0007 Region Hallands uppföljning 2016

Ärende 7
RS 2015-11-25
7
Region Hallands uppföljning 2016
RS140458
Ärendet
Styrningen sker politiskt i tre ledningsnivåer där regionfullmäktiges roll är att
fatta strategiska beslut om mål och policyer och fördela de ekonomiska
resurserna på en övergripande nivå. Även styrsystemet för invånarnas nära
vård beslutas av fullmäktige.
Regionfullmäktiges övergripande mål ska prioriteras och det är styrelsernas och
nämndernas främsta uppgift att verka för att de övergripande målen infrias. Från
och med 2015 har Region Halland en regionstyrelse (RS) som har det samlade
ansvaret för att leda, styra och samordna samtliga ansvarsområden. Styrelsen har
ägaransvar för de driftnämnder som bedriver regionens verksamhet i egen regi.
Ägaransvaret handlar om en ekonomi i balans, att styra som arbetsgivare och
fastighetsägare, och om att se till att alla nämnder och styrelser följer fullmäktiges
beslut.
Regionstyrelsen ansvarar för uppföljning av i Regionfullmäktige beslutade Mål och
budget 2016 samt Vårdval Halland. Regionstyrelsens har också ansvaret att följa upp
sin egen verksamhet, resursfördelning Regionstyrelsen inklusive uppdrag och
beställning 2016 till driftsnämnder, lokala nämnder och gemensamma nämnder samt
övriga av regionstyrelsen beslutade uppdrag. Uppföljningen används som underlag
för styrning, ledning och samordning.
Syftet med uppföljningen är att ta fram det informationsunderlag, som är nödvändigt
för en effektiv styrning på respektive organisatorisk nivå och för att ge
regionstyrelsen möjlighet att fullfölja sitt uppdrag från regionfullmäktige.
Uppföljningen är också till för att säkerställa att den plan som är beslutad följs samt
att veta vilka eventuella korrigeringar som kan behövas under året. Förekommer
avvikelse ska åtgärdsplan i normalfallet upprättas. I reglementet till styrelserna och
nämnderna framgår det vilket ansvar var och en har för att följa upp sin verksamhet.
De av regionfullmäktige beslutade målen, liksom det ekonomiska perspektivet
kopplat till verksamhetens utveckling och relevanta kvalitetsindikatorer, kommer att
följas upp i månadsrapporter, uppföljningsrapporter och årsrapporten. I takt med
fortskridandet av åtgärdsarbetet fas 2 kommer målen att brytas ner och specificeras
ytterligare i mätbara indikatorer vilket gör det möjligt att följa målen från
fullmäktigenivå ner till verksamhetsnivå.
Arbetsutskottets förslag
Regionstyrelsen beslutar att
 anta övergripande riktlinjer för uppföljning 2016
 uppdra åt regiondirektören att fatta beslut om detaljerad inriktning för
uppföljningen
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2015-10-07)
Ärende 7
RS 2015-11-25
1(3)
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2015-10-07
Diarienummer
RS140458
Cathrin Nordander Tovstedt
Avdelningen för styrning och uppföljning
Tel. 035 131086
[email protected]
Region Hallands uppföljning 2016
Regionstyrelsen beslutar att
 anta övergripande riktlinjer för uppföljning 2016
 uppdra åt regiondirektören att fatta beslut om detaljerad inriktning för
uppföljningen
Bakgrund
Styrningen sker politiskt i tre ledningsnivåer där regionfullmäktiges roll är att fatta
strategiska beslut om mål och policyer och fördela de ekonomiska resurserna på en
övergripande nivå. Även styrsystemet för invånarnas nära vård beslutas av
fullmäktige.
Regionfullmäktiges övergripande mål ska prioriteras och det är styrelsernas och
nämndernas främsta uppgift att verka för att de övergripande målen infrias.
Från och med 2015 har Region Halland en regionstyrelse (RS) som har det samlade
ansvaret för att leda, styra och samordna samtliga ansvarsområden. Styrelsen har
ägaransvar för de driftnämnder som bedriver regionens verksamhet i egen regi.
Ägaransvaret handlar om en ekonomi i balans, att styra som arbetsgivare och
fastighetsägare, och om att se till att alla nämnder och styrelser följer fullmäktiges
beslut.
