8 juni - Stockholms stad

Rådet till skydd för
Stockholms skönhet
Protokoll
Sida 1 (29)
2015-6
Närvarande:
Anders Bodin ordförande, Birgitta Bremer, John Chrispinsson (t.o.m.
§14), Fredrik von Feilitzen, Cajsa Holmstrand, Ingemar Josefsson,
Magnus Olausson (tom § 21), Margareta Olofsson, Inga Varg (t.o.m.
§21), Hanna Zetterlund och Henrik Nerlund, sekreterare, Monica
Hector, handläggare samt Cecilia Skog, handläggare och
protokollförare
Under sammanträdet deltog även: Lars Tiderman, Helena
Thomann, Joel Berring, Ewa Wåhlin, Magnus Bäckström, Maria
Borup, Niklas Östman (plankonsult), stadsbyggnadskontoret.
Förhinder att närvara hade anmälts av: Winston Håkansson,
Anders Jönsson och Iréne Westman
Tidpunkt:
2015.06.08, kl. 13.30-17.10
Lokal:
Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4
§1.
Val av justerare, dagordning
Valdes vice ordförande I Josefsson att jämte ordförande
justera protokollet. Erinrades att extralista förelåg samt att
ärenden upptas i ordningen: 1-13, 21, 28, 14, 20, 22-24, 15,
26-27, 18-19, 16, 17, 25.
§2.
Rådet till skydd för Stockholms
skönhet
Hantverkargatan 3L
105 35 Stockholm
Telefon 08-50829766
Växel 08-50829000
Fax 08-50829769
[email protected]
stockholm.se
Nästa sammanträdesdag
Erinrades att Skönhetsrådet sammanträder den 17 augusti
2015, kl. 13.30.
§3.
Nästa delegationssammanträde
Erinrades att Skönhetsrådets delegerade sammanträder den 24
augusti 2015, kl. 13.30.
Protokoll 2015-6
Sida 2 (29)
§4.
Protokollsjustering
Anmäldes att protokoll fört vid rådets ordinarie sammanträde
2015.05.04 justerats i vederbörlig ordning.
§5.
Protokollsjustering
Anmäldes att protokoll fört vid rådets
delegationssammanträde 2015.05.18 justerats i vederbörlig
ordning.
§6.
Rådet: Återinstiftande av
Skönhetsrådets pris
(SR-01.01-0198-2015
Förelåg av sekretereraren utformat förslag avseende
återinstiftande av Skönhetsrådets pris. Uppdrogs åt kansliet att
utreda frågan.
Bordlades ärendet.
§7.
Rådet: utflykt och middag
(SR-01.01-0220-2015)
Erinrades att rådets utflykt och middag äger rum den 11 juni
2015 och inleds med föredrag om kvinnliga
landskapsarkitekter och stadens gestaltade gröna rum av
docent Catharina Nolin. Därefter företas utfärd med buss till
intressanta och i vissa fall hotade parkanläggningar från 1900talets mitt. Utflykten avslutas med middag på Älvsjö Gård där
rådet äter middag och tackar av de ledamöter som avgått i år
och under föregående år.
§8.
Rådet: Seminarium 2015.09.24
(SR-01.01-0220-2015)
Erinrades att rådets årliga seminarium äger rum den 24
september.
§9.
Rådet till skydd för Stockholms
skönhet
Hantverkargatan 3L
105 35 Stockholm
Telefon 08-50829766
Växel 08-50829000
Fax 08-50829769
[email protected]
stockholm.se
Anmälningsärenden
Anmäldes ärenden enligt bilaga.
Protokoll 2015-6
Sida 3 (29)
§10.
Medaljongen 3 m.m., Älvsjö,
Kämpetorpsskolan, förslag till
detaljplan
(SR 03.02-0179-2015)
Återupptogs ärende bordlagt vid sammanträde 2015.05.04
(§12) angående Medaljongen 3 m.m., Älvsjövägen, Älvsjö,
utbyggnad av Kämpetorpsskolan, förslag till detaljplan. Lars
Tiderman, stadsbyggnadskontoret, redogjorde för ärendet.
Detaljplaneförslaget syftar till att möjliggöra en utbyggnad av
Kämpetorpsskolan till en F-9 skola med ca 1000 elever,
nybyggnad av en friliggande förskola om sex avdelningar
samt nybyggnad av två idrottshallar i anslutning till en ny 11manna plan som också ska anläggas.
Kämpetorpsskolan uppfördes efter ritningar av arkitekten Paul
Hedqvist och den togs i bruk 1952. Skolan har ett högt
kulturhistoriskt värde ur arkitektonisk synpunkt men också ett
pedagogiskt och historiskt värde eftersom anläggningen så
tydligt ritats efter rådande ideal om byggnadernas olika
funktion.
Rådet till skydd för Stockholms
skönhet
Hantverkargatan 3L
105 35 Stockholm
Telefon 08-50829766
Växel 08-50829000
Fax 08-50829769
[email protected]
stockholm.se
Skönhetsrådet ansåg att en utbyggnad av Kämpetorpsskolan är
möjlig och att planförslagets struktur överlag är bra men
önskad bearbetningar i några delar. Planförslaget innebär att
läsbarheten och förståelsen för att hus A är skolans
huvudbyggnad förtas då den nya volymen som planeras vid
Älvsjövägen tillkommer. Rådet ansåg därför att
stadsbyggnadskontoret bör pröva om det är möjligt att dra in
det nya huset från gatan så att hus A även i fortsättningen läses
som skolans huvudbyggnad. Av samma skäl bör
byggnadshöjden också minskas. Rådet önskade dessutom se
en omarbetning av fasadutformningen på skolans
tillbyggnader så att de får en mer nedtonad gestaltning, det vill
säga att de kompletterar och i någon mån också underordnar
sig Paul Hedqvists skolanläggning. Denna synpunkt gäller
också matsalsbyggnaden som enligt rådet bör få ett uttryck
som gör den till en del av skolan snarare än ett helt eget
uttryck. Den minskning av byggnadshöjden som rådet vill se
mot Älvsjövägen bör kunna kompenseras genom att
matsalsbyggnaden i stället får en större volym och som då
också får rymma fler funktioner, kanske går det också att ge
eleverna möjlighet att äta utomhus, i direkt anslutning till
matsalen. Funktionsmässigt rymmer för övrigt detaljplanen
Protokoll 2015-6
Sida 4 (29)
(forts §10)
flera delar som gynnar elevernas möjligheter till sport och
idrott men skolan saknar en aula eftersom samlingssalen
tidigare byggts om till bibliotek och klassrum. Rådet ansåg i
det sammanhanget att det borde vara lite större balans i
skolans funktioner, t.ex. bör det finnas lokaler som ger
eleverna möjlighet att även ägna sig åt skapande verksamheter
och kultur. Utbyggnadsplanerna bör åtminstone inkludera en
aula med scen, antingen genom återställande av den
ursprungliga lokalen eller med en ny aula, förslagsvis placerad
i matsalsbyggnadens volym.
Rådet ansåg att både fotbollsplanen och den dubbelstora
idrottshallen är bra tillägg i skolmiljön men att idrottshallens
placering i hörnet av Älvsjövägen/Nya Götalandsvägen
tillsammans men den slutna gestaltningen skapar ett
stadsmiljömässigt problem. Det är enligt rådets uppfattning
synnerligen viktigt att de slutna fasaderna mot gatorna
omarbetas så att de får någon slags fönsteröppningar eller
slitsar som gör att verksamheten i hallen får en koppling till
stadsmiljön, en synpunkt som torde vara helt i linje med
översiktsplanens intentioner om en levande och attraktiv stad.
I planförslaget ingår även en förskola om sex avdelningar.
SISAB har under de senaste åren uppfört flera förskolor enligt
konceptet ”Framtidens förskola”. Rådet skulle vilja se en
ljusare färgsättning än den mörkt grå/svarta kulör som
redovisas i remissunderlaget.
Detaljplanen innebär, om den genomförs så som redovisas,
stora ingrepp i naturmarken. Flera stora träd måste tas ner och
åtta stora ekar kommer antagligen inte att överleva
byggprocessen eller de nya förhållanden som kommer att råda
när byggnaderna uppförts. De kvaliteter som stora och
välväxta, ibland flerhundraåriga träd ger området kan inte
kompenseras genom nyplantering. I vidarebearbetningen av
planförslaget bör stadsbyggnadskontoret försöka minimera
intrånget i naturmarken så att fler träd kan sparas.
