkätting för båda ankarna enligt följande:
1) hyresbåtar i klasserna II och III ska ha en ankartross vars längd är minst 50 meter, varav
minst tre meter är kätting, alternativt enbart en minst 30 meter lång kätting,
2) hyresbåtar i klass IV ska ha en ankartross vars längd är minst 80 meter, varav minst tio
meter är kätting, alternativt enbart en minst 60 meter lång kätting.
Ankartrossens och ankarkättingens minimidiameter ska överensstämma med måtten i följande
tabell:
Huvudankare
Reservankare
Ankarkättingens diameter
(mm)
Huvudankare
Reservankare
under 2
12
10
6
6
2–6
14
12
6
6
6–14
16
14
8
6
14–20
18
16
10
8
över 20
-
-
12
10
Båtens vikt (t)
Ankartrossens diameter (mm)
Ankartrossen kan ersättas med en ankarlina av motsvarande längd. Om ankartrossen ersätts
med en ankarlina, ska denna ha samma hållfasthet som ankartrossen.
Ankarkättingen kan ersättas med en blyad ankarlina av motsvarande längd. Om ankarkättingen ersätts med en blyad ankarlina, ska denna ha samma hållfasthet som ankartrossen.
2.4
Förtöjnings- och bogserlinor
Varje hyresbåt ska vara utrustad med ett tillräckligt antal förtöjningslinor, dock aldrig färre än
två. Deras längd och hållfasthet ska vara lämpliga i förhållande till båtens storlek.
Linorna ska bestå av ett material som lämpar sig för fritidsbåtsbruk.
Hyresbåtar i klass II, III och IV ska vara utrustade med en bogserlina som är tre gånger så
lång som båten och som har tillräcklig hållfasthet. Även ankartrossen kan användas som bogserlina.
Dessa krav tillämpas inte på hyresbåtar i klass I som har en längd under 5,5 meter och som
hyrs ut obemannade.
2.5
Belysning
Varje hyresbåt ska, med hänsyn till trafikeringstidpunkten, vara utrustad med tillräcklig belysning för att möjliggöra förflyttning på däck och säker utrymning från under däck.
Föreskrift
6 (13)
TRAFI/31284/03.04.01.00/2014
2.6
Nödtillslutning av skrovgenomföringar
Hyresbåtar som har skrovgenomföringar ska vara utrustade med konformiga trätappar av
lämplig storlek med vilka öppningarna i genomföringarna vid behov kan täppas till.
2.7
Krav på navigationsutrustning
Hyresbåtars ljus och signalfigurer samt ljud- och ljussignalanordningar ska, beroende av båtens fartområde, uppfylla kraven i Sjövägsreglerna (Konventionen om de internationella reglerna till förhindrande av sammanstötning till sjöss, 1972, FördrS 30/1977) eller Reglerna för
inre farvatten (Förordningen om förhindrande av sammanstötning i inre farvatten (252/1978)).
Ny navigationsutrustning som installeras ombord ska vara CE-märkt.
Elektronisk navigationsutrustning ska installeras och underhållas så att risken för driftstörningar kan minimeras.
Vid besiktning ska kontrolleras att hyresbåtens magnetkompass är korrekt justerad. Dessutom
ska det i början av varje seglationssäsong kontrolleras att kompassen visar rätt.
2.7.1
Sjökort och nautiska publikationer
Varje hyresbåt ska vara utrustad med uppdaterade tryckta sjökort samt nautiska publikationer
för planering av resan och för plottning och uppföljning av båtens position under resans hela
längd.
Hyresbåten ska vara utrustad med instrument för mätning av distans och utläggning av kurs i
sjökortet samt Sjövägsreglerna eller Reglerna för inre farvatten, beroende på båtens fartområde.
Dessa krav tillämpas inte på hyresbåtar i klass I som har en längd under 5,5 meter och som
hyrs ut obemannade.
2.7.2
Navigationsutrustning på hyresbåtar i klass I
Varje hyresbåt i klass I ska vara utrustad med en korrekt justerad magnetkompass för fritidsbåtar som, oberoende av kraftförsörjning, kan fastställa båtens kurs och som kan avläsas vid
den kontrollplats båten normalt framförs från.
Dessa krav tillämpas inte på hyresbåtar i klass I som har en längd under 5,5 meter och som
hyrs ut obemannade.
