Ladda ner kursprogram - Avdelningen för uppdragsutbildning

UPPSALAKURSERNA
Översiktskurs i
reumatologi
Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de
vanligaste inflammatoriska reumatiska
led – och systemsjukdomarna
Uppsala universitet bjuder in till utbildning
10-13 maj 2016 i Uppsala
Reumatologi är så mycket mer
än onda leder
Symtom från leder och muskler är mycket vanligt.
Att kunna diagnostisera de inflammatoriska reumatiska sjukdomarna i den stora mängden av patienter
med ledvärk är viktigt för att förhindra permanenta
funktionshinder och organskador.
Att skilja kroniska smärttillstånd och degenerativa tillstånd från
inflammatoriska reumatiska sjukdomar är mycket viktigt med
tanke på de vitt skilda behandlingsalternativ som föreligger. Kunskap om akuta artriter är också väsentligt för att patienter ska få
rätt diagnos och därmed behandling i tid för att förbättra den långsiktiga prognosen. Helt nya behandlingsalternativ finns nu inom
reumatologin, läkemedel med annorlunda effekt och biverkningar
där kunskap behövs även hos icke-reumatologer.
Inflammatoriska reumatiska systemsjukdomar ingår ofta i de differentialdiagnostiska övervägandena vid utredning av hög SR och
allmänsymtom. Malignitet, infektion och reumatologiska tillstånd
kan ofta presentera sig på ett likartat sätt men behandlingsalternativen är vitt skilda. Flera av de reumatiska systemsjukdomarna
och de systemiska vaskuliterna kan ha ett akut insjuknande och
fulminant förlopp. Snabb diagnostik och behandling är nödvändigt
för att minska morbiditet och mortalitet. Dessa patienter söker
ofta på akutmottagningar eller behandlas på intensivvårdsenheter
där kanske inte reumatologisk expertis alltid finns tillgänglig.
A N N E K N I G H T,
K U R S L E DA R E
”Välkommen till Översiktskursen i
reumatologi!
Besvär från rörelseapparaten hör till
de vanligaste problemen som patienter
söker sjukvård för och du kommer att
möta patienter med ledvärk oavsett din
framtida specialitet. Men reumatologi är
så mycket mer än onda leder!
Med vår kurs hoppas vi kunna lotsa
dig genom såväl de inflammatoriska
ledsjukdomarna som systemsjukdomarna, och ge dig förutsättningar för
att kunna differentiera inflammatorisk
sjukdom från annan orsak till ledvärk
och hög SR”
KURSENS MÅL
Efter genomförd kurs så förväntas deltagaren:
• kunna utföra ett ledstatus
• ha basal kunskap om antikroppsdiagnostik vid reumatologiska
sjukdomar
• kunna bedöma och initialt handlägga en akut artrit
• ha kunskap om diagnostik och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska ledsjukdomarna tex reumatoid artrit
• ha kunskap om diagnostik och initial behandling av vaskuliter
och systemsjukdomar tex SLE
• kunna föra ett differentialdiagnostiskt resonemang gentemot
icke-inflammatoriska ledbesvär
PEDAGOGISK METOD
Kursen är genomgående fallbaserad, dvs. varje föreläsning utgår
från ett eller flera fall kring vilket utredning, praktisk handläggning och uppföljning på ett interaktivt sätt kommer att diskuteras.
Under kursen har vi också falldiskussionsseminarier som speglar
givna föreläsningar.
LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Fullständig utbildningsbeskrivning finns på www.lipus.se, (LIPUS-nr: 20140196)
Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandhålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och deltagande i
kursens samtliga moment.
MEDVERKANDE
PROGRAM
T I S DAG 1 0 M A J
Ann Knight
Överläkare, reumatologkliniken,
Akademiska sjukhuset, Uppsala
09.00-09.30 Registrering
09.30-09.45 Inledning
Gunnel Nordmark
Överläkare, reumatologkliniken,
Akademiska sjukhuset, Uppsala
09.45-12.00 Reumatoid artrit
Identifiera tidig reumatoid artrit.
Övrig diagnostik. Komorbiditet vid
reumatoid artrit. Differentialdiagnostiska överväganden. Behandling av
reumatoid artrit. Övning på ledstatus.