Regionstyrelsen ansvarar för uppföljning av i Regionfullmäktige beslutade Mål och
budget 2016 samt Vårdval Halland. Regionstyrelsens har också ansvaret att följa upp
sin egen verksamhet, resursfördelning Regionstyrelsen inklusive uppdrag och
beställning 2016 till driftsnämnder, lokala nämnder och gemensamma nämnder samt
övriga av regionstyrelsen beslutade uppdrag. Uppföljningen används som underlag
för styrning, ledning och samordning.
Syftet med uppföljningen är att ta fram det informationsunderlag, som är nödvändigt
för en effektiv styrning på respektive organisatorisk nivå och för att ge regionstyrelsen
möjlighet att fullfölja sitt uppdrag från regionfullmäktige. Uppföljningen är också till för
att säkerställa att den plan som är beslutad följs samt att veta vilka eventuella
korrigeringar som kan behövas under året. Förekommer avvikelse ska åtgärdsplan i
www.regionhalland.se/handlingar
Ärende 7
RS 2015-11-25
normalfallet upprättas. I reglementet till styrelserna och nämnderna framgår det vilket
ansvar var och en har för att följa upp sin verksamhet.
De av regionfullmäktige beslutade målen, liksom det ekonomiska perspektivet
kopplat till verksamhetens utveckling och relevanta kvalitetsindikatorer, kommer att
följas upp i månadsrapporter, uppföljningsrapporter och årsrapporten. I takt med
fortskridandet av åtgärdsarbetet fas 2 kommer målen att brytas ner och specificeras
ytterligare i mätbara indikatorer vilket gör det möjligt att följa målen från
fullmäktigenivå ner till verksamhetsnivå.
Månadsrapport
Månadsrapporten ska innehålla det ekonomiska perspektivet kopplat till
verksamhetens utveckling samt eventuella kvalitetsindikatorer som mäts månadsvis.
Syftet med månadsrapporten är att få en överskådlig bild över verksamheten och
därmed en möjlighet att på ett tidigt stadium kunna korrigera för eventuella avvikelser
mot beslutad plan. Månadsrapporten är en av grunderna för en effektiv styrning på
kort och lång sikt och utgör basen i regionstyrelsens redovisning.
Regiondirektören fastställer innehållet i månadsrapporten. Uppföljningen ska
återspegla
 Uppfyllande av uppdrag utifrån regionens övergripande mål samt
kommentar till eventuella avvikelser
 Ekonomiskt utfall
 Prognoser avseende verksamhet och ekonomiskt utfall
 En samlad analys utifrån perspektiven ekonomi – personal - verksamhet
Månadsrapporten bereds i driftsnämnd eller styrelse. Månadsrapporter tas fram
per februari, maj, juli, september, oktober och november månad.
Uppföljningsrapport 1 och 2 samt årsrapport
Månadsrapporten kompletteras efter tre och åtta månader, av uppföljningsrapport ett
och två, samt efter tolv månader av en årsrapport. Innehållet i dessa rapporter
motsvarar innehållet i månadsrapporten dock med en fördjupad analysdel. Analysen
ska vara en samlad analys ur perspektiven ekonomi – personal – verksamhet.
Regiondirektören fastställer innehållet i uppföljningsrapport 1 och 2 samt
årsrapport. Uppföljningen ska återspegla
 Uppfyllande av uppdrag utifrån regionens övergripande mål samt
kommentar till eventuella avvikelser
 Ekonomiskt utfall
 Personalredovisning utifrån ett verksamhetsperspektiv
 Prognos för helåret avseende verksamhet och ekonomiskt utfall
2(3)
Ärende 7
RS 2015-11-25
 Vid förekomst av avvikelse från plan ska aktivitets- och/ eller åtgärdsplan
presenteras samt en analys av avvikelse
Tidplan för rapportering
Mottagare
Period
RS
Jan – feb
RF
Jan – mars
RS
RS
RF
RS
RS
RS
RF
Jan – maj
Jan – juli
Jan – aug
Jan - sept
Jan – okt
Jan - nov
Jan - dec
Typ av rapport
Månadsrapport
Uppföljningsrapport 1
Månadsrapport
Månadsrapport
Uppföljningsrapport 2
Månadsrapport
Månadsrapport
Månadsrapport
Årsbokslut
Regionkontoret
Catarina Dahlöf
Regiondirektör
William Hedman
Ekonomidirektör
3(3)