2.7.3
Navigationsutrustning på hyresbåtar i klass II
Varje hyresbåt i klass II ska vara utrustad med
1)
2)
3)
4)
5)
en korrekt justerad magnetkompass för fritidsbåtar som, oberoende av kraftförsörjning,
kan fastställa båtens kurs och som kan avläsas vid den kontrollplats båten normalt framförs från,
en radarreflektor; båtar med en längd över 15 meter ska vara utrustade med en radarreflektor vars reflexionsyta (RCS) för 9 GHz radar är minst 0,5 m²,
ett ur,
en kikare,
en stänkskyddad ficklampa med reservglödlampa och reservbatterier,
Föreskrift
7 (13)
TRAFI/31284/03.04.01.00/2014
6)
7)
ett ekolod och
en logg.
2.7.4
Navigationsutrustning på hyresbåtar i klass III
Varje hyresbåt i klass III ska vara utrustad med
1) en korrekt justerad magnetkompass för fritidsbåtar som, oberoende av kraftförsörjning,
kan fastställa båtens kurs och som kan avläsas vid den kontrollplats båten normalt framförs från,
2) en pejlskiva, en pejlkompass eller annat medel som, oberoende av kraftförsörjning, kan ta
bäringar horisonten runt,
3) en deviationstabell,
4) en GNSS-mottagare,
5) en radarreflektor; båtar med en längd över 15 meter ska vara utrustade med en radarreflektor vars reflexionsyta (RCS) för 9 GHz radar är minst 0,5 m²,
6) ett ur,
7) en kikare,
8) en stänkskyddad ficklampa med reservglödlampa och reservbatterier,
9) ett ekolod,
10) en logg,
11) en strålkastare,
12) en barometer och
13) en rundradiomottagare.
2.7.5
Navigationsutrustning på hyresbåtar i klass IV
Varje hyresbåt i klass IV ska vara utrustad med
1) en korrekt justerad magnetkompass för fritidsbåtar som, oberoende av kraftförsörjning,
kan fastställa båtens kurs och som kan avläsas vid den kontrollplats båten normalt framförs från,
2) en reservkompass som kan användas för att fastställa båtens kurs,
3) en pejlskiva, en pejlkompass eller annat medel som, oberoende av kraftförsörjning, kan ta
bäringar horisonten runt,
4) en deviationstabell,
5) två GNSS-mottagare,
6) en 9 GHz radar senast den 31 december 2017,
7) en radarreflektor; båtar med en längd över 15 meter ska vara utrustade med en radarreflektor vars reflexionsyta (RCS) för 9 GHz radar är minst 0,5 m²,
8) ett ur,
9) en kikare,
10) en stänkskyddad ficklampa med reservglödlampa och reservbatterier,
11) ett ekolod,
12) en logg,
13) en strålkastare,
14) en barometer,
15) en rundradiomottagare,
16) en räknare och,
17) i fjärrtrafik, en sextant.
Föreskrift
8 (13)
TRAFI/31284/03.04.01.00/2014
2.8
Krav på radioutrustning
Ny radioutrustning som installeras i hyresbåtar ska vara CE-märkt.
Fast installerad radioutrustning och bärbara VHF-radiotelefoner ska vara tydligt märkta med
båtens anropssignal (call sign) och båtens namn samt, om radioutrustningen är försedd med
DSC, med sjöradionummer (MMSI).
Om en hyresbåt ska vara utrustad med EPIRB ska EPIRBen vara installerad i en med hydrostatisk utlösare utrustad ställning på lättillgänglig plats och vara klar för manuell frigöring och
möjlig att medföras av en person ombord i en livflotte. Platsen ska dessutom vara så vald att
EPIRBen kan flyta upp fritt när den hydrostatiska utlösaren fungerar och båten håller på att
sjunka och att den aktiveras automatiskt när den flyter utan att fastna i båtens konstruktioner.
EPIRBen får inte vara fastsurrad vid båten.
Vid installation av radioutrustning i hyresbåtar ska följande beaktas beroende på vilken radioutrustning som krävs:
1) radioutrustningen ska vara installerad nära den plats varifrån båten normalt navigeras,
2) nödlarm ska kunna göras från den plats varifrån båten normalt navigeras,
3) VHF-kanal 16 och VHF-DSC-kanal 70 ska kunna passas vid den plats varifrån båten normalt manövreras,
4) larmet från ett nödmeddelande mottaget i klartext eller genom DSC ska kunna höras vid
den plats varifrån fartyget normalt manövreras.
GNSS-utrustningen ska kopplas till alla radioinstallationer som kan sända båtens position i sitt
nödlarm.
Den bärbara VHF-radiotelefonen ska vara stänkvattentät och försedd med arm- eller halslänk.