Eva Baecklund
Maria Lidén
Överläkare, reumatologkliniken,
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Johan Back
Överläkare, reumatologkliniken,
Akademiska sjukhuset, Uppsala
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Farmakologisk behandling av reumatisk sjukdom
och biologisk behandling med
betoning på reumatoid artrit
Effekt på prognos. Biverknings­
panorama och observanda.
Eva Baecklund
Eva Baecklund
Överläkare, reumatologkliniken,
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Stina Blomberg
Specialistläkare, reumatologkliniken,
Akademiska sjukhuset, Uppsala
14.30-15.00 Kaffe
Peter Matt
Specialistläkare, reumatologkliniken,
Akademiska sjukhuset, Uppsala
15.00-16.00 Sarkoidos
Klinisk bild, diagnostik och behandling, speciellt avseende extrapulmonellt engagemang.
Ann Knight
Ylva Rydvald,
Specialistläkare, reumatologkliniken
Akademiska sjukhuset, Uppsala
DELMÅL
Enligt SOSFS 2008:17
Enligt SOSFS 2015:8
Internmedicin:
delmål 2 och 5
Internmedicin:
c2 och c6
Grenspecialiteterna:
delmål 2
Grenspecialiteterna
c2
Infektionsmedicin:
delmål 11
Infektionsmedicin
c11
Allmänmedicin:
delmål 2 och 5
Allmänmedicin:
c2 och c5
VI VÄNDER OSS FRÄMST TILL
Vi vänder oss i första hand till ST-läkare i internmedicin med grenspecialiteter, men kursen passar också
för blivande specialister inom infektionsmedicin och
allmänmedicin.
ONSDAG 11 MAJ
TO R S DAG 1 2 M A J
F R E DAG 1 3 M A J
8.30-09.15 Laboratoriediagnostik inkl autoantikroppar vid
reumatiska tillstånd
Vad behöver en internmedicinare
eller primärvårdsläkare veta? När
ska man beställa ANA och hur ska
svaret tolkas?
Stina Blomberg
9.00-10.00 Storkärlsvaskuliter
ex GCA och Takayasuarterit
Klinisk bild, diagnostik behandling
och uppföljning.
Ann Knight
8.30-9.15 Gikt. Ledbesvär vid
andra metabola tillstånd (ex
diabetes, hemokromatos)
Differentialdiagnostik och behandling.
Johan Back
9.15-10.00 Reumatiska systemsjukdomar
Kortare genomgång av de ovanligare
systemsjukdomarna såsom systemisk skleros, dermato-och polymyosit, Sjögrens syndrom. Klinisk bild
och diagnostik.
Ylva Rydvald
10.00-10.30 Kaffe
10.30-12.00 Reumatiska systemsjukdomar, forts.
Ylva Rydvald
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Småkärlsvaskuliter. Granulomatös polyangit
(Wegener) , mikroskopisk
polyangit och eosinofil granulomatös polyangit.
Klinisk bild, diagnostik och behandling. Prognos och uppföljning.
Ann Knight
14.30-15.00 Kaffe
15.00-16.30 Fallseminarium
gruppvis
Eva Baecklund, Ann Knight,Ylva Rydvald, Stina Blomberg
19.00 Middag
10.00-10.30 Kaffe
10.30-12.00 Spondartriter och
reaktiv artrit
Klinisk bild och diagnostik av
inflammatoriska reumatiska ryggsjukdomar och ledsjukdomar med
ryggpåverkan. Här ingår pelvospondylit (Mb Bechterew), psoriasisartrit
och artritsjukdom vid inflammatorisk tarmsjukdom.
Peter Matt
9.15-10.00 Utredning av hög SR
och oklar feber
Differentialdiagnostiska överväganden. Hur görs en effektiv utredning
Johan Back
10.00-10.30 Kaffe
10.30-12.00 PMR och GCA
Diagnostik, behandling, fallgropar.
Maria Lidén
12.00-13.00 Lunch
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 SLE och anti-fosfolipidantikroppsyndrom
Klinisk bild, diagnostik och behandling.
Gunnel Nordmark
13.00-14.00 Akutmottagningens
reumatologi
Akuta reumatiska tillstånd såsom de
kan presentera sig på en akutmottagning. Akut handläggning.
