Införsel av flyttfordon till Finland

Kundanvisning om bilbeskattning 8
Införsel av flyttfordon till Finland
www.tulli.fi
1.1.2015
Ersätter anvisningen som publicerades
i april 2012
Ändring i bilskattelagen 1.1.2015
Ändringar har gjorts i bilskattelagen och dessa trädde i kraft 1.1.2015. Skattenedsättningarna vid införsel av fordon
i samband med inflyttning har slopats.
En person som flyttat helt till Finland senast 31.12.2017 eller en person som successivt flyttat till Finland och vars
vistelse i Finland har börjat senast 31.12.2017, kan få skattenedsättning för sitt flyttfordon även efter ikraftträdandet av lagen, om fordonet har registrerats av inflyttaren eller om ett bindande köpeavtal över anskaffningen har
ingåtts innan lagen trätt i kraft, dvs. senast 31.12.2014. På de flyttfordon vars skatt har nedsatts tillämpas fortsättningsvis de bestämmelser om överlåtelsebegränsning som begränsar försäljning och överlåtelse av fordonet utan
att betala skatt. >> Finlex, bilskattelagen
Införsel av flyttfordon till Finland
Denna anvisning gäller ibruktagande, registrering och skattefrihet av fordon som införts i samband med
inflyttning med stöd av bilskattelagen.
Innan ett i landet infört fordon registreras eller tas i bruk i Finland ska bilskatt betalas för det enligt bestämmelserna i bilskattelagen. Bilskatten ska alltid betalas om inte fordonet med stöd av bilskattelagen
omfattas av skattefrihet.
Det finns separata anvisningar om skattefrihet för fordon medförda av personer som kommer till Finland bara tillfälligt (Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland). Också för personer som redan
har infört ett fordon till Finland finns en egen kundanvisning (Anvisningar för personer som infört ett
fordon som flyttgods). Det finns också en egen kundanvisning om begagnade fordon som införs till Finland som annat gods än flyttgods (Beskattning av begagnade fordon i Finland).
Fordon som införs som flyttgods från ett land utanför EU omfattas av bilskattelagen och mervärdesskattelagen men också av tullagstiftningen, särskilt av EU:s tullfrihetsförordning.
>> Om förutsättningar för tullfrihet och momsfrihet informeras på Tullens webbplats
www.tulli.fi/sv > Privatpersoner > Resande och inflyttare >
gods http://www.tulli.fi/sv/privatpersoner/resande_och_inflyttare/flyttgods/index.jsp
>> Anvisningar om införsel av flyttfordon finns på Tullens webbplats
Anvisningar för personer som infört ett fordon som flyttgods
www.tulli.fi/sv > Finska tullen > Publikationer > Kundanvisningar > Bilbeskattning
http://www.tulli.fi/sv/finska_tullen/publikationer/kundanvisningar/bilbeskattning/index.jsp
Införsel av flyttgods till gemenskapen före personens egen inflyttning
www.tulli.fi > Suomen tulli > Julkaisut ja esitteet > THT - Tullin tiedotuksia > Tarkentavat ohjeet (bara på
finska) http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/julkaisut_ja_esitteet/THT/tarkentavat_ohjeet/index.jsp
2 (9)
Tullfrihet och skattefrihet för flyttgods
www.tulli.fi/sv > Företag > Import > Kundanvisningar för import > Kundanvisning för import nr
22 http://www.tulli.fi/sv/foretag/import/ITU_kundanvisningar/itu/2014_22_tullfrihet_och_skattefrihet_flyttgo
ds.pdf
1 Fordon införda som flyttgods
Då en person flyttar till Finland från ett annat EU-land, är hans eller hennes personliga egendom, inklusive fordon, med vissa undantag fri från skatter vid import och från övriga restriktioner.
Vid införsel av fordon från EU tillämpas bestämmelserna i den nationella mervärdesskattelagen och
bilskattelagen. För flyttfordon som införs från EU uppbärs i regel ingen mervärdesskatt i Finland.