2.8.1
Radioutrustning på hyresbåtar i klass I
Varje hyresbåt med en längd av 12 meter eller mer ska ha en fast installerad eller bärbar VHFradiotelefon ombord. Radiotelefonen ska ha minst kanalerna 6, 13 och 16.
Radiotelefon krävs inte på sådana inlandsfarvatten där det inte finns tillgång till fartygstrafikservice.
2.8.2
Radioutrustning på hyresbåtar i klass II
Varje hyresbåt i klass II med en längd av 12 meter eller mer ska ha en fast installerad eller
bärbar VHF-radiotelefon med DSC, minst klass D. Radiotelefonen i en hyresbåt som har genomgått första besiktning före den 1 maj 2015 ska ersättas med nämnda radiotelefon senast
den 1 januari 2016.
Hyresbåtar i klass II med en längd under 12 meter ska ha minst en bärbar VHF-radiotelefon
utrustad med ett enkom för telefonen avsett reservbatteri eller laddningssystem. Radiotelefonen ska ha minst kanalerna 6, 13 och 16.
2.8.3
Radioutrustning på hyresbåtar i klass III
Varje hyresbåt i klass III ska ha en fast installerad VHF-radiotelefon med DSC, minst klass D.
Radiotelefonen i en hyresbåt som har genomgått första besiktning före den 1 maj 2015 ska
Föreskrift
9 (13)
TRAFI/31284/03.04.01.00/2014
ersättas med nämnda radiotelefon senast den 1 januari 2016.
För varje livflotte ska hyresbåten ha en bärbar VHF-radiotelefon utrustad med ett enkom för
telefonen avsett reservbatteri eller laddningssystem. Radiotelefonerna ska ha minst kanalerna
6, 13 och 16.
Om hyresbåten rör sig utanför sjöområde A1, ska den vara utrustad med EPIRB.
2.8.4
Radioutrustning på hyresbåtar i klass IV
Varje hyresbåt i klass IV ska ha en fast installerad VHF-radiotelefon med DSC, minst klass D.
Radiotelefonen i en hyresbåt som har genomgått första besiktning före den 1 maj 2015 ska
ersättas med nämnda radiotelefon senast den 1 januari 2016.
För varje livflotte ska hyresbåten ha en bärbar VHF-radiotelefon utrustad med ett enkom för
telefonen avsett reservbatteri eller laddningssystem. Radiotelefonerna ska ha minst kanalerna
6,13 och 16.
Om hyresbåten rör sig utanför sjöområde A1, ska den vara utrustad med EPIRB.
Varje hyresbåt i klass IV ska vara utrustad med NAVTEX för mottagande av maritim säkerhetsinformation (MSI) eller någon annan elektronisk (t.ex. satellit- eller internetbaserad) utrustning som tar emot navigationsvarningar och väderleksinformation. I sjöområde A4 ska en
mottagare som lämpar sig för det aktuella området finnas tillgänglig.
Utöver den ovan nämnda radioutrustningen ska varje hyresbåt i klass IV som används i närtrafik, europatrafik eller fjärrtrafik vara utrustad med
1)
2)
någon annan typ av kontaktenhet (röstmeddelande eller dataöverföring) för satellitkommunikation eller en MF/HF-DSC med vilken det går att få kontakt med räddnings- och efterspaningstjänsten (SAR), och
en SART eller AIS-SART.
2.8.5
Kraftkällor för radioutrustningen
Hyresbåtar i europatrafik och fjärrtrafik, som har fast installerad radioutrustning, ska ha en
reservkraftkälla (nödbatteri). Till reservkraftkällan får anslutas bara sådan radioutrustning som
krävs enligt hyresbåtens klass, eventuell nödbelysning för radioutrustningen och GNSSutrustning som förser radioutrustningen med båtens position samt tillhörande distributionsförstärkare, om sådan finns. Det ska finnas en anordning för automatisk laddning av reservkraftkällan.
Reservkraftkällans kapacitet ska dimensioneras så att reservkraftkällan (nödbatteriet) kan
driva den radioutrustning som hyresbåtens klass förutsätter i minst sex timmar.
2.9
Krav på livräddningsutrustning
Hyresbåtens livräddningsutrustning ska underhållas och kontrolleras på ett lämpligt sätt och
vara klar för användning redan före avfärd från hamn och under resans hela längd.
Den personliga livräddningsutrustningen (räddnings- och flytvästar, räddningsdräkter) ska
förvaras så att åtkomsten till den inte äventyras.