Rådet till skydd för Stockholms
skönhet
Hantverkargatan 3L
105 35 Stockholm
Telefon 08-50829766
Växel 08-50829000
Fax 08-50829769
[email protected]
stockholm.se
Beslöt Skönhetsrådet att avstyrka förslag till detaljplan i
föreliggande utformning.
Uppdrogs åt kansliet att besvara ärendet.
Protokoll 2015-6
Sida 5 (29)
§11.
Sätra 2:1, Vita Liljans väg, Bredäng,
förslag till detaljplan, förslag till
detaljplan
(SR-03.02-0212-2015)
Genom remiss hade stadsbyggnadskontoret begärt
Skönhetsrådets yttrande över Sätra 2:1, Vita Liljans väg,
Bredäng, förslag till detaljplan. Sekreteraren redogjorde för
ärendet.
I en tidigare skrivelse till stadsbyggnadsnämnden tog
Skönhetsrådet upp frågan om förtätningen i Bredäng.
Programmet för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg
anger området för kompetterande bebyggelse och beskriver att
förtätning och komplettering, utöver detta, ska ske inom
befintlig bebyggelse. Rådet påpekade att det krävs principer
för tillägg i miljöer av så homogen karaktär som i Bredäng.
Miljön, som har höga kvaliteter, är skapad med ett tydligt
enhetligt gestaltningsgrepp och tillägg kan fogas till området
som tydliga tillägg eller mer anpassat till den befintliga och
starka strukturen. Skönhetsrådet poängterade att de avvikande
tillägg som görs alltid måste ses i ett större sammanhang och
där läsas i en kontext där de också kan bli prejudicerande för
fortsatta tillägg. Sådana förändringar bör ske i en mer
medveten process. För rådet står det därför klart att ett
program för Bredäng bör föregå fler planarbeten i området.
Rådet till skydd för Stockholms
skönhet
Hantverkargatan 3L
105 35 Stockholm
Telefon 08-50829766
Växel 08-50829000
Fax 08-50829769
[email protected]
stockholm.se
Det nu remitterade planärendet är ett tydligt exempel där fel
analys föregått planarbetet. Syftet med planförslaget är att
komplettera Bredäng med nya bostäder. De tre nya
bostadhusen har förlagts så att de skär in i ett i en öppen park
som sträcker sig från Bredängs centrum över Vita Liljans väg
mot den nivåskillnad som avslutar det vidsträckta rummet.
Planformen för kvarteret Sigbardsordern visar också hur stor
betydelse vyn har i den ursprungliga planen: två kvarter med
stora gårdar kantar naturmarken och en ensam lamell bildar
fond i dess avslutning. De nytillkommande husen har
dessutom försetts med sadel och pulpettak och givits ett
gavelmotiv mot gatan medan kortsidorna underordnar sig
bebyggelsen i kvarteren Coldinuorden och Gröna stugan,
syftet anges vara att skapa släktskap med en kulturhistoriskt
värdefulla miljön genom ett samtida uttryck och skulptural
form. Rådet ansåg att planen inte är den goda komplettering
inom befintlig bebyggelse som en förståelse för den befintligt
Protokoll 2015-6
Sida 6 (29)
(forts §11)
starka planstrukturen möjliggör. Rådet ansåg att byggnaderna
därför bör inrymmas i den planstruktur som finns i området
och hitta ett samtida uttryck som förstärker karaktären som ett
tillskott.
Rådet ställde sig inte alls främmande till att området
kompletteras med ytterligare bostäder, tvärtom är det
prioriterat. Däremot ansåg rådet att en strategi för
kompletteringarna som bättre inventerat Bredängs kvaliteter
och tillskottens möjlighet måste föregå de många små projekt
som nu planeras i området.
Beslöt Skönhetsrådet att avstyrka förslag till detaljplan och att
förnya sin begäran om stadsbyggnadsnämndens
ställningstagande till förtätningar av det sammanhållna
området Bredäng i ett separat program.
Uppdrogs åt kansliet att besvara ärendet.
§12.
Trollhättan 30, Norrmalm, del av
Galleriankvarteret, förslag till
detaljplan.
(SR-03.02-0227-2015)
Genom remiss hade stadsbyggnadskontoret begärt
Skönhetsrådets yttrande över Trollhättan 30, Norrmalm, del av
Galleriankvarteret, förslag till detaljplan. Helena Thomann,
stadsbyggnadskontoret, redogjorde för ärendet.
Rådet till skydd för Stockholms
skönhet
Hantverkargatan 3L
105 35 Stockholm
Telefon 08-50829766
Växel 08-50829000
Fax 08-50829769
[email protected]
stockholm.se
Fastigheten Trollhättan 30 är en del av Galleriankvarteret. Den
befintliga byggnaden uppfördes 1976 efter ritningar av VBB
och inrymmer, förutom två undre våningar med handel, till
stor del kontor. Mot gården finns idag ett öppet rum från plan
5 och uppåt men ursprungligen fanns här en planterad
innergård med intressanta träd. Mot Regeringsgatan och
Hamngatan har byggnadens hörndel en bred arkad som i sin
förlängning längs Regeringsgatan har satts igen till förmån för
större butiksytor.
Hela kvarteret Trollhättan är under omvandling. För
fastigheterna 29, 31-33 har en detaljplan som bland annat
möjliggör påbyggnader med 2-3 våningsplan vunnit laga kraft.
Detaljplanen för Trollhättan 30 ingick tidigare i samma
planarbete men fastigheten bröts ur i ett senare skede för att
Protokoll 2015-6
Sida 7 (29)
(forts. §12)
möjliggöra en prövning av en eventuell rivning utan att
processen för de övriga delarna av kvarteret skulle påverkas.
Förfaringssättet innebar att ändringarna avseende Trollhättan
30 har kunnat utredas i annan takt men också att de
förändringar som diskuterats avseende det övriga kvarteret
inte beretts med information om att den tidigare lägsta delen
av kvarteret nu blir den högsta.
Det planförslag som stadsbyggnadskontoret nu remitterat
innebär att det tidigare U-formade huset rivs ner till gatuplan
och att ett nytt uppförs med innergården ersatt med
vinterträdgårdar mot Regeringsgatan och Hamngatan.
Strukturellt går det att se ett samband mellan den nya
planformen och Carl Nyréns plan för Sparbankens hus i
kvarteret Spektern 13 där den kamformade byggnaden förlagts
med ryggen inåt kvarteret och fyra flyglar ställts med gavlarna
mot Regeringsgatan. Här har vinterträdgårdar varit öppna mot
gatan men senare till viss del satts igen. Även i kvarteret
Trollhättan har allmänna platser funnits, Gröna rummet och
Kockstorget, men inte ansetts prioriterade och därför
försvunnit. Dagens slutna karaktär i kvarteret Trollhättan är
således till många delar ett resultat av senare ombyggnader.
Förslaget visar en ny byggnad i upp till tolv våningar.
Illustrationerna visar också fasader mot Regeringsgatan och
Hamngatan som i renderingar ger ett öppet intryck men
uppförda riskerar att upplevas mer slutna då förslagets gröna
gårdar är inglasade. Den helglasade fasaden ger också ett mer
oroligt intryck i gatumiljön än dagens sammanhållna fasad
med arkader. Karaktären är spretig med volymer i klossform
som travats uppåt men också med utkragande överhäng på 60
respektive 150 cm mot gatan, enligt rådets mening en
gestaltning som tillför allt för många linjer och former.
Rådet till skydd för Stockholms
skönhet
Hantverkargatan 3L
105 35 Stockholm
Telefon 08-50829766
Växel 08-50829000
Fax 08-50829769
[email protected]
stockholm.se
I planförslaget ingår också att möjliggöra ett ökat stadsliv och
trygghet i city genom fler kopplingar genom kvarteret och
bostäder. Rådet påpekade att två nya entréer mot
Regeringsgatan och ett litet bostadshus är små förändringar för
allmänheten i det stora sammanhanget där
exploateringsvinsten är så stor. Den stora förändringen
avseende tillgänglighet förläggs istället till takplanet där
kvarterets alla delar går att nå med en sammanhängande
förbindelse, i sig attraktivt men inte till gagn för stadslivet
eller gaturummet.
