Organisation stopp 1521 2015-05

Organisation och samordning
Tillfällig fördelning av arbetsuppgifter under V 21 2015
SAMORDNING AV ARBETE OCH SÄKERHET
UNDER UNDERHÅLLSSTOPP VECKA 21 2015
Utf: 2015-05-08
BAS-P
JAN LINDQUIST
ANSVARIG
DRIFT
STEFAN FÄLLSTRÖM
BAS-U
RICKARD PELLNY
DPL
PANNA &
TRYCKKÄRL
DPL
YBH
DPL
TURBIN
LARS PERSSON
PETER RAMNITZ
JAN LINDQUIST
RENGÖRING
DELETE / TOBIAS BLOMQVIST
INFORMATION
JENNY BERGKVIST
ISOLERING
NORISOL / KRISTER ERIKSSON
EL
MATS NILSSON
KRAN
HAVATOR / LENNART STERTMAN
INSTRUMENT
BO WEDIN
STÄLLNING
BOTNIA / MIKAEL EDIN
SYSTEM
JOAKIM ÅSTRÖM
FÖRNÖDENHETER
SARA ELFVING
BRAND
STEFAN FÄLLSTRÖM
MILJÖ & ARBETSMILJÖ
M.EDBLOM & J. BERGKVIST, A. RUDSTEN
Samordning montage områden:
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P & BAS-U
Bop vattenhus RGK
Peter Ramnitz
Yttre bränslehantering
Peter Ramnitz
ARBETSUPPGIFTER FÖR MONTAGESAMORDNARE
TILLSE ATT EN PLAN FÖR ARBETENA GÖRS
TILLSE ATT EN TIDPLAN UPPRÄTTAS
TILLSE ATT RESURSPLAN UPPRÄTTAS
TILLSE ATT EN KONTAKTLISTA UPPRÄTTAS
MEDVERKA I UPPSTARTSMÖTEN OCH PLANERINGSMÖTEN
MED ENTREPRENÖRER
INFORMERA ENTREPRENÖRER OM ARBETENAS GENOMFÖRANDE
UTFÄRDA HETA ARBETENTILLSTÅND, LYFTTILLSTÅND MM.
SAMORDNA INKOMMANDE MATERIAL / LAGERYTOR
SAMORDNA STÄLLNINGSBEHOV
SAMORDNA EV RÖNTGENBEHOV / TIDER
TILLSE ATT EV TREDJE PARTS KONTROLL UTFÖRS
TILLSE ATT EV. EFTERKONTROLLER UTFÖRS
UPPRÄTTA SLUTRAPPORT AV STOPPARBETENA
TILLSE ATT ALLA EV ÄNDRINGAR DOKUMENTERAS
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
Panna
Lars Persson
Turbin
Jan Lindquist
BAS-P
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P
Jan Lindquist
ARBETSUPPGIFTER BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE PLANERING OCH PROJEKTERING
TILLSE ATT ORDNINGS & SÄKERHETSFÖRSKRIFTER FINNS OCH FÖLJS
MEDVERKA I SAMORDNINGS OCH MONTAGEMÖTE
TILLSE ATT ERFORDERLIGA RISKANALYSER UTFÖRS OCH DOKUMENTERAS
LEDA ARBETSMILJÖARBETET UNDER HELA BYGGPROCESSENS
PLANERING OCH PROJEKTERING (BAS-P) FRAM TILL UTFÖRANDETS START
UPPRÄTTA KONTAKTLISTA
TILLSE ATT ÖE´S ARBETSMILÖPOLICY OCH MIJÖPOLICY INFÖRLIVAS I ARBETSMILJÖPLANEN
INFORMERA VAKTSTUGAN OM INKOMMANDE GODS OCH BILAR
TILLSE ATT ERFORDERLIGA LAGERYTOR AVSÄTTS, I APD-PLANEN
TILLSE ATT INFORMATION OM TRAFIKSITUATIONEN TAS FRAM, I APD-PLANEN
TILLSE ATT TILLTRÄDE TILL ARBETSPLATSEN MÖJLIGGÖRS, I APD-PLANEN
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
BAS-U
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-U
Rickard Pellny
ARBETSUPPGIFTER BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE UTFÖRANDE
TILLSE ATT ORDNINGS & SÄKERHETSFÖRSKRIFTER FINNS OCH FÖLJS
LEDA SAMORDNINGS- OCH MONTAGEMÖTE
TILLSE ATT ERFORDERLIGA RISKANALYSER DOKUMENTERAS
ANORDNA, UTFÖRA OCH LEDA ERFORDERLIGA SKYDDSRONDER