Föreskrift
10 (13)
TRAFI/31284/03.04.01.00/2014
Ett av Trafiksäkerhetsverket auktoriserat serviceföretag ska utföra service på livflottarna enligt
tillverkarens anvisningar. Intyget över utförd service ska förvaras ombord.
Varje livflotte ska vara placerad så att den alltid är klar för användning och att besättningen
kan göra den klar för sjösättning och nedfirning på fem minuter. Livflottarna ska i mån av
möjlighet stuvas på ett säkert och skyddat ställe.
Räddnings- och flytvästarna ska vara minst CE-märkta och dessutom uppfylla kraven i åtminstone någon av följande standarder: SOLAS, ISO 12402-1, ISO 12402-2 eller EN 399(275
N), ISO 12402-3 eller EN 396(150 N), ISO 12402-4 eller EN 395(100 N), ISO 12402-5 eller EN
393(50 N).
Räddningsvästar som är godkända enligt SOLAS-konventionen ska vara rattmärkta.
I stället för ovan nämnda räddningsvästar kan även automatiskt uppblåsbara räddningsvästar
användas, under förutsättning att de uppfyller samma kravnivå.
Om båten är utrustad med automatiskt uppblåsbara räddningsvästar ska det finnas en serie
reservpatroner för 20 % av västarna och västarna ska kontrolleras enligt tillverkarens anvisningar. Västarna ska förses med uppgift om kontrollen. En serie med reservpatroner fordras
inte, om det finns tillräckligt med andra räddningsvästar än automatiskt uppblåsbara räddnings- och flytvästar ombord.
Räddnings- och flytvästarna ska till sin storleksklass och sin flytkraft motsvara de ombordvarandes storlek och vikt.
Fallskärmsljus, handbloss och flytande röksignaler ska vara rattmärkta.
2.9.1
Livräddningsutrustning på hyresbåtar i klass I
Varje hyresbåt i klass I ska vara utrustad med
1)
2)
3)
4)
5)
6)
en flytväst med minst 50 N flytkraft för varje person ombord,
en livboj med självtändande ljus, placerad i närheten av styrplatsen,
en flytbar livlina,
ett fallskärmsljus och ett handbloss,
ett öskar och
en båtshake.
Till skillnad från vad som nämns ovan ska varje hyresbåt i klass I som har en längd under 5,5
meter och som hyrs ut obemannad vara utrustad med
1)
2)
en flytväst med minst 50 N flytkraft för varje person ombord och
ett öskar.
2.9.2
Livräddningsutrustning på hyresbåtar i klass II
Varje hyresbåt i klass II ska vara utrustad med
1)
2)
livflottar som rymmer alla personer ombord och som överensstämmer med standarden
ISO 9650-2, om båten har en längd av 12 meter eller mer,
flytredskap godkända av Trafiksäkerhetsverket för alla ombordvarande, alternativt rattmärkta livbojar så att det finns en livboj per tre personer ombord, inbegripet den boj som
anges i punkt 4 nedan, om båten har en längd som understiger 12 meter,
Föreskrift
11 (13)
TRAFI/31284/03.04.01.00/2014
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
en flytväst med minst 50 N flytkraft för varje person ombord,
en livboj med självtändande ljus, placerad i närheten av styrplatsen,
en flytbar livlina,
två fallskärmsljus och två handbloss,
ett öskar eller ämbar,
en båtshake,
en första hjälpen-väska och
i segelbåtar, två säkerhetsselar.
Livflottarna och flytredskapen i en hyresbåt som har genomgått första besiktning före den 1
maj 2015 ska ersättas med livflottar enligt standarden ISO 9650-2 senast den 1 januari 2017.
2.9.3
Livräddningsutrustning på hyresbåtar i klass III
Varje hyresbåt i klass III ska vara utrustad med
1)
livflottar som rymmer alla personer ombord och som överensstämmer med standarden
ISO 9650-2,
2)
räddningsvästar med minst 100 N flytkraft för alla personer ombord,
3)
rattmärkta termiska skydd för alla personer ombord,
4)
två med lämpliga reflexband utrustade livbojar, av vilka den ena ska vara utrustad med
självtändande ljus och den andra med en minst 30 meter lång och minst åtta millimeter
tjock flytbar livlina. Den ena av livbojarna ska finnas i styrplatsens närhet,
5)
en flytbar livlina,
6)
tre fallskärmsljus, tre handbloss och en röksignal,
7)
ett ämbar med snöre,
8)
en båtshake; hyresbåtar med en längd av 12 meter eller mer ska vara utrustade med två
båtshakar,
9)
en första hjälpen-väska, och
10) i segelbåtar, en säkerhetssele för varje person ombord, samt livlina.
