JÄGAREFÖRBUNDET HANINGE-TYRESÖ Verksamhetsberättelse

JÄGAREFÖRBUNDET HANINGE-TYRESÖ
Verksamhetsberättelse 2014
Styrelsen för jaktvårdskretsen "Jägareförbundet Haninge - Tyresö" får härmed avge verksamhetsberättelse
för tiden 2014-01-01 – 2014-12-31. Kretsen bildades 2005 genom en sammanslagning av Jägareförbundet
Haninge och Tyresö Jaktvårdskrets.
Jaktvårdskretsen har vid utgången av verksamhetsåret 981 (991) medlemmar, av dessa är cirka 100 kvinnor
och 90 ungdomar (upp till 25 år).
Kretsens styrelse har efter årsmötet den 4 februari 2014 bestått av följande ledamöter
Ordinarie
Peter Carlsson, ordförande
Janne Kjellsson, vice ordförande
Victoria Skoglund, sekreterare
Christer Berggren, kassör
Philip Larm
Susanne Bühlmann
Christer Engström
Alf Mannelqvist
Lena Söderman
Suppleanter
Mats Englund
Johan Ekestam
Melker Skoglund
Leif Johansson
Rolf Carlsson
Ioannis Granouzis
Styrelsen konstituerade sig efter årsmötet den 4 februari.
Av årsmötet utsedda revisorer har varit Johan Lindén och Per Olov Rognmo med Göte Söderman och Louise
Carlsson som revisorssuppleanter.
Valberedning har utgjorts av Mikael Hammar, Göran Springer och Claes Kahl.
Kretsens representant i Skärgårdsrådet har varit Karl- Erik Larsson (ordinarie) och Kåre Hagman ersättare.
Karl-Erik Larsson har varit adjungerad till styrelsen.
Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden sedan föregående årsmöte.
Samarbete Haninge kommun
Samarbetet med Haninge Kommun fortsätter när det gäller viltvård och faunavård inom viltvårdsrådets ram
enligt gällande viltvårdsavtal. Kortjakten på de nya markerna, Nödesta-Ektorp och Hemfosa-Vädersjö på
totalt cirka 1 200 ha har organiserats och genomförts under året. Utsedda viltvårdare och jaktledare har som
tidigare även anordnat kortjakter för marklösa jägare på övriga marker enligt viltvårdsavtalet. Jakten på Åby
är för närvarande vilande p g a klagomål från en enskild person. En småviltsjakt på kommunmarken vid Alby,
där det normalt inte jagas, har anordnats den 12 november med kommunen som värd för att minska
trafikolyckor samt intrång och skadegörelse i trädgårdar.
Jaktvårdskretsen har liksom tidigare lämnat ingående kommuner biträde vid skyddsjakt och avlivning av
skadegörande djur i gård och trädgård.
Älgjakten
Arbetet med det nya älgförvaltningssystemet fortsätter. Inom älgförvaltningsområde (ÄFO) 04 Södertörn,
som omfattar hela Södertörn med cirka 93 000 ha registrerad älgjaktsareal, finns 4 älgskötselområden med
1
en areal på totalt 63 949 ha. Härutöver tillkommer 25 licensområden på 29 474 ha. Antalet licensområden
har minskat under året med 20 st. p g a av krav på ökad areal för att registrera ett område. I den
älgförvaltningsgrupp (ÄFG) som biträder länsstyrelsen vid förvaltningen av älgstammen ingår en representant
för kretsen.
Statistik från älgjakten 2014-2015 föreligger inte för närvarande men avskjutningen bedöms bli i paritet med
2013 då totalt 153 älgar fälldes på Södertörn varav 46 älgar i Haninge-Tyresö. Planering pågår för ytterligare
en spillningsinventering våren 2015.
Även 2014 har sjuka och döda älgar (8 st.) inrapporterats från olika delar av kretsen. Symtomen har bl.a. varit
utmärgling och hårlöshet. Flera älgar har skickats in till SVA men något resultat som kan ge ett generellt svar
på dödsorsaken föreligger inte. På kretsens hemsida kan man hitta information om vad man bör göra om
man hittar en sjuk eller död älg.
Eftersök av trafikskadat vilt
Organisation och kontaktmannalista till polisen när gäller eftersök av trafikskadat vilt i Haninge och Tyresö
har kontinuerligt uppdaterats och organisationen bedöms fungera bra. Representanter för kretsen har även
deltagit i två samverkansmöten med polisen.
Årligen inträffar ca 250 viltolyckor i Haninge och ca 60 i Tyresö kommun. Antalet har ökat i Haninge särskilt
när det gäller vildsvin i förhållande till 2013 och uppgår 2014 totalt till 243 st. fördelat på 23 (21) älgar, 173
(170) rådjur, 1 (3) hjort, 47 (34) vildsvin. I Tyresö uppgår viltolyckorna totalt till 57 st. fördelat på 51 (54)
rådjur och 6 (2) hjortar. Siffrorna inom parantes gäller 2013.
De vägar som är mest olycksdrabbade är väg 227, Dalarövägen, väg 73 Nynäsvägen, väg 257 Grödingevägen
och väg 229 Tyresövägen.
Av rapporterade olyckor har en stor andel, 120 stycken inträffat på Dalarövägen varav 11 älgar, 63 rådjur, 45
vildsvin och 1 hjort vilket är en ökning med 40 % i förhållande till 2013 med 85 olyckor.
Effekten av den stora varningsskylt Trafikverket låtit uppsätta på initiativ från kretsen kan konstateras vara
försumbar. För att minska trafikolyckorna bedöms andra metoder krävas.
Viltövervakning Haninge-Tyresö
Vi har sedan Jägareförbundet gick ut med uppmaning till jägarna att rapportera vad man skjutit enbart till
Viltdata (viltdata.se) tappat merparten av det egna underlaget för kretsens viltövervaknings statistik.
Jägareförbundets viltrapporteringsansvarige har som mål att minst 30 % av jaktmarkerna i kretsarna skall
rapportera till Viltdata, Haninge-Tyresö kretsen hade i vår egen viltrapportering cirka 85 % tidigare.
För att försöka att upprätthålla den viltövervaknings statistik som vi haft i kretsen sedan 1986, så återupptog
vi vårt arbete med att göra ett brevutskick till kretsens alla jaktlag. Vi bad dem att förutom att rapportera till
Viltdata också skicka oss en kopia på rapporten. Vi skapade också en möjlighet för våra jakträttsinnehavare
att skapa en rapport till kretsen direkt via vår hemsida.
Resultatet av detta är inte som tidigare, men vi har ändå fått in rapporter igen.
Från Haninge har vi fått in svar från 17 marker av 53 möjliga (32%) och dessa rapporter svarar för 54% av den
jaktbara arealen i Haninge. Från Tyresö har vi fått in svar från 3 marker av 4 möjliga (75%) och det står för 47
% av den jaktbara arealen i Tyresö. Via vår hemsida har 5 jakträttsinnehavare inkommit med
avskjutningsrapport, ett sätt som vi vill uppmuntra övriga att också göra förutom att man rapporterar direkt
till Vildata.se.
2
Slutsatsen av detta är att vi fortfarande har en egen viltövervaknings statistik att rapportera i jaktvårskretsen,
men att den är mindre representativ än tidigare då det är färre som rapporterar till oss nu. Vilket betyder att
vi har ett sämre underlag för att bedöma viltstammarnas utveckling inom vår krets.
Ungdomar
Då ungdomsverksamheten i kretsen under tidigare år varit låg har arbetet under 2014 inriktats på att
etablera kontakter, planera för långsiktiga satsningar och genomföra ungdomsjakter.
Under året 2014 har ungdomssektionen arbetat fram en kontakt med Berga Naturbruksgymnasium (NBG) för
att kunna göra jägare av redan naturintresserade ungdomar som bor på skolans internat under veckorna.
Vidare planering och arbete tillsammans med skolan och kretsens utbildningssektion kommer att
genomföras under 2015.
I samband med att kontakten med NBG upprättades, etablerades även en första kontakt med den anställda
jägaren på Sandemar. Kontakten upprättades för att kunna ge eleverna på NBG möjlighet att komma ut på
Sandemars jaktmarker och delta i det viltvårdsarbete som bedrivs där. Sandemar var intresserade av det och
vidare arbete kommer att bedrivas under 2015.
Under året har det genomförts två ungdomsskyttedagar på Haninge Jaktskytteklubb. Skyttedagarna har
bedrivits tillsammans med kretsen Stockholm Centrala och har visat sig vara mycket givande och
inspirerande. Antalet ungdomar som deltog under skyttedagarna 35. Vid skjutstationerna stod skjutledare
från HJK som instruerade skyttarna på ett mycket pedagogiskt sätt. Vidare har ungdomssektionen i
samarbete med Stockholm Centrala genomfört tre ungdomsjakter. Jakterna har bedrivits på Gålö samt
Bogesund. Samtliga jakter har bedrivits med drivande rådjurshundar och resulterat i att 75 ungdomar har fått
möjligheten att komma ut och jaga. I december påbörjades planeringen för 2015 års ungdomsjakter och
skyttedagar.
Ungdomssektionen har tillsammans med vice ordförande och utbildningsansvarige arbetat fram ett
rekryteringsmaterial bestående av broschyrer, rollups, monterbanderoll med tillhörande podier samt give
aways.
JAQT
Jägarförbundet Haninge-Tyresös styrelse har tidigare tagit ett särskilt initiativ till att få ihop en mailgrupp av
kvinnor som är intresserade av gemensamma aktiviteter. Intresset har under året varit lågt. Tillsammans med
utbildningssektionen har ett samarbete inletts med en kvinnlig kretsmedlem med egen matblogg och
resulterat i en sektion på kretsens hemsida med viltrecept.
Utbildning
När viltet är fällt ska det tas om hand på korrekt sätt. Kretsens konservator har producerat en serie
information om tillvaratagande. Detta innefattar hur man bäst tar hand om och vad man ska tänka på
gällande trofén, bäverskinn och tjäder.
Att förädla viltköttet till mat är den grundläggande anledningen till jakt. Utbildningssidan har initierat en
receptbok på kretsens hemsida och här läggs recept upp för inspiration till att förädla det fällda viltet. Vid
2014 års slut ligger det 32 recept på kretsens sida.
I och med generationsskifte i jägarkåren behöver ungdomar fler möjligheter att få kontakt med natur,
viltvård och jägartraditioner, speciellt kring storstäder. Tillsammans med kretsens ungdomssida har
utbildningssidan undersökt hur kretsen kan stötta utbildning av ungdomar i jägarexamen och skytte. Denna
diskussion fortskrider under 2015.
3
Utöver detta har det diskussioner inletts med lärosäten för unga vuxna med naturinriktning. Under 2015
hoppas utbildningssidan att detta samarbete kan leda till att fler utbildar sig inom jakt och viltvård med stöd
av kretsen.
Miljö
När det gäller miljöområdet har Södertörns Miljöförbund förelagt HJK att söka tillstånd hos länsstyrelsen för
anläggandet av bullervall 3 trots att man tidigare accepterat anläggandet av två bullervallar.
Kretsmästerskap
Kretsmästerskap i Eftersök genomfördes 24 maj, med 3 deltagande ekipage (5 var anmälda men tyvärr 2
strykningar). Segrade gjorde Ioannis Granouzis med Mats Unbeck på andra plats. Vid det senare
länsmästerskapet hade tyvärr ingen av dem möjlighet att delta.
Kretsmästerskap i Hageljaktstig genomfördes i samband med Haninge Jaktskytteklubbs öppna
hageljaktstig en söndag i mars. Kretsmästare blev Jens Okoner med 190 poäng.
Kommunikation
På kretsens hemsida informeras fortlöpande tider för olika typer av aktiviteter, rapporter och bilder från
genomförda aktiviteter, intressanta länkar, viktig information från förbundet. På hemsidan hittar man även
information om de jakter som erbjuds marklösa jägare, ungdomar och andra, i samarbetet med Haninge
Viltvårdsråd
Webbredaktören önskar medlemmarnas engagemang genom synpunkter, jaktberättelser eller annan
information om intressanta aktiviteter eller händelser.
Övrigt
Med hänsyn till ökningen av vildsvinstammen har kretsen i september genomfört ett samverkansmöte med
markägare, jordbruks- och jaktarrendatorer när det gäller förvaltningen av vildsvin och lämpliga metoder för
jakt, utfodring och inventering. Ytterligare samverkansmöten kommer att genomföras 2015.
En kommunomfattande kråkjaktsdag genomfördes den 29 mars. Det kom cirka 20 skyttar kl. 05.00, det var
fint väder så att kråkorna flög högt eller hade sovmorgon. På Årsta Säteri sköts 10 fåglar.
Första pris till Jan Fredriksen - 4 kajor
Andra pris till Kalle Engström - 1 kaja och 1 nötskrika
Tredje pris till Kaj Kadar - 1 kråka
Nästa kråkjakt är den 28/3 2015
En inventering av lodjur planerades för den norra delen av Stockholms län under vårvintern 2014. Bristen på
snö gjorde att inventeringen inte kunde genomföras i den omfattning som man hade önskat. Länsstyrelsens
spårarbete resulterade i 3 preliminära familjegrupper i den övre delen av länet. Sammanställning för
inventering av lo i Sverige i rapportform kan laddas ner från http://www.viltskadecenter.se/ Eventuell
fortsättning med inventering i den södra delen av länet blev inte fastlagd under året. En uppskattning av
utbredningen av de stora rovdjuren görs dock från rovobs.se och rapporter från allmänheten av
länsstyrelsen.
Insamlingen av rävspillning avslutades under året där kretsmedlemmarna har bidragit på ett förtjänstfullt
sätt.
På skyttesidan har vi bedrivit information och träningsskytte för nybörjare och även erfarna skyttar. HJKs
älgbana är den mest utnyttjade, men vi har även träningsskytte på HJKs lerduvebanor.
4
Dessutom vill vi informera om HJKs pensionärsskytte på onsdagar kl 10-12 för alla över 65 år, som vi
regelbundet deltar i.
Ekonomisk berättelse 2014
Inkomster
Kretsbidrag
Summa
3 286,00 kr
3 286,00 kr
Utgifter
Porto, tryckkostnader
Postgiro
Årsmöte
Porto årsmöte
Lokalhyra
Km jaktskytte
Uppvaktning avgående styrelse ledamöter
Kråkjakten
Resesättning
Rollups
Diverse
Summa
2 098,00 kr
1 140,00 kr
1 780,25 kr
3 201,00 kr
1 498,00 kr
250,00 kr
1 098,00 kr
927,00 kr
444,00 kr
9 691,00 kr
310,00 kr
22 437,25 kr
Kassabehållningen var vid årets ingång 27 785,57 kr och vid dess utgång 8 634,00 kr. Årets underskott uppgår
till 19 151,25 kr
Peter Carlsson
Ordförande
Christer Berggren
Kassör
5
Victoria Skoglund
Sekreterare