Protokoll 2015-6
Sida 8 (29)
(forts. §12)
I samrådshandlingen anger också stadsbyggnadskontoret att
föreliggande förslag har som syfte att öppna fastigheter mot
staden, synliggöra ny arkitektur, öka kvarterets densitet och
möjliggöra en varierad skala i närmiljön. Skönhetsrådets
synpunkter i de tidigare delarna av planarbetet för
Galleriankvareteret har också främst gällt rörelsemönster och
volymfördelningar. Rådet påpekade att en ökad exploatering i
ett så centralt läge också bör medföra förändringar som löser
problem i det överstora kvarteret och läker de delar av
Norrmalmsregleringens intentioner som inte visade sig vara
gynnsamma: brister när det gäller allmänhetens tillgänglighet
till och möjlighet till varierat rörelsemönster inom kvarteret.
Rådet har inte motsatt sig en rivning av Trollhättan 30, för
rådet stod det snarare tidigt klart att det fanns stora möjligheter
att tillföra kvarteret värden som saknas i det slutna kvarteret så
att flexiblare rörelseströmmar skapades men också att fler ytor
tillgängliggjordes för allmänheten, inte minst kopplingarna till
Brunkebergstorg. Det är rådets mening att förslaget inte alls
nått fram till målet att bidra till ett attraktivt och levande city
och att möjliggöra nya rörelsemönster i och kring
byggnaderna.
Rådet till skydd för Stockholms
skönhet
Hantverkargatan 3L
105 35 Stockholm
Telefon 08-50829766
Växel 08-50829000
Fax 08-50829769
[email protected]
stockholm.se
Galleriankvarteret är inte bara ett överstort, slutet kvarter med
inåtvänd verksamhet. Det är också ett kulturhistoriskt viktigt
kvarter med den för tiden unika gallerialösningen, omnämnd
redan 1920 och där den tidigare bebyggelsen slutligen revs för
lämna plats för en galleriagata som diskuterats sedan 1946.
Kvarteret markerar en brytpunkt mellan det nya reglerade City
och den äldsta bebyggelsen på Norrmalm. Höjderna är satta
efter omkringliggande märkesbyggnader som Bobergs NK
men också Hötorgsskrapornas markerade resning. Än mer
tydligt har volymerna inom det befintliga kvarteret disponerats
så att Trollhättan 30 trappats i höjd mot Hamngatan och reser
sig inåt kvarteret för att markera Brunkebergsåsens sträckning.
Det tidigare stadsplaneidealet att markera topografin är tydlig i
City. Trollhättan 33 och 29 skapar tillsammans med
byggnaderna i Hästskon och Putten längs Sveavägen en tydlig
kant. Den höga skivan som accentuerats i den nya planen för
Trollhättan 29 förlorar sin förklaring och balansen inom
kvarteret ändras då Trollhättan 30 blir högre. Rådet anser
också att det är viktigt att analysera vad den nya
exploateringsnivån innebär i ett större sammanhang.
Protokoll 2015-6
Sida 9 (29)
(forts. §12)
Skönhetsrådet anser inte att Trollhättan 30 måste vara den
lägsta delen inom kvarteret men att det är till fördel för
gatuvyerna att fasaden trappas mot Hamngatan. Rådet ansåg
därför att den nominella höjden inom kvarteret inte ska resa
sig över takfotshöjden i den nyligen antagna planen för
Trollhättan 31 och att kvarterets föreslagna volym i den nära
skalan mot Hamngatan, mot Regeringsgatan men också i de
långa vyerna, främst från Skeppsholmen, visar att kvarteret
blir för högt.
Skönhetsrådet anser att den omotiverade höjningen av
byggnadens volym inte är acceptabel. Rådet anser också att
fler åtgärder som påverkar rörelsemönster och tillgänglighet
måste till, tillexempel att vinterträdgårdarna uppförs som
gröna rum, öppna mot gatan och att det är självklart att staden
måste ha planincitament nog att styra utvecklingen av
kvarteret på ett sätt som gagnar allmänheten bättre.
Beslöt Skönhetsrådet att bestämt avstyrka planförslaget i sin
föreliggande form. Rådet anser att höjningen av volymen
saknar förankring i det stadsplanemönster efter topografi som
råder i city och att konsekvensen blir oacceptabel i den nära
skalan så väl som i de längre siktlinjerna. Rådet anser därför
att de nominella höjderna för den nya byggnaden måste sättas
efter höjderna i fastigheten Trollhättan 31, det vill säga tre
våningar lägre. Rådet anser också att förutsättningarna för ett
rikt stadsliv med fler kopplingar genom kvarteret inte
tillvaratagits i förslaget. Rådet anser därför att de
vinterträdgårdar som redovisas bör utformas som öppna gröna
rum, att fler allmänna platser och möjliga passager måste till
och att kopplingarna runt och genom kvarteret ska förstärkas
ytterligare. Rådet anser att den nya byggnadens fasad bör
gestaltas med ett större lugn i volymverkan och en mer
sammanhållen karaktär. Rådet anser därför att utkragningarna
i fasaden och den våning som skjuter ut över Gallerians entré
ska avlägsnas och att ingen del bör skjuta ut över Hamngatans
linje.
Rådet till skydd för Stockholms
skönhet
Hantverkargatan 3L
105 35 Stockholm
Telefon 08-50829766
Växel 08-50829000
Fax 08-50829769
[email protected]
stockholm.se
Uppdrogs åt kansliet att besvara ärendet.
Protokoll 2015-6
Sida 10 (29)
§13.
Persikan 5, Tegelviksgatan,
Nackagatan, Barnängsgatan,
Bondegatan, Södermalm, förslag till
detaljplan samt inkommande skrivelser
(SR -03.02-0194-2015, SR Dnr 20140051 samt 2014-0087)
Genom remiss hade stadsbyggnadskontoret begärt
Skönhetsrådets yttrande över Persikan 5, Tegelviksgatan,
Nackagatan, Barnängsgatan, Bondegatan, Södermalm, förslag
till detaljplan. Joel Berring, stadsbyggnadskontoret,
redogjorde för ärendet.
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag för
fastigheten Persikan 5. Planförslaget innebär att den befintliga
bussdepån, ursprungligen spårvägshall, rivs och ersätts av sju
nya bostadskvarter, nya gator, två förskolor, en
livsmedelsbutik, butiks- och verksamhetslokaler i kvarterens
bottenvåningar samt en ny park. Detaljplaneförslaget syftar till
att länka samman de äldre delarna av Södermalm med de
nyare kvarteren runt Hammarby sjö. Marken i området är
anvisad till nio olika byggherrar och de olika kvarteren
föreslås få stor variation i såväl utryck som i höjder och
material. Omkring 1170 bostäder planeras i kvarteren.
Rådet till skydd för Stockholms
skönhet
Hantverkargatan 3L
105 35 Stockholm
Telefon 08-50829766
Växel 08-50829000
Fax 08-50829769
[email protected]
stockholm.se
Skönhetsrådet ställde sig positivt till att ersätta bussdepån med
stadskvarter och omfamnar ambitionen att sammanläka
Södermalm och Hammarby Sjöstad. Formen för den plats där
bebyggelsen föreslås bestäms av Lindhagenplanens önskan
om en ringväg över Södermalm och den på 1950-talet
uppförda spårvägshallen. Om Ringvägens framdragande
minner det skurna kvarteret Gruvan som fått sin vinkel för att
utgöra en del av den på 1860-talet föreslagna paradgatan. Den
befintliga bussanläggningen, ritad av arkitekterna Wettergren
och Toll saknar inte kvaliteter, men skapar genom sin stora
utbredning en barriär i staden och en rivning, när
användningen flyttar till Mårtensdal, ger en stor möjlighet att
återge denna del av Södermalm en småskalighet. Området runt
planområdet är intressant i sin stora uppvisning av typologier.
Här finns hart när Stockholms alla utvecklingsskeden
representerade genom träkåkbebyggelsen i kvarteret
Barnängsbacken större, stenstaden i kvarteret Gruvan,
smalhusen i kvarteret Stålet, skivhusen i kvarteret Fikonet och
avslutningsvis postmodernismen i kvarteret Nektarinen.
Protokoll 2015-6
Sida 11 (29)
(forts. §13)
Miljön runt planområdet bär således spår av flera
planeringsideologier som sammanstrålar på platsen.