Maria Lidén
14.30-15.00 Kaffe
15.00-16.30 Fallseminarium
gruppvis
Peter Matt, Gunnel Nordmark, Ann
Knight, Maria Lidén
14.00-14.30 Kursutvärdering.
Utdelning kursintyg.
Ann Knight & Maria Lidén
UPPLYSNINGAR
Datum:
10-13 maj 2016
Målgrupp:
Den primära målgruppen är i första hand ST-läkare i internmedicin med grenspecialiteter, men kursen passar också för blivande specialister inom infektionsmedicin och allmänmedicin.
Kurslokal:
Viktoria Hotell & Konferens, tel 018-13 22 60
Avgift:
13 200 kr exkl moms. Lunch, kaffe samt viss dokumentation ingår.
Avgiften faktureras med 30 dagars betalningsvillkor.
Middag:
520 kr exkl moms (bindande anmälan)
Anmälan:
Anmälan görs via www.uppdragsutbildning.uu.se senast 28 april 2016
Bekräftelse
Antagningsbekräftelse skickas via automatsvar i samband med anmälan
Avbokningsregler:
Se anmälningssidan på webben.
Praktisk information:
Skickas via e-post ca 3 veckor före kursstart.
Kommunikationer
Avgiftsfri förbokad buss (Bergsbrunna buss). Avresa varje kursdag kl. 08.15 från
Uppsala Konsert och Kongress (vid Storgatan). Återresa från Viktoria Hotell
och Konferens efter kursdagarnas slut.
Logi:
Bokas själv av kursdeltagaren
Kontakt:
Mona Gustafsson tel 018-471 75 57.
e-post: [email protected]
Maria Bäckström tel 018-471 18 52
e-post: [email protected]
UPPSALAKURSERNA VÅREN 2016
Akut och kronisk njursvikt
Datum: 7-11 mars 2016
Målgrupp: ST-läkare
Översiktskurs i reumatologi
Datum: 10-13 maj 2016
Målgrupp: ST-läkare
Akuta förgiftningar
Datum: 15-17 mars 2016
Målgrupp: ST-Läkare samt färdiga specialister
Akut internmedicin
Datum: 23-27 maj 2016
Målgrupp: ST-läkare
Lungmedicinska sjukdomstillstånd
Datum: 5-8 april 2016
Målgrupp: ST-läkare
Översiktskurs i endokrinologi och diabetologi
Datum: 30 maj - 2 juni 2016
Målgrupp: ST-läkare
Akut kardiologi
Datum: 11-15 april 2016
Målgrupp: ST-läkare
EKG- och spirometritolkning
Datum: 30 maj - 2 juni 2016
Målgrupp: ST-läkar, övriga läkare, biomedicinska
analytiker liksom sjuksköterskor med intresse för
klinisk fysiologi
Akuta neurologiska symtom och sjukdomar
Datum: 18-21 april 2016
Målgrupp: ST-läkare
Det kliniska samtalet
Konsultation – Prevention - Försäkringsmedicin
Datum: 25-28 april 2016
Målgrupp: Specialitetsövergripande utbildning.
Läs mer om våra utbildningar och anmäl dig på
www.uppdragsutbildning.uu.se
Varför Uppsala universitet?
All kunskap behöver fyllas på. Framför allt
inom det medicinska området där utvecklingen går snabbt. Därför erbjuder Uppsala universitet
vidareutbildningar till dig som arbetar inom vården, främst till ST-läkare men även till AT-läkare
och färdiga specialister
En utbildning hos Uppsala universitet är ett säkert kort. Här finns några av Sveriges ledande
forskare och ett nära samarbete med Akademiska sjukhuset ger oss tillgång till några av landets
främsta specialister. Ta chansen och möt dem på våra vidare­utbildningar. Inspireras av deras föreläsningar och fallbeskrivningar och delta själv i grupp­övningar och diskussioner. Oavsett om du vill
bredda din kunskap eller fördjupa dig inom ett område så är det ett effektivt sätt att tillgodogöra
dig kunskapen som krävs för ett nästa steg i karriären.
Uppsala universitet
Avdelningen för uppdragsutbildning
Box 256
751 05 Uppsala
Telefon. 018- 471 68 35
[email protected]
www.uppdragsutbildning.uu.se