ANSVARA FÖR ERFORDERLIGA PERSONALFACILITETER
ANSVARA FÖR ATT TILLFÄLLIG TEKNISK UTRUSTNING ÄR GODKÄND
TILLSE ATT KÄLLSORTERING OCH SOPHÄMTNING FUNGERAR
TILLSE ATT ÖE´S ARBETSMILÖPOLICY OCH MIJÖPOLICY FÖLJS
TILLSE ATT ÖE´S DROGPOLICY FÖLJS
TILLSE ATT EV. TILLBUD ELLER OLYCKOR RAPPORTERAS INTERNT OCH TILL AMV
INFORMERA OM OCH KONTROLLERA PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
Samordning av drift
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P & BAS-U
ANVARIG DRIFT &
AVSTÄLLNING
Stefan Fällström
ARBETSUPPGIFTER FÖR DRIFTANSVARIG
MEDVERKA PÅ SAMORDNINGS OCH MONTAGEMÖTEN
TILLSE ATT BRANDVATTEN ALLTID FINNS
TILLSE ATT URKOPPLING OCH INKOPPLING AV BRANDLARM GÖRS
INHÄMTA INFORMATION OM AVSTÄLLNINGSKRAV
TILLSE ATT SÄKER AVSTÄLLNING GÖRS ENLIGT TIDPLAN
TILLSE ATT SÄKER DRIFTSÄTTNING GÖRS ENLIGT TIDPLAN
MEDVERKA I SAMORDNINGS OCH MONTAGEMÖTEN
MEDVERKA I SKYDDSRONDER VID BEHOV
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
Delprojektledare
Tryckkärl och panna
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P & BAS-U
ANSVARIG PANNA &
TRYCKKÄRL
ARBETSUPPGIFTER FÖR DPL Panna & Tryckkärl
TILLSE ATT EN PLAN FÖR ARBETENA GÖRS
TILLSE ATT EN TIDPLAN UPPRÄTTAS
TILLSE ATT RESURSPLAN UPPRÄTTAS
MEDVERKA PÅ SAMORDNINGS OCH MONTAGEMÖTEN
MEDVERKA I SKYDDSRONDER VID BEHOV
TILLSE ATT ALLA EV ÄNDRINGAR DOKUMENTERAS
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
Delprojektledare
Yttre bräsnelahantering
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P & BAS-U
ANSVARIG MEK
Peter Ramnitz
ARBETSUPPGIFTER FÖR DPL Yttre bränslehantering
TILLSE ATT EN PLAN FÖR ARBETENA GÖRS
TILLSE ATT EN TIDPLAN UPPRÄTTAS
TILLSE ATT RESURSPLAN UPPRÄTTAS
MEDVERKA PÅ SAMORDNINGS OCH MONTAGEMÖTEN
MEDVERKA I SKYDDSRONDER VID BEHOV
TILLSE ATT ALLA EV ÄNDRINGAR DOKUMENTERAS
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
Delprojektledare
Turbin
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P & BAS-U
ANSVARIG TURBIN
Jan Lindquist
ARBETSUPPGIFTER FÖR DPL Turbin
TILLSE ATT EN PLAN FÖR ARBETENA GÖRS
TILLSE ATT EN TIDPLAN UPPRÄTTAS
TILLSE ATT RESURSPLAN UPPRÄTTAS
MEDVERKA PÅ SAMORDNINGS OCH MONTAGEMÖTEN
MEDVERKA I SKYDDSRONDER VID BEHOV
TILLSE ATT ALLA EV ÄNDRINGAR DOKUMENTERAS
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
Samordning instrument
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P & BAS-U
ANVARIG INSTRUMENT
Bo Wedin
ARBETSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENTSAMORDNARE
TILLSE ATT EN PLAN FÖR ARBETENA GÖRS
TILLSE ATT EN TIDPLAN UPPRÄTTAS
TILLSE ATT RESURSPLAN UPPRÄTTAS
TILLSAMMANS MED DRIFTANSVARIG PLANERA AVSTÄLLNING
MEDVERKA PÅ SAMORDNINGS OCH MONTAGEMÖTEN
PLANERA OCH INFORMERA OM ÅTGÄRDERNA
MEDVERKA I SKYDDSRONDER EFTER BEHOV
