1(6) Namn Personnummer Terapeut Datum

1(6)
Namn
Personnummer
Terapeut
Datum
Kort sammanfattning av sökorsak och aktuell situation ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Kort bakgrund om studier/arbete, relationer, fritid, hälsa ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Personliga styrkor, metaforer för starka sidor, lärorika erfarenheter och resurser i omgivningen ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
KBT-­‐baserad fallformulering Efter Westbrook et al. 2011 och Bengt E Westling 2013 Eva Marie Sjöberg, 2015-­‐03-­‐16 2(6)
A
Vilka är problemen?
Problembeskrivning ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Problemlista (0-­‐10) __________________________________________________________________________________/________
__________________________________________________________________________________/________
__________________________________________________________________________________/________
__________________________________________________________________________________/________
__________________________________________________________________________________/________
Skattning av hur stora problemen är i patientens liv (1-­‐10, fyll i ovan) Diagnoser:_________________________________________________________________________________
Mediciner: _________________________________________________________________________________
Psykometri:__________________________________________________________________
Utlösande faktorer (triggers) och modererande faktorer ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Problemets historia – när började det, tidigare behandlingsförsök, egna lösningsförsök ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Prioritering av problemen ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
KBT-­‐baserad fallformulering Efter Westbrook et al. 2011 och Bengt E Westling 2013 Eva Marie Sjöberg, 2015-­‐03-­‐16 3(6)
B
Varför går det inte över?
Onda cirklar t.ex. säkerhetsbeteenden, flykt-­‐ och undvikanden, minskning av aktivitetsnivå, tankar/tolkningar, och/eller selektiv uppmärksamhet ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Överskott Underskott Yttre Inre Funktionell analys (t.ex. SORK, ABC, kedjeanalys) __________________________________________________________________________________________
KBT-­‐baserad fallformulering Efter Westbrook et al. 2011 och Bengt E Westling 2013 Eva Marie Sjöberg, 2015-­‐03-­‐16 4(6)
C
Varför just jag?
Sårbarhetsfaktorer: Relevant barndomsdata och livserfarenheter som format sårbarheter ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Grundantaganden ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Livsregler ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Automatiska tankar och inre respons i problemsituation ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Kritiska livshändelser som föregått problemdebuten (Varför just nu?) ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Motivationsanalys: positiva/negativa konsekvenser av att problemet blir löst, för-­‐ och nackdelar med behandling, hinder och underlättande faktorer för att kunna arbeta med problemet ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
KBT-­‐baserad fallformulering Efter Westbrook et al. 2011 och Bengt E Westling 2013 Eva Marie Sjöberg, 2015-­‐03-­‐16 5(6)
Sårbarhet
Namn: Datum:
Grundföreställningar
Kritiska livshändelser
Problem (T+K+B+Kr)
Triggers
Vidmakthållande
Vidmakthållande
Vidmakthållande
__________________________________________________________________________________________
KBT-­‐baserad fallformulering Efter Westbrook et al. 2011 och Bengt E Westling 2013 Eva Marie Sjöberg, 2015-­‐03-­‐16 6(6)
D
Vad ska vi göra åt det?
Behandlingsmål övergripande ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Delmål ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Planerade behandlingsinterventioner ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
KBT-­‐baserad fallformulering Efter Westbrook et al. 2011 och Bengt E Westling 2013 Eva Marie Sjöberg, 2015-­‐03-­‐16