Anteckningar 1 juni 2015

Sida
ANTECKNINGAR
1(3)
Datum
2015-06-01
Vård- och omsorgsverksamheten
Anneli Sjöö, 0485-470 96
[email protected]
Pensionärsrådet
Plats
Kommunhuset Stora sammanträdesrummet kl 09.00-11.00
Datum
2015-06-01
Deltagare
Gunilla Karlsson, C, ordf.
Jeanette Lindh, Kd, vice ordf.
Kurt Arvidsson, S
Inger Andersson, SPF Sydöland
Sonja Karlsson, PRO Mörbylånga
Rolf Hansson, PRO Degerhamn
Gunilla Eriksson, SPF Syd ers
Ingrid Johansson, SPF Solvändan
Lena Engström, SPF Solv ers
Helen Karlsson, PRO Färjestaden
Marianne Sundman, PRO Fjn ers
1. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar)
Dagordningen godkändes
2. Genomgång av föregående anteckningar
Ordförande föredrog minnesanteckningar 2015-03-24
3. Information från verksamhetsområdeschef Anna Lindqvist
Matlagning inom hemtjänsten – rapporten Vad blir det för mat? En rapport
om hemtjänstens matlagning i Mörbylånga kommun från 2012-2013. En
enkät utsänd till 97 personer varav 28 svarade. De flesta var nöjda eller
mycket nöjda med bland annat smaken på maten, variationen på maten,
kvalitén på maten, inflytande över matsedeln, sättet maten tillagas på och
näringsinnehållet. Rapporten bifogas anteckningarna. Vård och
omsorgsutskottet har beslutat att man ska se över matlagningen inom
hemtjänsten igen under 2016.
Ladan – Mörbylånga kommun har beslutat att inte åtgärda kommande
lokalproblem på Eken. I planen ligger ett förslag att pensionärsföreningarna
ska tillbaka till Ladan när förskolan flyttar ut hösten 2016. Delar av LSS
verksamheten flyttar till Sjöbergs Gata, Dagverksamheten Vintergatan flyttar
till Ladan.
En arbetsgrupp bestående av Sektionschef Ann Willsund, Mörbylånga
Bostads AB och tre representanter från Pensionärsrådet kommer att arbeta
med frågan, Hur ska vi använda Ladan? Namnförslag från Pensionärsrådet
skickas till Anneli Sjöö [email protected] Inbjudan till första möte
kommer under hösten.
t:\skoladm\anneli sjoo\pensionärsrådet\150601\anteckningar 150601.docx
Webbplats
E-post
Mörbylånga kommun
www.morbylanga.se
[email protected]
Organisationsnr
Postadress
Besöksadress
Telefon
Fax
Bankgiro
386 80 Mörbylånga
Trollhättevägen 4
0485-470 00 vx
0485-472 71
991-1876
212000-0704
Mörbylånga kommun
Datum
Sida
2015-06-01
2(3)
Platstillgång SÄBO:
Omvårdnadsboenden
8 personer i kö
Demensboenden
1 person i kö
Omflyttning till Äppelvägen, omvårdnad
9 personer i kö
Omflyttning till Äppelvägen, demens
12 personer i kö
Omflyttning till Lindero
8 personer i kö
Korttidsboende enstaka platser lediga.
Hårt tryck på de Särskilda boenden, diskussioner förs om att bygga ut
Äppelvägen.
Olika arbetsgrupper igång som arbetar med bland annat Bo hemma så länge
som möjligt och Gå hem från sjukhus utan att passera korttidsboende.
En arbetsgrupp som ser över hur man snabbar upp bostadsanpassningen.
Ny lag from 2016 – BAL ersätts med Trygg och effektiv utskrivning där
syftet är att minska från fem till tre dagar som kommunen har på sig att
ordna ett boende. Ska även gälla inom psykiatrin men där går det från 30
dagar till tre.
Nytt i hemtjänsten – nya gruppindelningar för att förbättra kontinuiteten.
Synpunkter från rådet om misskötsel av brukare på Rönningegården, Anna
tar det med sig.
Positivt från rådet vid sånguppträde på Rönninge hade tre av fyra i
personalen namnskylt.
Olika information om aktiviteter beroende på vilken avdelning man tillhörde.
Anna meddelar att ny enhetschef är anställd from maj månad och tror att det
kommer att bli bättre framöver.
4. Frisam
Anna Lindqvist informerade om hur Ansökan om fortsatt ekonomist stöd till
Frisam hade handlagts. Skrivelsen bifogas anteckningarna. Pensionärsrådet
var inte nöjt med beslutet och hänvisar tillbaka detta till handläggaren.
Kostnader för föredragshållare, musiker och liknande kan fås från
studieförbund däremot inte kostnader för ex fikabröd som inte heller fick
täckas av kommunens stöd.
5. Uppsökande verksamhet
Jennie la Fleur berättade om den uppsökande verksamheten som finns i
kommunen. Power Point presentationen bifogas minnesanteckningarna.
Synpunkter från Pensionärsrådet att det ska finnas en gemensam folder för
allt som kommunen erbjuder.
Politikerna kommer att ta beslut om kommunen ska fortsätta arbetet med
uppsökande verksamhet.
6. E-hälsa
Sune Carlsson informerade om E-hälsan och dess fokusgrupper:
Mörbylånga kommun
Datum
Sida
2015-06-01
3(3)
Nattfrid/Nattro
Mobil dokumentation
Vårdplanering via videokonferens
Power Point presentationen bifogas minnesanteckningarna.
E-hälsa i Degerhamn – när inte distriktssköterskemottagningen finns längre?
Landstingen sitter på den frågan just nu.
7. Tillkommande ärenden
 Hemtjänsten; vad ingår i ett beslut, vad får hemtjänsten göra, körtid?
En biståndshandläggare bjuds in till nästa möte den 14 september.

LOV ordförande Gunilla Karlsson informerade att Ugglan har några
brukare.

Det hade blivit en miss vid mötet om Färjeparken.
En önskan från Pensionärsrådet var att det skulle finnas ett utegym i
Färjeparken. Eleonor Rosenkvist bjuds in till nästa möte 14
september för att informera om Färjeparken.
Ordförande avslutade mötet.
Gunilla Karlsson
Ordförande
Anneli Sjöö
Sekreterare