Nya Yngarebygden nr 1-15

Nya Yngarebygden
Gruppförsändelse till hushållen
FEBRUARI 2015
Foto: Lars Davner
Text: Duvhök
spanar in vinterfåglarnawww.bjorkvik.org
sidan 10
ÅRGÅNG 22 Nr. 1
LEDARSIDAN
informerar
Nya Yngarebygden utges av
Björkviks Bygdekommitté.
Adress: Vedebyvägen 65,
640 20 BJÖRKVIK.
Ugivare:
Björkviks Bygdekommitté
Redaktör: Agneta Sääf
0150-311 15
[email protected]
Medhjälpare och
prenumeranter
Jan-Erik Carlsson
Korrekturläsare:
Monica Kopra
Anki Pettersson
Annonser
Pyret Backman
Tryckeri
Myrans Grafik Varberg
ISSN 1402-0742
Tidningen delas ut gratis till
hushållen i Björkviks socken.
Övriga kan prenumerera genom att betala in 150 kr till
Björkviks Bygdekommitté via
Bankgiro. 5891-0845
Allt material skickas till
[email protected]
UTGIVNINGSTIDER
Nummer 2 -15
Utgivning 8 aril
Manusstopp 3 mars
Nummer 3-15
kommer ut den 16 juni
Manusstopp den 17 maj
Nummer 4-15
Kommer ut den 25 augusti
Manusstopp 26 juli
Foto: Lisbeth Lööv
Nya Yngarebygden
Agneta Sääf. Redaktör
YB
Agneta Sääf
[email protected]
Vad det är skönt att alla helger är över. Nu har vi några
oxveckor framför oss att bita
i. Fast det är härligt att det
blir lite ljusare och längre dagar.
Så kom då entligen snön. Halkan har dryftats mycket i media.
Det är bäst att ta på sig broddarna när man ger sig ut för att gå.
När man ska ta bilen så är det
bara att åka lite försiktigare.
Det är lätt att säga. När jag
ska ta mig till jobbet brukar jag
åka från Glindran via Forssjö
till Katrineholm. Den vägen är
det inte så mycket trafik på och
numera känner jag till var djurstråken finns. Men man får aldrig var för säker för helt plötsligt dyker det upp ett djur vid
vägkanten eller på vägen där
det aldrig tidigar funnits något.
Jag som jobbar inom blomsterbranchen, har inga oxveckor,
där är är alla veckor lika härliga. Nu får vi ett uppsving när
det blir Alla hjärtansdag i februari. Då går det åt ett antal rosor
till nära och kära. Tulpaner har
också blivit en mycket poppulär
blomma att ge bort.
Vi gör färdiga buketter med
15-.30st, kanske fler tulpaner och någo passande kvist i.
Dessa buketter är mycket uppskattade.
Från och med mitten på mars
månad så kommer butiken jag
jobbar i att få en ny ägarer. Det
ska bli spännande att jobba med
något nytt fast det är det samma.
I detta nummer av tidningen
slår vi ett slag för de lite yngre
invånarna i bygden. Barnkören
gör fina framträdanden. Det går
att läsa om på sidorna 5 och 11.
Sedan blir det en storsatsning
på sportlovet där både unga och
gamla hjälps åt i två dagar för
att få sportlovslediga barn och
ungdomar sysselsatta. Det är ett
samarbete mellan olika föreningar och även skolan finns inblandad. Programmet är hopsatt
av ideella krafter.
Sidan 6 och 7.
Innehåll
YB
Sidan 2
Agnetas spalt - Tidningsinformation
Sidan 3
Bygdekommittén informerar
Sidan 4
Byko info forts. Jullovslediga barn
Sidan 5
Vårmässa i hallen. Julgransplundring
Sidan 6
Sportlovet. Julpyssel i barnkören
Sidan 7
Sportlovsprogramet
Sidan 8
Personporträtt Louice Sund doktorerar
Sidan 9
Natur, Vinterspaning efter småfåglar
Sidan 10
Reserapport från USA, Björkviksklubben
Sidan 11
Lyckad första klädloppa avklarad
Sidan 12
Kyrkan informerar
Sidan 13Predikoturerna
Sidan 14 På Gång i Björkvik
Sidan 15Sponsorsida
Sidan 16
Handlarns annons
www.bjorkvik.org
2
BYGDEKOMMITTÉN INFORMERAR
Bygdekommittén i Björkvik
YB Jan-Erik Carlsson
För Björkviks Bygdekommittén
Ja då var 2014 till ända och
ett nytt år ligger framför oss.
2014 kan vi nog räkna till de
varma åren men inte tror jag
att det enbart beror på global
uppvärmning. Det har varit
stormigt under sista kvartalet även om vi i Sörmland
har kommit lindrigt undan.
Inget ont utan att det har något gott med sig. Inströmning
av saltvatten har varit i storleksordningen några hundra
kubikkilometer. Hoppas detta
kan hjälpa Östersjön världens
mest förorenade innanhav.
Björkviks Bygdekommitté
Nytt år betyder årsmöte och
beslut om det gångna året samt
fastställande av planer för 2015.
När du läser detta så har årsmötet varit men jag har valt att här
redovisa utsända handlingar.
Hoppas att det inte blir alltför
stora ändringar på årsmötet den
2 februari.
Verksamhetsberättelse:
Medlemmar: Björkviks Idrottsförening, Björkviks Jägargille,
Björkviks Motor Club, Bygdegårdsföreningen, Centern, Folkpartiet liberalerna, Företagarföreningen, Glindrans Idrottsklubb,
Glindrans Skolas Förvaltning,
Björkviks
Hembygdsförening, Björkviks frivilliga brandkår, LRF, Moderaterna, PRO,
Sandviksområdet Samfällighet,
Socialdemokraterna, SPF, Studiefrämjandet, Studieförbundet
Vuxenskolan, Svenska Kyrkan i
Björkvik, Yngaren - Mäskarens
Fiskvårdsområde, Ångslupen
Munters Vänner
Styrelsen har under året bestått
av Jan-Erik Carlsson ordförande, Anya Olsson kassör, Pyret
Backman sekreterare, Agneta
Sääf ledamot, Inger Bergqvist
ledamot, Börje Dahlqvist ledamot och Max Koog ledamot.