Ambitionen i vår tid kan inte vara lägre än att lägga till
stadskvaliteter som väl står sig väl mot de omkringliggande.
Ur den omkringliggande miljön kan dessutom inspiration tas
från det som fungerat väl under årens lopp och på samma sätt
kan lärdomar dras av det som fungerat sämre. På platsen finns
också förutsättningar att skapa gröna kopplingar mellan
Vitabergen såväl som Tegelviken och Hammarby kanal.
Rådet till skydd för Stockholms
skönhet
Hantverkargatan 3L
105 35 Stockholm
Telefon 08-50829766
Växel 08-50829000
Fax 08-50829769
[email protected]
stockholm.se
Utifrån de osedvanligt goda förutsättningarna som finns för en
ny levande stadsmiljö på platsen anser rådet att det liggande
planförslaget är långt ifrån de kvaliteter som kan skapas och
att det rent av, om genomfört lägger en ny barriär mellan det
äldre Södermalm och Hammarby Sjöstad. Av de nya gatorna
uppfyller ingen kraven tydliga stadsmässiga kopplingar. Den
viktigaste länken, Bondegatan, tillåts sluta i ett stup över
Tegelviksgatan samtidigt som en ny butikslös gångfartsgata
läggs i kvarterens mitt. Båda dessa motiv är prövade i Södra
Stationsområdet (exempelvis Timmemansgatan och
Södermalmsallén) med orienterbarhetsproblem och miljöer
som inte känns trygga över dygnet som följd. Planeringen för
Persikan måste ha högre ambitioner för gatumiljön.
Bondegatan bör möta Tegelviksgatan i plan. Om det inte går
av topografiska skäl bör gatan avslutas antingen genom en
generös trappa i gatans sträckning eller med en helt annan
lösning där gatan avslutas med en plats inom de nya kvarteren.
Publika lokaler bör finnas i samtliga kvarter. Förslaget att med
bebyggelse som kryper nära kvarteret Gruvan visar på en dålig
förståelse för platsens historia och den tidigare planen för
Ringvägen. Istället borde Ringvägens tänkta bredd få utgöra
gräns mellan befintligt och nytt. Den bredare sneda gatan bör i
huvudsak utgöras av en grön länk mellan Vitabergen och
Åsöberget. Rådet välkomnade den gröna länken i Skånegatans
förlängning men förordar att de föreslagna kvarterens
utskjutande delar utgår så att den nya parken i sin helhet möter
Barnängs- och Tegelviksgatorna.
De föreslagna nya kvarteren adderar en överdriven brokighet
till ett redan heterogent område. Variationen känns både sökt
och framkommenderad för sin egen skull snarare än för att
skapa stadsbildliga kvaliteter. Stadsmässighet är variation
Protokoll 2015-6
Sida 12 (29)
(forts. §13)
inom kvarter, inte kvarter emellan. Rådet ansåg inte att detta
är en framkomlig väg. Istället bör gemensamma principer tas
fram för kvarteren kopplat med ett gestaltningsprogram för
hela området. En god jämförelse är arbetet i Nordvästra
Kungsholmen där stor variation finns samtidigt som
gemensamma takfotshöjder ger stadsdelen en harmonisk
enhetlighet. Kraftigt pendlande höjder inom kvarter är
intressanta på Nya Årstafältet, men knappast i Södermalms
kontext. Särskilt viktigt är detta mot Danvikstull där de nya
kvarteren kommer att utgöra stadens front. Här bör
omotiverade höghus utgå eftersom stadsfronten inte når fram
till tullen utan istället utgör ett slags bakgrund. Stor hänsyn
måste tas till mötet med den kulturhistoriskt värdefulla miljön
mot Åsöberget, framförallt Gröna Gården och Hovings
malmgård. Om det föreslagna torget mot Bondegatan
genomförs måste byggnaderna i det nya kvarteret slutas för att
skapa en mer trivsam miljö.
En förändring av kvarteret Persikan har osedvanligt goda
förutsättningar att läka samman staden i ett attraktivt läge på
Södermalm. Dessvärre visar planförslaget på dålig förståelse
för såväl befintliga kvaliteter som för vilka stadskvaliteter som
går att skapa. Skönhetsrådet efterlyser högre ambitioner för de
tillkommande kvarteren.
Rådet till skydd för Stockholms
skönhet
Hantverkargatan 3L
105 35 Stockholm
Telefon 08-50829766
Växel 08-50829000
Fax 08-50829769
[email protected]
stockholm.se
Strukturen tar inte funktionellt avstamp i Södermalm utan
skapar en enklav snarare än en integrerad stadsdel.
Bondegatan kan inte avslutas med ett stup och den föreslagna
gångfartsgatan riskerar att få för låga vistelsevärden. Publika
lokaler bör finnas i alla kvarter. Kopplingen av grönstukturen i
Skånegatans förlängning är välkommen men den nya parken
måste nå fram i sin helhet till Barnängs- och Tegelviksgatorna.
Ringvägens aldrig genomförda förlängning bör få sin hela
bredd och utformas som grön länk mellan Vitabergen och
Åsöberget. Gestaltningen är främmande med sin överdrivna
brokighet. Ett gestaltningsprogram bör tas fram tillsammans
med gemensamma principer för kvarteren. Pendlingen i höjd
bör utgå och stor hänsyn måste tas till den kulturhistoriskt
intressanta bebyggelsen mot Danvikstull.
Beslöt Skönhetsrådet att bestämt avstyrka detaljplanen i
föreliggande form.
Protokoll 2015-6
Sida 13 (29)
(forts. §13)
Uppdrogs åt kansliet att besvara ärendet samt sända kopia på
yttrandet till privatpersonerna som tillskrivit rådet i ärendet.
§14.
Kärrtorps centrum, Näskubben 2,
Grönskär 2, Söderarmsvägen,
Kärrtorpsvägen, förslag till detaljplan
(SR-03.02-0192-2015)
Genom remiss hade stadsbyggnadskontoret begärt
Skönhetsrådets yttrande över Kärrtorps centrum, fastigheterna
Näskubben 2, Grönskär 2, Söderarmsvägen, Kärrtorpsvägen,
Kärrtorp, förslag till detaljplan. Ewa Wåhlin,
stadsbyggnadskontoret, redogjorde för ärendet.
Stadsbyggnadskontoret genomförde 2004 ett programarbete
för kompletteringsbebyggelse i Kärrtorp samt delar av
Enskededalen och Bagarmossen. Samtliga delområden av är
nu detaljplanelagda och den nya bebyggelsen är uppförd
förutom i Kärrtorps centrum. Det nu redovisade
detaljplaneförslaget omfattar två delar av Kärrtorps centrum,
dels vid Lågskärs-/Söderarmsvägen, dels vid busstorget och
parkeringsplatsen. Ytterligare bostäder och verksamheter i
omgivande kvarter bedöms kunna stödja centrumanläggningen
genom ett ökat kundunderlag. Vidare bekräftas befintlig
kulturshistoriskt värdefull bebyggelse som idag inte är
planenlig.
Rådet till skydd för Stockholms
skönhet
Hantverkargatan 3L
105 35 Stockholm
Telefon 08-50829766
Växel 08-50829000
Fax 08-50829769
[email protected]
stockholm.se
Detaljplaneförslaget innebär förtätningar på tre platser och
planbestämmelserna föreskriver bostäder samt
centrumändamål. I kvarteret Grönskär föreslås rivning av
befintligt områdeskontor. Den nya byggnaden består av en
högre volym i åtta våningar sammanfogad med en lägre del i
två plan som vetter mot Lågskärsvägen och befintlig
centrumbyggnad. Punkthusets tak föreslås få ett diagonalt
sadeltak som tillsammans med de befintliga punkthusens
pyramidformade tak ska skapa ett intressant taklandskap. I
kvarteret intill, i hörnet Karlsövägen/Söderarmsvägen, föreslås
två fyravåningshus placerade i vinkel. Den parkeringsplats
som därmed tas bort ersätts delvis på befintlig, underutnyttjad,
parkering mellan Turteatern och tunnelbanan samt i
parkeringsgarage i kvarteret Grönskär. Det tredje delområdet
utgörs av en byggnad i sex våningar och en lamell i fyra plan
mot Kärrtorpsvägen. Torghuset ska fungera som
centrummarkör och signaturbyggnad och som därför
Protokoll 2015-6
Sida 14 (29)
(forts. §14)
gestaltningsmässigt skiljer sig från den befintliga
lamellbebyggelsens skala.
