Informationsbroschyr för patient

Informationsbroschyr för patient
Foldern finns att beställa:
• för Närhälsan och övrig VGsjukvård på Marknadsplatsen
med artnr:VGR5375
• för privata vårdcentraler inom
VG Primärvård på
www.vgregion.se/bestallning
med artnr:VGR5375
HSA / KUNSKAPSCENTRUM FÖR PSYKISK HÄLSA
Gruppbehandling enligt kvalitetssäkrad modell
• Gemensam modell - KBT-behandling i grupp för insomni
•
•
•
•
•
(Söderström,M. Sömn:Sov bättre med kognitiv beteendeterapi (KBT),
Viva 2007) Omfattning 7 gruppträffar under ca 10 veckor, se
programöversikt
Metodtrohet - modellen används enligt ovan
Adekvat kompetens hos gruppledare - leg.psykolog/
psykoterapeut eller minst grundläggande kompetens i KBT hos en av
gruppledarna
Utbildning – VGR-utbildning för sömngruppledare
För ”rätt problematik” – för patienter med insomni och ev.
samsjuklighet
Genomförandestöd - Samordning, samarbete, lämpliga lokaler,
administrativt stöd, planering, kontinuitet
HSA / KUNSKAPSCENTRUM FÖR PSYKISK HÄLSA
KBT-behandling i grupp för insomni- Programöversikt
1
2
Tema
KBT-intervention
Hemuppgift
Presentation
Introduktion
Screening ISI
Sömnteori
Sömnformeln
Onda cirklar
Konkretisera problem
Mina vanor
Diagnostik-ISI
Psykopedagogik
Problemanalys
Registrera sömn-Sömndagbok
Registrera vanor –Beteendedagbok
Öva diafragmaandning
3
Målsättning
Sömnmedicin
Sömnformeln –strategier
Sömnmedicin och Tablettpsykologi
4
Stressteori
Aktiveringsnivån
Stress och Stresshantering
5
Hantera tankar och känslor
6
Repetition hanteringsstrategier
Trötthet
Avstämning av metoder, mål, effekt
Tidsperspektiv
Fortsättning-Framtid
Summering
Återkoppling
Utvärdering
7
Analys enligt sömnformeln
Strategier utifrån sömnformeln
Stimuluskontroll
Målformulering
Fortsatta registreringar
Etablera rytm och balans
Formulera mål
Analys enligt sömnformeln
Stimuluskontroll
Öva avspänning
Målformulering
Konstanthåll, alt. nedtrappning sömnmedel
Konkretiserad problemanalys
Sömnrestriktion
Funktionell analys, säkerhetsbeteenden, undvikanden Reg.veckans aktiviteter
Psykologisk aspekt på farmakaanvändning
Öva avspänning/Mindfulness
Sömnrestriktion
Beteendemedicinsk aspekt
Sömnrestriktion
Stress-ANS-Sömn
Stimuluskontroll
Aktiveringsnivån I tanke/känsla/kropp
Konstanthåll, alt trappa ned sömnmedel
Strategier för att sänka aktiveringsnivån
Justerat aktivitetsschema
AvspänningsövnMindfulness
Kognitiva interventioner
Känslomässiga interventioner
Acceptans
Ev. beteendeaktivering
ACT-intervention
Känslostyrt beteende
Reflekterat beteende
Vidmakthållandeplan
Bakslag/bakslagshantering
Utvärdering
Diagnostik ISI+ ev HAD MADRAS
HSA / KUNSKAPSCENTRUM FÖR PSYKISK HÄLSA
Uppmärksamma aktiveringsnivå
Observera tankar och känslor
Balansera aktivitet
Stimuluskontroll
Öva acceptans och mindfulness
Fortsatt arbete sömnmedel
Följ upp aktivitetsschema
Vidmakthållandeplan
Gruppbehandling – arbetsbok Mina registreringar
för utskrift på www.vgregion.se/KPH
Sömnbehandling i grupp
Mina registreringar
HSA / KUNSKAPSCENTRUM FÖR PSYKISK HÄLSA