Styrelsen har sammanträtt vid
fyra tillfällen och har i övrigt
hållit kontakt via telefon och epost.
Ombudsmöten har hållits under
året enligt följande: Glindran
14/04, Folkets Park 02/06, Folkets Park 29/09 och Glindran
17/11.
Stormöte har hållits i samband
med BIT-frukost: 31/01 med
besök av Håkan Stenström och
Björn Ekengren, 09/04 översiktsplan Björkvik, 19/09 med
Björn Ekengren och besök av
Julita bygderåd, 24/10 om översiktsplanearbetet.
Samverkan med Katrineholms
kommun den sista fredagen i
varje månad med uppehåll för
juni – augusti. Vi har drivit frågor om trafik, behovet av servicepunkt, utsmyckning, service,
kollektivtrafik etc. 13/06 var
BIT-frukosten förlagd till Katrineholm och lokstallet. Först guidades vi runt och fick en inblick
i ungdomsverksamheten i Lokstallet. Efter det var det dags för
information om Katrineholms
logistikcentrum som avslutades
med besök på terminalen innanför grindarna.
Nyinflyttade hälsades nyinflyttade välkomna till Björkvik
av Björkviks Bygdekommitté
den 29/9. Vi samlades i Folkets
Park som var varmt trots att vi
var mitt i hösten. Efter att alla
nyinflyttade anlänt hälsade JanErik dem välkomna och delade
ut boken ”Björkvik en Sörmlandssocken” skriven 1933 av
Robert Mörner. Alla de församlade föreningsrepresentanterna
berättade om sina föreningar
och verksamheter. De nyinflyttade tackade för inbjudan och
lovordade Björkviks gästfrihet
www.bjorkvik.org
3
och vackra natur. Så blev det
förtäring av snittar och annan
plockmat, kaffe med Agnetas
hembakta kakor. Det minglades, utbyttes råd, erfarenhet och
glada skratt. Efter uppbrottet
enades vi föreningsfolk om att
det varit ett gott möte och gladdes åt de nyinflyttades uppskattning.
Nya Yngarebygden har kommit
ut med sex nummer under 2014.
Alla permanentboende hushåll
i Björkvik får tidningen i sina
brevlådor. Tidningen finansieras via sponsorer, annonser och
prenumerationer och uppvisar
ett positivt resultat som Agneta
Sääf med hjälp av Pyret Backman har skapat.
Information har skett via Nya
Yngarebygden under rubriken
”Bygdekommittén informerar”
i alla utgivna nummer. Vidare
har ordförande informerat de
närvarande på fredagsfrukosten
på BIT-center om vad som pågår samt skrivit på hemsidan.
Stödja och medverka i Björkviksarrangemang. Den 23 november deltog Björkviks Bygdekommitté på Julmarknad i
Glindran som arrangerades av
Glindrans kryddklubb.
Verksamhetsplan 2015
Mötesplan: Stormöte anordnas
vid behov när det finns ärenden
att informera om och diskutera.
Styrelsen sammanträder varje
månad och håller fortlöpande
kontakt via telefon och e-post
Aktiviteter: Mötesdagar är
normalt måndagar och tiden är
kl 19.00. BIT-frukost serveras
fredagar mellan 09:00 - 10:00
Plats för mötet alternerar mellan
BIT-center och Glindrans skola.
Kallelse sänds ut via e-post till
styrelse och ombud. Protokoll
sänds ut via e-post. Stormöten
anslås på informationstavlor
och annonseras.
Forts. nästa sida
BJÖRKVIKSHÄNDELSER
Forts. från föregående sida
Bygdekommitten......
Representanterna för medlemsorganisationerna företräder sina
organisationer och ansvarar för
att föra information mellan organisationen och bygdekommittén.
Underhåll och fortsatt utveckling av hemsidan
www.bjorkvik.org.
Utgivning av ”Nya Yngarebygden” med sex nummer per år.
Välkomna de inflyttade 2014
till bygden.
Samverkan med kommunen
fortlöpande månadsvis.
Stödja och medverka i Björkviksarrangemang.
Informationsmöte i Björkvikshallen 2015-02-04 i samverkan
med kommunen.
Ekonomi
mensamt, vi som bor på landsbygden. En viktig fråga är hur
de nya Katrineholmarna skall
finna boende på landsbygden.
Jo enligt planen skall 3 000 nya
i kommunen bo på landsbygden. En angenäm utmaning för
såväl kommunen som för oss
landsbygdsbor. För Björkvik
betyder det 500 nya personer
som skall ha boende, skola, service, förskola, bredband, vatten
och avlopp. Något att bita i.
Anya Olsson slutar som kassör i
Björkviks Bygdekommitté i och
med årsmötet. Jag vill framföra
styrelsens och mitt tack för ett
gott arbete med ordning och
reda på redovisningen.
Björkvikshallen:Information
smöte den 4 februari, ett samarbete med kommunen och
Björkviks Bygdekommitté tillsammans med lokala föreningar. Ja, när du läser detta så har
det redan varit. Min förhoppning är att kvällen blev en inspirationskälla där frågor om framtiden vad gäller omsorg, skola,
service, information m.m. kan
få svar och skapa kunskap och
mindre spekulationer.