2 Vem är inflyttande?
Inflyttande är en person som flyttar från utlandet till Finland och bosätter sig här. Den som kommer till
Finland tillfälligt, t.ex. som turist, studerande eller för ett temporärt arbetsförhållande, och vars egentliga
boningsort finns utomlands, är således inte inflyttande.
Personer kan också bosätta sig i och flytta till Finland successivt (s.k. successiv inflyttning), då vistelsen i
Finland till en början är tillfällig och den slutliga inflyttningen sker först senare. Också dessa personer
har på vissa villkor rätt att till Finland föra in ett fordon såsom flyttfordon enligt bilskattelagen.
3 Var ska man deklarera flyttfordon?
Den som infört ett fordon från utlandet ska genast vid ankomsten till Finland hos tullmyndigheten anmäla införseln av sitt fordon som flyttgods oberoende av om personen kommer från EU eller från ett
land utanför EU. Fordonet får inte användas i Finland om en anmälan om ibruktagande av fordonet inte
lämnats till Tullen.
Fordon som förs in från ett land utanför EU ska dessutom tullklareras, dvs. anmälas till tullförfarandet
för överlåtelse till fri omsättning >> www.tulli.fi/sv > Privatpersoner > Tullklarering.
4 Användning av ett fordon i Finland före beskattning
En i Finland stadigvarande bosatt person får i regel inte ens tillfälligt använda ett utlandsregistrerat fordon i trafik i Finland utan att betala bilskatt för fordonet.
Ett fordon som registrerats i EES-området och som kommer att registreras i Finland kan användas i
högst tre månader utan att skatt betalats för det. Detta förutsätter att en anmälan om ibruktagande av
fordonet har lämnats till Tullen innan användningen av fordonet i Finland börjar. Anmälan om ibruktagande kan göras elektroniskt för fordon som kommer att registreras i Finland. >> www.tulli.fi/sv > Privatpersoner > Bilbeskattning > Anmälan om ibruktagande.
Om du inte kan göra en elektronisk anmälan om ibruktagande, fyll i blanketten för anmälan om ibruktagande nr 952 på tullkontoret vid platsen för inresa och begär att Tullen bekräftar den. Den av Tullen
bestyrkta anmälan om ibruktagande ska finnas med i fordonet då det används. Därtill ska fordonet ha
en trafikförsäkring som gäller i Finland. En finländsk trafikförsäkrings försäkringsskydd är till en viss
del mera omfattande än försäkringsskyddet i andra EES-stater.
Om fordonet inte har en gällande registrering inom EES-området, kräver användningen av fordonet i
trafik utöver anmälan om ibruktagande också ett förflyttningstillstånd och en trafikförsäkring som gäller
i Finland. Med förflyttningstillstånd avses förflyttningsmärken som fästs på ett fordon. Förflyttningstillstånd beviljas av besiktningsställena och Tullen.
3 (9)
>> Mera information om förflyttningstillstånd finns på Trafiksäkerhetsverkets (Trafis) webbplats
http://www.trafi.fi/sv
Körrätten upphör om man inte lämnar in en skattedeklaration inom fem dagar eller på bilskattens förfallodag eller om skattedeklarationen eller skattebeslutet återkallas. Vid återkallande tas samma avgift ut
hos den skattskyldige som för Tullens förhandsavgörande samt som bilskatt fem procent av den skatt
som borde ha betalats för fordonet om beskattningen hade slutförts. Bilskatt som betalats med anledning
av återkallande beaktas inte om fordonet beskattas senare. År 2014 är avgiften för förhandsavgörande
150 euro för privatpersoner.
5 Skattepliktiga och skattefria fordon
Skattepliktiga fordon är personbilar, paketbilar, bussar med en egenmassa understigande 1 875 kilogram, motorcyklar (kategorierna L3e och L4e) samt trehjulingar och fyrhjulingar (L5e och L7e). Fria från
bilskatt är t.ex. mopeder som hör till kategorierna L1e och L2e och vissa tre- eller fyrhjuliga fordon (L6e)
3
som är försedda med en motor på högst 50 cm . Klassificeringen finns närmare beskriven i fordonslagen: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2002/20021090.
>> Närmare anvisningar om hur beskattningsvärdet och skatten bestäms samt
exempel på hur skatten beräknas finns:
i Tullens kundanvisning Beskattning av begagnade fordon i Finland.
www.tulli.fi/sv > Finska tullen > Publikationer > Kundanvisningar > Bilbeskattning
http://www.tulli.fi/sv/finska_tullen/publikationer/kundanvisningar/bilbeskattning/index.jsp
samt på Tullens webbplats
www.tulli.fi/sv > Finska tullen > Publikationer > Meddelandearkiv > Kundmeddelanden > Har du planer på
att importera en bil eller en motorcykel?
http://www.tulli.fi/sv/tiedotteet_sv/asiakastiedotteet_sv/gemensamma/meddelande_20130515/index.html
6 Förutsättningar för skattenedsättningar för flyttfordon
Enligt den finska bilskattelagen uppbärs bilskatt före registrering eller ibruktagande av ett fordon oberoende av om fordonet importerats från ett land inom EU eller från ett land utanför EU. Om skattenedsättning för flyttfordon föreskrivs i 25–30 § i bilskattelagen. Skatten nedsätts med högst 13 450 euro.
En förutsättning för att få skattenedsättning är att:
•
•
•
•
den inflyttande omedelbart före inflyttningen har vistats utomlands under minst ett år utan avbrott,
fordonet under minst 6 månader omedelbart före inflyttningen har varit i den inflyttandes eller
dennes makes ägo eller sådan besittning som leder till äganderätt och i den inflyttandes bruk,
i sådana fall där den inflyttande tidigare med nedsatt skatt eller skattefritt har fört in ett fordon,
den för skattefri överlåtelse av fordonet föreskrivna tiden har gått ut före inflyttningen till Finland, och
fordonet införs till Finland inom 12 månader efter inflyttningen eller högst 3 månader före den
och anmäls för beskattning inom 18 månader efter inflyttningen.
S.k. successiva inflyttare anmäler sitt fordon för beskattning som flyttfordon inom 18 månader från den
tidpunkt då den tillfälliga vistelsen började (se punkt 8.1).
Fordonet kan dock inte anmälas för beskattning som flyttfordon förrän inflyttaren själv anlänt till Finland.
4 (9)
Om den inflyttande tidigare har infört ett flyttfordon och med stöd av bestämmelserna överlåtit det under karenstiden utan att betala skatt (antingen överlåtelse av fordonet till ett försäkringsbolag på grund
av skador eller försäljning/överlåtelse för bruk utomlands efter att fordonet har avregistrerats), börjar
tidsfristerna för införsel av ett nytt fordon vad gäller den inflyttandes vistelse utomlands samt användning och ägande av fordonet löpa först efter 30 månader från den dag då skattenedsättning beviljades
för det tidigare införda fordonet. Mera information om detta finns i Tullens kundanvisning Anvisningar
för personer som infört ett fordon som flyttgods.
Ett samboförhållande jämställs inte med äktenskap när fordonet ägs och används utomlands. En person
kan således inte föra in ett fordon som ägs av sambon från utlandet som flyttfordon med nedsatt skatt,
även om personen har använt fordonet där. Personer som lever i registrerat partnerskap jämställs i skattelagstiftningen med makar.
Om situationen till någon del lämnar rum för tolkning, är det skäl att på förhand kontakta det tullkontor
som verkställer bilbeskattningen och där flyttfordonet kommer att anmälas för beskattning. I dessa situationer kan man hos Tullen ansöka om ett avgiftsbelagt förhandsavgörande om hur bilskattelagen tilllämpas i fallet i fråga. År 2014 är avgiften för förhandsavgörande 150 euro för privatpersoner.
Den inflyttande kan med skattenedsättningsförmån föra in endast ett skattepliktigt fordon, alltså t.ex. en
personbil, en paketbil eller en motorcykel. Den inflyttande kan beviljas nedsatt skatt för ett skattepliktigt
fordon också då han eller hon utöver det skattepliktiga fordonet för in t.ex. en skattefri husbil i Finland.
Om beloppet av bilskatten överstiger 13 450 euro ska den överstigande delen betalas.
Exempel på hur skattenedsättning räknas ut för ett flyttfordon:
Allmänt begärt pris i Finland på ett begagnat fordon som är likadant som flyttfordonet
50 000,00 ¤
Sedvanliga nedsättningar (5 % och 750 €)
3 250,00 ¤
Allmänt värde i detaljhandeln 46
750,00 ¤
Bilskatt (35 % x allmänt värde i detaljhandeln)
16 362,50 ¤
Skattenedsättning för flyttfordon
13 450,00 ¤
Bilskatt som återstår att betala
2 912,50 ¤
>> CO 2 -skattetabeller
www.tulli.fi/sv >Privatpersoner > Bilbeskattning > Genvägar: CO2-skattetabellerna 1.4.2012
http://www.tulli.fi/sv/privatpersoner/bilbeskattning/genvagar/044bilaga.pdf
6.1 Användning av fordonet omedelbart före inflyttning
Kravet på användning av fordonet, vilket är en förutsättning för skattenedsättning för flyttfordon, anses
vara uppfyllt om fordonet använts eller kan anses ha använts eller ha varit tillgänglig för användning av
den inflyttande i minst sex månader omedelbart före inflyttningen.
För att fordonet ska kunna anses ha använts av den inflyttande, ska det ha varit registrerat och trafikförsäkrat på det sätt som har gjort det möjligt att använda fordonet i trafik i vistelselandet.
6.2 Besök i Finland under vistelsen utomlands
Den inflyttande ska före inflyttningen vistas utomlands under minst ett år utan avbrott. Skattenedsättning beviljas även när den inflyttande före inflyttningen tillfälligt har varit i Finland på grund av bostadsanskaffning eller sökande av arbete eller av skäl som med beaktande av den inflyttandes omständigheter ska anses tvingande eller på grund av sedvanlig semesterresa, sporadiskt arbete eller någon
annan därmed jämförbar kortvarig vistelse och sedan återvänt utomlands efter en sådan vistelse.
5 (9)
Enligt vedertagen beskattnings- och rättspraxis har man tillåtit en 72 dagars vistelse i Finland på grund
av en sedvanlig semesterresa under ett års tid före inflyttningen. Denna tidsgräns kan i regel överskridas
endast om personen kan lägga fram tvingande eller därmed jämförbara skäl för sin vistelse i Finland.
Som vistelsedag i Finland räknas också resdagarna till och från Finland.
Till exempel om en person anländer till Finland den 1 januari och åker tillbaka till utlandet den 3 januari,
anses personen ha vistats i Finland tre dagar. Vid bedömning av huruvida vistelsen ska betraktas som
tvingande eller inte har det ansetts vara av avgörande betydelse att skälet till vistelsen har varit överraskande och oväntat samt något som den inflyttande inte själv har kunnat påverka och som subjektivt bedömt har tvingat personen att vistas i Finland. Sökandens egen sjukdom har i vissa fall under vissa förutsättningar ansetts som tvingande skäl. Då ska sjukdomen ha varit allvarlig och vårdbehovet akut.
Dessutom förutsätts det att behandlingen av sjukdomen just i Finland varit motiverad.
Vistelse på grund av arbete har inte ansetts bero på tvingande skäl. Tillåten vistelse på grund av arbete
ska dessutom vara av sporadisk och tämligen kortvarig art. I avgörandepraxis har vistelsen på grund av
arbete ansetts vara sådan vistelse om den varat högst 40–50 dagar. En sådan vistelse anses ingå i antalet
tillåtna vistelsedagar (72 dagar).
Man kan besöka Finland med ett fordon som upptagits i exportregistret, men dock inte under den månad som omedelbart följer på flyttningen från landet eller den månad som omedelbart föregår flyttningen till landet.
En utomlands bosatt person kan i Finland köpa ett fordon som upptas i exportregistret och använda
fordonet i Finland under en kort tid innan fordonet förs ut (t.ex. på grund av en sedvanlig semesterresa
eller därmed jämförbar kortvarig vistelse).
Exportregistreringen är i kraft ett år från slutet av registreringsmånaden. Det beror på utflyttningslandets lagstiftning om fordonet ska registreras i landet under det år då exportregistreringen är i kraft.
Handledning och rådgivning gällande exportregistrering kan fås hos Trafi.
Om den inflyttande besöker Finland med en exportregistrerad bil, ska han eller hon be att tullmyndigheten gör en anteckning om inrese- och utresedagarna i dokumenten.
7 Upphävande av försäljnings- och överlåtelsebegränsning (karens)
Fordonet som beviljats skattebehandling för flyttfordon får inte utan att skatt betalats säljas, hyras ut
eller på något annat sätt överlåtas eller ens utan vederlag överlämnas för att användas av en person som
inte hör till den inflyttandes familj, förrän fordonet varit i den inflyttandes eller makens ägo eller besittning som leder till äganderätt och i den inflyttandes bruk sammanlagt tre år, av vilka dock minst ett år
efter inflyttningen i Finland. Exempel:
1. Om fordonet har varit i den inflyttandes ägo och bruk utomlands under 3 år är överlåtelsebegränsningen i kraft i Finland ett år.
2. Om fordonet har varit i den inflyttandes ägo och bruk utomlands under sex månader är överlåtelsebegränsningen i kraft i Finland 2 år 6 månader.
Som användningstid för fordon beräknas inte den tid då fordonet har varit i Finland före inflyttningen.
Om det för fordonet beviljats skattenedsättning med stöd av bestämmelserna om s.k. successiv inflyttning, betraktas som användningstid inte heller tiden från den dag då personen anlänt till Finland för den
tillfälliga vistelsen till den dag då fordonet beviljats nedsatt skatt genom ett beskattningsbeslut.
Efter inflyttningen anses tiden för användningen av fordonet i Finland börja den dag då fordonet genom
ett beskattningsbeslut beviljats skattenedsättning enligt 25 § i bilskattelagen. Efter inflyttningen räknas
som användningstid dock bara den tid då både fordonet och inflyttaren samtidigt befinner sig i Finland.
Den s.k. karenstiden löper således endast under den tid då inflyttaren använder fordonet i Finland.
6 (9)
Om fordonet avställs från trafik eller inflyttaren vistas utomlands, löper karenstiden inte under den tiden. Karenstiden löper dock också under sedvanlig vinteravställning under tiden 1.11–30.4 förutsatt att
fordonet före vinteravställningen varit registrerat för trafikbruk i Finland.
Ett fordon kan avställas från trafik för den tid då vinteravställningen gäller. Att tiden för överlåtelsebegränsning löper under vinteravställningen förutsätter dock alltid att inflyttaren själv befinner sig i Finland under avställningstiden.
Om fordonet har införts från ett land utanför EU, omfattas fordonet också av andra begränsningar för
överlåtelse som gäller för flyttgods från ett land utanför EU >> www.tulli.fi/sv > Privatpersoner > Bilbeskattning > Flyttfordon.
7.1 Vilka hör till inflyttarens familj
Till inflyttarens familj hör en make eller maka och deras ogifta barn som bor i gemensamt hushåll med
inflyttaren. Inflyttarens föräldrar och syskon hör inte till hans eller hennes familj, även om de lever i gemensamt hushåll med inflyttaren.
Personer av samma kön som registrerat sitt parförhållande jämställs med makar. Med make jämställs i
detta sammanhang också en person som fortgående utan att ingå äktenskap lever med inflyttaren i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden, dvs. sambo. Sambon har rätt att använda fordonet efter inflyttningen, också under karenstiden.
Ett undantag från överlåtelsebegränsningen är att inflyttaren före utgången av karenstiden skattefritt
kan överlåta ett fordon till ett försäkringsbolag på grund av skador, eller för att användas i utlandet.
Före en sådan överlåtelse ska fordonet dock avföras ur finskt register. Dessutom ska det beaktas att en
omregistrering av fordonet eller användning av fordonet i trafik i Finland leder till normal debitering av
bilskatt. I sådana fall är den som tar fordonet i bruk eller registrerar det i Finland skattskyldig. Mera information om överlåtelsebegränsningen finns i Tullens kundanvisning Anvisningar för personer som
infört ett fordon som flyttgods.
8 Vissa specialfall gällande flyttfordon
8.1 S.k. successiva inflyttare
Skattenedsättning för flyttfordon beviljas också för en person som före inflyttningen tillfälligt vistats i
Finland, om personen visar att förutsättningarna för skattenedsättning för flyttfordon uppfyllts omedelbart innan personen anlänt till Finland för den tillfälliga vistelsen.
Vid bedömning av om förutsättningarna för skattenedsättningen för flyttfordon blivit uppfyllda anses
personen ha anlänt till Finland vid den tidpunkt då personen första gången anlänt till Finland för den
tillfälliga vistelsen.
Skattenedsättningen förutsätter också att fordonet anmäls för beskattning som flyttfordon inom 18 månader efter början av den tillfälliga vistelsen.
8.2 Studerande
Skattenedsättning beviljas inte personer som vid tidpunkten för inflyttningen är under 18 år och inte
heller personer som bott i Finland tidigare men som under ett år före inflyttningen huvudsakligen studerat utomlands. Skattenedsättning beviljas dock, om personen visar att villkoren för skattenedsättningen för flyttfordon uppfyllts under sammanhängande perioder i utlandet under en sådan tid då personen
inte har studerat.
7 (9)
En del av tiden kan också löpa under det sista året före inflyttningen, om personen inte studerat under
den tiden.
Som studier betraktas studier som förbereder en prestation som hör till ett universitets eller någon annan läroanstalts examensprogram samt praktik i anslutning därtill, även arbetspraktik, om inte verksamheten ska betraktas som självständig forskningsverksamhet.
Som självständig forskningsverksamhet anses t.ex. att man gör sin doktorsavhandling eller sitt licentiatarbete. Däremot har sysselsättningspolitisk utbildning och arbetspraktiken i anslutning till den inte betraktats som sådana studier som avses i bestämmelsen. Studier vid en läroanstalt som motsvarar grundskola eller gymnasium betraktas som sådana studier som avses i bilskattelagen.
9 Handlingar som behövs vid beskattningen av fordonet
Inflyttaren ska med handlingar bevisa att förutsättningarna för skattefrihet eller skattenedsättning föreligger.
Utlandsvistelsen kan bevisas med vilken handling som helst. Handlingens tillräcklighet som bevis bedöms från fall till fall. I allmänhet bevisas utlandsvistelsen med arbetsgivarens intyg. Om personen inte
har arbetat utomlands, kan utlandsvistelsen bevisas också med kontoutdrag, kreditkortsräkningar eller
andra räkningar som visar att personen faktiskt vistats utomlands.
Om man inte kan lägga fram handlingar för varje månad under det år som föregått inflyttningen kan ett
hyresavtal för bostaden utomlands i vissa fall också godkännas som bevis på utlandsvistelsen tillsammans med andra handlingar. Enbart en flyttanmälan till befolkningsdatasystemet bevisar ofta inte på ett
tillräckligt sätt att personen vistats utomlands.
Fordonets ägande och besittning framgår vanligtvis av fakturan eller annat överlåtelseintyg och av registreringshandlingarna och trafikförsäkringsintyget.
Inflyttaren ska också lägga fram andra bevis gällande förutsättningarna för skattefrihet, såsom resebiljetter, körkort, pass eller officiellt identitetsbevis.
9.1 Bilskattedeklaration och skatteuppbörd
Innan ett fordon registreras eller tas i bruk i Finland ska inflyttaren avge en bilskattedeklaration till
skattemyndigheten. Deklarationen ska innehålla identifieringsuppgifter om fordonet samt uppgifter om
dess utrustningsnivå och om hur länge fordonet ägts och använts. Uppgifterna behövs bl.a. för fastställande av fordonets beskattningsvärde.
Inflyttaren ska vara beredd på att Tullen granskar fordonet i samband med inlämning av skattedeklarationen. Inflyttaren har också rätt att åberopa fordonets individuella egenskaper som han eller hon tycker
att väsentligt påverkar fordonets allmänna värde i detaljhandeln. Då granskar Tullen fordonet utan undantag.
När inflyttaren har avgett bilskattedeklarationen verkställer Tullen beskattningen och ger tillstånd till
registrering av fordonet efter att de eventuella skatterna har betalats.
Fordonet får inte användas i Finland förrän beskattningen verkställts, om inte Tullen bekräftat en anmälan om ibruktagande av fordonet. Fordonet ska också ha en gällande trafikförsäkring i Finland och en
registrering i en EES-stat eller ett förflyttningstillstånd.
Bilskattedeklaration ska lämnas in för alla bilskattepliktiga fordon, dvs. också för de fordon för vilka
bilskatt inte påförs (t.ex. bilskattefria husbilar).
Tullen har hand om beskattning av ett flyttfordon om fordonet överlåts i strid med villkoren för skattefrihet eller skattenedsättning.
8 (9)
Sedan ett fordon första gången registrerats eller tagits i bruk har Trafi hand om den bilbeskattning som
sker på grund av ändringar i fordonets konstruktion, användningssyfte eller i äganderätten till fordonet.
10 Besiktning och registrering av fordon
Fordon registreras på ett besiktningsställe. Vid en registreringsbesiktning konstaterar man att fordonet
överensstämmer med bestämmelserna och utreder man de tekniska uppgifter och identifieringsuppgifter som ska antecknas i fordonstrafikregistret och registreringsbeviset. Man kan låta fordonet genomgå
en registreringsbesiktning innan man lämnar in en bilskattedeklaration för fordonet till Tullen.
Tullen kan söka de uppgifter som behövs för fastställande av bilskatt ur Trafis datasystem eller få uppgifterna med hjälp av ett registreringsbesiktningsintyg, vilket innebär att bilbeskattningsprocessen kan
främjas genom att lägga fram ett registreringsbesiktningsintyg när fordonet beskattas.
Ett fordon som genomgått en registeringsbesiktning upptas dock inte i registret förrän man lägger fram
Tullens bilskattebeslut hos besiktningsmannen.
I fråga om förutsättningar för registrering av fordon som införs som flyttfordon kan man kontakta ett
besiktningsställe eller Trafi.
Ett i Finland anskaffat nytt fordon som kommer att tas i bruk utomlands kan exporteras till utlandet
såsom s.k. exportregistrerat fordon. Exportregistreringen är i kraft ett år från slutet av registreringsmånaden. Det beror på utflyttningslandets lagstiftning om fordonet ska registreras i landet i fråga under
det år då exportregistreringen är i kraft. Handledning och rådgivning gällande exportregistrering kan
fås hos Trafi.
Om den inflyttande besöker Finland med en exportregistrerad bil, ska han eller hon be att tullmyndigheten gör en anteckning om inrese- och utresedagarna i dokumenten.