Livflottarna i en hyresbåt som har genomgått första besiktning före den 1 maj 2015 ska ersättas med livflottar enligt standarden ISO 9650-2 senast den 1 januari 2017.
2.9.4
Livräddningsutrustning på hyresbåtar i klass IV
Varje hyresbåt i klass IV ska vara utrustad med
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
livflottar som rymmer alla personer ombord och som överensstämmer med standarden
ISO 9650-1.
a) I östersjötrafik och närtrafik ska flottarna vara utrustade med minst en mindre än 24
timmars nödförpackning av ISO 9650-1 standard, typ ’PACK 2’.
b) I europatrafik och fjärrtrafik ska flottarna vara utrustade med minst en över 24 timmars nödförpackning av ISO 9650-1 standard, typ ’PACK 1’.
räddningsvästar med minst 100 N flytkraft för alla personer ombord,
en oisolerad räddningsdräkt, som är rattmärkt,
termiska skydd, som är rattmärkta, för alla personer ombord,
två rattmärkta livbojar, av vilka den ena är utrustad med flaggboj med självtändande ljus
och den andra med en minst 30 meter lång och minst åtta millimeter tjock flytbar livlina.
Den ena av livbojarna ska vara placerad i styrplatsens närhet,
en flytbar livlina,
fallskärmsljus, handbloss och röksignaler enligt följande:
a) i östersjötrafik – fyra fallskärmsljus, fyra handbloss och två röksignaler,
Föreskrift
12 (13)
TRAFI/31284/03.04.01.00/2014
b) i närtrafik, europatrafik och fjärrtrafik – sex fallskärmsljus, sex handbloss och två röksignaler,
8)
två ämbar med snöre,
9)
en båtshake; hyresbåtar med en längd av 12 meter eller mer ska ha två båtshakar,
10) en första hjälpen-väska, och
11) i segelbåtar, säkerhetssele för varje person ombord och livlina.
Livflottarna i en hyresbåt som har genomgått första besiktning före den 1 maj 2015 ska ersättas med livflottar enligt standarden ISO 9650-2 senast den 1 januari 2017.
2.9.5
Första hjälpen-väska för hyresbåtar i klasserna II och III
Minimikravet för vad en första hjälpen-väska på en hyresbåt i klass II och klass III ska innehålla är
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
värmefilt, 1 st.,
sårförband, 10 cm x 20 cm, sterilt, 2 st.,
skyddsförband, 30 cm x 60 cm, sterilt, 2 st.,
förband, 7,5 cm x 7,5 cm, sterilt, 5 st.,
elastiskt bandage, 8 cm x 4 m, 1 st.,
elastiskt bandage, 6 cm x 4 m, 2 st.,
mitella, vävd, 2 st.,
sårtvätt, 2 st.,
plåster, 6 st.,
skyddshandske, 2 st. och
första hjälpen-instruktioner, 1 st.
2.9.6
Första hjälpen-väska för hyresbåtar i klass IV
Minimikravet för vad en första hjälpen-väska på en hyresbåt i klass IV ska innehålla är
1) värmefilt, 2 st.,
2) sårförband, 10 cm x 20 cm, sterilt, 4 st.,
3) sårförband, 20 cm x 40 cm, sterilt, 2 st.,
4) skyddsförband, 30 cm x 60 cm, sterilt, 4 st.,
5) förband, 7,5 cm x 7,5 cm, sterilt, 8 st.,
6) elastiskt bandage, 8 cm x 4 m, 2 st.,
7) elastiskt bandage, 6 cm x 4 m, 4 st.,
8) mitella, vävd, 4 st.,
9) sårtvätt, 4 st.,
10) plåster, 10 st.,
11) skyddshandske, 4 st.,
12) benskena för arm och ben, 1 + 1 st.,
13) säkerhetskniv, 1 st.
14) återupplivningsmask, 1 st. och
15) första hjälpen-instruktioner, 1 st.
Föreskrift
13 (13)
TRAFI/31284/03.04.01.00/2014
3
IKRAFTTRÄDANDE
Denna föreskrift träder i kraft den 1 maj 2015.
Genom denna föreskrift upphävs Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om hyresbåtars utrustning
(20.12.2012, TRAFI/9900/03.04.01.00/2012).
Ove Hagerlund
ledande sakkunnig
sjöfartsdirektörens ställföreträdare
Aleksi Uttula
ledande sakkunnig