Skönhetsrådet ansåg att det program för
kompletteringsbebyggelse i Kärrtorp samt i randområden till
angränsande stadsdelar varit betydelsefullt både som
instrument för planerad utbyggnad men också för invånarna
som mycket tidigt fick ta del av, och komma med synpunkter
på, utbyggnadsplanerna i Kärrtorp. Skönhetsrådet ställde sig
också helt bakom stadsbyggnadskontorets förslag vad gäller
planstrukturen. Den föreslagna torgshuset i kvarteret
Näskubben kan både ge platsen mer intimitet, något som blir
positivt för busstorget och centrumanläggningen. Rådet ansåg
även att de två lamellhusen vid Karlsövägen/Söderarmsvägen
kan bli ett bra tillägg förutsatt att bostadshusen får en
färgsättning som fungerar väl med punkthusen i kvarteret
Söderarm. Det finns ett gestaltningsprogram framtaget för
Kärrtorp där områdets karaktär beskrivs; färgsättningen av de
nya bostadshusen bör göras så att de blir nutida tillägg som
fungerar i den befintliga miljön. Rådet är således helt emot
mörka kulörer eller svart som fasadkulör i sammanhanget.
Vad gällde volymförslaget för de kopplade byggnaderna i kv.
Grönskär så ansåg rådet det kunna fungera på platsen men
fasadmaterialet bör inte vara tegel utan puts. Det relativt
nybyggda bostadshuset på grannfastigheten har lånat drag av
de äldre punkthus som med planförslaget får både varsamhetsoch skyddsbestämmelser men det är ändå avläsbart som ett
nytillskott. Lite samma känsla för de värden som finns i
grannkvarteret bör genomsyra gestaltningen av det nya huset.
Även takets utformning kan i det avseendet diskuteras – ett
pyramidtak som gör att husgruppen uppfattas som en enklav
av byggnader, om än med lite olika tillkomsttid – kan vara
bättre för helheten än ett nytt bostadshus med en takform som
bryter mönstret.
Rådet till skydd för Stockholms
skönhet
Hantverkargatan 3L
105 35 Stockholm
Telefon 08-50829766
Växel 08-50829000
Fax 08-50829769
[email protected]
stockholm.se
Beslöt Skönhetsrådet att tillstyrka förslag till detaljplan med
ovanstående erinran avseende den planerade bebyggelsen vid
Karlsövägen/Söderarmsvägen och Lågskärsgatan.
Uppdrogs åt kansliet att besvara ärendet.
Protokoll 2015-6
Sida 15 (29)
§15.
Framtidens förskola
(SR-03.02-0181-2015)
Upptogs ärendet bordlagt vid Skönhetsrådets sammanträde
2015.05.04 (§2) angående Framtidens förskola.
Bordlades ärendet åter.
§16.
Motion (2015:18), utbyggnad av
Stadsgårdshissen
(SR-03.02-0208-2015)
Genom remiss hade finansroteln begärt Skönhetsrådets
yttrande över Motion (2015:18) angående utbyggnad av
Stadsgårdshissen. Sekreteraren redogjorde för ärendet.
Skönhetsrådet ansåg det som positivt om det går att skapa en
ny koppling mellan Södermalms högre nivå och
Stadsgårdskajen men att den utredning som föreslås får utvisa
om förslaget är genomförbart. Om en ny hiss blir aktuell
kommer gestaltningen av densamma bli en mycket viktig
stadsbildsfråga.
Beslöt Skönhetsrådet att tillstyrka motionens förslag att
uppdra åt exploateringsnämnden att utreda förutsättningarna
för en ny Stadsgårdshiss med separat gångbro och en hiss
placerad norr om Stadsgårdsleden.
Uppdrogs åt kansliet att besvara ärendet.
§17.
Rådet till skydd för Stockholms
skönhet
Hantverkargatan 3L
105 35 Stockholm
Telefon 08-50829766
Växel 08-50829000
Fax 08-50829769
[email protected]
stockholm.se
Fotbollsplan i Fredhällsparken,
inkommen skrivelse
(SR-03.03-0210-2015)
En privatperson hade skrivit till Skönhetsrådet angående
fotbollsplan i Fredhällsparken. Sekreteraren redogjorde för
ärendet.
Stockholm växer och behovet av nya bostäder är mycket stort.
Stadsbyggnadskontoret arbetar sedan några år tillbaka med
förtätningsprojekt i såväl Marieberg som Stadshagen. Ny
bebyggelse planeras bl.a. vid Stadshagens IP men eftersom en
Protokoll 2015-6
Sida 16 (29)
(forts. §17)
fotbollsplan behövs på västra Kungsholmen föreslås en ny 11mannaplan i Fredhällsparken.
Parkstråket som går från Norr Mälarstrand och genom
stadsdelarna Marieberg, Fredhäll och Traneberg är en mycket
medveten satsning från stadens sida för att tillföra västra
Kungsholmen ett stort landskapsrum och på så sätt ge
invånarna möjlighet till både rekreation och ytor för olika
typer av aktiviteter. Stråket som inkluderar
Rålambshovsparken och Fredhällsparken planerades efter
landskapets förutsättningar med tillägg av olika funktioner och
sättet att planera rönte stor internationell uppmärksamhet.
Fortfarande, efter mer än 80 år har stråket stor betydelse för
stockholmarna och de möjligheter som rymd och stora öppna
ytor ger. Skönhetsrådet ansåg att en 11-mannaplan innebär att
parkstråket blockeras och att höga staket, belysningsstolpar,
förråd, omklädningsrum och parkeringsplatser som också
måste inrymmas i området gör att hela idén bakom den
långsträckta landskapsparken inte längre blir möjlig att förstå,
än mindre går att uppleva. Rådet ställer sig således helt bakom
den inkomna skrivelsen synpunkter om den planerade
fotbollsplanen i Fredhällsparken.
Beslöts besvara ärendet samt tillskriva idrottsförvaltningen,
stadsdelsnämnden, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret i
frågan.
Uppdrogs åt kansliet att besvara ärendet.
§18.
Eastmaninstitutet, olovligt bygge
(SR-03.02-0229-2015)
En privatperson hade tillskrivit Skönhetsrådet angående
Eastmaninstitutet och olovligt bygge. Sekreteraren redogjorde
för ärendet.
Rådet till skydd för Stockholms
skönhet
Hantverkargatan 3L
105 35 Stockholm
Telefon 08-50829766
Växel 08-50829000
Fax 08-50829769
[email protected]
stockholm.se
Skönhetsrådet har mottagit en skrivelse angående en
kylanläggning på Eastmaninstitutets tak som tillkommit efter
en större renovering av byggnaden. Rådet remitterades inte
ärendet och har därför inte tagit del av bygglovsritningar och
beslut. Eastmaninstitutet kunde uppföras efter en donation av
George Eastman, en amerikansk företagsledare och uppfinnare
som också ägnade sig åt filantropiskt arbete. Byggnaden
Protokoll 2015-6
Sida 17 (29)
(forts. §19)
ritades av arkitekt Waldemar Johansson och institutets
fasadgestaltning är stram och enkel, ovan den markerade
taktaket så flackt att det inte ska uppfattas från gatan.
Enligt rådets uppfattning har den nya kylanläggningen
allvarligt skadat upplevelsen av byggnaden och dess
arkitektoniska gestaltning. Skönhetsrådet önskade därför att
stadsbyggnadskontoret utreder om kylanläggningen ingick i
bygglovet och om det i så fall utförts enligt ritning och om
inte, vidta lämpliga åtgärder.
Uppdrogs åt kansliet att tillskriva stadsbyggnadskontoret i
ärendet.
Uppdrogs åt kansliet att besvara ärendet.
§19.
Stuvaren 1 m.m., Norr Mälarstrand,
Kungsholmen, förslag till detaljplan
(SR-03.04-0195-2015)
Genom remiss hade stadsbyggnadskontoret begärt
Skönhetsrådets yttrande över Stuvaren 1 m.m., Norr
Mälarstrand, Kungsholmen, förslag till detaljplan. Magnus
Bäckström, stadsbyggnadskontoret, redogjorde för ärendet.