TILLSE ATT ALLA EV ÄNDRINGAR DOKUMENTERAS
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
Samordning av elarbete
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P & BAS-U
ELSAMORDNING
Mats Nilsson
ARBETSUPPGIFTER FÖR ELSAMORDNARE
TILLSE ATT EN PLAN FÖR ARBETENA GÖRS
TILLSE ATT EN TIDPLAN UPPRÄTTAS
TILLSE ATT RESURSPLAN UPPRÄTTAS
INHÄMTA OCH PLANERA FÖR ELKRAFTBEHOV
TILLSE ATT ERFORDERLIGA UTTAG FINNS
TILLLSE ATT ELSÄKERHETEN UPPRÄTTHÅLLS
MEDVERKA PÅ SAMORDNINGS OCH MONTAGEMÖTEN
MEDVERKA I SKYDDSRONDER EFTER BEHOV
TILLSE ATT ALLA EV ÄNDRINGAR DOKUMENTERAS
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
Samordning system
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P & BAS-U
ANVARIG SYSTEM
Joakim Åström
ARBETSUPPGIFTER SYSTEM
TILLSE ATT EN PLAN FÖR ARBETENA GÖRS
TILLSE ATT EN TIDPLAN UPPRÄTTAS
TILLSE ATT RESURSPLAN UPPRÄTTAS
TILLSAMMANS MED DRIFTANSVARIG PLANERA AVSTÄLLNING
TILLSE ATT PLANERADE SYSTEMÄNDRINGAR KAN GENOMFÖRAS
MEDVERKA I SAMORDNINGS OCH MONTAGEMÖTEN
MEDVERKA I SKYDDSRONDER EFTER BEHOV
TILLSE ATT ALLA EV ÄNDRINGAR DOKUMENTERAS
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
Samordning av förnödenheter
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P & BAS-U
FÖRNÖDENHETER
Sara Elfving /
Anders Sandström
ARBETSUPPGIFTER FÖR PERSONALSERVICEANSVARIG
INHÄMTA INFORMATION OM RESURSER
TILLSE ATT ERFORDERLIGA BARACKER SÄTTS UPP
TILLSE ATT MAT- & KAFFEFACILITETER SÄTTS UPP
SE TILL ATT EL OCH AVLOPP FÖR ETABLERING FUNGERAR
UPPRÄTTHÅLLA FÖRRÅDSFUNKTION
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
Samordning av brandskydd
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P & BAS-U
ANSVARIG BRANDSKYDD
Stefan Fällström
ARBETSUPPGIFTER BRANDSKYDDSANSVARIG
TILLSE ATT SKYDDSUTRUSTNING FINNS OCH ANVÄNDS
TILLSE ATT ERFORDERLIGA BRANDVAKTER FINNS
KONTROLLERA ARBETSPLATSERNA UR BRANSKYDDSSYNPUNKT
INFORMERA OCH SAMRÅDA MED RÄDDNINGSVERKET
MEDVERKA I SKYDDSRONDER
MEDVERKA I SAMORDNINGS OCH MONTAGEMÖTEN
UPPRÄTTA PLAN FÖR FÖRSÖRJNING AV BRANDVATTEN
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
Samordning säkerhet och miljö
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P & BAS-U
ANSVARIG MILJÖ &
ARBETSMILJÖ
Marianne Edblom /
Jenny Bergkvist
Anna Rudsten
ARBETSUPPGIFTER SÄKERHET & MILJÖ
TILLSE ATT ORDNINGS & SÄKERHETSFÖRSKRIFTER FINNS OCH INFORMERAS
MEDVERKA I SAMORDNINGS OCH MONTAGEMÖTE
ANORDNA, UTFÖRA OCH DOKUMENTERA ERFORDERLIGA SKYDDSRONDER
TILLSE ATT KÄLLSORTERING OCH SOPHÄMTNING FUNGERAR
TILLSE ATT ÖE´S ARBETSMILÖPOLICY OCH MIJÖPOLICY FÖLJS
TILLSE ATT ÖE´S DROGPOLICY FÖLJS
TILLSE ATT EV. TILLBUD ELLER OLYCKOR RAPPORTERAS TILL AMV
INFORMERA OM OCH KONTROLLERA PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS