Green Hackathon Smart Cities Tävlingsregler och information

GreenHackathonSmartCities
Tävlingsreglerochinformation
Den12-13februari2016ordnarSwecoochCESCvid
KTHett24timmarshackathoniStockholm.Här
hittarduinformationsomrörevenemangetoch
vilkareglersomgällerfördedeltagandelagen.*
Syfte
SyftetmedGreenHackathonSmartCitiesäratttaframkonkretalösningarpåett
antalutmaningarförattkunnaskapaattraktiva,smartaochhållbarastäder.
Dessalösningarskaefterhackathonetgesenchansattförverkligasgenomatt
presenterasfördeföretagellerorganisationersombidragetmedutmaningarna.
Vemfårdelta
Tävlingenärgratisochöppenförlagmedmaxfemdeltagareperlag.Mankan
antingenanmälasigsomlagellersomdeltagaresomvillbildalagmedandra
deltagare.Observeraattsamtligalagmedlemmarmåsteanmälasigenskilt.För
attundvikaattdeltagareanmälersigochsedanintedykeruppkommerviatt
debiteradeltagarepå700kr/personomdeinteavanmältsiginnanellerhar
giltigaskäl,exempelvissjukdomellerannatgiltigtförhindersomkanstyrkas.
Maxantaldeltagareär100styckeneller25team.Skullefleränsåanmälasig
kommerarrangörernaattgöraetturvalbaseratpåtidpunktföranmälan,bredd
avkompetenserochmångfaldblandlagen,samtommananmältsigsomheltlag
ellerinte. Angevidanmälningenomduredanharettbefintligtlagellersöker
ytterligarelagmedlemmar.Tisdagenden26januari2016,2,5veckainnan
hackathonet,kommerdetattanordnasenkvällpåKTHsomsyftartillattskapa
nyalagsomdukommerattbliinbjudentillomduönskarflerdeltagareidittlag.
Utmaningar
Ihackathonetkommerdetfinnas3-6konkretautmaningarmedtillhörandedata
ochfaktabakgrund.Utmaningenochvilkentypavlösningsomefterfrågassamt
dataochfaktakoppladtilldenkommerpresenteraspå
smartcities.greenhackathon.comsenasttreveckorinnanevenemanget.
Tävlingsregler
1. Genomattanmäladigpågreenhackathonsmartcities.confetti.events
godkännerdudessatävlingsregler.
2. Bidragetskavaraenapplikation,tjänstellervisualiseringsomvisarupp
enlösningpånågonavhackathonetsutmaningar.
3. Bidragetskaanvändadendataellerfaktasomfinnsangiventill
respektiveutmaningar,menfårutöverdettakombinerasmedvalfria
öppnaochtillgängligadatakällor.
4. Bidragetskakunnaanvändasviawebben,enPCoch/ellerenmobilenhet.
5. Bidragetmåstekunnavisaspubliktunderfrån13februari2016ochen
månadframåt.
6. Bidragetfårinteheltellerdelvisfinnaspubliceratsedantidigare.
7. Bidragetskafinnaspåsvenskaellerengelska.
8. Bidragetskaintestridamotsvensklag.ArrangörernaavGreen Hackathon
SmartCitiesförbehållersigrättenatttabortinlämnadebidrag om
tveksamheterangåendedettaföreligger.
9. Bidragetskavaradetdeltagandelagetsegenidéochlösning,detskaägas
avdettävlandelagetochinteskadaimmaterialrätt.Idetfalldärdelarav
entjänståteranväntsskakällaangesocheventuellarättighetsfrågorvara
löstainnantävlingensstartar.
10. Deltagandelaguppmuntrasattbidratillenöppen,rolig,intressantoch
innovativtävling.Samtligadeltagaremåstevarabereddapåinteraktion
avjury,arrangörerna,partnersochandraaktörersomdeltari
arrangemanget.
11. Dettävlandelagetharrättatttahjälpavtredjeparteller
tredjepartsprogramvara.
12. Detfinnsingenåldersgränsförattdelta,menmålsmanansvararförstås
förpersonerunder18år.
13. Enmajoritetavdetanmäldalagetmåstetävlapåplatsunderfinalen.Det
ärtillåtetattanmälapersonersombidrariförberedelserna,meninte
kommertillpresentationen.Ärmanfemilagetmåsteminsttrevarapå
plats,ärmantremåsteminsttvåvarapåplatsunderpresentationen.
14. Inlämningavbidragetgörsviasmartcities.greenhackathon.comsenast
den13februari2016kl.14.59.
15. Vidinlämningavbidragetskaföljandeinformationfinnasmed
a. Kortbeskrivningavtävlingsbidraget
b. Vilkenavutmaningarnadenvisarenlösningpå
c. Vilkadatakällorsomanvänts
d. Vilkapersonersomingårilaget
e. Vilkenprogrammeringstekniksomanvänts
f. Omnågrasärskildaupphovsrättsreglergäller
g. Listaövertredjepartsomhjälpttillellertredjepartsprogramvara
somanvänts
h. Länktillapplikationenellerwebbsajt
i. Länktillpresentation
16. Bidragetspresentationochlänktillapplikation,tjänstellervisualisering
kankommaattpresenteraspublikt.
17. Misstänktfuskledertilldiskvalificering
18. GreenHackathonSmartCitiestaringetansvarföreventuella felfunktioner
påwebbsidanunderellerförehackathonetellerförnågra problemeller
tekniskafelpådatauppkopplingar,servrar,tjänster, datorutrustning,
programvara,felsomgörattmejloch internetanmälningarintenår
arrangörernapågrundavtekniskaproblem elleröverbelastningpå
internetellerpånågonwebbsida,ellernågon kombinationavdessa
faktorer,inklusiveskadapåendeltagareseller annanpersonsdatorsom
harsambandmedellersomberorpåattman spelaruppellerladdarner
någotavdetmaterialsomingåritävlingen.
19. IhändelseavkonflikthararrangörernaförGreenHackathonSmartCities
tolkningsföreträdenärdetkommertilltävlingsregleroch
bedömningskriterier.
20. Lagsominteföljerreglernaellersomavandraskälbetersigpåettsätt
sominteärförenligtmedarrangemangetsmålochandakan
diskvalificeras.
21. GreenHackathonsarrangörsgruppförbehållersigrättenattändraregler,
villkorochbedömningskriterierframtillstartpunktenförhackathonet.
Rättigheterfördeltagareocharrangörer
Deidéer,prototyper,tjänsterellerannatmaterialsomproducerasundereventet
ochingåritävlingenägsavupphovsmännensjälva.GreenHackathonSmart
Citiesförbehållersigrättenattbeskrivatävlingsbidragenoffentligtoch
presenteradempåsmartcities.greenhackathon.com,idesocialamediersomär
knutnatillarrangemangetsamtdemedverkandeföretagensoch
organisationernaskommunikations-ochmarknadsföringskanaler.
Vadkanlagetvinna
Förvarjeutmaningkommerenvinnareattutses.Vinnandelagskafåmöjlighet
attpresenterasinlösningefterhackathonetfördetföretagellerorganisation
sombidragetmedutmaningar.Presentationskaskepålämpligtsättoch
möjliggöraattlösningenskafåchansenattkunnaförverkligas.Förutomdetta
kommerenmindreprissummaatttillfallavinnarnaförrespektiveutmaning.
Deinlämnadebidragenkommerattbedömaspåföljandekriterier
a. Hurväldelöserdenangivnautmaningen
b. Bidragetskreativitet,originalitetochhållbarhetspotential
c. Genomförande(teknik,användbarhet,designochpresentation)
Förvarjeutmaningihackathonetfinnsdetenegenjuryrepresenteradeavde
sombidragetmedutmaningensamteventuellarepresentanterfrånövriga
arrangörer.VinnarnaoffentliggörspåtävlingsdageniSwecoslokalerpå
Gjörwellsgatan22iStockholm.Deoffentliggörssedanpå
smartcities.greenhackathon.comochävenidearrangerandeföretagensoch
organisationernasövrigakanaler.
Uppförandekod
GreenHackathonSmartCitiesärettarrangemangmednolltoleransmotalla
formeravtrakasserieravseendekön,sexuellläggning,funktionshinder,etnisk
bakgrund,religionmm.Överträdelsermotdennauppförandekodkommerleda
tilldiskvalificeringfråndeltagande.
FörfrågorangåendearrangemangetkontaktaKristoferSjöholmpåSweco:
[email protected],070-7843517
*DessareglerharinspireratsavHackforSwedens(www.hackforsweden.se).Tack!