Till rapporten Studentbostäder – en förutsättning för tillväxt

Studentbostäder
- en förutsättning för tillväxt
1
Sammanfattning
Det råder studentbostadsbrist på mer än hälften av landets studieorter, sammanlagt saknas
20 000 studentbostäder runt om i landet. En brist som påverkar lärosätenas möjligheter att
rekrytera studenter. Men den påverkar också tillväxten genom att studenter inte kan flytta till
studieorten och bidra till den kommunala och regionala ekonomin.
Analysföretaget Tyréns har på uppdrag av Studentbostadsföretagen och Stockholms Studentbostäder (SSSB) beräknat de ekonomiska effekterna av studenternas närvaro i Stockholmsregionen. Resultatet visar entydigt att Stockholms 80 000 studenter är en betydande ekonomisk
tillgång och påverkar tillväxt och utveckling positivt. Genom framförallt konsumtion och de
intäkter som lärosätena får för varje student bidrar studenterna årligen med 6,1-6,9 miljarder
kronor till Stockholmsregionens bruttoregionalprodukt. Det motsvarar 78 000-88 000 kr per
student och år. En siffra som sannolikt är lågt räknad.
Studenterna bidrar också genom att öka attraktionskraften för regionen, vilket leder till 1 000
fler inflyttade varje år. Samtidigt skapar studenternas närvaro 18 000 arbetstillfällen, förutom de
32 000 arbetstillfällen de själva bemannar.
Samtliga effekter är dock beroende av en sak, nämligen att studenterna också är närvarande
i regionen. Något som möjliggörs genom att det byggs fler studentbostäder, den enda boendeform som år efter år enbart tar emot studenter som hyresgäster. Den brist på upp emot 10
000 studentbostäder som råder i Stockholm innebär en potentiell miljardförlust varje år om
studenter väljer andra studieorter. Eller en möjlighet att öka intäkterna med lika mycket om det
möjliggörs för fler studenter att komma till Stockholm.
Effekterna är desamma även i andra storstadsregioner, och sannolikt ännu större på mindre
orter där studenterna utgör en större andel av ortens befolkning.
Idén att studentbostaden enbart är ett sätt att inhysa studenter är med andra ord död. Studentbostäder möjliggör högre utbildning och är en förutsättning för att öka tillväxten. Denna
insikt måste i större utsträckning etableras hos såväl politiker som myndigheter och tjänstemän
om vi ska komma till rätta med den rådande studentbostadsbristen. Då ger det sig antagligen
naturligt att förutsättningarna kring exempelvis ekonomi, långsiktig planering och regelverk utformas på ett sätt som också tar utgångspunkt i studentbostadens förutsättningar, vilket utgör
grunden för en väl fungerande studentbostadsmarknad.
Martin Johansson
Generalsekreterare
Studentbostadsföretagen
Ingrid Gyllfors
Vd
Stockholms Studentbostäder (SSSB)
2
Innehållsförteckning
1. Bakgrund s.4
Studentbostäder - en förutsättning för tillväxt
2. Studien s.6
Studenternas bidrag till Stockholm i sju punkter
3. Analys s.8
Inkomster, lärosäten och ökad befolkningstillväxt
4. Resultat s.11
Minst 6,1 miljarder kronor per år
5. Slutsats s.12
Studentens ekonomiska värde för regionen är stort
6. Slutdiskussion s.13
Studentbostaden i ett vidare perspektiv
Vägen till en väl fungerande studentbostadsmarknad
Bilaga s.16
Tyréns rapport: Stockholms läns studenters bidrag till regionalekonomin
3
1. Bakgrund
Studentbostäder - en förutsättning för tillväxt
Studentbostäder möjliggör högre utbildning
En majoritet av landets högskolekommuner har brist på studentbostäder.1 I siffror motsvarar
det ungefär 20 000 studentbostäder över hela landet. Bara i Stockholm saknas 8 000-10 000
studentbostäder i dagsläget.2 Att behovet av studentbostäder skulle minska framöver är inte
troligt. Regeringens mål för de kommande tre åren är att öka antalet studieplatser på universitet och högskolor med 14 000.3 Samtidigt har några av landets största städer och regioner
visioner om en kunskapsbaserad ekonomi, ökad andel högutbildade och att vara internationellt
ledande forsknings- och utbildningsstäder.
Sedan tidigare har det konstaterats att en betydande studentbostadsbrist påverkar möjligheterna för lärosäten att rekrytera studenter.4 För att framtida studenter ska kunna tacka ja till utbildningar de antagits till, och med relativt kort varsel flytta till en ny ort, är det en förutsättning
att det finns lediga bostäder på den nya orten. Den enda boendeform som är anpassad för att
år efter år erbjuda lediga bostäder vid terminsstart är studentbostaden. Studentbostäder möjliggör helt enkelt högre utbildning.
I stora delar av världen är detta en självklarhet, där bostad under studietiden ses som en
naturlig del av utbildningspaketet. Bostadens betydelse för att kunna locka studenter till ort
och lärosäte, såväl som effekten bostaden har på studieresultaten, är ett faktum.5 Det ska till
och med finnas undersökningar som visar att en dålig lärare, eller en dålig delkurs, kan en
student förlåta. Men ett dåligt boende präglar upplevelsen av hela studietiden negativt. 6 Detta
är troligen en stor del av anledningen till varför lärosäten i andra länder ser det som självklarheter att erbjuda bostadsgaranti för nyantagna studenter. Oavsett om det handlar om ett mindre
regionalt universitet eller prestigefyllda lärosäten i de centrala delarna av världsmetropoler som
London.7 Något som de flesta större lärosäten och orter i Sverige bara kan drömma om.
Studentbostäder möjliggör tillväxt på lång sikt
I sammanhang där det rapporteras om en generell bostadsbrist görs kopplingen ofta till tillväxt.
Det rapporteras exempelvis allt mer återkommande om företags svårigheter att rekrytera
personal till framförallt Stockholm på grund av svårigheterna att hitta bostad. Eller det produktionsbortfall som en omfattande bostadsbrist leder till, vilket då ses som ett hot mot tillväxt,
regionens attraktivitet och därmed utveckling. I sin tur innebär det att arbetstillfällen riskerar
att försvinna till andra regioner eller länder.8
Vidare är det vanligt att beräkna ekonomiska effekter av till exempel besöksnäringen när större
evenemang går av stapeln. Detta genom den konsumtion i form av hotellövernattningar, restaurangbesök, etc. som besökarna gör. 9
I nämnda sammanhang med tillväxt och positiva ekonomiska effekter brukar studenternas bidrag
enbart räknas som en framtida resurs. Det vill säga, en region eller stad måste möjliggöra att
studenter kan stanna kvar i regionen efter sina studier så de kan bidra till tillväxt och positiv utveckling. Det synsättet innebär med andra ord att studenterna i princip inte skulle bidra med något
under själva studietiden. Eller rent av utgöra en kostnad. Ett resonemang som helt bortser från de
rimligen positiva effekter på ekonomi och tillväxt studentpopulationen för med sig.
1 Boverket (2015), Bostadsmarknadsenkäten 2015-2016
2 Studentbostadsföretagen (2015), Byggrapport 2015
3 Regeringen (2015), Utbildningsdepartementets samlade budgetsatsningar
4 Stockholms Studentbostäder (SSSB) (2014), Fler studentbostäder, en förutsättning för Stockholm som kunskapsregion.
5 ICEF Monitor (2013), How much influence does accommodation have on student recruitment?
6 Student marketing 2015
7 Se t.ex. bostadsgarantin för förstaårsstudenter vid London School of Economics (http://www.lse.ac.uk/lifeAtLSE/accommodation/forStudents/home.aspx)
8 Se t.ex: DN, 2015-03-03: Spotify: Stockholm är sämst; Svenskt Näringsliv, 2014-12-15: Bostadsbristen blockerar jobb och
tillväxt i Stockholm; Sydsvenskan, 2014-01-29: Bostadsbrist bidrar till minskad tillväxt; Riksbyggen och HSB Riksförbund,
2013-06-11: Regionalekonomiska konsekvenser av ett lågt bostadsbyggande i Stockholm; SvD Näringsliv, 2012-03-21: Allt
värre bostadsbrist hotar tillväxten.
9 Expressen, 2012-07-22: När Bruce kommer brinner det i fickan.
4
Möjliggör studentbostäder tillväxt även på kort sikt?
Konsumtion av varor och tjänster, anslag till lärosäten, inflyttning, etc. som studenterna bidrar
med borde rimligen innebära att de också bidrar positivt till ekonomin redan från universitetsstudiernas första dag. Dock är en begränsande faktor den brist på bostäder som råder för studenter och som utgör ett potentiellt hinder för studenterna att flytta till den studieort de helst
vill. Något som kommer bli än tydligare om de mål om ökat antal studenter som såväl staten
som olika regioner har för framtiden också infrias. Hittills har ingen försökt att sätta en prislapp
på vad en student faktiskt är värd och vad en ort därmed har att vinna ekonomiskt på att locka
till sig fler studenter. Eller förlorar på att misslyckas.
Vi har därför uppdragit åt konsultföretaget Tyréns att analysera och räkna på vad en student är
värd ekonomiskt redan under studietiden för den region som den studerar i. Målet är såklart att
understryka vikten av att kommuner, regioner, myndigheter och staten gör de satsningar som
är nödvändiga för att råda bot på den rådande studentbostadsbristen. Men också för att visa på
betydelsen som studentbostaden har i ett vidare perspektiv än att bara inhysa studenter.
5
2. Studien
Studenternas bidrag till Stockholm i sju punkter
Stockholmsregionen som räkneexempel
För att begränsa analysen till ett hanterbart format valde Tyréns att fokusera på en region i sina
beräkningar. Valet av region förenklades av det faktum att nödvändig data och analys redan
fanns tillgänglig för Stockholmsregionen genom den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen som genomfördes 2010 (RUFS 2010), samt prognos- och regionalplaneringsverktyget rAps. Målet är dock att analysen, i möjligaste mån, ska vara applicerbar även på andra
orter och regioner.10
Ur ett utbildnings- och studentperspektiv är Stockholm Sveriges största studieort med runt 80
000 studenter fördelat på 23 lärosäten.11 Samtidigt är det den studieort i landet som har den
mest ansträngda bostadsmarknaden. Enligt en enkät som Studentbostadsföretagen genomfört
våren 2015 uppger studentbostadsaktörerna i Stockholm att bristen på studentbostäder kan
sammanfattas till 8 000-10 000 bostäder.12
Även på andra orter räknas bristen i tusentals bostäder, till exempel Göteborg, Luleå och Uppsala. I enlighet med resonemanget ovan innebär det betydande svårigheter att flytta in som ny
student till en rad olika orter i landet. Potentiellt innebär det också att bristen på studentbostäder utgör ett hinder för såväl tillväxt som möjligheterna att bedriva studier.
Samtidigt som bristen på bostäder för studenter är betydande har flera orter och regioner
uttalade mål om att högre utbildning är ett särskilt fokus. Exempelvis ska Stockholm vara en
kunskapsregion, Göteborg har som mål att vara en kunskapsstad och en del av Lunds vision är
att vara ett ledande internationellt centrum för forskning och utbildning.13
För Stockholms del innebär det exempelvis att regionen är beroende av en mängd olika topputbildningar och forskningsteam på universitet och högskolor. Detta på grund av att ekonomin
i Stockholmsregionen till stor del förutsätter kunskapsintensiva verksamheter med välutbildad
arbetskraft. Historiskt har dessutom en god tillgång till högre utbildning haft en stor betydelse
för tillväxten i regionen. Antalet högutbildade i Stockholmsregionen anses dessutom behöva
öka med 90 procent, eller 270 000 personer, till 2030 för att motsvara näringslivets behov av
arbetskraft.14
I det perspektivet utgör Stockholm, med sin minst sagt ansträngda bostadsmarknad och stora
behov och uttalade mål att attrahera studenter, dessutom en utmärkt bas för att analysera
studenternas bidrag till den regionala ekonomin. Och inte minst, den potentiella ekonomiska
förlust som Stockholmsregionen gör genom att studenter väljer bort Stockholm som studieort
på grund av bostadsbristen.
Metod och förutsättningar
Tyréns har låtit prognos- och regionplaneringsverktyget rAps beräkna vad studenternas ekonomiska bidrag till Stockholmsregionen uppgår till per år. Genom att definiera ett antal parametrar, som studenternas antal och deras inkomst, beräknar rAps vad effekterna på den regionala
ekonomin blir om studenterna helt enkelt försvinner ur regionen. På så sätt går det att sätta en
prislapp på vad en student är värd i kronor och ören för en region redan under studietiden, i
detta exempel Stockholmsregionen.15
10 Bilaga 1, Rapport: Stockholms läns studenters bidrag till regionalekonomin, s. 15
11 Universitetskanslerämbetets statistikdatabas om högskolan (2015).
12 Studentbostadsföretagen (2015).
13 Tillväxt och regionplaneförvaltningen – Stockholms läns landsting (2013), Kunskapsregion Stockholm – handlingsprogram; Göteborg 2021 (Göteborg stad) (2012), Kunskapsstaden; Lunds kommun (2014), Vision 2025: Lund idéernas stad
14 Tillväxt och regionplaneförvaltningen – Stockholms läns landsting (2013).
15 För fullständig redogörelse för beräkningarna, se Bilaga 1: Stockholms läns studenters bidrag till regionalekonomin, s. 15
6
För att kunna beräkna studenternas ekonomiska bidrag till regionen har Tyréns börjat med att
analysera vilka parametrar som påverkar resultatet. Grunden utgörs av antalet studenter på
orten och deras samlade disponibla inkomst vilket avgör storleken på den samlade konsumtion
som studenter bedriver. Men konsumtionen är inte det enda sätt på vilket studenterna utgör
en resurs, vilket delvis skiljer studenter från till exempel konsertbesökare eller yrkesverksamma.
Tyréns har sammanfattat den i princip kronologiska ordning som gäller för studenternas bidrag
till den regionala ekonomin i följande sju punkter:
1. Möjligheterna att bidra till ekonomin grundar sig i närvaron i regionen.
2. Den konsumtion som studenterna står för genom t.ex. mat, nöjen och boende påverkar
regionens ekonomi.
3. I den mån det råder en brist på de varor och tjänster som studenterna efterfrågar skapas
underlag för ökad produktion och investeringar inom regionen.
4. Studenterna bidrar till kommunens ekonomi genom det kommunala skatteutjämningssystemet.
5. Studenterna (och deras studieresultat) utgör grunden för anslag till regionens lärosäten
och bidrar till en stor del av deras intäkter.
6. Studenterna ökar regionens attraktivitet genom att de bidrar till regionens folkmängd, i
Stockholms fall med motsvarande en stor svensk stad.
7. Samtliga ovanstående faktorer skapar spridningseffekter inom ekonomin vilket förstärker
effekten.16
16 Bilaga 1, s. 9
7
3. Analys
Inkomster, lärosäten och ökad befolkningstillväxt
Antalet studenter i Stockholmsregionen
Hur många studenter som finns i regionen är inte helt självklart och beror till stor del på vilket
mått man väljer att använda. Den troligen mest vedertagna siffran är antalet registrerade
studenter under en viss tidsperiod. Baserat på Universitetskanslersämbetets (UKÄ) statistik
konstaterar Tyréns att antalet studenter på Stockholmsregionens 23 lärosäten i genomsnitt
uppgick till 79 158 under kalenderåret 2014. Av dessa var ungefär 73 000 studenter på grundoch avancerad nivå medan resterande 6 000 utgjordes av doktorander.17
77 000
FIGUR 1
76 000
Antal studenter
75 000
på grund- och
74 000
avancerad nivå i
73 000
Stockholmsregio-
72 000
nen 2010-2014
71 000
70 000
69 000
68 000
67 000
2010VT
2010HT
2011VT
2011HT 2012VT
2012HT
2013VT
2013HT
2014VT
2014HT
Studenternas inkomster
I den enkätundersökning som genomförts inom ramen för RUFS 2010 konstaterades att studenternas disponibla inkomster i huvudsak varierar mellan de studenter som förvärvsarbetar, och de
studenter som inte förvärvsarbetar under studietiden. Enligt undersökningen anger 43 procent
av studenterna att de förvärvsarbetar under studietiden, medan 57 procent således inte arbetar.
Både månadsinkomster och utgifter skiftar mellan grupperna. Exempelvis är boendekostnaden
något högre för de som arbetar. Men främst tycks det skilja i den summa som finns kvar att leva
på efter att boendet är betalat. Det vill säga den summa som finns att använda för övrig konsumtion och sparande.
Uppräknat till 2015 års nivå är inkomsterna, efter att eventuell skatt på lön är dragen, för de två
grupperna 10 899 respektive 8 174 kr. För forskarstuderande är den genomsnittliga månadsinkomsten 16 616 kr. Sammantaget innebär det att den samlade disponibla årsinkomsten, eller
lönesumman, för studenter i Stockholmsregionen 2015 uppgår till 9,5 miljarder kr.18
Kommunala inkomster via skatteutjämningssystemet
För att jämna ut skillnader i skatteunderlag och kommunala kostnader mellan kommuner fördelar kommunerna pengar mellan sig via det kommunala skatteutjämningssystemet. I praktiken innebär systemet att kommuner med många låginkomsttagare blir mottagare i systemet,
medan en kommun med många höginkomsttagare blir givare. Då studenternas relativt låga
inkomster gör dem till låginkomsttagare bidrar de 79 000 studenterna i Stockholmsregionen till
att minska stockholmskommunernas utgifter från skatteutjämningssystemet, vilket tas med i
beräkningarna som görs i prognos- och analysprogrammet rAps.19
Studenternas bidrag till universitet och högskolor
Högskolor och universitet finansieras till största delen av statliga anslag. Anslagen från staten
fördelas i huvudsak mellan de pengar som erhålls i relation till antalet studenter och deras
17 Bilaga 1, s. 6
18 Bilaga 1, s. 8
19 Bilaga 1, s. 10
8
FIGUR 2
Studenternas årliga disponibla inkomster
ICKE
FÖRVÄRVSARBETANDE
FÖRVÄRVSARBETANDE
DOKTORANDER
Antal: 39 447
Månadsinkomst 8 174
Årsinkomst: 98 093
Antal: 33 603
Månadsinkomst: 10 899
Årsinkomst: 130 783
Antal: 6 014
Månadsinkomst: 16 616
Årsinkomst: 199 389
Total disponibel inkomst
3 869 488 328
Total disponibel inkomst
4 394 705 452
Total disponibel inkomst
1 199 126 922
TOTAL DISPONIBEL INKOMST
9 463 320 701
studieresultat, och de pengar som erhålls för forskning. För 2013 uppgick summan som Stockholmsregionens lärosäten fick i relation till antalet studenter till 4,4 miljarder kronor, vilket motsvarar 27 procent av lärosätenas totala intäkter. Denna summa härrör direkt från studenternas
närvaro i regionen.
Dock är det rimligt att anta att studenternas ekonomiska värde för lärosätena är större än
enbart anslagen de erhåller per student. Vilket innebär att en större andel av lärosätenas totala
intäkter bör tas med i beräkningarna över studenternas ekonomiska värde. Frågan är bara hur
mycket. Det är högst osannolikt att lärosätena i Stockholmsregionen skulle existera och exempelvis enbart bedriva forskning om de inte hade några studenter. Det talar för att hela intäkten
från lärosätena kan härledas till studenterna och därmed öka deras ekonomiska bidrag till den
regionala ekonomin. Samtidigt går det att vända på argumentationen och säga att studenternas närvaro vid lärosätena möjliggörs tack vare att det bedrivs forskning. Vilket talar för att det
enbart är de pengar som lärosätena erhåller per student som bör tas med i beräkningarna.
För transparensens skull har Tyréns därför valt att göra två beräkningar på vad studenterna
bidrar med. En där lärosätenas bidrag till ekonomin inte tas med, och en där lärosätenas bidrag
till ekonomin inkluderas.
Värt att notera är att det ekonomiska värde som lärosätena genererar för näringslivet i form
av närheten till akademin inte är inkluderat i någon av de beräkningarna ovan. Tyréns menar
att den ekonomiska effekten av närheten till akademin antagligen är betydligt större och mer
värdefull för regionen än det samlade värdet av lärosätenas intäkter. Anledningen att den akademiska närheten inte inkluderas är att analysprogrammet rAps inte är utformat för att ta detta
i beaktande i de beräkningar som görs. 20
Studenternas bidrag till befolkningstillväxten
Urbaniseringsprocessen i Sverige har den effekten att större orter har en större relativ inflyttning än mindre orter. Med andra ord beror hur många som flyttar in till en ort till stor del på hur
många som redan bor där. Därmed medför studenternas blotta närvaro i Stockholmsregionen
att öka attraktiviteten och därmed inflyttningen. En ökad inflyttning leder till ökad efterfrågan
på varor och tjänster vilket leder till ökad produktion, fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning. På årsbasis bidrar enbart studenterna i Stockholmsregionen till en befolkningsökning på
ungefär 1 000 personer. De flesta av dessa är inflyttade, men en del består även av studenternas
nyfödda barn.21
20 Bilaga 1, s. 10, 13
21 Bilaga 1, s. 10
9
Spridningseffekter
De spridningseffekter som nämns utgörs exempelvis av att konsumtion skapar efterfrågan på
varor och tjänster, vilket i sin tur ökar sysselsättningen genom att efterfrågan på arbetstillfällen
ökar genom ökad produktion. Men också genom att studenterna själva arbetar och bidrar till
den ökade produktionen inom regionen. Sammantaget innebär spridningseffekterna en positiv
spiral där ökad konsumtion leder till ökad produktion och sysselsättning, vilket i sin tur leder till
ytterligare ökad konsumtion, osv.
Pengar förs ut ur regionen
De pengar som spenderas på exempelvis konsumtion stannar inte oavkortat i regionen där
konsumtionen ägt rum. En del lämnar regionen via exempelvis leveransleden och bidrar inte till
regionens ekonomi. Om en person handlar i en affär som köper in varorna från en grossist utanför regionen är det enbart affärens påslag på grossistpriset som stannar i regionen och bidrar
till bruttoregionalprodukten (BRP). Detta gäller konsumtion från studenter såväl som övriga i
befolkningen, men också exempelvis de intäkter som lärosätena får tack vare studenterna. Därmed är det en del av exempelvis studenternas disponibla inkomst som inte kommer regionen till
del. Detta har rAps tagit hänsyn till i de genomförda beräkningarna och det resultat som presenteras. Av de pengar som försvinner ut ur regionen stannar dock det mesta kvar inom landet.22
FIGUR 3
Spridningseffekter
ÖKAD
KONSUMTION
ÖKADE
DISPONIBLA
INKOMSTER
ÖKAD
EFTERFRÅGAN
NYA
ARBETSTILLFÄLLEN
22 Bilaga 1, s. 11
10
4. Resultat
Minst 6,1 miljarder kronor per år
Studenternas ekonomiska bidrag till Stockholmsregionen
De positiva och negativa parametrar och effekter som beskrivits ovan summeras och beräknas
i rAps. Resultatet visar att studenternas direkt ekonomiska påverkan på Stockholmsregionen är
5,8 miljarder kronor per år. Därutöver bidrar lärosätena genom sina intäkter med ytterligare 1,1
miljard kronor till Stockholmsregionens BRP. Av denna dryga miljard är alltså 27 procent, eller
297 miljoner, direkt hänförda till antalet studenter i Stockholmsregionen. Vilket innebär att den
direkta påverkan från studenterna ökar till 6,1 miljarder kronor per år. Troligen är studenternas
inverkan på lärosätenas ekonomi betydligt högre men är starkt beroende av hur man väljer att
värdera deras påverkan i förhållande till lärosätenas intäkter. Skulle lärosätenas hela påverkan
tillskrivas studenterna blir summan 6,9 miljarder per år.
Studenternas totala ekonomiska effekt för regionen på 6,1-6,9 miljarder kronor fördelat på
antalet studenter innebär att varje student i Stockholmsregionen årligen bidrar med mellan 78
000 – 88 000 kronor direkt till BRP.
Tyréns menar vidare att den totala summan troligen är lågt räknad. Detta då det finns
anledning att tro att studenternas disponibla inkomster inte innefattar exempelvis feriearbete
eller gåvor/pengar från föräldrar. Även studenternas bidrag via det kommunala skatteutjämningssystemet tycks vara underskattat i rAps beräkningar. Men framförallt är inte nyttan som
näringslivet har av den akademiska närvaron medräknad, vilket beskrivs av Tyréns som vida
överstigande övriga effekter.23
Studenternas totala ekonomiska effekt för regionen på
6,1-6,9 miljarder kronor fördelat på antalet studenter innebär
att varje student i Stockholmsregionen årligen bidrar med
mellan 78 000 – 88 000 kronor direkt till BRP.
Studenternas bidrag till Stockholmsregionens arbetsmarknad
En annan tydlig effekt i anslutning till det strikt ekonomiska perspektivet är den inverkan
studenterna har på arbetsmarknaden. Sammanlagt bemannar studenterna 32 000 arbetstillfällen i regionen, främst genom deltidsarbete men också via t.ex. anställda forskarstudenter. Den
direkta och indirekta påverkan på ekonomin genom exempelvis konsumtion, skapar dessutom
underlag för ytterligare 18 000 arbetstillfällen i Stockholmsregionen. Vidare innebär den befolkningsökning som studenterna bidrar med att drygt 25 000 arbetstillfällen bemannas av personer bosatta inom regionen istället för att de bemannas genom inpendling av personer bosatta
utanför regionen.24
Tidsperspektiv
Det är tydligt att analysresultatet är beroende av när studenternas värde mäts. Eftersom de
bidrar till en attraktivitetsökning för regionen ökar inflyttningen genom studenternas närvaro.
Den ökade befolkningen leder i sin tur till ytterligare ökad inflyttning över tid. Det innebär att
studenternas effekt ackumuleras ju längre fram i tiden man ser. Vilket belyser den effekt som
studenterna har för tillväxten över tid redan under sin studietid.25
23 Bilaga 1, s. 12-13
24 Bilaga 1, s. 12
25 Bilaga 1, s. 12
11
5. Slutsats
Studentens ekonomiska värde för regionen är stort
Studenterna bidrar med 6,1-6,9 miljarder kronor per år till Stockholmsregionens BRP, vilket troligen är lågt räknat dessutom. För varje student som väljer att studera i en annan region påverkas den regionala ekonomin med andra ord negativt, både på kort, men framförallt, lång sikt.
Resultatet visar också att studenter genom sin närvaro utan tvivel utgör en resurs för regionen
vad gäller såväl rena intäkter som tillskapandet av arbetstillfällen och attraktivitet.
I detta fall användes Stockholmsregionen som exempel. Även om totalsiffran självklart är annorlunda menar Tyréns att effekterna i Stockholmsregionen borde vara likvärdiga med framförallt de andra storstadsregionerna Göteborg och Malmö. För mindre städer och regioner med
ett relativt sett stort lärosäte är effekten sannolikt ännu större. I städer som Lund eller Linköping
utgör studenterna en större andel av stadens totala population vilket sannolikt ökar effekten
som studenterna har på ekonomi och arbetsmarknad jämfört med rapportens exempel från
Stockholmsregionen.
Det är med andra ord tydligt att studenterna har ett stort ekonomiskt värde för sin regions
ekonomi och att de i högre utsträckning bör värderas utifrån den resurs de utgör redan under
sin studietid.
FIGUR 4
Stockholms studenters
värde till regionen samt
vilka faktorer som bidrar.
Studenternas
inkomster
Kommunala
inkomster via
skatteutjämningssystemet
Antalet
studenter
6,1-6,9
MILJARDER
KRONOR
Studenternas
bidrag till
universitet och
högskolor
Spridningseffekter
Studenternas
bidrag till
befolkningstillväxten
12
6. Slutdiskussion
Studentbostaden i ett vidare perspektiv
Studentbostäder möjliggör tillväxt på både kort och lång sikt
Som Tyréns också konstaterar i analysen är grundförutsättningen för att studenterna ska kunna
bidra till den regionala ekonomin att det är möjligt att flytta till regionen. Med den bostadsbrist
som råder på många studieorter idag riskerar denna möjlighet att begränsas. Vilket i så fall
också påverkar den regionala ekonomin och tillväxten negativt.
Skulle Stockholmsregionen möjliggöra att ytterligare 10 000 studenter flyttade till regionen
skulle det innebära en årlig intäktsökning på nästan en miljard kronor. Antagligen mer eftersom
en ökad befolkning leder till ännu högre attraktivitet, vilket leder till ökad inflyttning, osv. Likaledes är den potentiella förlusten stor om studenter väljer bort Stockholm till förmån för andra
studieorter. Ur det avseendet borde möjligheten att hitta en bostad vara en i många avseenden
avgörande faktor. Därmed är också varje satsning som görs på studentbostäder också en satsning på tillväxt.
Skulle Stockholmsregionen möjliggöra att ytterligare 10 000
studenter flyttade till regionen skulle det innebära en
årlig intäktsökning på nästan en miljard kronor.
En politik som möjliggör studentbostäder
Den senaste tiden har åtgärder vidtagits för att bygga bort studentbostadsbristen, både regionalt och nationellt. I projektet Sthlm6000+ finns en för Stockholmsregionen unik samverkan
med målet att tillskapa minst 6 000 studentbostäder till 2017. Liknande projekt finns också
på andra håll i landet. Under det senaste året har också vissa regeländringar som syftar till att
underlätta byggandet av studentbostäder genomförts. De fulla effekterna av detta är självklart
inte synliga än. Men trots en ökande produktion och planering av studentbostäder går det att
konstatera att det antal bostäderBehov
som faktiskt färdigställs är långt under det verkliga behovet.
behov behövs i dagsläget ett tillskott på runt 20 000
Enligt StudentbostadsföretagensInte
beräkningar
26
Osäker
studentbostäder i Sverige. De senaste fem åren har det färdigställts i genomsnitt 563 studentVet ej/Inget
svarav behovet.27
bostäder per år, vilket årligen motsvarar
3 procent
Helsingborg
Luleå
Norrköping Sundsvall Karlskrona
Borås Borlänge Göteborg Uppsala
Piteå Stockholm Växjö Halmstad
Gävle Östersund Visby Umeå Eskilstuna
Kalmar Örebro Jönköping Varberg Falun
Skövde Linköping Lund Norrtälje Malmö
FIGUR 5
Behov eller inte behov av
studentbostäder runt om i landet
Behov av fler studentbostäder
Ej behov av fler studentbostäder
Osäkert marknadsläge 28
Vet inte/svar saknas
26 Studentbostadsföretagen (2015).
27 Statistiska centralbyrån (SCB) (2015), Färdigställda nybyggnader 2014 – definitiva uppgifter.
28 Bedömningen om det i dagsläget finns ett behov eller inte är svår att göra på grund av närstående förändringar, till
exempel fler bostäder på gång eller ökat antal studenter.
13
Studentbostäder tillhör troligen det mest ekonomiskt känsliga som går att bygga i bostadsväg.
Studenternas begränsade betalningsförmåga ställer stora krav på kostnadseffektivitet för att
hålla hyresnivåerna nere. Då bostäderna oftast är små innebär det att byggkostnaderna per
automatik blir höga då exempelvis många dyra installationer som kök och badrum ska slås ut
på en liten boyta. Det medför att projektkalkylen ofta från början är på gränsen, varför exempelvis minsta försening som gör projektet dyrare också riskerar att det går om intet. Ofta nämns
en ökande mängd planerade bostäder, vilket givetvis är positivt. Men lika ofta är resultatet att
endast en bråkdel av dessa också blir färdigställda bostäder. Vilket tyvärr innebär att antalet
planerade bostäder snarare ska ses som en fingervisning av viljan att bygga, snarare än vad som
faktiskt kommer att byggas. Det är därför viktigt att se till att ambitionen att bygga också går att
realisera till färdigställda bostäder i en högre utsträckning än idag.
Vägen till en väl fungerande studentbostadsmarknad
För att nå en väl fungerande studentbostadsmarknad krävs en tydligare politisk insikt om betydelsen av studentbostäder för den högre utbildningen – och uppenbarligen även för studieorternas ekonomiska tillväxt. Det krävs också en större förståelse för de särskilda förutsättningar
som gäller vid förvaltning och nyproduktion av studentbostäder. Förutsättningar som i stor
utsträckning styrs av staten genom den förda politiken och rådande regelverk. Något förenklat
kan dessa förutsättningar delas in i tre huvudgrupper; planering, förvaltning och nyproduktion.
I relation till temat i Tyréns rapport står de mest relevanta frågorna för att öka produktionen av
studentbostäder att finna under planering och nyproduktion. Men likväl måste det till politiska
förändringar inom alla tre områden för att den aktuella studentbostadsbristen skall kunna lösas.
Nedan presenteras några av de ändringar som studentbostadsbranschen själva anser att såväl
riksdagspolitiker som kommunala företrädare bör fokusera på för att åstadkomma en önskvärd
utveckling på studentbostadsmarknaden.
Planering för studentbostäder är planering för tillväxt
Förekomsten av studentbostäder är en förutsättning, inte bara för den högre utbildningen och
lärosätenas möjlighet att ta emot nya studenter, utan också för att studenterna ska kunna bidra
till den regionala ekonomin och tillväxten. Samtidigt är tillkomsten av bostäder starkt beroende
av såväl nationella som lokala förutsättningar. Stat, lärosäten, regioner och kommuner måste
därför anamma detta synsätt och prioritera etableringen av studentbostäder i en utsträckning
som motsvarar efterfrågan.
14
•
Inför en studentbostadsnorm vid tilldelning av studieplatser. Det räcker inte att staten i tilldelningen av studieplatser enbart räknar antalet stolar i föreläsningssalarna för att avgöra
om ett lärosäte kan öka antalet studenter. Den service och infrastruktur som omgärdar studierna och är nödvändiga för studenterna måste självklart också finnas på plats den dagen
studenterna anländer.
•
Ökad kommunal beredskap vad gäller t.ex. tillgänglig och byggbar mark. Det behöver
etableras ett kontinuerligt samarbete mellan berörda aktörer, från staten ner till de lokala
bostadsföretagen, som berör utvecklingen av antalet studenter och behovet av studentbostäder över tid, och därmed efterfrågan av bostäder. Det måste i sin tur leda till att den
kommunala planeringen och beredskapen vad gäller exempelvis byggbar mark motsvarar
behovet av studentbostäder över tid.
Regler som främjar en ändamålsenlig nyproduktion
Tyvärr stannar allt för många studentbostäder på planeringsstadiet. Orsakerna till det är främst
ekonomiska. De höga produktionskostnader som råder innebär svårigheter att bygga nya
bostäder med en hyra som motsvarar studenternas betalningsförmåga. Men det finns också en
tidsmässig aspekt där framförallt utdragna planprocesser driver projektkostnaderna på ett sätt
som gör att de inte blir genomförbara. I bästa fall kan de räddas av ett omtag, i värsta fall läggs
de på is på obestämd tid.
•
Effektivisera planprocesserna. Tiden från idé till färdigt hus är orimligt lång beroende på
utdragna processer hos exempelvis kommuner och länsstyrelse. Men också på grund av de
oproportionerliga förseningar den demokratiska processen medför.
•
Inför ett särskilt byggregelverk för studentbostäder. De regler som omgärdar studentbostadsbyggandet är i grunden anpassade efter helt andra boendeformer. Regler kring t.ex.
bostadsutformning, buller och tillgänglighet måste anpassas efter studenternas behov och
studentbostadens förutsättningar. Ett flexiblare regelverk leder till ökade möjligheter att
också få ner produktionskostnaden och att fler bostäder byggs på samma yta.
•
Skapa ekonomiska förutsättningar som gynnar nyproduktion av studentbostäder. Dåligt
anpassade regelverk, utdragna processer, höga markpriser tillsammans med studenternas
begränsade ekonomiska förutsättningar gör det svårt att få den ekonomiska kalkylen att gå
ihop i den utsträckning som behövs. För att nå en fungerande marknad behöver alla bitar
ses över och anpassas efter rådande förutsättningar. Men till dess att den dagen är här behövs någon form av riktat ekonomiskt stöd, anpassat till studentbostadens och studentens
förutsättningar som inte tar utgångspunkt i vad som gäller för den övriga bostadsmarknaden. Det kan vara sänkt byggmoms, investeringsstimulans eller stärkt ekonomi för den enskilde studenten. Huvudsaken är att möjliggöra för studenterna att efterfråga nya bostäder.
15
Bilaga
Tyréns rapport:
Stockholms läns studenters
bidrag till regionalekonomin
16
RAPPORT
STOCKHOLMS LÄNS STUDENTERS
BIDRAG TILL REGIONALEKONOMIN
SLUTRAPPORT
2015-06-16
17
Uppdrag
261562, Huvudstudie Analys av Stockholms studenters bidrag till
regionalekonomin
Titel på rapport:
Stockholms läns studenters bidrag till regionalekonomin
Status:
Preliminär rapport
Datum:
2015-06-16
Medverkande
Beställare:
Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB)
Kontaktperson:
Anders Cronqvist
Konsulter:
Robin Svensén och Madeleine Eneskjöld
Uppdragsansvarig:
Robin Svensén
Kvalitetsgranskare:
Martin Ström
Författare: Robin Svensén
Datum: 2015-06-16
Handlingen granskad av: Martin Ström
Datum: 2015-05-16
2015-06-16
18
2(19)
Sammanfattning
Studenter ses som en investering för framtiden, men sällan som en resurs för den stad eller region där
studenterna utbildar sig under sin studietid. Deras potential anses vara vad de kommer kunna bidra med
när de väl tagit sin examen och blir verksamma som kvalificerad arbetskraft.
Föreliggande rapport visar emellertid att en student utgör en viktig resurs redan under studietiden, både i
kronor och ören och som bidrag till regionens attraktivitet. Studenter har relativt sett låga inkomster, men
bidrar trots allt med en hel del till sin kommun och regions ekonomi. I rapporten används Stockholm läns
studenter som ett exempel för att påvisa studenternas betydelse för regionen. Beräkningen visar att
Stockholms läns drygt 79 000 studenter tillsammans har en disponibel inkomst på totalt 9,5 miljarder
kronor per år, med vilken de kan påverka den regionala ekonomin.
Studenterna bidrar till ökad sysselsättning genom sin konsumtion, ökad produktion genom att de
förvärvsarbetar och ökade penningflöden genom näringslivet inom och utom regionen. All sådan
ekonomisk aktivitet ger upphov till spridningseffekter som förstärker studenternas påverkan på ekonomin.
Vidare bidrar Stockholms läns studenter till regionens attraktivitet och till en allmän befolkningsökning på
drygt 1000 personer per år. En region där många bor lockar till sig ännu fler som flyttar dit. Bara genom att
leva i regionen ökar studenterna regionens dragningskraft. Effekten är dessutom tilltagande över tiden
eftersom inflyttningen som studenterna genererar också ökar folkmängden och regionens attraktivitet. På
lång sikt är attraktivitetseffekten högst väsentlig.
Det kommunala utjämningssystemet innebär att individer med låg inkomst som bidrar med lite pengar till
kommunen via inkomstskatten, bidrar med desto mer via inkomstutjämningssystemet. En kommun med
många studenter gagnas således av detta system på ett positivt sätt.
Tyréns har beräknat värdet av Stockholms studenter för den regionala ekonomin i prognossystemet rAps.
Beräkningarna visar att studenterna bidrar med 5,8 miljarder kronor till bruttoregionalprodukten.
Studenterna kan även ses som delfinansiärer av sina lärosäten via de statliga anslagen. Mer än en
fjärdedel av Stockholms läns universitets- och högskoleinkomster för året 2013 kom från anslag direkt
kopplade till studenter och deras studieprestationer. Men studenterna kan även sägas vara orsaken att
universitet och högskolor överhuvudtaget finns i regionen och är således en förutsättning för den
akademiska närvaron. På så sätt bidrar studenterna till livskraftiga universitet och högskolor som skänker
regionen forskning, utveckling och innovationer, samt skapar samtidigt arbetstillfällen och verksamhet på
lärosätena.
Utifrån analysen är det tydligt att studenterna har ett stor värde för sin regions ekonomi och att de borde
värderas som den resurs de utgör redan under sin studietid. Om Stockholms läns studenter väljer att
studera på andra orter kommer det att påverka regionen negativt på både kort och lång sikt.
2015-06-16
Slutrapport
3(19)
19
Innehållsförteckning
1
Universitets- och högskoleorter som regionala tillväxtmotorer ..................... 5
2
Studenter som ekonomisk resurs idag? .......................................................... 5
3
Studenterna i Stockholms län ........................................................................... 6
4
5
6
3.1
Antal studenter i Stockholms län ............................................................................ 6
3.2
Studenternas ekonomiska situation ....................................................................... 7
Studenternas bidrag till regionalekonomin...................................................... 9
4.1
Studenterna bidrar på olika sätt ............................................................................. 9
4.2
Spridningseffekter ................................................................................................. 9
4.3
Kommunala inkomster via skatteutjämningssystemet........................................... 10
4.4
Studenternas bidrag till universitet och högskolor i regionen ................................ 10
4.5
Studenternas bidrar till Stockholmsregionernas befolkningstillväxt ....................... 10
4.6
Pengar förs ut ur regionen ................................................................................... 11
4.7
Stockholm som räkneexempel ............................................................................. 11
Analysresultat .................................................................................................. 12
5.1
Studenternas bidrag till Stockholmsregionens bruttoregionalprodukt .................... 12
5.2
Studenternas bidrag till Stockholmsregionens arbetsmarknad.............................. 12
5.3
Studenterna är en förutsättning för Stockholm som högskoleort ........................... 13
5.4
Tidsperspektivet .................................................................................................. 13
Slutsats............................................................................................................. 14
Bilaga 1. Beskrivning av metod ............................................................................... 15
Bilaga 2. Studenter i Stockholm .............................................................................. 16
Bilaga 3: Universitet och högskolors ekonomi ....................................................... 18
Bilaga 4. Källhänvisning ........................................................................................... 19
2015-06-16
Slutrapport
20
4(19)
1
Universitets- och högskoleorter som regionala
tillväxtmotorer
Det finns utpekade nationella mål för att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar
för fler jobb. Dessa mål ska också skapa möjligheter för utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt
lokal och regional konkurrenskraft. Universitets- och högskoleorter spelar en avgörande roll för att nå
dessa mål och statistik visar att universitetsorterna de senaste två decennierna har haft snabb
befolkningstillväxt och en stark arbetsmarknad. Genom sin ekonomiska tillväxt har många av
1
utbildningsorterna fungerat som starka tillväxtmotorer för sin region .
Detta ligger i linje med Boverkets vision för 2025 då Sveriges universitets- och högskoleorter ska utgöra
viktiga regionala tillväxtmotorer för arbetsmarknad och för infrastruktur: Yngre studerande invånare som
flyttar in och äldre välutbildade medborgare som stannar kvar och bidrar till att både utbildningsorten och
den omgivande regionen utvecklas positivt. Det finns tydliga samband mellan universitets/högskoleorter,
utbildningsnivå, branschbredd och inflyttning, ålders- och hälsoaspekter samt en hög etableringsfrekvens
2
med kunskapsintensiv produktion .
För Stockholms län pekas tillgången till kompetens och ny kunskap ut som avgörande faktorer för att
näringsliv och offentlig verksamhet ska ha möjlighet att fortsätta utvecklas, och därmed bidra till välståndet
i Stockholmsregionen och hela Sverige. Visionen för den regionala utvecklingsplanen för
Stockholmsregionen (RUFS2010) är att regionen ska vara den mest attraktiva storstaden i Europa att leva
och bo i. Förutsättningen för att det ska lyckas bygger i hög utsträckning på en kunskapsdriven ekonomi.
Om regionen ska fortsätta att utvecklas i samma takt som nu, behövs förnyad drivkraft i form av de
3
kunskaper som företag, organisationer och enskilda omsätter i varor och tjänster .
Att vara en attraktiv studieort som erbjuder goda möjligheter för utbildning, boende och goda
livsbetingelser för studenter och forskare blir därmed en av de viktigaste pusselbitarna för en ort att lyckas
växa och utvecklas ur ett lokalt, regionalt och globalt perspektiv.
2
Studenter som ekonomisk resurs idag?
Studenter ses som en investering för framtiden. Argumentet är ofta att studenten är framtidens
kvalificerade arbetskraft och att de efter sin examen kommer att kunna bidra till arbetsmarknad och
ekonomi. Studenternas betydelse för upplevelsen av en ort har även lyfts fram under senare år. En stad
med studenter beskriv ofta i positiva ordalag utifrån perspektivet att studenterna bidrar till att staden får
4
mer liv och puls, vilket ökar dess attraktivitet för andra boende och besökare . Det är dock få som talar om
studenter som en resurs, eller deras ekonomiska värde för en region, även under själva studietiden. Kan
det vara så att tillväxen hämmas redan här och nu om studenter väljer bort en ort eller region?
I denna rapport används Stockholm läns studenter som ett exempel för att påvisa studenternas betydelse
för sin region. Genom att analysera ett flertal faktorer såsom studenternas antal, inkomst, förvärvsarbete
och deras påverkan på befolkningstillväxten söks svaret på värdet av studenterna som resurs för
stockholmsregionen redan idag.
1
Källa: Nordea, Regionala utsikter februari 2014.
Källa: www.boverket.se, 2015-04-15.
3
Källa: www.länsstyrelsen.se, 2015-04-16.
4
Källa: City Soul - Så skapas attraktiv identitet i Mälardalens städer. Mia Wahlström, doktorand på institutionen för
Samhällsplanering och Miljö, KTH.
2
2015-06-16
Slutrapport
5(19)
21
3
Studenterna i Stockholms län
3.1 Antal studenter i Stockholms län
Stockholms län har ett stort antal studenter som studerar, lever och bor regionen. År 2014 fanns i
5
Stockholms län ca 79 000 studenter som var antagna till universitet och högskolor i regionen. De
fördelade sig över ett flertal högskolor och universitet där Stockholms Universitet, Kungliga Tekniska
högskolan, Karolinska Institutet och Södertörns högskola hade flest inskrivna studenter.
Stockholms läns befolkning ökar stadigt men antalet studenter i Stockholms län är relativt konstant de
senaste åren och det finns ingen tydlig trend för ett ökat eller minskat antal studenter, bortsett från toppen
höstterminen 2010. Sedan 2010 har antalet studenter varierat mellan 77 900 och 87 400 för att landa på
drygt 80 000 studenter under höstterminen 2014
Stockholms universitet
90 000
48%
88 000
86 000
Kungl. Tekniska
högskolan
Karolinska institutet
Antal studenter
20%
12%
Södertörns högskola
84 000
82 000
80 000
78 000
76 000
9%
74 000
Övriga
72 000
11%
0%
20%
40%
60%
Andel av studenterna
Figur 1. Diagrammet visar fördelningen av studenter mellan
olika lärosäten i Stockholmsregionen.
Termin
Figur 2: Diagrammet visar antal studenter per termin mellan åren
2010 och 2014.
5
Avser registrerade studenter på grundnivå, registrerade studenter på avancerad nivå samt doktorander. Genomsnitt
för båda terminerna HT2014 och VT2014. För vissa universitet har information om antal registrerade studenter saknats,
där har siffran i möjligaste mån ersatts av antalet helårsstudenter. Källa: Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Se bilaga
2.
2015-06-16
Slutrapport
22
6(19)
3.2 Studenternas ekonomiska situation
Inom ramen för arbetet med den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2010)
genomförde Tyréns en undersökning på uppdrag av Tillväxt- och regionplaneförvaltningen på Stockholms
Läns landsting bland studenter i Stockholms län för att kartlägga deras demografiska tillhörighet,
boendesituation samt ekonomiska status. Enkätstudien, som genomfördes 2010, resulterade i 4 693 svar
och är sålunda en omfattande beskrivning av studenter i Stockholm. Resultaten från denna tidigare
enkätstudie utgör ett bra underlag för föreliggande rapports analys för att undersöka studenternas tillskott
till regionalekonomin.
Undersökningen visar att 46 % av Stockholms läns studenter förvärvsarbetar regelbundet. Det är vanligast
förekommande att arbeta deltid och 28 % uppger att de arbetar ungefär en dag i veckan. En liten andel,
5%, uppger att de jobbar heltid. För många studenter är arbetet nödvändigt för att få ekonomin att gå ihop
och 57 % av studenterna uppger att de inte skulle klara att leva enbart på sitt studiemedel.
28%
Andel av studenterna
30%
25%
20%
20%
16%
15%
12%
11%
10%
5%
3%
2%
5%
2%
1%
0%
0-4
5-9
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45+
Arbetade timmar per vecka
Figur 1. Diagrammet visar hur många timmar Stockholms studenter förvärvsarbetar per vecka, enligt
enkätundersökning. Källa: Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär, SLL.
Enligt undersökningen är den disponibla inkomsten för en student på grund- eller avancerad nivå som i
någon utsträckning förvärvsarbetar i genomsnitt 9 069 kr/månad inklusive studiemedel från Centrala
Studiestödsnämnden (CSN), medan motsvarande siffra för de som inte förvärvsarbetar är 6 719 kr/månad.
En genomsnittlig doktorand hade en inkomst 14 333 kr/mån. De studenter som uppgivit att de
förvärvsarbetar har en högre boendekostnad och tycker sig behöva mer pengar även för andra utgifter.
Detta är något som både möjliggörs av förvärvsinkomsten och som kan ligga grund för beslutet att
förvärvsarbeta.
Månadsinkomst inkl CSN
10 000
9 402
8 000
6 993
6 000
4 000
5 004
5 438
4 845
3 719
3 559
3 869
2 000
0
Förvärvsarbetar
Förvärvsarbetar inte
Total inkomst inkl CSN
Boendekostnad
Behov av extrainkomst
Kvar att leva på efter betalt boende
Figur 2. Diagrammet visar inkomst, boendekostnad, bedömt behov av extrainkomst samt kvar att leva på efter att
boendet är betalt för studenter som förvärvsarbetar, respektive inte förvärvsarbetar. Källa: Stockholmsstudenternas
bostadssituation och bostadskarriär, SLL.
2015-06-16
23
Sedan 2010, då undersökningen bland studenterna genomfördes, har studiemedlet emellertid ökat med 22
6
% fram till år 2015, vilket motsvarar 4 % per år . Motsvarande siffra för förvärvsinkomster mellan 2010 och
7
2013 är 3 % . En uppräkning av studenternas ekonomi till 2015 års siffror innebär således att en student
som inte förvärvsarbetar har en månadsinkomst på 8 174 kr inklusive CSN. En förvärvsarbetande student
8
tjänar efter uppräkning i genomsnitt 10 899 kr/månad inklusive CSN och en doktorand 16 616 kr/mån.
Efter uppräkning av inkomster framgår det att Stockholms läns studenter totalt har en disponibel inkomst
på 9,5 miljarder kronor per år att konsumera och påverka den regionala ekonomin med. Siffran är
9
sannolikt lågt beräknad då bidrag från föräldrar eller egen förmögenhet inte är inräknade , men som kan
användas av studenterna för konsumtion.
Student
Förvärvsarbetar
Nettoinkomst
inkl. CSN per
månad
Nettoinkomst
inkl. CSN per år
Antal
Total
disponibel
inkomst
Studenter på
grund och
avancerad nivå
Ja
10 899
130 783
33 603
4 394 705 452
Nej
8 174
98 093
39 447
3 869 488 328
16 616
199 389
6 014
1 199 126 922
79 064
9 463 320 701
Forskarstudenter/doktorander
Summa
Figur 5. Beräkning av Stockholms läns studenters sammantagna disponibla inkomst.
6
Källa: Centrala Studiestödsnämnden (CSN)
Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB), avser Sammaräknad förvärvsinkomst för personer över 16 i Stockholm län. 2013
är senaste uppgiften.
8
Icke-förvärvsarbetande studenters inkomst 2015: 6719 ∗ 1,04� = 8174, Förvärvsarbetande studenters inkomst:
(9069 − 6719) ∗ 1,03� + 6719 ∗ 1,04� = 10899. Doktorand: 14333 ∗ 1,03� = 16616
9
Detta antagande är baserat på att frågan som ställdes löd: ”Hur stor inkomst har du inkl. CSN (efter skatt per
månad)?” Tyréns ser att respondenterna kan ha räknat med feriearbetet i detta, även om det förefaller osannolikt, men
ej bör ha räknat med egna pengar eller gåvor eftersom frågan gäller just inkomst.
7
2015-06-16
Slutrapport
24
8(19)
4
Studenternas bidrag till regionalekonomin
4.1 Studenterna bidrar på olika sätt
Stockholms läns studenters totala disponibla inkomst på nästan 9,5 miljarder kr per år utgör grunden för
studenternas påverkan på den regionala ekonomin. Studenternas påverkan på ekonomin utgörs emellertid
inte endast av deras disponibla inkomst. De utgör en resurs på flera sätt och påverkar den regionala
ekonomin både direkt och indirekt:
1.
Studenters närvaro i regionen är förutsättningen för att de skall kunna påverka den regionala
ekonomin.
2.
Studenterna konsumerar i regionen (boende, mat, nöjesliv, etc.) och påverkar genom sin
efterfrågan regionens ekonomi.
3.
Om det råder brist på det studenterna konsumerar (t ex boende) kan det leda till ökade
investeringar inom regionen.
4.
Studenterna bidrar till kommunens ekonomi genom det kommunala skatteutjämningssystemet.
5.
Studenterna (och deras studieprestationer) utgör grunden för anslag till länets lärosäten och
bidrar till en stor del av deras intäkter.
6.
Studenterna ökar regionens attraktivitet genom att de bidrar till regionens folkmängd med, i
Stockholms fall, motsvarande en stor svensk stad.
7.
Samtliga ovanstående faktorer skapar spridningseffekter inom ekonomin vilket förstärker den
positiva effekten.
4.2 Spridningseffekter
All ekonomisk aktivitet ger upphov till spridningseffekter som förstärker aktivitetens effekt i ekonomin.
Spridningseffekterna kan sammanfattas enligt följande punkter:
·
När någon använder sin disponibla inkomst för att konsumera inom regionen skapas en ökad
efterfrågan vilket kan leda till nya arbetstillfällen. Studenternas efterfrågan bidrar alltså till ökad
efterfrågan och sysselsättning.
·
Den ökade efterfrågan skapar även penningflöden genom näringslivet: Från butiken som
studenten handlar i skapas efterfrågan via leverantörsled vidare till andra företag: grossister,
producenter, fastighetsägare, tjänsteleverantörer, offentlig förvaltning osv. I varje led skapas
mervärden, vilket också kan leda till ökad sysselsättning.
·
Studenterna bidrar även genom att själva arbeta och påverkar således inte bara efterfrågesidan
utan även produktionen inom regionen. Produktion inom regionen minskar importen från andra
regioner och utlandet och påverkar den regionala ekonomin positivt.
·
All sysselsättning som skapas i de ovanstående punkterna ger upphov till personer med en högre
disponibel inkomst, vilket gör att de kan i sin tur konsumera, skapar efterfrågan och skapa fler
arbetstillfällen.
Den sista punkten är extra viktig då den
sätter igång hela kedjan från början:
Konsumtion skapar arbetstillfällen som
skapar högre disponibel inkomst, som
skapar ökad konsumtion – och sedan om
från början igen. Dessa ringar på vattnet är
självförstärkande och ibland liknar man
effekterna i ekonomin vid ett självspelande
piano eller en uppåtgående spiral.
Ökad
Konsumtion
Ökade
disponibla
inkomster
Ökad
efterfrågan
Figur 6. Figuren visar spridningseffekter som
skapas av studenternas konsumtion.
Nya
arbetstillfällen
2015-06-16
Slutrapport
9(19)
25
4.3 Kommunala inkomster via skatteutjämningssystemet
Kommuner fördelar pengar mellan sig via det kommunala skatteutjämningssystemet. Syftet med systemet
är att utjämna de skillnader som finns mellan kommuner vad gäller skatteunderlag och kommunala
kostnader. Systemet är tvådelat där inkomstutjämningsdelen avgörs av den genomsnittliga skattekraften,
medan kostnadsutjämningsdelen avgörs utifrån behoven av skola, omsorg och andra kommunala
kostnadsposter. En kommun med många låginkomsttagare blir mottagare i inkomstutjämningssystemet
10
medan en kommun med många höginkomsttagare blir bidragsgivare . Med drygt 79 000 låginkomsttagare
i form av studenter minskar Stockholmskommunernas utgifter via skatteutjämningssystemet.
4.4 Studenternas bidrag till universitet och högskolor i regionen
Högskolor och universitet får statliga anslag utifrån antal studenter och studenternas studieresultat. År
2013 fick Stockholms läns högskolor och universitet 4,4 miljarder kronor i anslag utifrån antal studenter
11
och deras studieresultat. Detta motsvarar ca 27 % av deras totala intäkter .
Det är dock inte ett orimligt antagande att universiteten i Stockholmsregionen hela existensberättigande
bottnar i att det finns studenter på grund-, avancerad och doktorandnivå. Ur den synvinkeln utgör
studenterna grunden för universiteten och högskolornas hela närvaro, som i sin tur är av största betydelse
för Stockholm som kunskaps- och innovationsregion.
4.5 Studenternas bidrag till Stockholmsregionernas befolkningstillväxt
I Sverige pågår sedan lång tid tillbaka en urbaniseringsprocess. Den tar sig uttryck i att antalet personer
som flyttar till en ort beror på folkmängden i orten, där en större ort har en större inflyttning. Sambandet
visas tydligt i nedanstående diagram där Sveriges kommuner är plottade utifrån folkmängd och
inflyttningsöverskott (inflyttning minus utflyttning).
Kommunens inflyttningsöverskott
(log-skala)
10000
1000
100
10
1
1 000
10 000
100 000
1 000 000
Kommunens folkmängd (log-skala)
Figur 7. Diagrammet visar sambandet mellan nettoinflyttning (antal inflyttade minus antal utflyttade) och folkmängd i
Sveriges alla kommuner. Sambandet är tydligt positivt: ju större en kommun är ju mer växer den genom inflyttning.
På så vis bidrar studenterna även till Stockholmsregionens attraktivitet som inflyttningsort enbart genom
att leva här och öka regionens folkmängd. Ökad inflyttning skapar ökad efterfrågan, vilket leder till fler
sysselsatta. Att effekten är påtaglig är inte oväntat då Stockholms studenter motsvarar en mellanstor
Svensk stad mätt i antal personer. Analysen visar att Stockholms läns studenter bidrar till regionens
attraktivitet och en befolkningsökning på drygt 1000 personer per år.
10
11
Se bl.a. Wetterberg, G. (2000), Kommunerna, SNS-förlag, Stockholm.
Källa: Universitetskanslersämbetets årsrapport 2014, tabell 7 och tabell 9. Se sammanställning i bilaga 3.
2015-06-16
Slutrapport
26
10(19)
4.6 Pengar förs ut ur regionen
Samtliga ovanstående poster är sådana som förstärker studenternas ekonomiska värde för regionen. Det
är emellertid så, när det gäller en regions ekonomi, att flödena av varor och pengar över regionens gräns
är stora. Konsumtion inom regionen skapar förvisso positiva effekter på den regionala ekonomin men stora
delar av pengarna förs ut ur regionen via leverantörsleden och skapar positiva effekter någon annanstans.
Så är fallet med alla regioner och med all konsumtion och är inte specifikt för det ekonomiska värdet av
studenter i Stockholmsregionen.
Den ekonomiska effekten av en konsumerad vara delas exempelvis mellan handlare, grossister,
transportföretag, producent, etc. Om endast handlaren är belägen i regionen stannar endast handlarens
förädlingsvärde kvar i regionen och bidrar till bruttoregionalprodukten.
4.7 Stockholm som räkneexempel
Utifrån detta teoretiska ramverk har Tyréns beräknat hur mycket studenter bidrar till den regionala
ekonomin, och på så vis satt ett ekonomiskt värde på studenter även under studietiden. Tyréns har använt
Stockholmsregionen och Stockholms studenter som exempel men beräkningarna är troligen
generaliserbara till andra städer med en stor studentbefolkning. I rena högskoleorter, där studenterna
utgör en ännu större andel av den totala folkmängden, kan studenternas värde vara ännu högre.
2015-06-16
Slutrapport
11(19)
27
5
Analysresultat
Tyréns har beräknat studenternas bidrag till Stockholmsregionens ekonomi med hjälp av prognossystemet
12
rAps . Programmet simulerar hur ekonomin utvecklas i olika scenarier och beräknar de effekter som
beskrivits i föregående kapitel. Effekten för regionens högskolor och universitet beräknas emellertid inte
automatiskt utan har hanterats som ett separat scenario. Mer om metoden står att läsa i Bilaga 1.
5.1 Studenternas bidrag till Stockholmsregionens bruttoregionalprodukt
BRP betyder bruttoregionalprodukt och är ett mått på den ekonomiska aktiviteten inom en region (att
jämföra med BNP som mäter ekonomiska aktivet på nationell nivå). BRP kan beräknas på olika sätt där
den mest träffande beskrivningen är att BRP avser summan av all förädling som äger rum inom regionen.
Men BRP kan också beräknas utifrån försörjningsbalansen: som summan av konsumtion, investeringar
och nettoexport.
·
Den totala effekten som studenter har på BRP är 5,8 miljarder kronor per år. Det motsvarar
ca 74 000 kronor per student och år.
Siffran avser tillskottet till den regionala ekonomin som Stockholms studenter utgör. Siffran är beräknad i
rAps som simulerar de effekter som beskrivits i föregående kapitel: Studenternas konsumtion och
efterfrågan på bostäder; att studenterna bidrar till Stockholms folkmängd och attraktivitet och på så sätt
bidrar till befolkningstillväxten; att Stockholms studenter påverkar Stockholmsregionens kommuners
ekonomi via det kommunala utjämningsystemet; samt alla de spridningseffekter som skapas minus de
pengar som förs ut ur regionen.
Trots mängden beräknade faktorer finns det anledning att hävda att siffran är i underkant: Studenternas
disponibla inkomst innefattar endast inkomster och därmed inte bidrag från föräldrar eller egen
förmögenhet. Dessutom förefaller rAps beräkning av studenternas bidrag till regionen via det kommunala
skatteutjämningssystemet vara underskattad vid jämförelse med de schablontabeller som finns att tillgå
13
inom ämnet.
Vidare är den ekonomiska effekten av studenternas värde för Stockholms universitet och högskolor inte
medräknad då den effekten ej skattas på ett adekvat sätt i rAps. Mer om detta i avsnitt 5.3.
5.2 Studenternas bidrag till Stockholmsregionens arbetsmarknad
En del av studenternas bidrag till BRP slår även igenom på arbetsmarknaden. Stockholms läns studenter
bemannar drygt 32 000 arbetsplatser, mestadels genom deltidsarbete, samt ca 6000 arbetsplatser som
doktorander.
·
Studenternas påverkan på ekonomin, direkt och indirekt, skapar ett underlag för ytterligare
18 000 arbetstillfällen i Stockholmsregionen.
Eftersom Stockholms läns studenter bidrar till folkmängden både direkt och indirekt bidrar de även starkt
till det regionala arbetskraftsutbudet. På så sätt skapar studenterna en möjlighet för nya jobb att bemannas
av personer boende inom regionen och ökar på så sätt både BRP och skatteintäkter. Studenterna
beräknas ge upphov till att drygt 25 000 arbetstillfällen bemannas inomregionalt istället för med inpendling.
Studenterna påverkar inte antalet arbetslösa nämnvärt.
12
rAps är ett verktyg för regionalplanering. Systemet består av statistik och modeller för analyser och prognoser på kort
och lång sikt. rAps modellsystem huvudsakligt syfte är prognoser och utvärdering av scenarion. Modellsystemet består
av fem delmodeller som omfattar statistik gällande befolkning, arbetsmarknad, regional ekonomi, bostadsmarknad och
en kommunal eftermodell vilken bland annat inkluderar det kommunala utjämningssystemet. rAps förvaltas av
Tillväxtanalys i sammarbete med SCB. Mer finns att läsa på https://www.h5.scb.se/raps/
13
Utifrån SKL:s Tabellbilaga med kommunvisa uppgifter per åldersgrupp om marginaleffekter 2014 .
2015-06-16
Slutrapport
28
12(19)
5.3 Studenterna är en förutsättning för Stockholm som högskoleort
Studenterna står för 27 % av intäkterna hos Stockholmsregionens högskolor och universitet via anslag
utifrån antal studenter och deras studieresultat. Samtidigt kan studenterna också sägas vara syftet med
den akademiska närvaron som helhet, det vill säga inga studenter - inga lärosäten. I det perspektivet kan
lärosätenas direkta bidrag till BRP värderas till ytterligare cirka 1,1 miljarder kronor per år, utöver den
tidigare nämnda summan 5,8 miljarder kronor.
De beräknade ekonomiska effekterna av Stockholms lärosäten är dock begränsade till lärosätenas direkta
bidrag till regionalekonomin, via löneutbetalningar och produktion. Nyttan som näringsliv och offentliga
institutioner har av den akademiska närvaron skattas ej i rAps. Det är rimligen så att den effekten vida
överstiger den direkta produktionen och därmed är den mest betydelsefulla av alla.
Eftersom den mest betydelsefulla effekten av universitetens och högskolornas närvaro i regionen inte
beräknas i rAps är effekten av att studenterna möjliggör den närvaron inte heller medräknad i studenternas
bidrag till bruttoregionalprodukten. När en students värde skall bedömas bör man därför, utöver de 5,8
miljarder kronorna, ha i åtanke att studenterna finansierar och utgör grunden för akademisk närvaro i
regionen.
5.4 Tidsperspektivet
Värdet av studenterna beror på när man mäter deras värde. De flesta av de effekter som studenterna i
Stockholms län ger upphov till är relativt konstanta över tiden. En av effekterna ökar dock med tiden:
studenternas inverkan på regionens attraktivitet. Eftersom studenterna med sin närvaro skapar en ökad
inflyttning, och den inflyttningen i sin tur bidrar till folkmängd och attraktivitet, ackumuleras studenternas
effekt på ekonomin ju längre fram i tiden man ser. Ur ett långsiktigt perspektiv blir den här effekten högst
ekonomiskt relevant. Studenternas bidrag på 5,8 miljarder kronor per år avser på relativt kort sikt (10 år).
2015-06-16
Slutrapport
13(19)
29
6
Slutsats
Tyréns beräkningar visar att Stockholms studenter årligen bidrar med 5,8 miljarder kronor till
Stockholmsregionens bruttoregionalprodukt (BRP). Detta är troligen lågt räknat, bland annat då bidrag från
föräldrar eller egen förmögenhet inte är med i beräkningen samt att bidragen via skatteutjämningssystemet
potentiellt är större än beräknat.
Utöver detta bidrar studenterna även direkt till Stockholms högskolor och universitets finansiering via
statliga bidrag som utbetalas utifrån antal studenter och deras studieresultat. Det är även möjligt att
studenternas värde för universiteten överstiger bidragen, då studenterna kan sägas utgöra lärosätenas
hela syfte och existensberättigande. Även om Stockholms högskolor och universitets direkta ekonomiska
bidrag till regionalekonomin är ringa är dess vikt för Stockholm som kunskaps- och innovationsregion
ovärderlig.
Utifrån rapportens resultat är det tydligt att studenterna har ett stort värde för sin regions ekonomi och att
de i högre utsträckning borde värderas utifrån den resurs de utgör redan under sin studietid. Om
Stockholms läns studenter väljer att studera på andra orter kommer det att påverka regionen negativt både
på kort, men framförallt på lång sikt.
Tyréns har använt Stockholmsregionen och Stockholms studenter som exempel men beräkningarna är
troligen generaliserbara till andra städer med en stor studentbefolkning. I rena högskoleorter, där
studenterna utgör en ännu större andel av den totala folkmängden, kan studenternas värde vara ännu
högre.
2015-06-16
Slutrapport
30
14(19)
Bilaga 1. Beskrivning av metod
Tyréns har beräknat Stockholms studenters effekt på Stockholmsregionen med hjälp av det regionala
prognos- och analysprogrammet rAps som tillhandahålls och förvaltas av Tillväxtanalys i samarbete med
SCB. Eftersom rAps är ett regionalekonomiskt program används, den inom regionalekonomi
förekommande regionsindelningen, funktionella arbetsmarknadsregioner (FA-regioner). Tyréns har
genomfört beräkningen genom att skapa ett scenario där samtliga Stockholms läns studenter lämnar
Stockholmsregionen och låta prognosprogrammet rAps beräkna hur Stockholms befolkning,
arbetsmarknad och regionala ekonomi skulle utvecklas utan studenterna. Tyréns har valt att låta 10 år
efter studenternas ”försvinnande” vara den tid då effekterna värderas – detta beror på att efter tio år
förväntas alla fördröjda effekter ha fått genomslag. Följande scenarior har jämförts med varandra.
1.
Stockholm utvecklas trendmässigt
Stockholm utvecklas enligt trend
2.
Studenterna flyttar ut
Stockholm utvecklas trendmässigt förutom att ca 79 000 studenter flyttar ut ur regionen. Tyréns har kodat
studenterna som lågutbildade, trots att de i själva verket är relativt högutbildade, för att rAps skall räkna
med att gruppen som flyttar ut har låga medelinkomster och svag anknytning till arbetsmarknad.
Doktoranderna (ca 6 000) är emellertid kodade som högutbildade.
3.
Studenterna flyttar ut och högskolan skär ner
Stockholm utvecklas trendmässigt förutom att ca 79 000 flyttar ut ur regionen och universitet och
högskolor drar ner verksamheten motsvarande de förlorade bidragen från studenterna. Tyréns har då
reducerat antal sysselsatta inom branschen ”utbildning” motsvarande de anslag till universitet och
högskolor i Stockholm som studenterna ger upphov till. Tyréns har uppskattat att 27 % av de sysselsatta
på universitet och högskolor förlorar jobbet när 27 % av inkomsterna försvinner med studenterna. Tyréns
har angivit en inkomst för de som förlorar jobbet som stämmer överens med högskolelöner, snarare än
den generella lönenivån inom utbildningssektorn.
4.
Studenterna flyttar ut och högskolan lägger ner
Stockholm utvecklas trendmässigt förutom att ca 79 000 flyttar ut ur regionen och universitet och
högskolor lägger ner verksamheten utan studenter. Tyréns har då reducerat antal syselsatta inom
branschen ”utbildning” med det totala antalet anställda på högskolor och universitet i regionen samt även
skapat en utflyttning motsvarande mängden anställda som jobbar med forskning och undervisning. Även
här har Tyréns korrigerat inkomsten för de som förlorar jobbet.
Värdet på 5,8 miljarder kronor avser skillnaden i BRP mellan scenario 2 och scenario 1, 10 år efter att
studenterna flyttat ut. Effekten av att högskolan försvinner på ca 1 miljard kronor avser skillnaden i BRP
mellan scenario 4 och scenario 2.
2015-06-16
Slutrapport
15(19)
31
Bilaga 2. Studenter i Stockholm
Följande tabeller ligger till grund för antal registrerade studenter totalt samt för fördelningen mellan olika
lärosäten. Antal studenter avser registrerade studenter på grund- och avancerad nivå samt doktorander i
genomsnitt under båda terminerna. För Dans- och cirkushögskolan och Operahögskolan i Stockholm finns
ej statistik över registrerade studenter. Där används antalet helårsstudenter för grund, avancerad och ej
angiven nivå. Källa för statistiken är Universitetskanslerämbetet (UKÄ).
Beckmans designhögskola
122
122
122
122
122
Dans- och cirkushögskolan
Summa studenter
Helårsstudenter**
Genomsnitt HT och VT
Summa HT
Studenter* HT
Doktorander HT
Summa VT
Studenter* VT
Lärosäte
Doktorander VT
Figur 8: Tabellen visar detaljerad beräkning för antal studenter 2014
122
93
93
Dramatiska institutet
0
Ericastiftelsen
110
110
89
89
100
100
Ersta Sköndal högskola
947
947
1 058
1 058
1 003
1 003
Försvarshögskolan
548
548
612
612
580
580
Gymnastik- och idrottshögskolan
21
708
729
20
794
814
772
772
Handelshögskolan i Stockholm
126
1 750
1 876
141
1 796
1 937
1 907
1 907
2 326
6 927
9 253
2 271
7 300
9 571
9 412
9 412
Konstfack
788
788
864
864
826
826
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i
Stockholm
204
204
254
254
229
229
765
765
930
930
848
848
13 066
15 039
Karolinska institutet
Kungl. Tekniska högskolan
1 973
1 943
15 002
16 945 15 992
15 992
Lärarhögskolan i Stockholm
0
Newmaninstitutet
111
111
115
115
113
Operahögskolan i Stockholm
19
Röda Korsets högskola
Södertörns högskola
113
62
Sophiahemmet högskola
504
504
6 934
6 996
580
580
64
19
529
529
517
517
7 490
7 554
7 275
7 275
652
652
616
616
Stockholms dramatiska högskola
94
Stockholms konstnärliga högskola
Stockholms Musikpedagogiska
Institut
94
508
508
618
618
563
563
143
143
111
111
127
127
Stockholms universitet
1 545
37 132
38 677
1 537
35 692
37 229 37 953
Summa
6 053
71 847
77 900
5 976
74 028
80 004 78 952
37 953
206
79 158
*Registrerade studenter på grund och avancerad nivå
** Helårsstudenter på grund-, avancerad och ej angiven nivå
2015-06-16
Slutrapport
32
16(19)
Figur 9: Tabellen visar beräkning för varje termin mellan 2010 och 2014. De gråa fälten markerar att statistik över
registrerade studenter på grund och avancerad nivå saknas och ersatts av antalet helårsstudenter.
Lärosäte
VT2010 HT2010 VT2011 HT2011 VT2012 HT2012 VT2013 HT2013 VT2014 HT2014
Beckmans designhögskola
126
123
120
119
119
121
122
122
122
122
Dans- och cirkushögskolan
226
217
180
223
172
204
203
243
93
93
Dramatiska institutet
189
195
71
71
Ericastiftelsen
114
94
97
105
89
85
72
107
110
89
Ersta Sköndal högskola
938
983
955
1 043
963
1 000
1 019
1 029
947
1 058
Försvarshögskolan
613
632
527
712
596
553
526
679
548
612
Gymnastik- och idrottshögskolan
591
476
663
866
878
962
891
804
729
814
Handelshögskolan i Stockholm
1 807
1 983
1 711
1 874
1 757
1 951
1 851
1 955
1 876
1 937
Karolinska institutet
10 594 11 729
9 392
9 819
9 934
9 930
9 755
9 399
9 253
9 571
Konstfack
602
732
701
635
702
768
780
854
788
864
Kungl. Konsthögskolan
205
238
233
218
226
216
203
205
204
254
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
809
998
844
673
670
790
615
941
765
930
Kungl. Tekniska högskolan
18 755 19 351 17 246 16 429 16 151 16 052 16 059 16 665 15 039 16 945
Lärarhögskolan i Stockholm
Newmaninstitutet
71
74
91
110
121
103
116
111
115
Operahögskolan i Stockholm
36
39
37
37
39
39
42
42
19
19
Röda Korsets högskola
516
553
502
487
465
452
477
471
504
529
7 163
9 710
8 099
8 708
6 911
7 520
6 796
8 087
6 996
7 554
443
487
483
576
525
599
552
611
580
652
271
222
223
302
277
220
94
94
508
618
143
111
Södertörns högskola
Sophiahemmet högskola
Stockholms dramatiska högskola
Stockholms konstnärliga högskola
Stockholms Musikpedagogiska Institut
181
145
128
169
188
164
168
142
Stockholms universitet
37 723 38 617 37 090 35 307 39 393 37 123 39 419 38 288 38 677 37 229
Summa
81 631 87 373 79 389 78 384 80 111 78 952 79 930 80 980 77 947 80 210
Notera att antalet studenter för 2014 i figur 8 inte stämmer överens med genomsnittet av antal studenter
VT2014 och HT2014 i figur 9. Orsaken är helårsstudenterna: I tabell 9 är de inlagda per termin där
information om registrerade studenter per termin saknas. I tabell är de adderade efter det att genomsnittet
av antal studenter för terminerna är beräknat.
2015-06-16
Slutrapport
17(19)
33
Bilaga 3: Universitet och högskolors ekonomi
Tabellen ligger till grund för beräkningen av hur stor del av Stockholmsregionens universitets och
högskolors intäkter som kommer från anslag kopplade till antalet studenter på grund och avancerad nivå
samt deras studieprestation. Tabellen är en sammanställning av data från Universitetskanslersämbetets
årsrapport 2014, tabell 7 och tabell 9.
Figur 10: Tabellen visar totala intäkter; intäkter från anslag baserat på antalet studenter på grund- och avancerad nivå
samt deras studieprestationer; samt totalt antal sysselsatta på universiteten och högskolorna 2014.
Totala intäkter Intäkter från
2013, tkr
anslag 2013, tkr
Sysselsatta
2013
Beckmans designhögskola
30 989
28 259
18
Dans- och cirkushögskolan
70 646
52 169
65
0
0
0
7 736
6 825
10
Ersta Sköndal högskola
146 104
75 543
121
Försvarshögskolan
483 660
i.u
339
Gymnastik- och idrottshögskolan
131 819
86 895
116
Handelshögskolan i Stockholm
341 302
74 433
214
5 795 816
630 168
3952
Konstfack
163 221
141 339
139
Kungl. Konsthögskolan
70 306
59 295
48
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
154 968
118 001
144
Kungl. Tekniska högskolan
4 038 122
957 166
3604
Lärarhögskolan i Stockholm
0
i.u
0
Newmaninstitutet
10 634
i.u
12
Operahögskolan i Stockholm
29 956
17 388
27
Röda Korsets högskola
60 352
57 044
59
Södertörns högskola
657 901
363 505
676
Sophiahemmet högskola
90 902
46 566
89
Stockholms dramatiska högskola
152 523
112 037
101
Stockholms konstnärliga högskola
0
i.u
0
14 036
11 097
15
Stockholms universitet
4 531 402
1 596 947
4342
Summa
16 982 395
4 434 677
14091
Summa jämförbara rader
16 488 101
4 434 677
Dramatiska institutet
Ericastiftelsen
Karolinska institutet
Stockholms Musikpedagogiska Institut
Andel av intäkter som kommer från anslag: 4 434 677 / 16 488 101 = 27 %
2015-06-16
Slutrapport
34
18(19)
Bilaga 4. Källhänvisning
Boverket: www.boverket.se, 2015-04-15.
Centrala Studiestödsnämnden (CSN): www.csn.se
City Soul - Så skapas attraktiv identitet i Mälardalens städer. Mia Wahlström, doktorand på institutionen för
Samhällsplanering och Miljö, KTH. 2014
Högskoleverket ”Fler studenter och större överskott än någonsin tidigare”, regnr 63-17-2011, daterad
2011-03-08
Länsstyrelsen: www.länsstyrelsen.se, 2015-04-16.
Nordea, Regionala utsikter februari 2014.
Regionalt analys- och prognossystem (rAps): https://www.h5.scb.se/raps/
Statistiska Centralbyrån (SCB): www.scb.se,
Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär, SLL. 2011
Sveriges kommuner och landsting (SKL): www.skl.se
Universitetskanslerämbetet (UKÄ): www.uka.se
Wetterberg, G. (2000), Kommunerna, SNS-förlag, Stockholm.
2015-06-16
Slutrapport
19(19)
35
www.studentbostadsforetagen.se
[email protected]
www.sssb.se
[email protected]
36