Resultat för 2014 stort sett
50 000 kronor beroende på att
vi fick in 11 000 kronor som tillhör 2013 samt inte genomförde
marknadsföring och utveckling
av hemsidan enligt plan varför
30 000 kronor skall överföras
till 2015. Resultatet 9 000 kronor är mycket bra och kommer
bl.a. att användas till omkostnader i samband med flytt till nya
Bygdegården.
Kommunbygderåd: Vill vi
jobba gemensamt? Den 28 januari träffas representanter för
Julita, Valla-Sköldinge, Lerbo
och Björkvik en andra gång för
att diskutera former och förutsättningar för ett kommunbygderåd. Visst finns det olika
förutsättningar i de olika ”socknarna” men vi har mycket ge-
Skridskolekbandykonståkningshockeyåkning!
YB Kicki Karlsson
Hurra! Under några dagar
på jullovet fanns det is spolad
vid Björkviks skola. Några
tappra pappor hade under de
kallaste dagarna tagit tag i isgörandet och det var en jätte
fin is.
I år fanns det is på lilla fotbollsplan men även på basketplan
som ligger i anslutning. Det var
jättebra, då kunde de som var
där dela upp sig och ha olika aktiviteter. På fotbollsplan var det
åkning, lek och bandyhockey
som gällde och på basketplan
tränades det på lek, piruetter
och slalomåkning. Ibland var
det konståkningsprogram som
visades upp för en jublande publik och ibland var det fullt ös
med bandyhockey i åldrarna
5-70. Underbart, härligt och vi
som var där hoppas att det blir
fler tillfällen framöver!
Ett stort tack till Andreas Gustavsson, Theodor Windahl och
Tom Westerdahl som möjliggjorde dessa dagar för oss andra
som ”bara” var där.
BJÖRKVIKS
HEMBYGDS
FÖRENING
Bjuder in till
ÅRSMÖTE 2015
Lördagen den 28 mars kl 14
Glindrans skola
Förhandlingar, servering
och försäljning
Underhållning av Elisabeth
Lord och Tommy Gunnarsson
som sjunger visor kring
Ångslupen Munter
Skridskoaktiviteter vid skolan
på vinterlovet 2014
www.bjorkvik.org
4
VARMT VÄLKOMNA
Björkviks hembygdförening
BJÖRKVIKSHÄNDELSER
VÅRMÄSSA 25 APRIL 2015
YB Ulrica Westerdahl
Ida König
Kommer ni ihåg höstmässan
i Björkvikshallen 2008? Den
dåvarande föreningen Idrott
& Kultur Björkvik anordnade denna stora och välbesökta
mässa med över 50 lokala utställare.
På mässan kunde man som
besökare bl.a. få föremål värderade av Stockholms Auktionsverk, prova på trampolinhoppning, cykeltrail, provköra
grävmaskin och träffa Drill och
Drull som underhöll barnen.
Bland utställarna kunde man
titta på och handla allt från tovade tomtar och stickade mös�sor till fotsalvor och ekologiska
grönsaker.
Syftet med höstmässan var att
visa det starka och breda företagande och föreningsliv vi har i
Björkvik och det lyckades verkligen. Folkmassorna bokstavligen strömmande in från alla
håll och vi uppmärksammades i
lokala medier.
Så nu känner vi i Björkviks
Idrottsförening att det är dags
att kavla upp ärmarna igen,
synliggöra Björkviksandan och
ställa till med en ny hejdundrande Vårmässa där vi kan visa
upp och delge varandra allt som
pågår just nu i vår bygd, för det
är mycket som händer!
Vi hoppas på många utställare
och besökare, både lokala och
utomsocknes med anknytning
till Björkvik. Vi planerar bland
annat att ha en fotoutställning
på mässan med temat
”MITT BJÖRKVIK”,
där alla, ung som gammal, ges
chansen att visa upp en bild med
detta budskap.
Att ställa ut kommer att kosta en
liten summa och vi hoppas även
denna gång att få hjälp med
sponsring och ideellt arbete.
Alla intäkter kommer oavkortat
gå till Björkviks IF och byggnationen av det nya klubbhuset
vid Björkviksvallen, som är under planering.
Hör gärna av er med intresseanmälan, funderingar och idéer,
företagare, föreningar och även
du som privatperson, till:
Ulrika Westerdahl,
076-8505707, 0155-71021
eller
[email protected]
Ytterligare information finns på
Björkviks IF:s hemsida:
www.bjorkviksif.se
Julgransplundring i sockenstugan
YB Ida König
Det var en kall, mörk och
snöig söndagseftermiddag när
det bjöds på traditionsenlig
julgransplundring i sockenstugan.
Vi samlades en kort stund ute
vid julkrubban, där Hans-Göran
förklarade julen över, och dörrarna stängdes för denna gång.
Väl inne i värmen fick vi höra
barnkören sjunga ”En stjärna
lyser så klar” och ”Hallelujah”,
där vi fick med hela publiken
på sista refrängen, och avslutningsvis på ”Nu tändas tusen
juleljus”.
Framåt kvällen lämnade vi trötta, rödblommiga och nöjda den
varma sockenstugan i ett rus av
socker.
Sen blev det fika och dans kring
granen under guidning av Marianne Björk och Patrik Rytterström på piano. I ett långt tåg
dansades det varv på varv genom alla rummen och det hela
avslutades med Raketen och en
säck godispåsar som räckte till
alla gottegrisar, stora som små.
www.bjorkvik.org
5
Sång
Bröllop,
begravning,
dop mm
Ida König
Tel: 070-687 94 74
epost: [email protected]
SPORTLOVET
SPORTLOVET – lovet som kan
tillbringas utomhus eller inomhus
YB Kicki Karlsson
Björkviks IF, Glindrans IK
och Björkviks Ponnyridskola
arangerar i år ett sportlovsprogram tillsammans för
Björkviks barn och ungdomar.