Rådet till skydd för Stockholms
skönhet
Hantverkargatan 3L
105 35 Stockholm
Telefon 08-50829766
Växel 08-50829000
Fax 08-50829769
[email protected]
stockholm.se
Planförslaget innebär att befintliga verksamheter får ligga kvar
och utvecklas på kajen vid Norr Mälarstrand samtidigt som
kajen används som angörings- och tilläggsmöjlighet för båtar
och fartyg. Detaljplaneförslaget syftar också till att säkra och
förbättra allmänhetens tillgång till kajen samt möjliggöra fler
sjönära aktiviteter och målpunkter utmed kajområdet. I
anslutning till den befintliga marinan i planområdets västra del
föreslås att småbåtshamnen utvidgas för att möjliggöra en
mindre gästhamn med tillhörande byggnad för hamnkontor
och restaurang på kajen. Den befintliga drivmedelsstationen
ges också möjlighet till att utveckla verksamheten med en så
kallad ”sjömack” på en ponton vid kajen och anläggningar för
att erbjuda biogas till både fordon och båtar.
Skönhetsrådet ställde sig positivt till den föreslagna
planändringen vid Norr Mälarstrand och planerna på att stärka
kopplingen mellan Kungsholms torg och kajen. Rådet önskade
dock att färgsättningen på bensinmacken och restaurangen får
en ljus fasadkulör mot vattnet för att skapa en trevligare
Protokoll 2015-6
Sida 18 (29)
(forts. §19)
kajmiljö i stället för de mörka fasader som remissunderlaget
visar. Att taket med installationer inmålas i en enhetlig färg är
också det positivt för upplevelsen av byggnaderna, dock
behöver kanske inte taket få en fullt så mörk färgsättning som
föreslås i planbeskrivningen. Den föreslagna mindre
gästhamnen som läggs i anslutning till den redan befintliga
marinan blir ett positivt tillskott då den ger besökare med egen
båt möjlighet att lägga till vid en centralt belägen plats i
Stockholm. Det är dock viktigt att bevaka att den
tillkommande byggnaden som ska rymma hamnkontor och
restaurang får lika fin detaljutformning som illustrationen
lovar. Planförslaget möjliggör också permanent placering av
fartyg med publik verksamhet i planområdets östra del. Rådet
har i princip ingen erinran till användningsbestämmelserna
men typen av fartyg och dess storlek bör noga prövas i
bygglov. Alltför stora båtar vid denna del av Norr Mälarstrand
kan annars minska upplevelsen av Riddarfjärden och de
värden som rådet anser att planförslaget i alla andra delar vill
förstärka genom att göra kajområdet tillgängligt och
användbart.
Beslöt Skönhetsrådet tillstyrka förslag till detaljplan med
ovanstående erinran om färgsättning. Anmälde ledamöterna M
Olofsson och I Josefsson särskilda yttranden enligt bilaga.
Uppdrogs åt kansliet att besvara ärendet.
§20.
Gamlebo 5, Svedmyra, förslag till
detaljplan samt inkommen skrivelse
(SR-03.02-0231-2015 samt SR-03.030230-2015)
Genom remiss hade stadsbyggnadskontoret begärt
Skönhetsrådets yttrande över Gamlebo 5, förslag till
detaljplan. Niklas Östman, stadsbyggnadskontoret (konsult),
redogjorde för ärendet.
Rådet till skydd för Stockholms
skönhet
Hantverkargatan 3L
105 35 Stockholm
Telefon 08-50829766
Växel 08-50829000
Fax 08-50829769
[email protected]
stockholm.se
Gamlebo 5 och Gamlebo 6 är fastigheter med stark koppling
till det tidigare äldreboendet Gammelbyn och Stureby sjukhem
men också till Hemskogens stora grönområde. Området har
enligt rådets mening goda förutsättningar att kompletteras med
bostadsbebyggelse.
Protokoll 2015-6
Sida 19 (29)
(forts. §20)
För Skönhetsrådet stod det klart att de nya byggnaderna bättre
måste relatera till det tidigare ålderdomshemmet Gammelbyn.
Planen ritades av arkitekt Theodor Kellgren som tidigare varit
Svenska fattigvårdsförbundets arkitekt och statens sakkunnige
i rörande ålderdomshem. De små enheterna, byggnader om 2,5
våningar med putsade fasader och förlagda i ett mönster med
tydlig prägel av bruksområde, utgör en väl sammansatt miljö
med högt värde vad gäller socialhistoria så väl som
livskvalitet. Rådet anser också att bebyggelsen mot
Hemskogen i kvareteret Gamlebo 6 måste anpassas bättre till
naturområdet, kanske genom lameller snarare än punkthus
men också med en placering som bevarar de befintliga
uppväxta tallarna inom planområdet. Vidare anser rådet att
den befintliga markparkering som behålls längs det nya
allmänna park- och gatustråket måste lösas på annat sätt.
Skönhetsrådet avstyrker bestämt detaljplanen i föreliggande
form. Anmälde ledamot F von Feilitzen särskilt yttrande enligt
bilaga.
Uppdrogs åt kansliet att besvara ärendet.
§21.
Hässjan 1, Pålsbodagränd, Hagsätra,
förslag till detaljplan
(SR-03.02-0204-2015)
Genom remiss hade stadsbyggnadskontoret begärt
Skönhetsrådets yttrande över Hässjan 1, Pålsbodagränd,
Hagsätra, förslag till detaljplan. Maria Borup,
stadsbyggnadskontoret, redogjorde för ärendet.
På en tomt tidigare utpekad för handelsändamål möjliggörs
med föreliggande detaljplan ny byggnad för religiösa ändamål.
Den befintliga byggnaden från 1950-talet, tidigare snabbköp
men under senare tid samlingslokal för kyrkan, rivs.
Rådet till skydd för Stockholms
skönhet
Hantverkargatan 3L
105 35 Stockholm
Telefon 08-50829766
Växel 08-50829000
Fax 08-50829769
[email protected]
stockholm.se
Belatchew arkitekter har ritat en kyrkobyggnad för Etiopiska
ortodoxa tewahedo kyrkan i formsatt infärgad betong, krönt av
en kupol och med sedumtak i de lägre delarna. Under
föredragningen framkom att färgsättning och karaktär har
hämtats från ursprungliga etiopiska kyrkor, huggna ur berget.
Den slutna fasaden är inte bara en konsekvens av trafikleden
med farligt gods som gränsar till tomten utan är också avsedd
att ge ett intryck av skydd och lugn.
Protokoll 2015-6
Sida 20 (29)
(forts. §21)
Skönhetsrådet ställde sig mycket positivt till förslaget men
ville påminna om att den sofistikerade gestaltningen kräver
skärpa i utförandet för att bli bra. Precisionen i formsättningen
av de sluttande väggarna, kulör och sammansättning i
betongen, materialvalet i kupolen, o.s.v. är avgörande för
kvalitet i resultatet och det är viktigt att förstå att en infärgad
betong som fäller blir mattare och gråare än den blanka yta
som renderingarna visar. I remissmaterialet visas också ett
perspektiv från Pålsbodagränd där ytterligare vinklar på den
snedställda fasaden kan anas, rådet ansåg fasaden i
perspektivet från intilliggande bostadshus vara mer tilltalande
och ville därför förespråka en samordning av fasaderna till ett
än större lugn.
Skönhetsrådet tillstyrker förslag till detaljplan. Mot beslutet
reserverade sig ledamot B Bremer enligt bilaga.
Uppdrogs åt kansliet att besvara ärendet.
§22.
Dalen 13, studentbostäder, Gamla
Enskede, förslag till detaljplan
(SR-03.02-0209-2015)
Genom remiss hade stadsbyggnadskontoret begärt
Skönhetsrådets yttrande över Dalen 13, studentbostäder,
Gamla Enskede, förslag till detaljplan. Maria Borup,
stadsbyggnadskontoret, redogjorde för ärendet.
Planförslaget visar ett studentboende i form av ett lamellhus i
fem våningar och indragen vindsvåning med 52 något större
lägenheter. Byggnadskroppen är förlagd parallellt med
tunnelbanespåret och uppförs på en plats för befintlig grusad
bollplan och miljöstuga.
