1 ARRENDEAVTAL Umeå Koloniträdgårdsförening upplåter

1
ARRENDEAVTAL
(bilaga till köpeavtal)
Umeå Koloniträdgårdsförening
Umeå Koloniträdgårdsförening upplåter härmed arrende till kolonilott nr ____________
till (för- och efternamn): ________________________________________________________
Personnummer: _____________________________
Gatu- och postadress: _____________________________________________________
Telefonnummer: __________________ Mobiltelefonnummer: _____________________
E-postadress: ____________________________________________________________
(Texta alla uppgifterna)
§ 1 Ändamål
Kolonilotten ska användas som koloniträdgård för odlingsverksamhet. På kolonilotten får
mindre byggnader uppföras enligt de regler som finns fastställda i föreningens Ordnings- och
Trivselregler.
§ 2 Medlemmens skyldigheter i arrendeförhållandet
Medlemmen förbinder sig att:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
väl vårda och sköta sin kolonilott jämte därpå befintliga byggnader,
inte bosätta sig permanent på kolonilotten,
följa gällande ordningsregler för koloniområdet,
följa föreningens stadgar jämte i enlighet med dem utfärdade anvisningar,
följa kommunens byggnadsbestämmelser och övriga bestämmelser för området,
följa av föreningen beslutade byggnadsregler för området,
vid skada på egna byggnader tillse att snarast återställa eller reparera dessa,
svara för skada som kan åsamkas tredje person till följd av medlemmens brukande av
kolonilotten,
i) lämna föreningens eller jordägarens representant tillträde till kolonilotten för
besiktning,
j) utan anmaning anmäla stadigvarande adressändring till föreningen.
§ 3 Arrendetid
Arrendet gäller 5 år från tillträdesdag angiven i köpeavtalet.
Ömsesidig uppsägningstid om 12 månader.
Ändras villkoren i arrendeavtalet med Umeå kommun, ändras även motsvarande villkor i
detta avtal. Om föreningens arrendeavtal med Umeå kommun upphör att gälla, upphör också
detta avtal vid samma tidpunkt.
2
§ 4 Arrendeavgift
Föreningens årsmöte fastställer storleken på medlemmarnas årliga avgifter, även årsarrendeavgiften. I undantagsfall kan även styrelsen besluta om nödvändiga extradebiteringar till
medlemmarna.
§ 5 Upplåtelse i andra hand
Utan föreningens skriftliga samtycke får ingen del av nyttjanderätten eller arrenderätten
upplåtas i andra hand.
§ 6 Överlåtelse och utträde
Överlåtelse och utträde regleras i föreningens stadgar.
§ 7 Tvister
Tvister mellan föreningen och medlemmen med anledning av arrendeavtalet avgörs av
skiljenämnd.
§ 8 Elanläggning
För att ansluta ny elanläggning till föreningens elnät måste elanläggningen vara besiktigad
och monterad av behörig elinstallatör.
Kostnaden för elinstallation samt grävningsarbete och kabel från fördelningsskåp betalas av
kolonilottsinnehavaren.
För att få ny elström dragen till kolonilotten betalas den inträdesavgift som beslutats av
årsmötet. Inträdesavgiften återbetalas ej vid uppsägning av detta arrendeavtal eller vid
försäljning.
För den gemensamma elförbrukningen i t ex toaletter, vattenpumpar och föreningsstuga
fakturerar föreningen årligen den avgift som beslutas av årsmötet.
§ 9 Dricksvatten
Från föreningens ledningsnät för dricksvatten får ledning dras in i kolonistuga eller till egen
kran på lotten.
Dricksvattnet får endast användas till hushållsändamål, men ej för varmvattenberedare,
diskmaskin, tvättmaskin, dusch, badkar o dyl.
Kolonilottsinnehavaren svarar för hela installationskostnaden inklusive grävning och
erforderliga ledningar samt förgreningsrör vid anslutning till föreningens ledning. Om den
nyanlagda ledningen börjar vid föreningens ledningsnät ska kolonilottsinnehavaren även
bekosta avstängningsanordning på den nya ledningen.
3
Dricksvatteninstallationen ska ske enligt anvisning av kontrollant som föreningen utser samt
besiktigas och godkännas av denne. Kostnader för detta betalas av kolonilottsinnehavaren.
Kolonilottsinnehavaren medger själv om andra kolonilottsinnehavare ska få göra avgreningar
på dennes ledning mot skälig ersättning. Överenskommelse får träffas mellan berörda
kolonilottsinnehavare.
Kolonilottsinnehavaren svarar för allt underhåll på den del av ledningen som denne ensam
använder samt för gemensamma delar som delas av andra kolonilottsinnehavare enligt
överenskommelse dem emellan (gäller dock ej föreningens ledningsnät för dricksvatten).
Vattenförbrukningen faktureras årligen enligt avgift som beslutas av årsmötet.
§ 10 Kontraktsexemplar
Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka föreningen och medlemmen har var sitt som
bilaga till upprättat köpeavtal. Medlemmen skickar båda exemplaren till föreningens kassör
för underskrift. Ett exemplar återsänds till den nye medlemmen.
§ 11 Underskrift
(sätt också kryss framför de påståenden som stämmer)
Undertecknad medlem intygar att föreningens stadgar samt Ordnings- och
Trivselregler är lästa och lovar att tillämpa dem.
Arrendeavtalet gäller även för extra odlingslott nr _____ inom Umeå
koloniträdgårdsförening.
Kolonilotten saknar byggnader.
På kolonilotten finns elmätare. Den ska avläsas årligen. Förbrukningen ska senast 1/10
meddelas föreningens kassör som fakturerar medlemmen.
Kolonilotten har egen dricksvattenindragning.
Ort: _______________ Datum: ____________
____________________________________
För Umeå Koloniträdgårdsförening
________________________________
Medlem