Det finns aktiviteter på måndag/fredag som arrangeras av
Björkviks Ponnyridskola och
på tisdag/torsdag aktiviteter
som arrangeras av Björkviks
IF och Glindrans IK. Årets allaktivitetsdag genomförs i Duveholmshallen, Katrineholm på
fredagen (20/2).
På sportlovsmåndagen kommer det även att erbjudas en
gratis buss, sponsrad av Lions i
Katrineholm, från Björkvik till
Spökbacken. Avgång kl. 10.00
vid Björkviks Servicebutik, via
Strångsjö kl. 10.30 och framme
i Spökbacken ca kl. 10.45, hemfärd 16.15. Obligatorisk anmälan sker hos Handlarn i Björkvik
(tel. 0155-71090) senast torsdag
12/2 2015. Barn under 15 år ska
anmäla sig tillsammans med
målsman. På denna tur finns
det inga ledare och medföljande
föräldrar är välkomna. Info om
Spökbacken, möjlighet att t ex
hyra skidutrustning och köpa
liftkort finns på hemsidan
(http://www.spokbacken.se).
Tanken från dessa tre föreningar i Björkvik är att erbjuda så
många barn/ungdomar i Björkvik som möjligt ett brett utbud
av olika aktiviteter. Inspiration
har tagits från sportlovsutbudet
i Katrineholm men modifierat
utifrån förutsättningarna här i
bygden. På torsdagen kommer
t ex Monica Wallén (tovning),
Glindrans vävklubb (enklare
vävning) men även andra hantverksaktiviteter erbjuds på
hantverkspasset.
En utflyttad björkvikare, Sofia
Jardviken, kommer och läser ur
sin andra barnbok ”Hugo och
den glittrande stenen”. Farmor
Carin tar med sig barnbarnen
Hugo och Amanda in i den
mystiska skogen i Björkvik, där
de träffar på troll, Skogsfrun
och andra småknytt.
På tisdagen och torsdagen bjuds
det på mat, då många barn/ungdomar bor utanför Björkvik, för
att möjliggöra närvaro hela dagen. Under dessa två dagar finns
det ett antal ledare,
förutom dem som
håller i aktiviteterna, och som kommer att medverka
på arrangemanget.
Beroende på antalet barn/ungdomar som kommer
behövs en flexibel
och anpassningsbar ”kostym” och
vi hoppas att fler
målsmän/övriga
intresserade kan
vara med. Har du/ni möjlighet,
kontakta Kicki (se nedan).
Kontaktperson: Kicki Karlsson
070/57 60 654
Julpyssel i sockenstugan
YB Ida König
Pysselkväll med barnkören
hade vi innan Luciakonserten.
Där tillverkade vi en massa fina
julsaker, som vi sedan smyckade kyrkogången med inför konserten. Därefter hamnade det i
granen i sockenstugan.
Med fika, skumtomtar, glanspapper,
julmusik,
glitter,
ischoklad, klister, silkespapper
och juliga kreationer högt och
lågt, var stämningen på topp i
sockenstugan denna mysiga decemberkväll.
Fr. v: Freja, Emilia, Johanna, My,
Främre raden: Elin, Victoria, Matilda
www.bjorkvik.org
6
PROGRAM FÖR SPORTLOVET
Sportlovsprogramm dag för dag
YB Kicki Karlsson
I Björkvik finns det goda möjligheter gällande lokaler, ideella krafter och det kommer
att erbjudas ett Sportlovsprogram oavsett väder. Förskoleålder till högstadium, och det
oavsett skoltillhörighet, är
åldersspannet som de tre föreningarna vänder sig till.
Om möjligt, erbjuds i första
hand utomhusaktiviteter. Om
is finns men inte snö, eller vice
versa, genomförs en mix av aktiviteterna.
Oavsett kommer aktiviteter att
genomföras och senast fredag
v 7 kl. 12 finns tydliggörande
information på BIF:s hemsida
(http://www.björkviksif.se/
bjorkviksif).
Det finns ett samarbete mellan
fritidshemmet och föreningarna
som arrangerar vid skolan, vilket innebär att barn som vistas
på fritids även de har möjlighet
att medverka.
Skridsko, aktiviteter med och
utan klubba 13-15
Lilla fotbollsplan, Björkviks
skola
Carina Larsson, Friluftsfrämjandet Katrineholm & Kicki
Karlsson
Torsdag
Skridsko, aktiviteter med och
utan klubba 10-12
Lilla fotbollsplan, Björkviks
skola
Carina Larsson, Friluftsfrämjandet Katrineholm & Kicki
Karlsson
Lunch 12-13
Bollplanket, Björkviks skola
Handlarn i Björkvik, BIF &
Glindrans IK bjuder utomhus
på hamburgare med bröd.
Medtag egen dricka
Utomhus:
Lilla Vasa-loppet 13-15
Stora fotbollsplan, Björkviks
skola
Kicki Karlsson + medhjälpare
Hantverk 13-15
Syslöjdslokalen,
Björkviks skola
Gunilla Söderkvist + medhjälpare
Sagostund 14-15
Hugo och den glittrande stenen Björkviks Fritidslokal
Sofia Jardviken
Måndag
Öppet stall 9-14
Björkviks Ponnyridskola,
Yngarestrand
[email protected]
se
Fredag
Öppet stall 9-14
Björkviks Ponnyridskola,
Yngarestrand
[email protected]
se
Här följer Sportlovsutbudet 2015.
Tisdag
Skidträning 10-12
Stora fotbollsplan,
Björkviks skola Kicki Karlsson + medhjälpare
Lunch 12-13
Bollplanket, Björkviks skola
Handlarn i Björkvik, BIF &
Glindrans IK bjuder utomhus
på korv med bröd.
Medtag egen dricka.
www.bjorkvik.org
7
Inomhus om det inte
finns is eller snö:
Måndag
Öppet stall 9-14
Björkviks Ponnyridskola, Yngarestrand
[email protected]
se
Tisdag
Racketsport (Badminton, minitennis, bordtennis) 10-12
BjörkvikshallenKicki Karlsson + medhjälpare
Lunch 12-13 utanför Björkvikshallen
Handlarn i Björkvik, BIF &
Glindrans IK bjuder utomhus
på korv med bröd.
Medtag egen dricka.
Bollaktiviteter
(bollaktiviteter & bollekar med händerna)
13-15Björkvikshallen
Anneli Andersson, KIF Basket
& Kicki Karlsson
Torsdag
Lek- och redskapsgympa
10-12 Lilla gympasalen
Kicki Karlsson
Lunch 12-13
Bollplanket, Björkviks skola.
Handlarn i Björkvik, BIF &
Glindrans IK bjuder utomhus
på hamburgare med bröd.
Medtag egen dricka.
Hantverk 13-15 Syslöjdslokalen, Björkviks skola
Gunilla Söderkvist + medhjälpare
Hugo och den glittrande stenen
14-15 Björkviks Fritidslokal
Sofia Jardviken
Fredag
Öppet stall 9-14
Björkviks Ponnyridskola,
Yngarestrand
[email protected]
se
PERSONPORTRÄTT
Forskare från Björkvik doktorerar i ämnet
Om global etik i miljö- och hållbarhetsutbildningen
leder arbetet, en värld där vi lär
oss de värderingar, beteenden
och livsstilar som krävs för att
ställa om samhället och hitta
lösningar på världens ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar.
YB Monica Kopra
I december kom ett pressmeddelande till Nya Yngarebygden som handlade om en
doktorsavhandling framlagd
av björkviksdottern Louise
Sund.
Louise Sund, född Jonsson,
är från Björkvik där hon gått i
skolans låg- och mellanstadier.
Hon minns med glädje sina lärare Margareta Fredriksson och
Birgitta Karlsson. Louise studerade i högstadium och på gymnasiet i Katrineholm och avlade
studentexamen på Samhällsvetenskaplig linje. Sedan bar det
av till högskolan i Örebro där
hon utbildade sig till gymnasielärare och arbetade som sådan
i Eskilstuna mellan åren 1998
och 2003.
Louise återvände till högskolemiljön och den här gången
till Mälardalens högskola i
Eskilstuna där hon höll i internationella studentutbyten och
utbildade blivande lärare. Mellan åren 2009 och 2014 har hon
bedrivit forskning i pedagogik
vid Örebro universitet samtidigt med undervisningen på
Mälardalens högskola. Nu när
doktorsavhandlingen är framlagd kommer Louise att återgå
till att utbilda blivande gymnasielärare på heltid.
I doktorsavhandlingen i pedagogik vid Örebro universitet
har Louise Sund undersökt ett
antal frågor i förhållande till en
global etik i miljö- och hållbarhetsutbildningen. En sådan fråga är om miljö- och hållbarhetsutbildningen är förenlig med
kraven på fri åsiktsbildning
och värdepluralism som ställs
på demokratisk utbildning. En
annan fråga är om det finns
universella värden som är oberoende av historiska och kultu-
Louice Sund
rella förhållandena och giltiga
för alla i alla tider. En tredje
fråga är hur lärare reflekterar
kring och i sin praktik hanterar
komplexa miljö- och hållbarhetsfrågor som ansvar för andra
människor (social rättvisa).
Hennes avhandling – Om global etik i miljö- och hållbarhetsutbildningens policy och
praktik – är skriven inom den
Nationella forskarskolan i utbildning och hållbar utveckling
(GRESD). Man kan säga att
forskarskolan är ett resultat av
att FN har utsett 2005-2014 till
ett årtionde för utbildning för
hållbar utveckling. Målet med
utbildning för hållbar utveckling, är enligt UNESCO som
En rättelse!
I förra numret av tidningen i
artikeln om Djupviksbarnen
hade det blivit fel efternamn
på den man som räddade
flickorna på Yxtasjön.
Han hette Edvard Eklund och
jobbade Inger Bergqvists farmor Anna Karlsson. Edvard
kom från Seleboda och flyttade
senare till Stockholm.
www.bjorkvik.org
8
Idag är Louise 44 år och bor i
Torshälla med make och 14-åriga dottern Alice men försöker komma hem till mamma i
Björkvik så ofta hon kan och familjen Sund försöker följa med
i vad som händer i Björkvik och
deltar i en del, särskilt uppskattade är kyrkans olika aktiviteter. Hon betonar hur trevlig församlingsresan till Dalhalla var
liksom att hon inte missar kyrkans årliga syföreningsauktion
i advent. Särskilt glädjande för
redaktionen är att Louise Sund
tror att hon inte missat ett nummer av Nya Yngarebygden och
det är roligt att få gratulera till
doktorsavhandlingen.
Annonsera här!
NATUR
VINTERSPANING
YB Lars Davner
Skatorna börjar varna, en
kråka attackerar och några
koltrastar markerar. Duvhöken är upptäckt och har inte
en chans att dölja sig bland
grenarna i det avlövade trädet. Lika bra att dra till skogs
och hitta en mer skyddad plats
för att överraska ett byte.
Vinterspaning i skog och mark i
Björkvik ger en inblick i rovfåglarnas tuffa överlevnadskamp
mellan blidväder och isiga snöbyar. De första fjällvråkarna
har intagit sina vinterrevir. Tålmodigt spanar de av åkrar och
skogskanter för att få en chans
att sätta klorna i någon vinterstel gnagare.
Ormvråkarna har dragit rena
vinstlotten i födosökande där
de träffat på lite slaktavfall eller fallvilt i någon vägkant. Som
mest har det hållit till tre ormvråkar vid Hålstorp. Sparvhökarna har bäst jaktlycka kring
fågelborden där mesar, gulsparv
och en och annan domherre lyser upp i halvdagern. Men ljuset
är på gång!
Exklusiv bild på en Dvärglärka i norra Sverige
Ett par havsörnar håller till
kring Enaren, två imponerande
exemplar bevakade en råk i
väntan på både fisk och bistrare
tider. En gammal havsörn, med
lysande vit stjärt, patrullerar regelbundet de snöfria fälten mellan Virå och Glindran.
En varfågel tvärar in över landskapet, sätter sig i en björktopp.
Den gillar att spana från höga
punkter och har inget emot
kalhyggen. Varfågeln häckar i
norra Sverige och återkommer
regelbundet för att upprätta vinterrevir i våra trakter.
Har du något spännande att rapportera på naturfronten?
Vinterfrusen kåltrast.
www.bjorkvik.org
9
Slå gärna en signal till Nahid
och Lars Davner.
Mobil 072- 700 98 87 eller mejl
[email protected]
Sveriges Nationalfågel heter
koltrast. Den har tjänstgjort i
drygt 50 år och nu stundar en
ny omröstning. Det är Sveriges
Ornitologiska Förening som vill
ha in förslag för att göra en ny
topplista. Rösta fram Sveriges
Nationalfågel! Vi kommer att
rösta på SIDENSVANS.Vad
tycker du?
Håll koll på fågelborden. Vad
som helst kan dyka upp mellan fröautomater och talgbollar. I Vuollerim dök en dvärglärka upp och började ladda in
krossade solrosfrön. Kanske en
mongolisk dvärglärka, i så fall
ny art för Sverige. Gotland rapporterar en mellanspett, en fågel
som slutade häcka i vårt land för
över 30 år sedan.
Lars Davner med
kameran i högsta hugg
DIVERSE
Reserapport från USA
YB Pyret Backman
Här kommer slutet på Pyrets resa i USA. Det var
2008 hon reste med sin syster som bor i Kalifonien.
7.Hej allihop! Nu är jag hemma efter en fantastisk flygtur i klart väder.
Från Seattle flög jag nordost över Klippiga bergen in i Canada, en stor bergskedja, halva Nordamerika är ju berg, där topparna var snöklädda.
Längre nordost kom Alberta med Edmonton ett
platt brukat landskap med långa raka vägar i ett 90
graders rutnät, STORT. Så kom ett märkligt landskap med mycket vatten, många, många sjöar som
längre norrut var frusna trots att det inte var snö på
marken. Jag flög norr om Hudson Bay och ut över
Grönland och Island då sov jag och vaknade för
att se Färöarna som chokladtoppar i havet. Efter
ett tag såg vi randen av Norge, så kom molnen och
vi landade i Köpenhamn genom dem. Det var ljust
Klippiga bergen i Kanada sett från flygplanet.
hela resan, solen håller sig uppe så här på sommaren. Ha
det så bra i sommar och gör något roligt ni också.
KRAM Pyret
PS. Hörde att örnungarna flugit ur boet i dag. DS
Björkviksklubbens protokoll
YB Lars Hermelin
§ 1 Innan sammanträdets officiella öppnande ägde rum
fingo medlemmarna avnjuta ett
dignande middagsbord, vars anrättningar de ock gjorde all möjlig heder. Ordföranden öppnade
därefter sammanträdet med ett
klubbslag.
§ 2 Ordföranden anhöll om
medlemmarnas uttalanden huruvida klubben skulle gå i författning om utarbetande av stadgar för sig eller ej.
§ 3 Flera medlemmar yttrade
sig i denna fråga och uttalade sig
alla mot införandet av skrivna
stadgar utan framhöllo samtliga
talare under klubbmedlemmarnas livliga bifall att existerandet
av det för klubben värdefullaste,
den fria och otvungna samvaron, till stor del måste tillskrivas
frånvaron av trånga lagparagrafer. Med acklamation uttalade
sig därför klubbmedlemmarna
för att klubben även i fortsätt-
Löfdalen 1918
ningen skulle fortleva efter de
oskrivna stadgar, de gångna
årens sammankomster så småningom kristalliserat fram.
om familjen v. Samson-Himmelstiernas urfäder i Estland.
Han avtackades och applåderades livligt.
§ 4 Att avhålla nästa sammanträde erbjöd sig baron O. Hermelin, Kulltorp.
§ 6 Förklarade ordf. sammanträdet avslutat, varpå följde
samkväm med ordet fritt.
Vid protokollet
Gösta Löfquist.
§ 5 Höll dr. Hj. Lundgren ett
synnerligen intressant föredrag
www.bjorkvik.org
10
AKTIVITET I SOCKENSTUGAN
Lyckad första ”klädloppa” avklarad
YB Ronja Parmskog
Torsdagen den 22 januari
kl.15 började inlämningen
inför vår första ”klädloppa”.
Responsen hade varit stor gällande inlämning men tyvärr
var vädret emot oss och flera
ställde in. Men trots avhopp
fyllde vi upp hela stora salen
med endast 16st inlämnare.
Då det var första gången vi arrangerade detta hade vi ingen
aning om hur mycket som skulle komma, och då inte heller tiden det skulle ta att få ordning
på allt. Efter en lång kväll och
del av natt blev vi äntligen klara
med all upplockning och sortering, sockenstugan stod redo
inför försäljningen på lördagen
den 24:e.
Strax innan kl.10 på lördagen
stod det ca 20 personer i kö
för att få komma in, jätteroligt!
Klockan slog tio och de gick
med snabba steg in mot kläderna. Fler kom det snabbt därefter, parkeringen blev lite kaotisk
och några fick stå på andra sidan
kyrkan borta vid minneslunden.
Det var folk o handlade hela dagen men mest folk var det fram
till lunch. Åldern på besökarna
var väldigt varierande från 2
månader till dryga 80 år. De var
mycket nöjda och kom inte bara
Folkmassorna trängdes bland kläderna
från Björkvik utan även från
Oxelösund, Vrena, Nyköping,
Katrineholm, Vingåker m.fl.
Totalt lyckades vi sälja för
nästan 10 000 kr, vilket är fantastiskt! Och efter alla utbetalningar till säljarna landade förtjänsten av både cafét och
försäljningen på 2380 kr som
kommer skänkas vidare till
välgörenhet. Samt ett antal sopsäckar med kläder och skor som
efterskänkts. Vart alla kläder
och pengar kommer skänkas re-
dovisas i nästa nummer då det
inte hunnit färdigställas än.
Ja vill passa på att tacka alla
som på ett eller annat sätt varit
behjälpliga med genomförandet av denna ”klädloppa”, plus
alla säljare och alla köpare. Och
samtidigt passa på att avslöja att
vi kommer att göra ett till försök
i augusti 2015 och hoppas då på
ännu fler säljare och besökare,
varmt välkomna då!
Ronja Parmskog, Arrangör
Borden välfyllda med kläder inför försäljningen
www.bjorkvik.org
11
KYRKAN INFORMERAR
Vad har hänt i kyrkan sedan sist?
YB Kerstin Hermelin
1:a advent var det som vanligt
en härlig och ljus gudstjänst.
Kyrkokören sjöng fantastiskt
som de brukar. Tänk så
många underbara sånger och
psalmer det finns det finns!!
Det var så många goda saker
som gjorde 1:a advent blev
extra festlig. Enligt traditionen
hade vi nya blomsteruppsatser
i kyrkan, orgeln var nyrenoverad, apostlarna likaså, julgranen lyste stämningsfullt utanför
Sockenstugan och inne i Sockenstugan, på verandan hängde
vackra ljuddämpande vepor.
För att börja i någon ände. Det
har varit besvärligt med ljudet
ute på verandan i sockenstugan.
Framförallt när det är ganska
mycket gäster. Nu ligger där
en matta på golvet och framför
allt hänger det ljudabsorbenter
på två av väggarna. Dessa ljudabsorbenter är tillverkade av
Acqwool i Gällstad. Går man
in på deras hemsida, kan man
läsa att de är vävda av 100%
ull. Ett rent naturmaterial med
fantastiska egenskaper. Genom
en unik teknik kan de väva
i valkad ull. Materialet drar
dessutom inte till sig smuts och
damm. Fram för mera sådant!!
Sedan några år kommer de fina
granarna utanför Sockenstugan
och vid Julkrubban från
Valingeskogarna. Det är spännande att titta på när den stora
granen kommer på plats.
På Julafton, i lagom tid före julmat, klappar och Kalle, samlades några föräldrar och mor- o
farföräldrar med barn för att
ställa i ordning krubban. Barnen fick välja figur i tur och
ordning och sätta den på plats
och sedan letade de efter jesusbarnet som gömt sig.
Julkrubban
Julottan är som alltid mycket
stämningsfull, med alla levande
ljus och vår fantastiska
kyrkokör. Om det är trots eller
tack vare den tidiga timmen
kan jag inte avgöra.
På Annandag Jul var det en underbar musikgudstjänst, berättade de som var där. Ida och
Patrik och barnkören bjöd på
en glad och stämningsfull föreställning. Ida och hennes
syster Alexandra sjöng duett
i ”Jul, jul, strålande jul”, alla
De ljuddämpande veporna i
glasverandan i
sockenstugan
barnen sjöng solo i tur och ordning. Barnen var så duktiga och
hanterade mikrofonerna som
riktiga proffs och sjöng så det
hördes. Sedan rockade Patrik
loss på flygeln och alla föräldrarna bildade en spontan kör
och sjöng med.
Det nya året ringdes in nere i
kyrkoruinen. Väggarna reflekterade ljuset från eldkorgarna,
marshaller glimmade i fönsternischerna, ”Ring, klocka, ring”
och ett slags eldsprutande
”vattenfall” i alla de färger, som
man kunde hålla i handen.
Söndagen efter nyår fick vi
njuta av Stavsjöventilerna. Där
kan man tala om proffs!
Dessutom är det extra roligt att
drygt hälften av kören är Björkvikare! Kören
Stavsjöventilerna har funnits
i 25 år! Det är en blandad kör
som sjunger det mesta, har ca
5 konserter/år,inkl. julkonserter
i Kila, Krokek och Björkvik!
Vid pianot satt Marianne
Castegren och som dirigent och
tillika solist Maria Samuelsson.
Vi bjöds som sig bör på
alla underbara julsånger. En
lagom blandning med lite folkmusik och klassiska melodier.
Mina favoriter blev ”Kungarnas Marsch” (en fransk julvisa
från 1700-talet som jag tror att
Anders Öhrwall har arrangerat
för blandad kör), ”A la nanita
nana” och inte att förglömma
den magiska ”O helga natt”
med Maria Samuelsson.
Stavsjöventilerna
www.bjorkvik.org
12
PREDIKOTURERNA
Söndagen den 29 mars
Palmsöndagen
Familjegudstjänst i
Glindrans Skola
Barnkören
Blommor skänks av
Ulla Fredriksson
Yngaregården kl 14.15
Torsdag den 2 april
Nattvardsgång
Predikoturer för
församlingen
Februari till april 2015
1:a årgångens texter
Söndagen den 15 februari
Fastlagssöndagen
Söndagsgudstjänst
med kyrkokören
Blommor skänks av
Kerstin Hermelin
Söndagen den 22 februari
1 i fastan
Söndagsmässa
Blommor skänks av
Birgitta Pettersson
Söndagen den 1 mars
2 i fastan
Psalmgudstjänst i
Sockenstugan
Blommor skänks av
Sivert Eriksson
Söndagen den 8 mars
3 i fastan
Söndagsmässa
Blommor skänks av
Kerstin Parmskog
Söndagen den 15 mars
Midfastosöndagen
Söndagsgudstjänst
Blommor skänks av
Astrid Bergquist
Söndagen den 22 Mars
Jungfru Marie Beb.dag
Val
Söndagsgudstjänst med
kyrkokören
Blommor skänks av
Gunny Karlsson
Torsdagen den 2 april
Skärtorsdagen
Kl 19.00
Mässa
Blommor skänks av
Yvonne Claug
Fredagen den 3 april
Långfredagen
Långfredagsgudstjänst
Söndagen den 5 april
Påskdagen
Kl 09.00
OBS tiden
Påskmässa med kyrkokören
Efter mässan påskbuffé i
Sockenstugan.
Anmälan på telefon
0155-71013
Blommor skänks av
Anna-Greta Lidman
Måndagen den 6 april
Annandag påsk
Psalmafton i Sockenstugan
Söndagen den 12 april
2 söndagen i påsktid
Söndagsgudstjänst
Blommor skänks av
Florence o Agnes Wirengren
För att få veta tiderna –
läs alltid predikoturerna i
fredagens tidning.
Eller på
www.bjorkvik.org
Gudstjänster på
Yngaregården kl 14.15
Onsdag den 25 februari
Torsdag den 2 april
www.bjorkvik.org
13
Sopplunch i
Sockenstugan
Alltid kl 12.00
Tisdag 24 februari
Göran Forsmark visar
bilder från Italien
Tisdag 24 mars
Se även predikoturerna
och www.bjorkvik.org
Sockencafé i
Sockenstugan
Tisdagar och torsdagar
Kl 14.00 – 16.00
Öppet för alla
Syföreningen i
Sockenstugan
Varannan onsdag
Kl 13.15
Övrig information
Kyrkkaffe serveras i Sockenstugan
efter söndagens
gudstjänst av enskilda
medlemmar och föreningar.
Önskas kyrktaxi
ring Björkviks Taxi
0155-71035
Pastorsexpeditionen
Kyrkoherde
Hans-Göran Ericsson
Vardagar mellan 10-12
Tel.: 0155-710 13
Organist
Patrik Rytterström
070-1137745
Kyrkogårdsexp 0155-716 58
Stig-Arne Bylesjö
Pia Heberlein
Kyrkorådets ordf
Ulf Österlund 0155-714 79
Kyrkofullmäktiges ordf
Yvonne Claug 0155-714 59
BJÖRKVIKSHÄNDELSE
På gång i Björkvik
Sportlovsaktiviteter
vecka 8 se hela programet
sidan 7
22 februari
Björkviksstjärnorna
tränar i kyrkan kl 12.30
23 ferbruari
SPF kl. 14 i Sockenstugan
Räddningstjänsten
24 februari
Sopplunch i Sockenstugan
kl. 12
Göran Forsmark visar bilder från Italien
27 februari
BIT-frukost 9-10
Vård och Omsorgsförvaltningen besöker
28 februari
Handlarn i Björkvik firar
ett år med familjen Esko
1 mars
Glindrans vävklubb kl.14
Årsmöte i Glindrans skola
8 mars
Årsmöte med Björkviks
Folkets Park kl 14
i Glindrans skola
10 mars
Träffpunkt Björkvik kl.14 Samlingslokalen
Sandviksv 4
Bio med Bertil
13 mars
Sista dagen att anmäla sig till vårmässan
Anmälan:
[email protected]
Ulrica Westerdahl:
076-8505707, 0155-71021
24 mars
Sopplunch i Sockenstugan
kl. 12
28 mars
Årsmöte med BjörkviksHembygdförening kl. 14 i Glindrans skola
30 mars
SPF Påsklunch
mer info kommer.
25 april
Mässa i hallen 10 -16
Badminton i
Björkvikshallen
söndagar 19.00 - 20.00
Herrar och damer, ung som
gammal
Björkviksstjärnorna
tränar i kyrkan
varannan söndag jämn
vecka kl. 12.30
Bygdefika på BIT-center
varje fredag
kl.09.00 -10.00
Tabata varje söndag i lilla
hallen kl 19.00
Hantverkscafé på
måndagskvällar
vid Ängby gård kl. 18
Textbehov
Har du varit med om något
som du tror kan intressera
andra. Skriv då några rader om det till Yngarebygden.
Det kan vara roligt att dela
med sig ibland.
Skriv till Yngarebygden.
[email protected]
com
www.bjorkvik.org
14
SPONSORER
Vi är med och sponsrar Nya Yngarebygden
www.grindar.se
Sune: 070 22 99 089
Börje Dahlqvist
Information
[email protected]
www.PowerPage.se
Business Control
www.esko-industriservice.s
0155-400 145
Björkviks församling
www.grindar.se
Jonas Bergquist
Ekonomi & Marknadskonsult
070-33 90 000
Djupviks
Kurs och lägergård
0150-34 50 35
www.djupvikskursgard.se
Välkommen till
Ulrikas fotvård
Tidsbokning:
070-56 84 609
Gör hembesök
Björkviks
Snickeri AB
Svetsar, renoverar & servar
alla typer av fordon
Spec. 60-70-80 Dodge
- Försäljning av
byggmaterial
- Tillverkning av specialsnickerier efter önske mål
www.snickeri.org
0155-71185, -86
Däckservice omläggning och
balansering
Innehar F-skattsedel
Max Koog
0708-26 95 02
Kerstin och Lars
Hermelin
Kvisätter
björkvik
www.bjorkvik.org
15
www.bjorkvik.org