Rådet till skydd för Stockholms
skönhet
Hantverkargatan 3L
105 35 Stockholm
Telefon 08-50829766
Växel 08-50829000
Fax 08-50829769
[email protected]se
stockholm.se
Under sammanträdet diskuterade rådet de kvaliteter platsen
har och vilka man tillför med ett studentboende. Det stod för
rådet klart att området är väl valt för komplettering för
studentboende men att volym och placering inte utnyttjar
platsens förutsättningar på rätt sätt. Ett punkthus förlagt
närmare centrumanläggningen skulle orsaka mindre
skuggverkan på bakomliggande bostäder och innebära att
bollplanen, värdefull yta för spontanidrott för yngre barn och
ungdomar, skulle kunna behållas.
Protokoll 2015-6
Sida 21 (29)
(forts. §22)
Beslöt Skönhetsrådet att bestämt avstyrka föreliggande
detaljplan.
Uppdrogs åt kansliet att besvara ärendet.
§23.
Hammarbyhöjden 1:1, Björkhagen,
toppstuga, Hammarby skidbacke
(SR- 03.02-0213-2015)
Genom remiss hade stadsbyggnadskontoret begärt
Skönhetsrådets yttrande över Hammarbyhöjden 1:1,
Björkhagen. Sekreteraren redogjorde för ärendet.
Hammarbybacken gränsar till kolonilotter och Nackareservatet
i öst, Sicklasjön i norr, Hammarbyskogen i väst och
Hammarbyhöjden och Björkhagen i söder. Under marken
finns Sicklanläggningen, slambehandling och grovrening av
avloppsvatten innan vidaretransport till Henriksdals
reningsverk. Bergets 55 meter har höjts till 95 med
rivningsmassor från Hammarby Sjöstad i två omgångar, 1983
och 2007. Kullens branta sluttningar och platå på toppen är ett
karaktäristiskt och väl synligt inslag i stadsbilden.
Planområdet är inte utpekat av Stadsmuseet som
kulturhistoriskt värdefullt men är ändå inte utan värde i
silhuetten eller som rekreationsområde.
Den platå som i planförslaget föreslås för en toppstuga består
av en plan med ruderata växter, tåliga för slitage. Många
grusvägar leder till toppen och marken är väl lämpad för en
ökad användning även sommartid varför rådet vill föreslå att
området får en utformning som även medger och lockar till
det, t.ex. med pump för mountainbikeåkare, en kombinerad
användning som finns på andra anläggningar. Rådet ansåg
dock inte att en annan markberedning eller andra
kringarrangemang bör komma till, den karga karaktären och
kullens synliga form har sitt värde.
Rådet till skydd för Stockholms
skönhet
Hantverkargatan 3L
105 35 Stockholm
Telefon 08-50829766
Växel 08-50829000
Fax 08-50829769
[email protected]
stockholm.se
Det synliga läget ställer också i sin tur mycket höga krav på
den tillkommande byggnadens gestaltning. Illustrationerna i
planförslaget visar en i sig inte ointressant byggnad och
Skönhetsrådet har också tidigare tillstyrkt bifall till det
tillfälliga bygglov för en stuga som tidigare remitterats men
återtagits. Om anläggningen nu istället ska uppföras
permanent anser rådet att man kan ställa högre krav på
gestaltningen och att en byggnad med mycket hög skärpa i
Protokoll 2015-6
Sida 22 (29)
(forts. §23)
arkitektur och detaljer kan förväntas på en byggnad men en så
väl synlig placering.
Skönhetsrådet ställde sig mycket positivt till en toppstuga på
föreslagen plats och en utökad verksamhet men avstyrkte
bifall till ansökan i föreliggande form med hänvisning till att
byggnaden har goda förutsättningar att vidarebearbetas till en
attraktion.
Uppdrogs åt kansliet att besvara ärendet.
§24.
Örby 4:1, Färgfilmen, förslag till
detaljplan
(SR-03.02-0223-2015)
Genom remiss hade stadsbyggnadskontoret begärt
Skönhetsrådets yttrande över Örby 4:1, förslag till detaljplan
för del av fastigheten vid kv Färgfilmen. Sekreteraren
redogjorde för ärendet.
Skönhetsrådet har tidigare sett programförslaget för
kompletteringsbebyggelse utmed Trollesundsvägen och ställt
sig positivt till bostäder vid kvarteret Färgfilmen.
Föreliggande detaljplaneförslag stämmer väl med
programmets intentioner och visar en svagt vinkelställd lamell
som följer gatans riktning och skapar fond i korsningen
Grycksbovägen-Trollesundsvägen.
Rådet till skydd för Stockholms
skönhet
Hantverkargatan 3L
105 35 Stockholm
Telefon 08-50829766
Växel 08-50829000
Fax 08-50829769
[email protected]
stockholm.se
I enlighet med programförslagets intention att skapa en entré
till området har bostadsentréer förlagts mot gatan medan ytor
för rekreation placeras på gården. Fasaden har en enhetlig
utformning i ljusgrön puts och mörkgrå fönsterkarmar, där
extra omsorg ska läggas på utformningen av entréerna. Rådet
kommenterade att gestaltningen mot bostadsgården är mycket
tilltalande medan det finns detaljer mot gatan som bör
bearbetas. Den höjda del som markerar byggnadens vinkel
skapar snarare ett avvisande intryck än markerar en
stadsmässig entré. Under sammanträdet föreslog rådet därför
en omfördelning av byggnadsvolymen till två lameller i bruten
vinkel så att den grupp av lönnar som idag markerar fond kan
bibehållas. Rådet ansåg också att gatufasaden bör göras mer
intresseväckande för att bli det stadsmässiga möte med
området som avses.
Protokoll 2015-6
Sida 23 (29)
Skönhetsrådet tillstyrker förslag till detaljplan med erinran
avseende gatufasadens gestaltning.
Uppdrogs åt kansliet att besvara ärendet.
25. Sekreteraren informerar
Informerade sekreteraren om företagen studieresa till Umeå,
26-27 maj, där kansliet träffade stadsarkitekt,
stadsträdgårdsmästare och planchef och besökte Väven,
Konstnärligt campus och Tegs kyrka bland annat. Under
studieresan tackades även Jan Hyllengren, administratör vid
kansliet, av inför sin pensionering.
Sekreteraren informerade även om förestående föreläsning för
AMF om utvecklingen i City.
§26
Förklarades sammanträdet avslutat.
Stockholm 2015.06.08
Anders Bodin
Ordförande
Cecilia Skog
Protokollförare
Ingemar Josefsson
Justerare
Vidi: Henrik Nerlund
Sekreterare
Rådet till skydd för Stockholms
skönhet
Hantverkargatan 3L
105 35 Stockholm
Telefon 08-50829766
Växel 08-50829000
Fax 08-50829769
[email protected]
stockholm.se
Protokoll 2015-6
Sida 24 (29)
Bilaga 1 till protokoll
Anmälningsärenden
Östermalm 3:62, Strandbryggan AB. (SR-03.03-0122-2015).
Östermalm 3:62, Strandbryggan AB. (SR-03.02-0123-2015).
The Next Nobel Center. (SR-03.03-0163-2015).
Hjorthagen 1:3 m fl, förslag till detaljplan för Norra
Djurgårdsstaden, Gasverket Västra m m, kommunicering och
revidering efter granskning. (SR-03.02-0224-2015).
Årstafältet, viktig information till sakägare. (SR-03.03-02372015).
Detaljplaner besvarade av kansliet
Rabatten 9 och del av Ersta 24 mm, Södermalm, utställt
planärende 2015.04.15 - 2015.05.13, remiss från
stadsbyggnadskontoret. (SR-03.02-0158-2015), synpunkter
på ärendets hantering samt erinringar, (SR Dnr 20120142) bifogat.
Loket 39, Sankt Eriksplan, Vasastaden, förslag till detaljplan;
remiss från stadsbyggnadskontoret. (SR-03.02-0185-2015),
tillstyrkt.
Kv. Tallen, Valhallavägen vid Lill-Jans plan, Norra
Djurgården, förslag till detaljplan; remiss från
stadsbyggnadskontoret. (SR-03.02-0187-2015), tillstyrkt.
Kv. Majtalaren, De Geersgatan 13, Tessinparken,
Ladugårdsgärdet, förslag till detaljplan; remiss från
stadsbyggnadskontoret. (SR-03.02-0188-2015), tillstyrkt.
Rotundan 3, Sturegatan, Linnégatan, Östermalm, förslag till
detaljplan; remiss från stadsbyggnadskontoret. (SR-03.020193-2015), tillstyrkt.
Rådet till skydd för Stockholms
skönhet
Hantverkargatan 3L
105 35 Stockholm
Telefon 08-50829766
Växel 08-50829000
Fax 08-50829769
[email protected]
stockholm.se
Apeln 8, Olof Palmes gata/Klara Norra Kyrkogata, förslag till
detaljplan. (SR-03.02-0201-2015), ingen erinran.
Bygglov besvarade av kansliet
Konserthuset 2, fasadbelysning av Konserthuset,
förhandsbesked. (SR Dnr 2014-0431), principerna för
Protokoll 2015-6
Sida 25 (29)
fasadbelysning diskuterades vid möte med provbelysning
av fasaderna inför formellt bygglov inlämnas
Gripen 12, Klarabergsgatan 50, Norrmalm, yttre ändring mm.
(SR-03.02-0134-2015), avstyrkt/ingen erinran.
Stadens dike 7, Swedenborgsgatan 20, Södermalm, nya
bjälklag i arkad med lanternin, nya planlösningar i kontor;
remiss från stadsbyggnadskontoret. (SR-03.02-0191-2015),
avstyrkt.
Djurgården 1:1 (Grå huset, Dockskåpet), rivning och
uppförande av bostad. (SR-03.02-0202-2015), avstyrkt.
Brändö 1, Ullerudsbacken, nybyggnad av flerbostadshus med
underliggande garage. (SR-03.02-0214-2015), ingen erinran
mot byggnaderna/önskan om reviderad färgsättning.
Hultö 1, Värmlandsvägen, nybyggnad av förskola. (SR-03.020215-2015), ingen erinran.
Godsvagnen 9, Virkesvägen 21B, S. Hammarbyhamnen,
nybyggnad av hotell. (SR-03.02-0216-2015), avstyrkt.
Norrmalm 4:53, Järnvägsparken, tillfällig restaurangbyggnad,
säsongslov. (SR-03.02-0225-2015), .
Skrivelser besvarade av kansliet
Staket under uppförande intill Ryssviksvägen
(Navigationssällskapet). (SR-03.03-0184-2015), besvarat per
mail.
Sjöstaden kör över den vita staden på höjden. (SR-03.030190-2015), besvarat med SR Dnr 2014-0186.
Pålsundsgatan, balkonger i och blåklassning på hus. (SR03.03-0196-2015), besvarat per mail.
Rådet till skydd för Stockholms
skönhet
Hantverkargatan 3L
105 35 Stockholm
Telefon 08-50829766
Växel 08-50829000
Fax 08-50829769
[email protected]
stockholm.se
Köpmangatan, tillstånd för uteservering. (SR-03.03-01972015), besvarat per mail.
Önskemål om kopia på ärende. (SR-03.03-0199-2015),
besvarat per mail.
Protokoll 2015-6
Sida 26 (29)
Ersta sjukhusbyggnad. (SR-03.03-0200-2015), besvarat per
mail.
Den vita staden. (SR-03.02-0203-2015), besvarat per mail.
Tiggare och glaspelaren vid Odenplan. (SR-03.03-0207-2015),
besvarat per mail.
Octopharma. (SR-03.03-0211-2015), vidarebefordrat till
stadsbyggnadskontoret.
Slumkvarteren blir allt fler i Stockholm. (SR-03.03-02172016), vidarebefordrat till socialroteln.
Parkmiljön vid Riddersviks gård. (SR-03.03-0218-2015),
besvarat per mail.
Har Skönhetsrådet beslutande makt eller rådgivande roll? (SR03.03-0221-2015), besvarat per mail.
Grimsta 1:5. (SR-03.03-0222-2015), besvarad per mail.
Angående NCC Tobaksmonopolet. (SR-03.03-0232-2015),
besvarad med 2009-0280).
Ullerudsbacken i Farsta, nya terrasshusen. (SR-03.03-02342015), besvarad med SR-03.02-0214-2015.
Stympad ek vid Tyska Bottens väg. (SR-03.03-0235-2015),
vidarebefordrad till stadsträdgårdsmästaren.
Utomhusträning för äldre. (SR-03.03-0236-2015),
vidarebefordrat till trafikkontoret och Bromma sdf.
Snabba hus i Norra Ängby. (SR-03.03-0238-2015), besvarat
per mail.
Rådet till skydd för Stockholms
skönhet
Hantverkargatan 3L
105 35 Stockholm
Telefon 08-50829766
Växel 08-50829000
Fax 08-50829769
[email protected]
stockholm.se
Sjuksköterskan 2, Bällstavägen, ändrade marknivåer vid
uteplatser. (SR-03.03-0239-2015), besvarat per mail.
Protokoll 2015-6
Sida 27 (29)
§19.
Stuvaren 1 m.m., Norr Mälarstrand,
Kungsholmen, förslag till detaljplan
(SR-03.04-0195-2015)
Anmälde ledamot M Olofsson särskilt yttrande enligt följande:
”Staden har verkat för att successivt minska antalet
drivmedelsstationer och därmed farliga godstransporter i
innerstan. Tyvärr finns ingen diskussion om detta i ärendet
utan det framgår att drivmedelsstationen i dagsläget
tillhandahåller bensin, etanol och diesel samt andra
brandfarliga varor i mindre mängder. Istället för att minska
eller ta bort den verksamheten har man för avsikt att utveckla
verksamheten till att erbjuda biogas till såväl fordon som
fartyg.
Jag anser att riskerna bör studeras närmare.”
Anmälde ledamot I Josefsson särskilt yttrande enligt följande:
”Riddarfjärdens fria vattenyta bidrar väsentligt till upplevelsen
av Stockholm som en stad på vattnet. Föreslagen gästhamn
förlagd långt utanför kajkant kan verka oskyldig men kan
också bli exempel på kommande exploateringar av vattenytan.
Exempel på tidigare försök saknas inte. Med hänvisning till
detta yrkar jag på avstyrkan.”
Rådet till skydd för Stockholms
skönhet
Hantverkargatan 3L
105 35 Stockholm
Telefon 08-50829766
Växel 08-50829000
Fax 08-50829769
[email protected]
stockholm.se
Protokoll 2015-6
Sida 28 (29)
§20.
Gamlebo 5, Svedmyra, förslag till
detaljplan samt inkommen skrivelse
(SR-03.02-0231-2015 samt SR-03.030230-2015)
Anmälde ledamot F von Feilitzen särskilt yttrande enligt
följande:
”Gammelbyns ålderdomshem (nu bostadsrättsföreningen
Tussmötet nr 322, kv Gamlebo 6) och Stureby sjukhem,
(tidigare De gamles hem, vårdhemmet Stureby) ligger på ömse
sidor av Tussmötevägen och utgör tillsammans en av de
viktigaste äldrevårdshistoriska miljöerna i Stockholm. De
ritades, liksom den välbevarade villan i kv Gamlebo 5, av den
skicklige arkitekten Theodor Kellgren. Villan har
arkitektoniska särdrag gemensamma med Gammelbyn och
torde ha varit dess föreståndarbostad. Den är en viktig del av
den kulturhistoriska helheten och bör bevaras. Den norra delen
av villaträdgården kan dock bebyggas, på ett miljöanpassat
sätt.”
Rådet till skydd för Stockholms
skönhet
Hantverkargatan 3L
105 35 Stockholm
Telefon 08-50829766
Växel 08-50829000
Fax 08-50829769
[email protected]
stockholm.se
Protokoll 2015-6
Sida 29 (29)
§21.
Hässjan 1, Pålsbodagränd, Hagsätra,
förslag till detaljplan
(SR-03.02-0204-2015)
Mot beslutet reserverade sig ledamot B Bremer enligt
följande:
”Byggnaden är alltför avvikande och dominerande jämfört
med övrig byggnation i området. Det är framförallt den
påträngande röda färgen som jag motsätter mig. De förebilder
från ”stenkyrkor” som visats har haft en mild röd ton medan
denna är starkt kopparfärgad och i kombination med den
kompakta formen, i princip utan fönster, så anser jag att den
inte passa in i området.”
Rådet till skydd för Stockholms
skönhet
Hantverkargatan 3L
105 35 Stockholm
Telefon 08-50829766
Växel 08-50829000
Fax 08-50829769
[email protected]
stockholm.se