Perspektiv på mångfald - Specialpedagogiska skolmyndigheten

Perspektiv på mångfald
– forskning och praxis
Perspektiv på mångfald
– forskning och praxis
Uppföljande specialpedagogisk konferensserie
av konferensen Rektor med vetande
För specialpedagoger, speciallärare, förskolechefer, skolledare, elevhälsoteam och andra intresserade pedagoger
24 september i Malmö
1 oktober i Växjö
15 oktober i Kristianstad
Ett samarbete mellan
Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet,
Malmö högskola och
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Specialpedagogisk konferensserie
Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet, Malmö högskola och Specialpedagogiska skolmyndigheten följer upp och fördjupar mångfaldstemat
från vårens konferens Rektor med vetande med en konferensserie. Vi presenterar såväl aktuell forskning som praktikfall.
Konferensserien genomförs på tre orter: 24 september i Malmö, 1 oktober i
Växjö och 15 oktober i Kristianstad.
Program 24 september, Malmö högskola
08.30 – 09.00
Registrering
09.00 – 10.30
Om amoralitet och ströskolk, och vägar att mota
Olle i grind Britten Ekstrand, docent och universitetslektor i pedagogik,
Högskolan Kristianstad.
Oanmäld frånvaro skönjs redan i förskolan, men blir oftast mer uttalad
högre upp i skolåldern. Problematiken spänner över frånvaro lite nu och då,
till att man inte går till skolan på flera år. Behöver nya perspektiv utvecklas
relaterat enstaka frånvaro? Eller hur kan vi förstå det faktum att allt fler elever lämnar skolan utan fullgjord obligatorisk skolgång? Kan man gå till roten med det onda?
10.30 – 11.00
Kaffe
11.00 – 12.30
Nyanlända barns deltagande i förskolan Ellinor
Skaremyr, förskollärare, Skövde kommun och doktorand i pedagogiskt
arbete, Karlstads universitet.
Föreläsningen behandlar ett exempel med två nyanlända barn, som deltar
med olika kommunikativa redskap i språkliga händelser med andra barn,
när de är nya både i det svenska språket och i förskolan och vad detta kan
ha för betydelse för förskolans praktik.
12.30 – 13.30
Lunch
13.30 – 15.00
Valbara seminarier – välj ett av nedanstående:
A) Delaktighet för unga migranter med funktionsnedsättning
Ingrid Runesson, socionom och lektor i socialt arbete, Malmö högskola
samt Monica Larsson, jurist och universitetslektor i socialt arbete, Malmö
högskola och Göteborgs universitet.
B)
En vanlig sketen onsdag – från kaos till stabilitet, nytt arbetssätt, normalisering och utveckling
Utvecklingsledare och förstelärare Kristina Kemp, förstelärare Brett Kemp
och rektor Fredrik Vigre, samtliga från Seminarieskolan, Landskrona.
C)
En välorganiserad modersmålsundervisning ger skolframgång
Mari Bergqvist och Camilla Ekberg, chef och biträdande chef för
Modersmålscentrum, Lund
D)
Utbildning för asylsökande barn och barn som vistas i landet
utan tillstånd
Anna Sandell, fil.dr. i pedagogik, lektor i utbildningsvetenskap, Högskolan
Kristianstad.
Program 1 oktober, Linnéuniversitetet, Växjö
08.30 – 09.00
Registrering
09.00 – 10.20
Om amoralitet och ströskolk, och vägar att mota
Olle i grind Britten Ekstrand, docent och universitetslektor i pedagogik,
Högskolan Kristianstad. Se presentation under Malmö högskolas program.
Kaffe
10.20 – 10.50
10.50 – 12.10
Den mångkulturella skolan Stefan Lund, docent i pedagogik och prodekan för lärarutbildningen, Linnéuniversitetet.
Hur elevers livsvillkor och meningsskapande samspelar med skolans kultur
och dess förmåga till erkännande av elever med skilda sociala och kulturella bakgrunder. Ungas livschanser kan inte enbart förklaras av familjeekonomi, social bakgrund, kön och etnicitet.
12.10 – 13.10
Lunch
13.10 – 14.30
Möten mellan professioner – samverkan och
samsyn i förskola och skola Barbro Bruce, leg. logoped, universitetslektor i utbildningsvetenskap, inriktning specialpedagogik, Högskolan
Kristianstad.
Samverkan och samsyn mellan pedagog och logoped berikar barnets/
elevens språk- och kommunikationsutveckling och därmed även lärande
och social utveckling. Seminariet behandlar vikten av samverkan och
samsyn mellan olika professioner, både inom och utanför förskola/skola.
14.30 – 15.00
Kaffe
15.00 – 16.00
Valbara seminarier – välj ett av nedanstående:
E)
Dyslexi och flerspråkighet
Ing-Mari Sandberg, universitetsadjunkt, Linnéuniversitetet. Ansvarig för
speciallärarprogrammets specialisering Språk-, skriv- och läsutveckling.
F)
"Men vad var det som hände?" – om att se, förstå och utveckla sitt vardagliga arbete i förskolan
Ingeborg Moqvist-Lindberg, universitetslektor i pedagogik, Linnéuniversitetet.
G)
Stöd för lärandet – röster från elever med Aspergers
syndrom och ADHD
Kristina Hellberg, universitetslektor i specialpedagogik, Linnéuniversitetet.
H)
Att tolka det pedagogiska uppdraget i en skola för alla
Ulla Gadler, universitetslektor i pedagogik, Linnéuniversitetet.
Program 15 oktober, Högskolan Kristianstad
08.00 – 08.30
Registrering
08.30 – 10.00
Om amoralitet och ströskolk, och vägar att mota
Olle i grind Britten Ekstrand, docent och universitetslektor i pedagogik,
Högskolan Kristianstad. Se presentation under Malmö högskolas program.
10.00 – 10.30
Kaffe
10.30 – 12.00
Möten mellan professioner – samverkan och
samsyn i förskola och skola Barbro Bruce, leg. logoped, universitetslektor i utbildningsvetenskap, Högskolan Kristianstad. Se presentation under Linnéuniversitetets program.
12.00 – 13.00
Lunch
13.00 – 14.00 samt 14.30 – 15.30 (kaffe emellan)
Valbara seminarier – OBS! Välj två av nedanstående:
I)
Lärmiljöns betydelse för att möta mångfalden i klassrummet
Linda Plantin Ewe, universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap, Högskolan
Kristianstad.
J)
Lugn och ro i skola och förskola – en enkel metodik
Margareta Rosenquist, speciallärare, Fjälkinge skola, Kristianstad kommun och utbildare i metodik baserad på modern mind/body medicine.
K)
Utbildning för asylsökande barn och barn som vistas i landet
utan tillstånd
Anna Sandell, lektor i utbildningsvetenskap, Högskolan Kristianstad.
Praktisk information
Kostnad inklusive lunch och kaffe är 1 080 kr plus moms. Avgiften faktureras.
Återbud efter utgången anmälningstid debiteras med halva avgiften.
Anmälan sker på www.hkr.se/ruck-specpedsem senast den 28 augusti 2015.
Kontaktpersoner
Susanne Bondesson, Högskolan Kristianstad
Tel 044-20 32 15, e-post [email protected]
Bella Danowsky, Specialpedagogiska skolmyndigheten
Tel 010-473 54 01, e-post [email protected]