Ansökan om inloggning i Skola 24

Erikslundsgymnasiet
Aktivering av konto i Skola24
Enligt skollagen, 15 kapitlet 16 §, föreskrivs: "Om en elev i gymnasieskolan utan giltigt skäl
uteblir från den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, ska rektor se
till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande."
Vårdnadshavare och/eller myndig elev kan få egna inloggningskonton för att enkelt kunna
följa elevens frånvaro. Mer än en vårdnadshavare kan kopplas till varje elev - lämna då en
blankett per person som önskar konto. För myndig elev gäller att den kan tillåta tidigare
vårdnadshavare att följa frånvaron.
Inloggningskonto – steg för steg:
1. Lämna denna blankett tydligt ifylld till elevens mentor.
2. Mentor ser till att kontot registreras.
3. Aktiveringskod skickas till den sökande som då själv får välja inloggningsuppgifter.
4. När kontot aktiverats av sökande, skickas dagligen meddelande om elevens eventuella
frånvaro, via e-post eller sms, till kontoinnehavaren.
Undertecknad, i egenskap av vårdnadshavare eller myndig elev, önskar möjlighet att följa
frånvaron via den internetbaserade frånvarotjänsten Skola24.
Skolan förbinder sig att inte använda personuppgifterna till annat ändamål än ovanstående.
Elevens namn:_______________________________________ Klass:_________________
Vårdnadshavarens namn:_____________________________________________________
Vårdnadshavarens/myndig elevs personnummer:___________________________________
(12 siffror )
E-postadress till sökande; vårdnadshavare/myndig elev:
__________________________________________________________________________
Mobilnummer till sökande; vårdnadshavare/myndig elev (för sms-avisering):
___________________________________________________________________________
När eleven fyllt 18 år: Medgivande från myndig elev
 Jag tillåter att ovanstående person har tillgång till Skola24
___________________________
(ort)
________________________
(datum)
__________________________________________________________________________
Underskrift (vårdnadshavare eller myndig elev)
Erikslundsgymnasiet
781 81 Borlänge
Telefon
0243 – 740 00 vx
Telefax
0243 – 749 78