11 Förhandsavgörande och skattelättnad
Tullen kan på ansökan meddela ett förhandsavgörande om hur bilskattelagen och även mervärdesskattelagen tillämpas vid beskattning av sökandens fordon innan fordonet första gången registreras, om
detta är särskilt viktigt för sökanden.
Förhandsavgöranden meddelas i tolkningsfrågor gällande tillämpningen av lagar. Förhandsavgöranden
meddelas för bestämda konkreta situationer på basis av de omständigheter som sökanden lägger fram
och inte som svar på allmänna frågor. Förhandsavgöranden ges inte om beräkning av bilskattebelopp
och momsbelopp.
För beslut med förhandsavgörande för en privatperson debiteras en prestationsavgift som år 2014 är 150
euro. Beslut med förhandsavgörande kan överklagas.
Tullen kan med stöd av 50 § i bilskattelagen av särskilda skäl på ansökan och på de villkor den bestämmer bevilja skattelättnad på bilskatt. En motsvarande bestämmelse om skattelättnader i fråga om mervärdesskatt finns i 210 § i mervärdesskattelagen.
När man ansöker om skattelättnad ska man dock beakta att den bara kan beviljas i specialfall. Ett beslut
om skattelättnad är avgiftsfritt, och ändring i beslutet kan inte sökas genom besvär.
Både förhandsavgörande och skattelättnad kan sökas med en fritt formulerad ansökan:
Tullen, Bilbeskattning, PB 512, 00101 Helsingfors.
9 (9)
12 Åland och flyttgods
Personer som flyttar till Åland eller som flyttar från Åland till Fastlandsfinland får mera information hos
Mariehamns tull: Tullen, Bilbeskattning, Mariehamn, PB 40, 22101 Mariehamn, tfn 0295 527 045.
Ytterligare information om besiktning och registrering av fordon på Åland kan man få hos Motorfordonsbyrån på Åland, Möckelövägen 58, 22120 Mariehamn, tfn 018 525 840.
13 Mera information
Mera information om införsel, förtullning och bilbeskattning av fordon samt om nödvändiga dokument
ges av bilskatterådgivningen, tfn 0295 5203.
>> Förfrågningar besvaras av bilskatterådgivningen, tfn 0295 5203.
Man kan också skicka frågor till bilskatterådgivningen med den elektroniska blanketten på adressen
http://www.tulli.fi/sv/kontakta_oss/fraga_tullradgivningen.jsp
>> Bilbeskattningsblanketter på Tullens webbplats
www.tulli.fi/sv > Företag > Elektroniska tjänster > Blanketter > Bilbeskattningsblanketter för privatpersoner
och företag
http://www.tulli.fi/sv/foretag/e_tjanster/blanketter/Bilbeskattningsblanketter/index.jsp
>> De tullkontor som verkställer bilbeskattning tar emot skattedeklarationer och besvarar frågor om anhängiga
ärenden. Tullkontorens kontaktuppgifter och öppettider finns på Tullens webbplats
www.tulli.fi/sv > Kontakta oss > Bilbeskattning
http://www.tulli.fi/sv/kontakta_oss/bilbeskattning/index.jsp
>> Tullens kundanvisningar på nätet
www.tulli.fi/sv > Finska tullen > Publikationer > Kundanvisningar
http://www.tulli.fi/sv/finska_tullen/publikationer/kundanvisningar/index.jsp
www.tulli.fi/sv > Företag > Import > Kundanvisningar för import
http://www.tulli.fi/sv/foretag/import/ITU_kundanvisningar/index.jsp
>> Författningarna finns i den elektroniska författningssamlingen på Finlex.
http://www.finlex.fi/sv/
EU-länderna är Nederländerna, Belgien, Bulgarien, Spanien, Irland, Storbritannien, Italien, Österrike, Grekland,
Kroatien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Polen, Frankrike, Rumänien, Sverige, Tyskland,
Slovakien, Slovenien, Finland, Danmark, Tjeckien, Ungern och Estland.
Till EES-länderna hör EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein.