2015 vecka 11

Informerar
Information om
Detaljplan för Kågeröd
centrum och station
Granskning/Utställning
Förslag till två angränsande detaljplaner i Kågeröds tätort ställs ut för
granskning 20150304 – 20150401.
Planhandlingar finns på biblioteket
i Kågeröd och i kommunhuset i
Svalöv (under öppettider) samt på
kommunens webbplats www.svalov.se.
Planförslagen bedöms inte medföra
betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken. För information och utskick av
handlingar kontaktas Bo & Bygg, Växel:
0418 - 47 50 00.
Från vänster Smilla West och Holmfridur Ingolfsdottir.
Elever genomför
praktik på Teneriffa
Lördagen den 7 mars flög tre förväntansfulla elever, Amanda Holmgren, Holmfridur Ingolfsdottir
och Smilla West, från Svalöfs gymnasium till Teneriffa för att genomföra sin praktik.
Lämna synpunkter
Synpunkter framförs skriftligen till Bo &
Bygg, Svalövs kommun, 268 80 Svalöv,
eller via e-post ([email protected]) senast
den 1 april 2015. Den som inte framfört
skriftliga synpunkter senast under granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplan.
Ett EU-projekt
Resan är möjlig tack vare EU-projektet VET Mobility som
Svalöfs gymnasium deltar i tillsammans med gymnasieskolorna i Landskrona. Under de två år som projektet pågår
finns möjlighet för skolans elever på yrkesprogram att göra
en del av sin praktik utomlands.
Pionjärer i projektet
Kågeröd 15:1 m.fl. (Centrum)
Planområdet är beläget i centrala Kågeröd vid Coop Konsum, öster om järnvägen och väster om församlingshemmet och omfattar cirka 6,1 hektar. Området gränsar i norr
till fastigheterna Kågeröd 10:3, 18:1, 3:9 och 10:1, i söder
till Kågeröd 5:135, 5:123, 5:29, 5:26, 5:15 och 5:145, i öster
till Kågeröd 2:4, 18:1 och 3:22, i väster mot Bygatan och
Per Ols väg.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av förtätning
med bland annat blandad bebyggelse och bostäder. Förutom park, boende, centrumändamål, idrott och vård, medges
icke störande verksamhet.
Planförslaget innebär att delar av mark på fastigheterna
Kågeröd 10:2, 15:1, 5:17, 5:18, 2:3, 5:37 5:40, och 5:144
samt samfälligheterna Kågeröd outr:5, samf:12, samf:13,
samf:4 och samf:8, till följd av planens antagande, kan
komma att tas i anspråk enligt 6 kap plan- och bygglagen för
allmän platsmark.
Kågeröd 5:129 m.fl. (Station)
Planområdet, sträcker sig över järnvägsområdet, omfattar
del av Per Ols väg och Bygatan i öster, Bangatan i väster
samt mindre del av fastigheterna Kågeröd 5:18 och 5:57.
Området omfattar ca 1,9 hektar.
Planförslaget syftar till att möjliggöra ett öppnande av
persontågstrafik i Kågeröd. Planen medger tågstation med
perronger, mötesspår för person- och godståg samt skapar
förutsättningar för planskild järnvägspassage. Planen inbegriper bussangöring samt parkeringsplatser. Anslutande ytor
anpassas och tillgängliggörs efter framtida behov och användning av stationsområdet.
Sommarjobben som erbjuds finns bland annat inom områdena barnomsorg, äldreomsorg, park- och trädgårdsarbete,
föreningsverksamheter samt inom kost och städ. Enstaka
diverse arbeten inom andra områden kan förekomma.
Berätta om sina erfarenheter
Deltagarna i projektet åtar sig att, väl hemma, berätta om
sina äventyr och erfarenheter för sin gymnasiekamrater,
som kan få chansen att åka iväg kommande läsår.
Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel
Dags att söka sommarjobb!
Under sommaren 2015 kommer Svalövs kommun
att fördela 50 sommarjobbsplatser till ungdomar
som är födda 1998 och 1999.
De tre naturbrukseleverna med inriktning djurvård, ska under tre veckor på Teneriffa genomföra sista delen av sin
praktik (APL) på två veterinärpraktiker och i en djuraffär. De
blir pionjärer i ett projekt som Svalöfs gymnasium hoppas
kunna fortsätta att delta i. Eleverna ska under vistelsen på
den spanska ön även passa på att njuta av sol och värme
och bekanta sig med omgivningarna och kulturen där.
n
n
Sista dag för ansökan är den 20 mars!
Läs mer om hur du ansöker om sommarjobb på
www.svalov.se under:
Omsorg & socialt stöd /
Arbete och integration / Sommarjobb
n
n
n
n
n
n
Lite fakta...
Sommarlovsentreprenörskap eller att skapa ett övningsföretag, är ett sätt för
dig att pröva din kreativitet och ditt intresse för eget företagande. Oavsett om
du kommer att bli egen företagare eller arbeta som anställd så får du värdefulla erfarenheter av att vara ung företagare. Du får också tillfälle att knyta
viktiga kontakter för framtiden.
n
n
n
I sommar har du som bor i Svalövs kommun och är mellan 17 och 20 år
möjligheten att driva ett eget företag själv eller tillsammans med en kompis.
Vi hjälper dig med utbildning och stöd från våra duktiga handledare. Som
sommarlovsentreprenör får du också ett stipendium på 2 000 kr som du kan
använda som startkapital.
Mer information om
Sommarlovsentreprenör hittar
du på
n
n
www.svalov.se/
näringsliv
PLATS FÖR LIV
SISTA ANSÖKNINGSDAG Till SOMMARLOVSENTREPRENÖR ÄR DEN 30 MAJ
Sista ansökningsdag
Sjuksköterska, graviditetsvikariat
Vårdare/Arbetshandledare/
Boendestödjare
Lärare i idrott och hälsa, åk 1-6
Undervisa i svenska som andraspråk, årskurs 7-9
Semestervikarie Fysioterapeut/
Sjukgymnast
Semestervikarie Arbetsterapeut
Undersköterska hemteam semestervikariat
Semestervikariat Undersköterskor – särskilt boende Kågeröd
Semestervikariat Undersköterskor – särskilt boende Teckomatorp
Semestervikariat Undersköterskor – särskilt boende Svalöv
Semestervikariat Undersköterskor Hemvården
Sjuksköterska vikariat
Sjuksköterska semestervikariat
2015-03-14
2015-03-15
2015-03-15
2015-03-15
2015-03-31
2015-03-31
2015-05-31
2015-05-31
2015-05-31
2015-05-31
2015-05-31
2015-05-31
2015-05-31
Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se.
Hela denna sida är information från Svalövs kommun
Svalövs kommun 268 80 Svalöv
Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Telefon: 0418-47 50 00
Fax: 0418-47 50 26
E-post: [email protected]
Webb: www.svalov.se